Europaudvalget 2002-03
EUU Alm.del Bilag 946
Offentligt
1460516_0001.png
PDF udgave (143 KB)
dlemmerne af Folketingets Europaudvalg
deres stedfortrædere
ag
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EU-sekr.
12. maj 2003
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Miljøministeriets grundnotat
vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forurening fra skibe og
om indførelse af sanktioner, herunder strafferetlige sanktioner, for ulovlig forurening,
KOM(2003) 92 endelig.
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1460516_0002.png
MILJØ
styrelsen
Havkontoret/Internationalt Kontor
22. april 2003
tw-lag/16, aki/7, asa/6
Grundnotat vedrørende
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV
om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner, herunder strafferetlige sanktio-
ner, for ulovlig forurening
KOM(2003) 92 endelig
Resume: Kommissionen har den 5. marts fremlagt forslag om strafferetslige sanktioner for
ulovlig forurening fra skive. Forslaget er led i opfølgningen på Prestige-ulykken i november
2002. Forslaget indeholder dels bestemmelser om at gøre regler om udtømning fra MARPOL
konventionen til fællesskabsret og dels forslag til strafferetslige bestemmelser, som medlems-
staterne kan anvende, idet medlemsstaterne skal sikre, at ulovlig udtømning af forurenende
stoffer eller deltagelse i- eller tilskyndelse til en sådan udtømning betragtes som en strafbar
handling.
Kommissionen har præsenteret forslaget i Råde t (transport, telekommunikation, energi) den
27. marts 2003. Sagen har været i høring i Miljøspecialudvalget.
1.
Status
Kommissionen sendte 5. marts 2003 ovennævnte notat til Rådet.
Forslaget har angivet artikel 80, stk. 2 (transport) i TEF som hjemmel
,
og skal derfor vedtages
af Rådet med kvalificeret flertal efter proceduren om fælles beslutningstagen i artikel 251 i
TEF.
Baggrunden for direktivet er ulykken med olietankeren Prestige i november, 2002. Ulykken har
sammen med ulykken med tankeren Erika i december, 1999 sat fokus på forebyggelse af hav-
forurening stammende fra skibe.
På   Det   Europæiske   Råds   møde   i   København   den   13.   december   2002   udtrykte   alle   EU-
medlemsstaternes  stats-  og  regeringschefer  deres  bekymring  over  Prestige-ulykken  og  omtalte  
behovet   for   yderligere   specifikke   foranstaltninger   vedrørende   ansvar   og   dermed   forbundne
sanktioner. Rådet (ministrene for transport og telekommunikation) konstaterede på samlingen den
6.  december  2002  med  tilfredshed,  at  Kommissionen  har  til  hensigt  at  forelægge  et  forslag  til
sikring  af,  at  enhver  person,  der  har  forårsaget eller  bidraget  til  en  forureningsulykke  ved  grov
uagtsomhed,
pålægges
passende
sanktioner.
Derudover
udtalte
Rådet
(justits-
indenrigsministrene)  den  19.  december  2002,  at  man  bør  overveje  supplerende  foranstaltninger
"med henblik på øget strafferetlig beskyttelse af miljøet, især havene".
I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 20.-21. marts er forslaget om-
talt, idet det hedder: ” Opfordrer Det Europæiske Råd til……..at der inden udgangen af 2003
og
3
på grundlag af Kommissionens nyligt fremsatte forslag vedtages en ordning med sanktioner,
herunder strafferetslige sanktioner på det relevante retsgrundlag overfor havforurening”.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1460516_0003.png
Kommissionen præsenterede forslaget for Rådet (transport, telekommunikation, energi) den
27.-28. marts.
Aktuelt notat er oversendt til Folketinget den 20. marts 2003.
Europa-parlamentet har endnu ikke udtalt sig.
2. Formål og indhold
Formål
Formålet med direktivet er at gøre de internationale regler for forurening fra skibe til fællesskabsret
og sikre, at der kan benyttes passende sanktioner, herunder strafferetlige sanktioner, mod personer,
der gør sig skyldige i ulovlig udtømning. Det overordnede mål med direktivet er at forbedre sik-
kerheden til søs og beskytte havmiljøet mod forurening fra skibe.
Forslagets struktur
Forslaget  indeholder  to  adskilte  dele.  For  det  første  bliver  nogle  af   reglerne  i  den
internationale  konvention  af   1973  om  forbyggelse  af   forurening  fra  skibe,  samt
1978-protokollen  hertil,  med  senere  ændringer,”Marpol73/78”    for  forurening  fra
skibe  ved  udtømning  gjort  til  EU-ret,  og  der  er  detaljerede  bestemmelser  om,
hvordan disse  regler skal håndhæves. For det andet fastslås det, at en overtrædelse af 
udtømningsreglerne  skal  betragtes  som  en  strafbar  handling,  og  medlemslandene
forpligtes til at indføre visse former for strafferetlige sanktioner.  
Forslagets anvendelsesområde, samt indhold
Forslaget indeholder blandt andet definitioner på begreber som “juridisk person” , “forurenende
stoffer” og “ulovlig udtømning”. Det fremgår, at “olie” og såkaldte “skadelige flydende stoffer i
bulk” er omfattet af definitionen “forurenende stoffer”. Dette svarer til definitionerne i den inter-
nationale konvention af 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe, samt 1978-protokollen hertil
(MARPOL)’s bilag I og II. Konventionen er en del af FN’s skibsfartsorganisation (IMO) og inde-
holder 6 bilag. Kommissionen har således skønnet, at de øvrige bilag ikke er relevante. Disse fire –
udeladte  -  bilag  drejer  sig  om  almindeligt  affald,  kloakspildevand,  skadelige  flydende  stoffer  i
emballeret form, og luftforurening fra skibe.  
Direktivet finder anvendelse på havforurening fra skibe i alle EU’s kystfarvande, men strækker sig
også  ud  til  det  åbne  hav.  Den  eksklusive  økonomiske  zone  er  omfattet,  for  så  vidt  som  en
medlemsstat har fastlagt den i overensstemmelse med folkeretten.
4
I  bilaget  til  direktivforslaget  er  der  uddrag  af  de  relevante  dele  af  bilag  I  og  II  til  MARPOL-
konventionen. En del af disse bilag omfattes dog ikke af direktivforslaget.  
Bilagene  indeholder  således  udover  reglerne  om  udtømning,  der  er  medtaget  i  direktivforslaget,  
tekniske retningslinier for skibes indretning, samt krav om modtageordninger for rester af olie og
skadelige flydende stoffer i bulk.  
Det fremgår af bilagene til direktivforslaget, at udtømning ikke under alle omstændigheder er ulov-
lig. Som hovedregel afhænger dette af skibets fart, udtømningshastighed, afstand fra kysten, samt
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1460516_0004.png
koncentrationen  og  typen  af  det  forurenende  stof.  Der  er  skærpede  regler  for  særlige  områder,
herunder Østersøen, der ifølge MARPOL stræ  kker sig til en breddeparallel gennem Skagen.
Sanktioner  
Ifølge forslaget skal medlemsstaterne sikre, at ulovlig udtømning af forurenende stoffer samt
deltagelse i og tilskyndelse til sådan udtømning regnes som en strafbar handling, når en sådan
handling begås forsætligt eller groft uagtsomt og er i strid med EU-lovgivningen.
Direktivet foreskriver, hvilke subjekter, der kan straffes,  således at ikke blot ejeren straffes, men
også andre involverede, for eksempel lastejeren eller klassifikationsselskabet. Der kan ikke tegnes
forsikring mod bøderne.
Forslaget indeholder en bestemmelse, der forpligtiger medlemslandene til at sikre at ovennævnte
overtrædelser kan straffes med sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædel-
sen og har afskrækkende virkning herunder for fysiske personer  - i de alvorligste tilfælde -  med
frihedsstraf, dog med respekt af folkeretten.
Medlemslandene forpligtiges til at sikre, at også juridiske personer
s
overtrædelser kan sanktio-
neres
,
og at der kan iværksættes sanktioner overfor såvel fysiske som juridiske personer i form
af bødestraf og/eller konfiskation af provenuet eller andre sanktioner som forbud mod at drive
virksomhed, for stedse eller for et bestemt tidsrum, anbringelse under rettens tilsyn, retslig li-
kvidation, samt udelukkelse fra at modtage offentlige tilskud eller støtte.
Håndhævelse
Hvis der opstår mistanke til et skib i havn skal medlemsstaten undersøge sagen nærmere Medlems-
staten skal i tilfælde af, at der er bevis for ulovlig udtømning, underrette de relevante myndigheder.
I et bilag til direktivforslaget er anført en ikke udtømmende liste over grunde til mistanke om ulov-
lig udtømning,  som for eksempel uregelmæssighed me d hensyn til føring af oliejournal, eller afle-
vering af affald.
Hvis den formodede udtømning er sket til havs, og skibet ikke anløber en medlemsstats havn, der
er bekendt med oplysninger om sagen skal følgende foretages:
1)   Hvis næste havn er indenfor EU skal de berørte medlemsstater samarbejde vedrørende sagen.
2)   Hvis næste havn er udenfor EU skal den pågældende stat underrettes.
5
Beskyttelsesbestemmelse
Direktivet indeholder bestemmelser, der skal sikre at de foranstaltninger, der
træffes i henhold til direktiv et, ikke er diskriminerende, eller i strid med folke-
retten, herunder Havretskonventionens kapitel XII om havmiljø, afsnit 7 om
garantier i forbindelse med håndhævelse .
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1460516_0005.png
Følgebestemmelser
Det er i direktivet angivet, at medlemsstaterne og Kommissionen samarbejder med Det Europæi-
ske  Søfartssikkerhedsagentur  om  indsats  i  tilfælde   af  både  utilsigtet  og forsætlig  havforurening.
Herunder skal  der udvikles nødvendige informationssystemer til gennemførsel, herunder håndhæ-
velse, af det foreliggende direktiv. Der er rapporteringspligt hver tredje år, og direktivet skal gen-
nemføres senest 6 måneder efter, det har været offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.  
3. Nærheds og propor tionalitetsprincippet
Kommissionens redegør ikke i forslaget for nærheds  og proportionalitetsprincippet. Forslaget er en
opfølgning på tidligere beslutninger truffet i Rådet som opfølgning på Prestige –katastrofen i no-
vember 2002.  
4. Konsekvenser for Danmark
Lovgivningsmæssige konsekvenser:  Forslaget skønnes at have  lovgivningsmæssige konsekvenser.
Danmark har dog implementeret de pågældende dele af MARPOL. (Bekendtgørelse nr. 166 af 1.
april 1987 om klassifikation og kategorisering, samt udtømning af flydende stoffer, der transporte-
res  i bulk, samt bekendtgørelse  nr.  485  af  15.  juni 1999 om udtømning af olie fra skibe). Ifølge
begge  bekendtgørelser  er  der  mulighed  for  både  bøde  og  frihedsstraf.  Bekendtgørelserne  har
hjemmel i havmiljøloven  (lov  nr.  476  af  30.juni 1993  med senere  ændringer.  Der  er ikke i selve
havmiljøloven hjemmel til visse af de sanktioner, som direktivet omhandler, idet der dog pågår en
nærmere undersøgelse af behovet for en lovændring.
Økonomiske  og  administ  rative  konsekvenser:    Forslaget  vurderes  ikke  at  have  økonomiske  eller
administrative konsekvenser.
Beskyttelsesniveau:  
Forslaget  vurderes  i  meget  begrænset  omfang  at  ændre  beskyttelsesniveauet  i  Danmark,  fordi
Danmark stort set har indført en retsstilstand, der svarer til forslaget.
Forslaget vurderes at have positiv indvirkning på beskyttelsesniveauet i EU.
5. Høring
Forslaget blev sendt i høring 20. marts 2003 med frist til 23. april, 2003. Der er endnu ikke modta-
get høringssvar.
Forslaget er endvidere den 11. april blevet forelagt Miljøspecialudvalget i skriftlig procedure.  
6
Der  er  modtaget  høringssvar  fra  Danske  Maritime,  som  støtter  rammenotatets forslag  om at  en
harmonisering  af  den  strafferetlige  behandling  af  ulovlige  udtømninger  sker  under  søjle  3,  og  at
harmoniseringen sker med udgangspunkt i den gennemførelse af MARPOL reglerne, der allerede
er sket i medlemsstaterne. Danske Maritime mener endvidere, at man skal genoverveje støtten til at
MARPOL reglerne gøres til EU ret. Endelig vil  Danske Maritime insistere på, at rækkevidden af
det strafferetslige ansvar gøres klart, herunder at det ikke kan udstrækkes til skibsværfter eller leve-
randører af maritimt udstyr.  
Greenpeace  har  fremført,  at  man  finder  det  uklart,  hvorvidt  forslaget  lægger  op  til  fuldt  erstat-
ningsansvar for forureneren, således som Greenpeace ønsker det.
Danmarks Rederiforening finder, at alle lande allered i dag bør have gennemført strafferetlige sank-
tioner for overtrædelse af MARPOL konventionen, at Havmiljøloven for Danmarks vedkommen-
de er fuldt tilfredsstillende, og at der ikke forekommer at være behov for en EU regulering på dette
område.  Rederiforeningen  mener  i  stedet,  at  Kommissionen  burde  have  udarbejdet  en  oversigt
over eksisterende strafferetlige sanktionsmuligheder i medlemsstaterne. Endvidere mener Rederi-
foreningen, at reglerne vedrørende ”accidental discharge” går videre end  MARPOL konventionen,
og  at  nogle  af  de  foreslåede  strafferetlige  foranstaltninger  er  for  vidtgående.  Der  mangler  ifølge
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1460516_0006.png
Rederiforeningen en generel bestemmelse om strafferetlig beskyttelse af sigtede personer, og det er
ikke klart hvorvidt der også kan pådrages offentlige myndigheder et straffeansvar, hvilket der efter
foreningens opfattelse bør kunne.