Europaudvalget 2002
KOM (2002) 0348
Offentligt
1443423_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 6.8.2002
KOM(2002) 348 endelig/3
Corrigendum:
concerne les versions FR,DE,EN et DA
Points : 9.- 9.2.(2è. graphique, et paragraphes 2è. et dernier)-
10.2.(dernier paragraphe)–11.2.(prémier graphique, premier paragraphe
et 2è. paragraphe)
et les annexes 2, 3, 4 et 8.
BERETNING FRA KOMMISSIONEN
BESKYTTELSE AF FÆLLESSKABERNES FINANSIELLE INTERESSER OG
BEKÆMPELSE AF SVIG
- ÅRSBERETNING FOR 2001 -
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
INDHOLDSFORTEGNELSE
Resumé ....................................................................................................................................... 5
Afsnit 1 – Fællesskabets aktiviteter til beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser og
bekæmpelse af svig .................................................................................................................... 6
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
Hovedtræk i udviklingen i fællesskabspolitikken i 2001............................................. 6
Eksempler på internt og eksternt samarbejde og partnerskab med nationale
myndigheder............................................................................................................... 13
Udførsel af sukker til OLT og genindførsel af sukker og sukkerblandinger i Det
Europæiske Fællesskab .............................................................................................. 14
Misbrug af mælkekvoteordningerne .......................................................................... 14
Undersøgelse vedrørende dokumentfalsk og bedrageri begået af en ngo-organisation
(ikke-statslig organisation)......................................................................................... 15
Erfaringer i ansøgerlandene: Polen ............................................................................ 16
Opfølgning af handlingsplanen for 2001-2003 .......................................................... 18
Afsnit II: Foranstaltninger truffet af medlemsstaterne til gennemførelse af artikel 280 i EF-
traktaten.................................................................................................................................... 41
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
Tekster til gennemførelse af artikel 280 EF - den vigtigste udvikling på
lovgivningsområdet.................................................................................................... 43
Egne indtægter: vigtigste udvikling på lovgivningsområdet ..................................... 43
Landbrugsudgifter: vigtigste udvikling på lovgivningsområdet ................................ 45
Strukturforanstaltninger: vigtigste udvikling på lovgivningsområdet ....................... 48
Supplerende tekster vedrørende beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser . 50
Situationen med hensyn til medlemsstaternes ratifikation af konventionen af 26.
juli 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser og
protokollerne hertil..................................................................................................... 50
Har medlemsstaten i givet fald truffet foranstaltninger til gennemførelse af
konventionen og protokollerne hertil? (Gælder foranstaltninger vedtaget efter
offentliggørelsen af årsberetningen for 2000 i maj 2001).......................................... 51
KOORDINERING AF DE TJENESTER, DER ER ANSVARLIGE FOR
BESKYTTELSEN AF DE FINANSIELLE INTERESSER I DEN ENKELTE
MEDLEMSSTAT ...................................................................................................... 54
Egne indtægter: koordinerings- og samarbejdsmekanismer, eventuelle
vanskeligheder på lovgivningsplan ............................................................................ 55
Landbrugsudgifter: koordinerings- og samarbejdsmekanismer, eventuelle
vanskeligheder på lovgivningsplan ............................................................................ 60
5.2.
6.
6.1
6.2
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
6.3
7.
8.
8.1.
Strukturforanstaltninger: koordinerings- og samarbejdsmekanismer, eventuelle
vanskeligheder på lovgivningsplan ............................................................................ 71
Bemærkninger vedrørende samarbejdet mellem medlemsstaternes kompetente
myndigheder (artikel 280, stk. 3, i EF-traktaten) ....................................................... 81
Inddrivelse.................................................................................................................. 81
Lovgivningsinstrumenter og administrative bestemmelser om retsmyndighedernes
underretning af administrationen om udfaldet af strafferetlig forfølgelse med henblik
på inddrivelse ............................................................................................................. 81
Foranstaltninger til forbedring af inddrivelsen af ikke-opkrævede indtægter og og
uretmæssigt udbetalte beløb – forbindelser mellem kontrol- og
undersøgelsestjenesterne og de tjenester, der er ansvarlige for inddrivelse............... 89
Daglig forbindelse mellem kontroltjenesterne og inddrivelsestjenesterne ................ 97
8.2.
8.3.
Afsnit III: STATISTIKKER OG ANALYSER ..................................................................... 102
INDLEDNING ....................................................................................................................... 102
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
SITUATIONEN I 2001............................................................................................ 104
9.1. Traditionelle egne indtægter ............................................................................. 105
Landbrugsudgifter (EUGFL, Garantisektionen) ...................................................... 109
Strukturforanstaltninger ........................................................................................... 111
Tilfælde, der undersøges af OLAF........................................................................... 114
SPECIFIK ANALYSE............................................................................................. 114
Traditionelle egne indtægter .................................................................................... 114
Landbrugsudgifter (EUGFL, Garantisektionen) ...................................................... 113
Strukturforanstaltninger ........................................................................................... 115
FINANSIEL OPFØLGNING................................................................................... 120
Traditionelle egne indtægter .................................................................................... 120
Udgifter under EUGFL, Garantisektionen............................................................... 123
Strukturfonde ........................................................................................................... 124
Direkte udgifter (inkl. ekstern bistand) .................................................................... 125
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
BERETNING FRA KOMMISSIONEN
BESKYTTELSE AF FÆLLESSKABERNES FINANSIELLE INTERESSER OG
BEKÆMPELSE AF SVIG - ÅRSBERETNING FOR 2001.
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0005.png
Resumé
Kommissionen forelægger hermed sin tredje årsberetning om beskyttelse af Fællesskabernes
finansielle interesser og bekæmpelse af svig i henhold til EF-traktatens artikel 280, stk. 5.
Med henblik på at redegøre for udmøntningen af medlemsstaternes og Fællesskabets fælles
ansvar på dette område er beretningen inddelt i følgende tre afsnit:
en status over Fællesskabets lovgivningsvirksomhed i 2001, herunder eksempler på
samarbejdet med medlemsstaterne, ansøgerlandene og tredjelande (afsnit I)
en gennemgang af medlemsstaternes foranstaltninger i henhold til EF-traktatens
artikel 280, navnlig for så vidt angår lovgivnings- og andre retlige initiativer og
organiseringen af kontroltjenesterne (afsnit II)
en statistisk oversigt over resultaterne af de initiativer, medlemsstaterne og
Kommissionen har taget i 2001 med henblik på beskyttelsen af de finansielle
interesser og bekæmpelsen af svig (afsnit III).
Sigtet med dette dokument er at præsentere de samlede foranstaltninger, der er truffet af de
aktører, der har et medansvar for beskyttelsen af Fællesskabets finansielle interesser, og at
konkretisere målene for medlemsstaternes og Fællesskabets globale og delte ansvar. I
beretningen tages der hensyn til de foranstaltninger, der er iværksat af de nationale
myndigheder og Kommissionen, med henblik på såvel forebyggelse som bekæmpelse af
økonomisk og finansiel kriminalitet, der skader Fællesskabets interesser. Beretningen følger
den udvidede strategi i handlingsplanen
1
og er således ikke strengt begrænset til tiltag, der er
iværksat på grundlag af traktatens artikel 280.
Endelig er beretningen et led i den løbende og gennemsigtige evaluering af
fællesskabspolitikkerne, som efterspørges af såvel Kommissionen som Europa-Parlamentet
og Rådet
2
. Kommissionen holder desuden regelmæssige møder med repræsentanter for de
nationale administrationer og sine egne tjenestegrene for løbende at forbedre evalueringen af
beskyttelsen af de finansielle interesser
3
.
1
2
3
Meddelelse fra Kommissionen - Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser - bekæmpelse af
svig: handlingsplan for 2001-2003 (KOM(2001) 254 endelig udg.
Konklusioner fra Økofin-Rådet af 7.maj 2002, punkt 13, og Europa-Parlamentets beslutning om
årsberetningen for 2000, punkt 2.
I 2001 holdt Det Rådgivende Koordineringsudvalg for Bekæmpelse af Svig tre møder, og det samme
gjorde Artikel 280-Arbejdsgruppen. Kommissionens tjenestegrene holdt ligeledes to møder med dette
formål for øje.
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0006.png
A
FSNIT
1 – F
ÆLLESSKABETS AKTIVITETER TIL BESKYTTELSE AF
F
ÆLLESSKABERNES FINANSIELLE INTERESSER OG BEKÆMPELSE AF SVIG
1.
H
OVEDTRÆK I UDVIKLINGEN I FÆLLESSKABSPOLITIKKEN I
2001
Kommissionen har fastlagt sine overordnede politiske mål for beskyttelsen af de
finansielle interesser i lyset af den samlede strategi, som den vedtog den 28. juni
2000
4
. Strategien, der har et flerårigt perspektiv (2001-2005), tager sigte på at
udvikle en lovgivningsmæssig og administrativ ramme, som omfatter alle
fællesskabspolitikkerne, og at give mulighed for udveksling og samarbejde mellem
de berørte aktører i Kommissionen og i medlemsstaterne, i overensstemmelse med
princippet om delt ansvar som omhandlet i EF-traktatens artikel 280. Strategien blev
vedtaget af Økofin-Rådet den 17. juli 2000 og godkendt af Europa-Parlamentet i dets
beslutning af 13. december 2000
5
.
Den 15. maj 2001 vedtog Kommissionen en handlingsplan for 2001-2003 med
henblik på gennemførelse af de mål, der er fastsat i den samlede strategi, og
tilvejebringelse af håndgribelige og målelige resultater. Europa-Parlamentet og Rådet
hilste handlingsplanen velkommen og godkendte de heri indeholdte retningslinjer for
regelmæssig evaluering og overvågning.
1.1.
Forebyggelse
er omdrejningspunktet i en overordnet og sammenhængende
strategi til bekæmpelse af svig. Kommissionen har derfor foreslået forebyggende
foranstaltninger, der tager hensyn til beskyttelsen af de finansielle interesser lige fra
lovgivningsstadiet, hvilket fik en yderst positiv modtagelse i både Europa-
Parlamentet og Rådet
6
. Kommissionen har inden for rammerne af hvidbogen om
reformen
7
(aktion 94) udformet en strategi for svigsikring af lovgivningen og
forvaltningen af fællesskabsmidler. Denne aktion søger at korrigere svagheder i
fællesskabslovgivningen og kontraktbestemmelserne, som kan udnyttes til svigagtige
4
5
6
7
Der er tale om følgende fire strategiske retningslinjer: udvikling af en overordnet politik til bekæmpelse
af svig, styrkelse af en samarbejdskultur mellem alle relevante myndigheder i medlemsstaterne, en
interinstitutionel strategi for at forebygge og bekæmpe svig og bestikkelse og styrke de europæiske
institutioners troværdighed samt styrkelse af den strafferetlige dimension i overensstemmelse med
traktatens nye forpligtelser (KOM(2000) 358 endelig udg. af 28.6.2000).
Rådets konklusioner af 17.7.2000 om meddelelse fra Kommissionen om beskyttelse af Fællesskabernes
finansielle interesser - Bekæmpelse af svig - hen imod en samlet strategisk tilgang (dokument 10344/00
FIN 273). Europa-Parlamentets beslutning af 13.12.2000 om "den samlede strategiske tilgang"
(dokument A5-0376/2000).
Konklusioner fra Økofin-Rådet af 15.6.2001 (dokument 9270 FIN 169). Europa-Parlamentet
understreger i sin beslutning om årsberetningen for 2000, at « svigsikring » i forbindelse med alle nye
retsakter er en af de fire vigtige foranstaltninger, der kan indebære et kvalitativt spring i indsatsen for at
bekæmpe svig. Europa-Parlamentets beslutning af 29.11.2001 om Kommissionens årsberetning for
2000 (dokument A5-2001-393).
Reformen af Kommissionen – En hvidbog - Del II (KOM(2000) 200 endelig/2 af 5.4.2000).
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0007.png
formål
8
, ved at indføre en forudgående undersøgelse af følsomme lovforslag med
inddragelse af erfaringer gjort i marken og systematisk høring af OLAF
9
.
Strategien
prioriterer
horisontale
initiativer,
som
vedrører
alle
fællesskabspolitikkerne og alle de aktører, der gennemfører dem. Offentlige
kontrakter er et område, hvor Kommissionen og medlemsstaterne har en solidarisk
interesse i en effektiv indsats med afskrækkende virkning og stor signalværdi. Dette
er en af de udfordringer, der tages op i Europa-Parlamentets og Rådets forslag til
direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige kontrakter
og i det særlige initiativ vedrørende en ordning for udveksling af oplysninger mellem
medlemsstaterne
10
. Behandlingen af disse forslag fortsætter i Rådet. Kommissionen
har desuden fremsat forslag om svigbekæmpende bestemmelser i forbindelse med
omarbejdningen af finansforordningen, som blev vedtaget den 25. juni 2002.
For at sikre den fælles valutas troværdighed og beskytte den mod forfalskning vedtog
Rådet på grundlag af Kommissionens forslag den 28. juni 2001 forordning nr.
1338/2001 og nr. 1339/2001
11
. Disse forordninger udgør et retsgrundlag for
samarbejde mellem alle de relevante institutionelle aktører (ECB, Europol,
Kommissionen/OLAF
12
), centralkontorerne og de øvrige kompetente myndigheder i
medlemsstaterne og i tredjelande. For så vidt angår den strafferetlige ramme for
beskyttelsen af euroen forelagde Kommissionen Rådet en første rapport om
medlemsstaternes gennemførelse af rammeafgørelsen13. Medlemsstaterne har
generelt opfyldt de fastsatte forpligtelser. I december 2001 vedtog Rådet Pericles-
programmet
14
. Dette program medfinansierer tværnationale og tværfaglige projekter
for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod
falskmøntneri.
Et andet vigtigt tiltag i 2001 var vedtagelsen af direktivet om forebyggelse af
anvendelsen af det finansielle system til hvidvaskning af penge
15
. Dette direktiv
8
9
10
11
12
13
14
15
Kommissionens meddelelse om beskyttelse af lovgivningen og kontraktforvaltningen mod svig,
vedtaget den 7.11.2001 (SEK(2001)2029 endelig udg.).
Både Europa-Parlamentet (beslutning om årsberetningen for 2000) og Rådet (konklusioner fra Det
Europæiske Råd af 15. juni 2001) har understreget den merværdi, der tilføres med inddragelsen af
OLAF i arbejdet med at forebygge svig på lovgivningsområdet .
I overensstemmelse med handlingsplanen til bekæmpelse af organiseret kriminalitet udarbejdet af
Gruppen på Højt Niveau, som blev nedsat af Det Europæiske Råd i Dublin i december 1996, og dens
politiske retningslinje nr. 13 (vedtaget af Rådet den 28. april 1997, EFT C 251 af 15.08.1997).
Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 af 28. juni 2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er
nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri - EFT L 181 af 4.7.2001 - og Rådets forordning
(EF) nr. 1339/2001 af 28. juni 2001 om udvidelse af virkningerne af forordning nr. 1338/2001 om
fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri, til også
at omfatte de medlemsstater, som ikke har indført euroen som fælles valuta - EFT L 181 af 4.7.2001.
For så vidt angår falske euromønter er der efter brevveksling mellem Rådets formand og den franske
finansminister oprettet et europæisk teknisk og videnskabeligt center (CTSE), som drives af to
tjenestemænd i Kommissionen/OLAF.
Kommissionens rapport på grundlag af artikel 11 i Rådets rammeafgørelse af 29. maj 2000 om styrkelse
af beskyttelsen mod falskmøntneri, ved hjælp af strafferetlige og andre sanktioner i forbindelse med
indførelsen af euroen (KOM(2001) 771 endelig udg. af 13.12.2001).
Rådets afgørelse af 17. december 2001 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse
med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (“Pericles”-programmet) (afgørelse
2001/923/EF, EFT L 339 af 21.12.2001).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/97/EF af 4. december 2001 om ændring af Rådets
direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til
hvidvaskning af penge - Erklæring fra Kommissionen - EFT L 344 af 28.12.2001.
7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0008.png
ajourfører direktivet fra 1991 og udvider dets anvendelsesområde gennem visse
ændringer, hvoraf de vigtigste er følgende: udvidelse af forbuddet mod hvidvaskning
af penge til at omfatte ikke alene ulovlig narkotikahandel, men også organiseret
kriminalitet, samt udvidelse af direktivets forpligtelser til at omfatte visse ikke-
finansielle aktiviteter og erhverv.
Hvis den ønskede samlede strategi for beskyttelse af de finansielle interesser skal
kunne virkeliggøres, er det en forudsætning, at ansøgerlandene inddrages i
fællesskabsstrategien med henblik på forebyggelse. Set i dette lys var 2001 et år,
hvor Kommissionens tiltag i forbindelse med forberedelsen af udvidelsen
konsolideres, for så vidt angår oprettelsen af finansforvaltnings- og kontrolorganer,
herunder interne kontrolorganer, i de centrale og regionale administrationer. Målet
for 2001 var at oprette interne revisionsenheder i alle de organer, der forvalter
fællesskabsmidler, såvel som i de centrale og regionale administrationer.
Korrekt anvendelse, kontrol, overvågning og evaluering af fællesskabsfinansiering af
projekter i førtiltrædelsessammenhæng (bl.a. under PHARE, ISPA og SAPARD) må
opfattes som en nøgleindikator for kandidatlandenes kapacitet til at gennemføre
Fællesskabets regelværk på finanskontrolområdet. For så vidt angår bekæmpelsen af
svig, påbegyndte man i Polen etableringen af et særligt kontor med ansvar for
beskyttelsen af Fællesskabets finansielle interesser i begyndelsen af 2001.
Erfaringerne hermed vil blive udnyttet i forbindelse med etableringen af tilsvarende
organer i de øvrige ansøgerlande.
Der er givet prioritet til indgåelsen af en aftale mellem på den ene side Fællesskabet
og medlemsstaterne og på den anden side Schweiz om bekæmpelse af svig navnlig
med henblik på at fremme en løsning vedrørende gensidig bistand på skatte- og
afgifts- samt toldområdet. Den 14. december 2000 fik Kommissionen mandat til at
forhandle med de schweiziske myndigheder. Der er ført forhandlinger i hele 2001,
men der er endnu ikke opnået resultater.
For så vidt angår styrkelsen af de retlige afslørings-, kontrol- og
sanktionsinstrumenter,
skal det nævnes, at størstedelen af de principbeslutninger, der
blev truffet ved udgangen af 2000, blev iværksat i internt i Kommissionen i 2001
med henblik på at forbedre finansforvaltningen
16
. For så vidt angår de udgifter, der
forvaltes af Kommissionen, og medlemsstaternes forvaltning af fællesskabsmidlerne
er der lagt yderligere vægt på princippet om ansvarliggørelse af de
anvisningsberettigede og regnskabsførerne i forlængelse af meddelelsen om aktion
96 i hvidbogen (effektivisering af forvaltningen af inddrivelsen af uretmæssigt
udbetalte midler på området direkte udgifter). Kommissionen er i øjeblikket ved at
udarbejde gennemførelsesbestemmelser for samarbejde og opgavefordeling mellem
de anvisningsberettigede, regnskabsførerne, Den Juridiske Tjeneste og OLAF.
På strukturfondsområdet (aktion 97 i hvidbogen) er den retlige ramme for
finansforvaltning blevet forbedret med vedtagelsen i marts 2001 af to forordninger,
der finder anvendelse på den nye programmeringsperiode
17
. Således er
16
17
Det drejer sig hovedsagelig om kapitel V - XXIV i hvidbogen om reformen af Kommissionen om
reformen af de finansielle kredsløb og finanskontrollen samt oprettelse af en intern revisionstjeneste.
Kommissionens forordning (EF) nr. 438/2001 og forordning (EF) nr. 448/2001 af 2. marts 2001 (EFT L
63 af 3.3.2001 og EFT L 64 af 6.3.2001) om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF)
8
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0009.png
medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til overvågning af projekter og betalinger
præciseret i disse retstekster. Styrkelsen af finanskontrollen i forbindelse med den
nye programmering og vedtagelsen af en række aftaleprotokoller på tværs af
tjenestegrenene i overensstemmelse med anbefalingerne i hvidbogen om reformen af
Kommissionen tager hensyn til Revisionsrettens bemærkninger
18
, bl.a. om
indberetning og opfølgning af tilfælde af uregelmæssigheder.
1.2. Med bestræbelserne på at udvikle en
ny samarbejdskultur
med
medlemsstaterne drages konsekvensen af Fællesskabets og medlemsstaternes delte
ansvar for beskyttelsen af de finansielle interesser. OLAF har som tjenesteplatform
til opgave på længere sigt at udvikle et egentligt partnerskab med medlemsstaterne
19
med henblik på at skabe større synergi mellem fællesskabsplanet og det nationale
plan
under
overholdelse
af
proportionalitets-,
subsidiaritets-
og
effektivitetsprincippet.
OLAF skal ud fra et fællesskabssynspukt være i stand til at reagere på anmodninger
fra medlemsstaterne med henblik på at forbedre bekæmpelsen af svig. Med henblik
herpå er Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig ved at blive omorganiseret
- uden at dette berører dets fællesskabsprærogativer - således at dets ansvarsområder
og opgaver afspejles i dets organisation, og det bedre kan repræsentere en
«fællesskabsplatform af tjenester». I og med at den interne opgavefordeling bliver
mere synlig, vil den merværdi, som fællesskabsplanet kan tilføre, være mere
eksplicit, og de nationale myndigheders behov for en kontaktflade vil bedre kunne
imødekommes.
Et vigtigst skridt i konsolideringen af OLAF blev taget i 2001 med oprettelsen af et
direktorat for efterretninger, som gennem udvikling af den strategiske og
operationelle analysefunktion vil arbejde på at forbedre Kommissionens
operationelle strategi og bistå de nationale administrationer med at fastlægge deres
prioriteringer i forbindelse med bekæmpelsen af svig. Dette nye direktorat vil på sigt
kunne bidrage til at forbedre kvaliteten af de oplysninger om tilfælde af svig og
uregelmæssigheder, der meddeles af medlemsstaterne. Som nærmere beskrevet i
afsnit III i denne beretning er indførelsen af nye informationsteknologiske moduler
til indberetning af svig og uregelmæssigheder blevet fulgt op af
uddannelsesforanstaltninger for medlemsstaterne i løbet af 2001. OLAF har i
samarbejde med de nationale administrationer afholdt en snes uddannelseskurser om
forskellige aspekter af svigbekæmpelsen med henblik på at øge udvekslingen af
erfaringer med god praksis og imødekomme specifikke behov.
Endvidere er der oprettet en enhed af retsembedsmænd og juridiske rådgivere i
kontoret, der bl.a. skal sikre opfølgningen af OLAF's undersøgelser. Denne
ekspertisekapacitet, der omfatter både den administrative og retlige dimension, vil
gøre det lettere at integrere kontoret i det bredere net af relevante nationale aktører,
det vil primært sige told- og skatte- og afgiftsmyndigheder samt politi- og
18
19
nr. 1260/1999 for så vidt angår henholdsvis forvaltnings- og kontrolsystemerne for strukturfondenes
interventioner og proceduren for finansielle korrektioner af interventioner under strukturfondene.
Særberetning nr. 10/2001 om den finansielle kontrol af strukturfondene (EFT C 314 af 8.11.2001). I sin
beslutning om Kommissionens årsberetning for 2000 påpegede Europa-Parlamentet under henvisning
til den nævnte særberetning, at medlemsstaternes indberetninger af uregelmæssigheder i forbindelse
med strukturfondene er yderst mangelfulde.
Økofin-Rådet understregede betydningen heraf i konklusionerne om den overordnede strategi.
9
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0010.png
retsforfølgende myndigheder, som OLAF henvender sig til med anmodning om
bistand og vice versa med henblik på at sikre en effektiv beskyttelse af de finansielle
interesser, herunder også strafferetlig beskyttelse.
OLAF fortsætter drøftelserne med medlemsstaterne med henblik på fuld udnyttelse
af det potentiale, der ligger i Det Rådgivende Koordineringsudvalg for Bekæmpelse
af Svig (CoCoLaF). Arbejdsmetoderne og tilrettelæggelsen af mødevirksomheden i
dette udvalg er blevet væsentligt forbedret i 2001, ikke mindst med henblik på at
uddybe dialogen med de nationale myndigheder. Ad hoc-gruppen « artikel 280 » har
således samlet eksperter fra medlemsstaterne med det formål at øge
gennemsigtigheden i forbindelse med udarbejdelsen af beretningen i henhold til
traktatens artikel 280 og bedre udnytte medlemsstaternes deltagelse i denne
procedure. Ad hoc-gruppen af nationale eksperter inden for falskmøntneri har styrket
Kommissionens ekspertise og arbejdet er resulteret i et fælles retsinstrument på dette
område.
Kommissionen har for nylig sammen med ti medlemsstater anlagt sag ved domstole i
USA med henblik på at imødegå en massiv risiko for cigaretsmugling og organiseret
kriminalitet, herunder hvidvaskning af penge, i Den Europæiske Union. Disse
ulovlige aktiviteter udgør en alvorlig trussel mod Fællesskabets og medlemsstaternes
fælles vitale interesser. I den omhandlede sag fungerer Kommissionen som en
tjenesteplatform, der yder medlemsstaterne bistand i forbindelse med
retsprocedurerne i USA og dermed fremmer et initiativ, der er truffet af
medlemsstaterne i fællesskab. Kommissionen optræder som medlemsstaternes
repræsentant ved disse retssager, og den er ansvarlig for koordineringen af
medlemsstaternes aktioner og kontakten med de amerikanske advokater, der
repræsenterer Fællesskabet og de ti medlemsstater i de amerikanske domstole.
Inden for rammerne af kontrollen med egne indtægter foretog Kommissionen i 2001
kontrolundersøgelser i alle medlemsstaterne, for så vidt angår
behandlingen af
anmodninger under ordningen for gensidig bistand.
Formålet var at verificere, at de
nationale systemer og procedurer sikrer en effektiv beskyttelse af de traditionelle
egne indtægter og befordrer et effektivt samarbejde med Kommissionen.
Konklusionerne i den udarbejdede temarapport peger i positiv retning.
For så vidt angår området traditionelle egne indtægter fortsætter Kommissionen,
nærmere bestemt Generaldirektoratet for Budget, bestræbelserne inden for rammerne
af
det fælles revisionsinitiativ
20
i tæt samarbejde med medlemsstaternes interne
revisionstjenester. Medlemsstaterne deltager aktivt i undergruppen for revision, og
nogle af dem er stærkt engageret i udviklingen af revisionsmoduler. For så vidt angår
anvendelsen af samarbejdsmetoden, er status for 2001 yderst positiv, ikke mindst
med hensyn til de opnåede resultater, som bekræfter det formålstjenlige i denne
strategi. Danmark og Østrig har således gennemført en "fælles revision" vedrørende
ekstern fællesskabsforsendelse, og Nederlandene har videreført den aktion, der blev
iværksat i 2000 vedrørende fri omsætning. Disse temaer blev besluttet i fællesskab på
grundlag af revisionsmoduler, der var godkendt af medlemsstaterne og
Kommissionen.
20
Se beretningen om beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser og bekæmpelse af svig for
regnskabsåret 2000.
10
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0011.png
Efter at revisionen var afsluttet og på grundlag af medlemsstaternes
revisionsrapporter gennemgik Kommissionen de gennemførte tiltag med særlig vægt
på evaluering af risikoanalysesystemet samt relevansen af konklusionerne og
anbefalingerne i forhold til de konstaterede anomalier og observationer.
Kommissionen har draget nytte af rapporternes konklusioner, for så vidt angår
indvirkningen på de egne indtægter. Den vil sørge for, at resultaterne af revisionerne
bliver fulgt op på det finansielle plan, naturligvis på de samme betingelser, som hvis
Kommissionen alene havde stået for kontrollen. Danmark, Østrig og Nederlandene
gentager forsøget i 2002.
1.3. I 2001 blev
den strafferetlige dimension
af politikken
Fællesskabets finansielle interesser
styrket på det operationelle
retsembedsmænd yder juridisk bistand og rådgivning og stiller
rådighed for den administrative undersøgelsesfunktion og
undersøgelserne, med henblik på et effektivt samarbejde med de
politimyndigheder.
til beskyttelse af
plan. Enheden af
sin ekspertise til
opfølgningen af
nationale rets- og
På lovgivningsplanet har Kommissionen, under hensyn til at dens første forslag ikke
blev accepteret på Det Europæiske Råds møde i Nice
21
, med udarbejdelsen af en
grønbog genåbnet debatten om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed, der
skal varetage den strafferetlige beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser
22
.
En europæisk anklagemyndighed i finansielle anliggender skal, under de nationale
domstoles kontrol, have til opgave at koordinere og lede undersøgelser og
forfølgning af strafbare forhold, som skader Fællesskabernes finansielle interesser,
med henblik på at overvinde de hindringer, der er forbundet med opsplitningen af det
europæiske retsområde og den relative straffrihed, som følger heraf for de kriminelle.
Grønbogen har til formål at skabe en bred offentlig debat, hvis resultater vil blive
forelagt på konventet om Europas fremtid med henblik på den næste
regeringskonference. Dette initiativ har længe fået opbakning fra Europa-
Parlamentet
23
. Inden for rammerne af en traktatændring har det således udtrykt ønske
om « et kvalitativt spring » i indsatsen for bekæmpelse af svig på grundlag af
oprettelsen af en europæisk anklagemyndighed i finansielle anliggender med mere
omfattende beføjelser. Også OLAF-Overvågningsudvalget har afgivet udtalelser,
som støtter og supplerer Kommissionens forslag.
Til trods for Rådets gentagne opfordringer
24
lider samarbejdet i Unionen stadig under
forsinkelserne i medlemsstaternes ratificering af konventionen af 26.07.1995 om
21
22
23
24
Europa-Kommissionens supplerende bidrag til regeringskonferencen om institutionelle reformer -
Strafferetlig beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser: en europæisk anklagemyndighed,
29.9.2000, KOM(2000) 608 endelig udg. Dette bidrag supplerer Kommissionens udtalelse i henhold til
artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Union om afholdelse af en konference mellem repræsentanter
for medlemsstaternes regeringer med henblik på ændring af traktaterne - Tilpasning af institutionerne
med henblik på udvidelsen, af 26.1.2000, (KOM (2000) 34 endelig udg.).
Grønbog om beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og oprettelse af en europæisk
anklagemyndighed af 11.12.2001 (KOM (2001) 715 endelig udg.). Grønbogen findes på følgende
internet-adresse: http://europa.eu.int/olaf/livre_vert.
Beslutning af 16.5.2000 om Kommissionens årsberetning for 2000 (EFT C 59 af 23.02.2001) og
beslutning af 14. marts 2001 om Kommissionens årsberetning for 1999 (EFT C 343 af 5.12.2001), hvori
Kommissionen opfordres til at forelægge et sådant forslag senest 1. juni 2001.
Såvel i konklusionerne af 17.07.2000 som i konklusionerne i forbindelse med beslutningen om
decharge for 2000.
11
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0012.png
beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser
25
og
tillægsprotokollerne hertil. For at fremskynde disse bestemmelsers ikrafttræden har
Kommissionen vedtaget et forslag til direktiv om strafferetlig beskyttelse af
Fællesskabets finansielle interesser
26
. Formålet er i et instrument med hjemmel i EF-
traktatens nye artikel 280 at indsætte de bestemmelser i BFI-konventionen og
protokollerne hertil, som vedrører strafbarhed, ansvar, sanktioner og samarbejdet
med Kommissionen. Parlamentet
27
har godkendt Kommissionens forslag, der
ligeledes støttes af Den Europæiske Revisionsret
28
og i øjeblikket er til behandling i
Rådet.
Der er oprettet en europæisk retlig samarbejdsenhed (EUROJUST
29
), og der er
vedtaget en afgørelse om udvidelse af Europols mandat til også at omfatte grove
former for international kriminalitet
30
. Kompetencefordelingen mellem Europol og
OLAF vedrørende bekæmpelse af visse former for økonomisk og finansiel
kriminalitet bør udmøntes i en samarbejdsaftale mellem de to organer. For så vidt
angår gennemførelsen af undersøgelser og bistand til forfølgning ved de nationale
retsinstanser har institutionerne hilst oprettelsen af Eurojust velkommen.
Kommissionen har i rådssammenhæng klart understreget betydningen af et snævert
og regelmæssigt samarbejde som foreskrevet i traktaten (artikel 280) med de
nationale retsforfølgende myndigheder og på den anden side med Eurojust
31
.
Enheden af retsembedsmænd i OLAF skal tage sig af struktureringen af dette
samarbejde.
Der er taget nogle vigtige skridt med henblik på en
styrkelse af det retlige
samarbejde, navnlig i straffesager.
Der er således indgået en politisk aftale om
implementeringen af princippet om gensidig anerkendelse af retsafgørelser (såvel
civilretlige som strafferetlige) og tilnærmelsen af strafferetten inden for de
prioriterede områder, der blev fastlagt på topmødet i Tammerfors (punkt 48 i
konklusionerne). På denne baggrund har Kommissionen forelagt flere forslag til
rammeafgørelse, heraf ét om den europæiske arrestordre
32
og de øvrige om
tilnærmelse af regler for straffene for ulovlig narkotikahandel
33
og bekæmpelse af
terrorisme
34
(definition af fælles strafferamme og sanktioner). I forbindelse med
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Rådets retsakt af 26. juli 1995 om udarbejdelse af konventionen om beskyttelse af De Europæiske
Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995).
Dok. KOM (2001) 272 endelig udg. (EFT C 240 E af 28.08.01) vedtaget den 23.05.01.
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29.11.2001 om forslag til Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser (Dok. A5-
390/2001, endnu ikke offentliggjort i EFT).
Udtalelse nr. 9/2001 af 8.11 2001 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forslag til direktiv om
strafferetlig beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser (EFT C 14 af 17.1.2002).
Rådets afgørelse nr. 2002/187/RIA af 28.02.2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen
af grov kriminalitet (EFT L63 af 6.3.2002), særlig artikel 11.
Rådets afgørelse af 6.12.2001 (EFT C 362 af 18.12.2001).
Kommissionens erklæring 39/02 om artikel 4, stk. 1, litra b), andet led, og artikel 26, stk. 3, i afgørelse
2002/187/RIA.
Forslag til Rådets rammeafgørelse om den europæiske arrestordre og overgivelsesprocedurerne mellem
medlemsstater [KOM(2001) 522 endelig udg. - EFT C 332 E af 27.11.2001]. Rådet indgik en politisk
aftale om dette spørgsmål i december 2001.
Forslag til Rådets rammeafgørelse om fastsættelse af mindsteregler for, hvad der udgør kriminelle
handlinger, og for straffene for ulovlig narkotikahandel [KOM(2001) 259 endelig udg., EFT C 304 E af
30.10.2001].
Forslag til Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af terrorisme [KOM(2001) 521 endelig udg., EFT C
332E af 27.11.2001].
12
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0013.png
aktionen mod finansiering af terrorisme og finansiel kriminalitet skal desuden
nævnes en rammeafgørelse om indefrysning af aktiver og bevismidler
35
.
1.4. For så vidt angår bekæmpelsen
af bestikkelse
på det interinstitutionelle plan, er
det vigtigt at opretholde en god interaktion mellem OLAF's basisopgaver som
foreskrevet i lovgivningen og den igangværende reform på disciplinærområdet
(vedtægten) og finansområdet (omarbejdning af finansforordningen). Reglerne og
procedurerne for undersøgelse og disciplinær forfølgning vil således først være på
plads efter afslutningen af regnskabsåret 2001. I begyndelsen af 2002 oprettede
Kommissionen således et kontor for undersøgelser og disciplinærprocedurer, og de
nødvendige ændringer af disciplinærreglerne i tjenestemandsvedtægten vil efter
planen blive vedtaget i 2003
36
. Kommissionens forslag om omarbejdning af
finansforordningen, som blev vedtaget den 25. juni 2002, indeholder et forslag om
etablering af et panel vedrørende finansielle uregelmæssigheder
37
, som vil udgøre en
supplerende bistand til undersøgelserne vedrørende finansielle uregelmæssigheder,
uden at det berører OLAF's specifikke rolle i bekæmpelsen af svig og adfærd, der
udgør et alvorligt brud på tjenestepligten.
De interne administrative undersøgelser vil fremover blive styrket som følge af
tilknytningen af retsembedsmænd, som ligeledes vil sikre beskyttelsen af de
individuelle rettigheder. På denne baggrund bør alle institutionerne være i stand til
fuldt ud at efterleve artikel 7 i forordning nr.°1073/99 om udveksling af
oplysninger
38
. Disse foranstaltninger imødekommer Europa-Parlamentets og Rådets
ønsker
39
. Endvidere er de nærmere vilkår for de interne undersøgelser blevet
præciseret af fællesskabsdomstolen
40
.
2.
E
KSEMPLER
PÅ INTERNT OG EKSTERNT SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB MED
NATIONALE MYNDIGHEDER
Merværdien af den synergi, der skabes mellem forskellige kilder i Fællesskabet og
OLAF's bredere aktionsfelt, illustreres i det følgende med eksempler på
undersøgelser og Kommissionens indsats inden for rammerne af forberedelsen af
udvidelsen.
35
36
37
38
39
40
Initiativ fra Den Franske Republiks, Kongeriget Sveriges og Kongeriget Belgiens regeringer med
henblik på Rådets vedtagelse af en rammeafgørelse om gennemførelse i Den Europæiske Union af
kendelser om indefrysning af aktiver eller bevismidler (EFT C 75 af 7.3.2001).
Forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd og øvrige ansatte i De
Europæiske Fællesskaber (KOM (2002) 213 endelig udg. af 24.4.2002, bilag IX, første og andet afsnit.
Oprettelse af et kontor for undersøgelser og disciplinærprocedurer i Kommissionen (Kommissionens
beslutning om gennemførelsen af administrative undersøgelser og disciplinærprocedurer, vedtaget den
19. februar 2002 (dok. C (2002) 540).
Artikel 66, stk.4, i den nye finansforordning og oprettelse af et kontor for undersøgelser og
disciplinærprocedurer i Kommissionen.
EFT L 136 af 31.5.1999.
Beslutning om Kommissionens årsberetning for 2000. I sin beslutning om Kommissionens årsberetning
for 1999 påpegede Europa-Parlamentet, at det var nødvendigt for OLAF at få et uforbeholdent
samarbejde i stand med personale og institutioner i Den Europæiske Union og med medlemsstaternes
politi- og retsmyndigheder. Konklusioner fra Økofin-Rådet af 7.5.2002, konklusioner fra Det
Europæiske Råd af 15. juni 2001 (dok. 9270 FIN169) og fra Økofin-Rådet af 17.7.2000 (dok. 10344/00
FIN273).
Jf. dom afsagt af Retten i Første Instans den 26.2.2002 i sag T-17/00 (Willy Rothley m.fl. mod
Parlamentet).
13
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0014.png
2.1.
Udførsel af sukker til OLT
41
og genindførsel af sukker og sukkerblandinger i
Det Europæiske Fællesskab
Kommissionen har iværksat undersøgelser med henblik på at forebygge risikoen for
forstyrrelser af den fælles markedsordning for sukker og undgå, at formålet med
samhandelspolitikken i forhold til visse OLT omgås.
OLAF og de kompetente myndigheder i Nederlandene og Belgien foretog en
undersøgelse i Aruba i november 1999. Undersøgelsen drejede sig om udførsel af
sukker med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab med restitutioner og
genindførsel i Det Europæiske Fællesskab mindre end to år senere af sukker og en
blanding af sukker og kakaopulver fra Aruba.
Det konstateredes i forbindelse med undersøgelsen, at 4 500 tons sukker var udført
med restitutioner fra Belgien og Frankrig til Aruba. Den forarbejdning, der er
foretaget i Aruba (rensning af sukkeret og iblanding af kakaopulver), er ikke
tilstrækkelig til at opnå en ikke-præferenceoprindelse.
De kompetente belgiske og franske myndigheder opfordredes derfor af
Kommissionen til at iværksætte inddrivelse af de uretmæssigt udbetalte
eksportrestitutioner i overensstemmelse med Fællesskabets retspraksis (2 mio. EUR i
Belgien og 300 000 EUR i Frankrig).
OLAF iværksatte desuden undersøgelser vedrørende udførsel af kvote C-sukker
(sukker, der eksporteres uden restitutioner) til OLT.
Resultaterne af disse undersøgelser foranledigede Kommissionen til at indføre
beskyttelsesklausuler i det regelsæt, der gælder for indførsel i Fællesskabet af sukker
med oprindelse i OLT
42
.
2.2.
Misbrug af mælkekvoteordningerne
OLAF blev bekendt med påstande om eventuelt misbrug af mælkekvoteordningerne i
Spanien og oplysninger om flere spanske selskaber, som skulle være involveret i
denne uregelmæssige aktivitet. På grundlag af disse oplysninger blev der indledt en
ekstern undersøgelse og udarbejdet en handlingsplan for administrative
kontrolundersøgelser på stedet hos visse erhvervsdrivende på grundlag af Rådets
forordning (EF, Euratom) nr. 2185/96.
I forbindelse med undersøgelserne på stedet nægtede nogle af de pågældende
virksomheder at udlevere en kopi af en diskette med de relevante edb-data. I henhold
til artikel 9 i forordning nr. 2185/96, som pålægger den pågældende medlemsstat i
overensstemmelse med de nationale bestemmelser at yde OLAF den bistand, der er
nødvendig for, at kontoret kan udføre sine opgaver, blev det spanske betalingsorgan
(FEGA) anmodet om at træffe passende foranstaltninger.
41
42
Ikke-europæiske lande og territorier, der opretholder særlige forbindelser med Danmark, Frankrig,
Nederlandene og Det Forenede Kongerige (Grønland, Aruba osv.), jf. bilag II til EF-traktaten.
Kommissionens forordning (EF) nr. 2423/1999 af 15.11.1999 (EFT L 294 af 16/11/1999) og
Kommissionens forordning (EF) nr. 465/2000 af 29.2.2000 (EFT L 65 af 1.3.2000).
14
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Efter at have fået en retskendelse fra de spanske retsmyndigheder blev de
omhandlede edb-data kopieret, hvormed OLAF fik adgang til de pågældende
virksomheders reelle produktions- og salgstal for mælk og mejeriprodukter.
På grundlag af de objektive beviser, som OLAF fik stillet til rådighed, og som er
gengivet i kontorets endelige undersøgelsesrapport, blev det omfanget af
virksomhedernes svig mod fællesskabsbudgettet anslået til over 6 mio. EUR.
Rapporten blev sendt til FEGA med henblik på iværksættelse af administrative
inddrivelsesprocedurer og til den særlige spanske anklagemyndighed i
korruptionssager på grundlag af mistanken om falske angivelser af virksomhedernes
mælkeproduktion og -salg. I rapporten anføres det, at en tilsvarende praksis er fulgt
af andre spanske virksomheder, og de spanske myndigheder er blevet anmodet om at
omdefinere deres rutinekontrolundersøgelser for at afhjælpe disse svagheder i det
almindelige kontrolsystem.
Denne sag er en klar illustration af den merværdi, OLAF tilfører en medlemsstat i
forbindelse med bekæmpelsen af svig, ved at stille sin tværfaglige ekspertise til
rådighed (undersøgelser, edb-baseret undersøgelse af beviser, juridisk rådgivning) i
et tilfælde af svig, der omfatter flere aspekter. Rådgivningen fra enheden af
retsembedsmænd var således af afgørende betydning for at opnå en retskendelse i
den pågældende medlemsstat, som var nødvendig for at få adgang til
virksomhedernes edb-arkiver. En stor del af fortjenesten må også tilskrives de
spanske myndigheder, som ydede en værdifuld bistand i denne sag og hermed
utvetydigt demonstrerede, hvad der er muligt, når OLAF og medlemsstaterne
samarbejder og til fulde udnytter de kontrolforpligtelser og -muligheder, der følger af
de europæiske bestemmelser.
2.3.
Undersøgelse vedrørende dokumentfalsk og bedrageri begået af en ngo-
organisation (ikke-statslig organisation)
Et positivt udfald af kontorets undersøgelser, navnlig hvad angår undersøgelser
vedrørende direkte udgifter, afhænger dels af de indsamlede oplysninger og dels af
samarbejdet med medlemsstaterne. Følgende sag er et typisk eksempel på de
vanskeligheder, der kan opstå på dette område, særlig hvad angår det retlige
samarbejde mellem medlemsstaterne.
I august 1999 underrettede en medlemsstat OLAF om en mistanke om dobbelt
finansiering - national og fællesskabsfinansiering - af projekter i udviklingslande.
Finansieringsanmodninger var blevet forelagt en række donorer af flere ikke-statslige
organisationer med hjemsted to forskellige medlemsstater. Udenrigsministeriet, som
var kilden til oplysningen, indgav klage til den kompetente statsadvokat.
I efteråret 1999 iværksatte OLAF undersøgelser og indkredsede 16 projekter, der
frembød en risiko for dobbelt finansiering (Asien, Afrika og Sydamerika).
Støtteanmodninger vedrørende disse projekter var enten under behandling i
EuropeAid eller var allerede færdigbehandlet.
I november 1999 henviste OLAF's direktør i overensstemmelse med forordning (EF)
nr. 1073/99 sagen til den kompetente anklagemyndighed i en af de berørte
medlemsstater. Undersøgelser på stedet foretaget af de lokale retsmyndigheder i
februar 2000 tydede på, at ngo'en handlede efter instruks fra moder-ngo'en i en tredje
medlemsstat.
15
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0016.png
En undersøgelse i begyndelsen af december 2000 på moder-ngo'ens hjemsted i
OLAF's nærvær bekræftede denne mistanke. Den dobbelte finansiering af de 16
projekter beløb sig til 4 262 633 USD (heri ikke medregnet de beløb, der var bevilget
af Fællesskabet, men som blev blokeret i forlængelse af OLAF's undersøgelse).
Myndighederne i den tredje medlemsstat meddelte imidlertid, at de ikke kunne
iværksætte retsforfølgning på grund af juridiske vanskeligheder.
Ud over de involverede nationale myndigheders indsats skal OLAF's indsats siden
1999 understreges. Kontoret måtte således påtage sig opgaven med at:
analysere og identificere de - flersprogede - projekter, der var under mistanke
for at være overfinansieret, herunder med midler fra andre donorer, i nogle
tilfælde uden for Den Europæiske Union (Verdensbanken, AfDB
43,
Norge), og
mobilisere Kommissionens delegationer i tredjelande samt identificere
dokumenterne i forbindelse med undersøgelsen i moder-ngo'en
skærpe de nationale retsmyndigheders opmærksomhed, varetage den deres
indbyrdes koordinering, yde juridisk rådgivning og teknisk bistand
(oversættelse af rapporter, projekter...)
varetage koordineringen i Kommissionen for så vidt angår spørgsmålet om
dennes indtræden i sagen som civil part.
I denne sag gjorde samarbejdet mellem Kommissionen og de nationale
kriminalefterforskningsmyndigheder det muligt at retsforfølge et tilfælde af svig på
EU-plan på trods af juridiske problemer i det land, hvor moderorganisationen havde
hjemsted. OLAF måtte imidlertid foreslå at centralisere retsforfølgningen i en af de
involverede medlemsstater, og de pågældende retsmyndigheder skulle acceptere at
overtage sagen fra de andre nationale undersøgelsesmyndigheder med disses
samtykke og støtte. I modsat fald ville undersøgelsen ikke have kunnet videreføres.
Denne sag viser nødvendigheden af at overvinde de hindringer, der er forbundet med
opsplitningen af det europæiske strafferetlige område. I lyset af denne og mange
andre erfaringer finder Kommissionen det nødvendigt at komme videre med
grønbogens refleksioner over strafferetlig beskyttelse af Fællesskabets finansielle
interesser og oprettelsen af en europæisk anklagemyndighed.
2.4.
Erfaringer i ansøgerlandene: Polen
OLAF har i samarbejde med Polen udarbejdet et Phare-projekt vedrørende støtte til
oprettelsen af et tværministerielt organ for bekæmpelse af svig. Iværksættelsen af
projektet startede i januar 2001. Det første mål var at oprette en specialiseret,
uafhængig og tværfaglig koordineringstjeneste for at styrke de polske myndigheders
operationelle kapacitet inden for bekæmpelse af svig. De aktiviteter, der blev
iværksat i løbet af det første år af dette toårige initiativs levetid, skærpede de polske
myndigheders opmærksomhed over for bekæmpelsen af svig, hvilket er i god
overensstemmelse med den polske regerings overordnede mål om øget åbenhed og
integritet i den offentlige sektor og sikring af en effektiv beskyttelse af
fællesskabsmidlerne.
43
Den Afrikanske Udviklingsbank.
16
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Den polske administrations kompleksitet, den løbende tilpasning af dens struktur
med henblik på tiltrædelsen og de successive ændringer af de polske love og
administrative bestemmelser er ikke befordrende for en hurtig gennemførelse af et
sådant projekt. Finansiel støtte fra Unionen er imidlertid under alle omstændigheder
af stor betydning for de polske myndigheders mulighed for at forbedre deres
kapacitet til at bekæmpe svig mod fællesskabsbudgettet, og der er derfor planlagt
aktioner til opfølgning af det polske projekt.
De nævnte vanskeligheder, hvoraf størstedelen er af lokal karakter, kan ikke
automatisk generaliseres til at gælde samtlige ansøgerlande. De polske erfaringer
understreger dog endnu en gang behovet for fortsat investering i uddannelse og for
hensigtsmæssige arbejdsvilkår i ansøgerlandene, herunder udvikling af effektive edb-
systemer til støtte for den svigbekæmpende indsats, der har til formål at beskytte
Fællesskabernes finansielle interesser. Endvidere har disse erfaringer vist, at en
effektiv og ensartet beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser i
ansøgerlandene kun kan sikres gennem en intern velfungerende koordinering mellem
alle de myndigheder, der er involveret i forvaltning, gennemførelse og kontrol af EU-
midlerne.
17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0018.png
3.
O
PFØLGNING AF HANDLINGSPLANEN FOR
2001-2003
Kommissionen fremlægger her en statusrapport om gennemførelsen af
handlingsplanen for beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser og
bekæmpelse af svig for 2001-2003. Rapporten gør status over gennemførelsen af de
aktioner, der var planlagt for 2001, og som indgår i de overordnede mål i den
samlede strategi, der blev vedtaget i juni.
Situationen med hensyn til den faktiske gennemførelse af foranstaltningerne i
handlingsplanen vises i en oversigtstabel
44
. Heri er angivet de relevante oplysninger
med hensyn til overholdelse af den fastsatte tidsplan, styrende tjenester og i givet
fald retlige og andre instrumenter.
44
Tabellen medtager ikke aktioner, for hvilke der ikke er planlagt tiltag i 2001. Kolonnerne i tabellen
viser følgende:
·
de to første kolonner beskriver målet og aktionen som beskrevet i handlingsplanen , der blev
vedtaget i maj 2001
·
tredje kolonne registrerer den eller de styrende tjenestegrene
·
fjerde kolonne angiver, om og i givet fald hvordan målet er nået; med beskrivelsen af
opfølgningsforanstaltningerne peges der ud over tabellens etårige horisont .
·
femte kolonne giver en kort redegørelse for gennemførelsesbetingelserne og initiativets indvirkning.
18
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0019.png
Mål
Aktion
Styrende
tjeneste
Implementering og opfølgning
Bemærkninger
1 EN OVERORDNET STRATEGI TIL BEKÆMPELSE AF SVIG
1.1. Udvikling af en forebyggelseskultur og styrkelse af retsforskrifterne
1.1.1. Beskyttelse af
lovgivningen
og
kontraktforvalt-
ningen mod svig
Forudgående
undersøgelse
af
visse
nye
lovgivningsini-
tiativer (aktion 94 i
hvidbogen
om
reformen)
OLAF,
med støtte fra en
til
formålet
nedsat
tværfaglig
gruppe
(lovgivnings-
aspektet)
BUDG
med
støtte fra OLAF
og
Den
Juridiske
Tjeneste
Tidsplanen for 2001 overholdt
Den 7. november 2001 vedtog Kommissionen en
meddelelse om beskyttelse af lovgivningen og
kontraktforvaltningen mod svig (SEK(2001) 2029). I
2002 vil dette lovgivningsaspekt skulle implementeres i
tjenestegrenene (OLAF's forudgående undersøgelse af
følsomme
lovgivningsforslag).
Endvidere
vil
standardkontrakter, standardstøtteaftaler og en central
database vedrørende kontrakter og kontrahenter blive
stillet til rådighed for Kommissionens tjenestegrene.
Den Juridiske Tjeneste og OLAF bør inddrages så tidligt
som muligt i proceduren.
Denne aktion tager sigte på at øge beskyttelsen af
udvalgte lovgivningsinitiativer inden for alle områder
af fællesskabsbudgettet (egne indtægter og udgifter)
mod svig. Udvælgelsen foretages af OLAF og den
særlige tværfaglige gruppe.
Aktionen
omfatter
kontraktaspekter:
desuden
følgende
– udgifter, der forvaltes direkte af Kommissionen
og dens tjenestegrene
visse typer kontrahenter og erhvervsdrivende, navnlig
støttemodtagere under fællesskabsprogrammerne,
især på forskningsområdet.
19
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0020.png
Mål
Aktion
Styrende
tjeneste
Implementering og opfølgning
Bemærkninger
1 EN OVERORDNET STRATEGI TIL BEKÆMPELSE AF SVIG
1.1. Udvikling af en forebyggelseskultur og styrkelse af retsforskrifterne
1.1.2.
Større
sikkerhed
for
nøglesektorer
Udvikling af et
informationssystem
om
procedurerne
for udelukkelse af
ikke-pålidelige
erhvervsdrivende
fra
offentlige
kontrakter,
gennemførelse af
artikel 46 i forslaget
til direktiv om
offentlige
kontrakter fra maj
2000
MARKT,
OLAF, BUDG,
JAI
Under gennemførelse
To direktivforslag af 10. maj 2000 er i øjeblikket til
behandling i Rådet - KOM(2000)275 endelig udg. af
10.5.2000 (EFT C 29 E af 30.01.2001).
Et vigtigt mål er navnlig at forbedre udvekslingen af
oplysninger
mellem
medlemsstaterne
om
beslutninger om udelukkelse af økonomiske aktører,
som ikke er pålidelige (tilbudsgivere, der er dømt for
at have deltaget i en kriminel organisation, for
bestikkelse eller svig i forbindelse med Fællesskabets
finansielle interesser). Parlamentets førstebehandling
blev udsat til 2002. Vedtagelsen af artikel 46 er en
forudsætning for at indføre systemet.
20
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0021.png
Mål
Aktion
Styrende
tjeneste
Implementering og opfølgning
Bemærkninger
1 EN OVERORDNET STRATEGI TIL BEKÆMPELSE AF SVIG
1.1. Udvikling af en forebyggelseskultur og styrkelse af retsforskrifterne
Beskyttelse
af
euroen
mod
falskmøntneri
-
styrket samarbejde
mellem
medlemsstaterne,
Kommissionen,
ECB og Europol
OLAF, ECFIN,
JAI, SJ, ECB,
Europol
Målet opfyldt
Den 28.6.2001 vedtog Rådet forordning (EF) nr.
1338/2001om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er
nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri, og
nr. 1339/2001 om udvidelse af virkningerne af
forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de
foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen
mod falskmøntneri, til også at omfatte de medlemsstater,
som ikke har indført euroen som fælles valuta (EFT L
181 af 4.7.2001).
Opfølgning:
– overvågning af medlemsstaternes foranstaltninger til
gennemførelse af artikel 6 i forordning nr. 1338/2001
om kreditinstitutternes forpligtelser
– gennemførelse af artikel 9 i forordning nr. 1338/2001
om samarbejde med tredjelande og ansøgerlande
– offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers
Tidende af listerne over de ansvarlige nationale
myndigheder som omhandlet i artikel 10 i forordning
nr. 1338/2001.
Denne aktion tager sigte på at reducere omløbet af
falske eurosedler og -mønter og at effektivisere
bekæmpelsen af falskmøntneri.
Aktionen er rettet mod tjenester med ansvar for
afsløring af falskmøntneri, informationstjenester og
repræsentanter for centralbanker og andre berørte
erhverv, herunder også i de medlemsstater, som ikke
deltager i euroområdet.
21
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0022.png
Mål
Aktion
Styrende
tjeneste
Implementering og opfølgning
Bemærkninger
1 EN OVERORDNET STRATEGI TIL BEKÆMPELSE AF SVIG
1.1. Udvikling af en forebyggelseskultur og styrkelse af retsforskrifterne
1.1.2. Sikring
nøglesektorer
af
Program
uddannelse,
udvekslinger
bistand
for
og
OLAF, ECFIN
Målet opfyldt
Rådet vedtog afgørelse 2001/923/EF og 2001/924/EF
den 17.12.2001 (EFT L 339 af 21.12.2001).
Opfølgning: gennemførelse af programmet; udvælgelse
og finansiering af programmerne
Rådets
afgørelse
2001/923/EF
indfører
et
handlingsprogram for udveksling, bistand og
uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen
mod falskmøntneri ("Pericles"-programmet). Rådets
afgørelse 2001/924/EF udvider virkningerne af
afgørelsen om oprettelse af "Pericles"-programmet til
også at omfatte de medlemsstater, som ikke har
indført euroen som fælles valuta.
Det finansielle referencebeløb for gennemførelsen af
Pericles-programmet for perioden 1. januar 2002 –
31. december 2005 er fastsat til 4 mio. EUR.
Etablering af Det
Europæiske
Videnskabelige og
Tekniske Center for
beskyttelse
af
euroen
og
fastlæggelse af dets
rolle
OLAF, ECFIN
Målet opfyldt
Økofin-Rådet og medlemsstaterne indgik den 28. februar
aftale om en teknisk ordning for håndtering af
forfalskede mønter, der omfatter oprettelse af:
– nationale møntanalysecentre ( CNAC) tilkoblet en
database i Den Europæiske Centralbank (ECB)
– et europæisk teknisk og videnskabeligt center
(ETSC), der forestår analyse og klassifikation af nye
typer forfalskede euromønter.
På grundlag af en brevveksling mellem Rådets formand
og den franske finansminister blev centret oprettet
midlertidigt som en selvstændig enhed inden for den
franske mønt fra oktober 2001.
Medlemsstaterne og ECB har opfyldt de indgående
forpligtelser.
ETSC drives af to tjenestemænd i Kommissionen
(OLAF).
22
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0023.png
Mål
Aktion
Styrende
tjeneste
Implementering og opfølgning
Bemærkninger
1 EN OVERORDNET STRATEGI TIL BEKÆMPELSE AF SVIG
1.1. Udvikling af en forebyggelseskultur og styrkelse af retsforskrifterne
Forebyggelse
af
svig og forfalskning
i forbindelse med
andre
betalingsmidler end
kontanter
MARKT, JAI
Målet opfyldt
Den 9.2.2001 vedtog Kommissionen en meddelelse og
en handlingsplan om forebyggelse af svig og
forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end
kontanter (KOM (2001) 11 endelig udg.).
Handlingsplanen omfatter tiltag inden for følgende
områder:
– tekniske forbedringer
– udveksling af oplysninger
Implementering inden udgangen af 2003. Der blev
nedsat en ekspertgruppe på EU-plan for at bistå – uddannelsesprogram, udarbejdelse af fælles
undervisningsmateriale og samarbejde
Kommissionen med at føre tilsyn med planens
implementering, for at diskutere nye spørgsmål i
forbindelse med forebyggelse af svig og for at – andre foranstaltninger til forebyggelse af svig
identificere
yderligere
forebyggende
foranstaltninger. Gruppen omfatter repræsentanter – forbindelser med ikke-medlemslande.
for
banker,
ministerier,
centralbanker,
retshåndhævende organer (herunder Europol og Disse tiltag vil blive gennemført i samarbejde med
Interpol), detailhandlere, forbrugergrupper og rørte parter - regeringer, banker, detailhandlende og
vere af betalingsinstrumenter.
netoperatører.
En arbejdsgruppe bestående af retshåndhævende organer
og fagfolk inden for betalingssystemer er nedsat inden
for forummet til forebyggelse af organiseret
kriminalitet
45
.
45
Se http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/forum_crimen/workshop/en/workshp2_1_en.html
23
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0024.png
Mål
Aktion
Styrende
tjeneste
Implementering og opfølgning
Bemærkninger
1 EN OVERORDNET STRATEGI TIL BEKÆMPELSE AF SVIG
1.1. Udvikling af en forebyggelseskultur og styrkelse af retsforskrifterne
1.1.3. Inddragelse
af ansøgerlandene i
det forebyggende
arbejde
Fremme
af
oprettelsen
i
ansøgerlandene af
svigbekæmpende
organer, styrkelse af
kontrollen
ELAR,
BUDG
OLAF,
Målet delvis opfyldt
Der er vedtaget nye standardbestemmelser om
bekæmpelse af svig i forbindelse med PHARE-
finansieringsansøgninger.
Koordineringsorganer eller -tjenester med ansvar for
koordineringen af de retlige, administrative og
operationelle aspekter af beskyttelsen af Fællesskabernes
finansielle interesser er blevet udformet/oprettet i flere
ansøgerlande (Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den
Slovakiske Republik, Polen) i 2001.
Andre
ansøgerlande
modtager
udformningen/oprettelsen
af
koordineringsorganer eller -tjenester.
støtte
til
tilsvarende
Disse foranstaltninger tager sigte på at inddrage
ansøgerlandene i forebyggelsen af svig for at sikre en
effektiv og ensartet beskyttelse af Fællesskabets
finansielle interesser i de fremtidige medlemsstater,
ikke kun efter tiltrædelsen, men også i
førtiltrædelsesperioden.
Det samlede støttebeløb, der er afsat på budgettet for
2002 under de tre førtiltrædelsesinstrumenter (Phare,
Ispa og Sapard) for alle ansøgerlandene beløber sig
til 3 349 mio. EUR (Den Europæiske Unions
almindelige budget for regnskabsåret 2002, EFT L 29
af 31.1.2002).
24
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0025.png
Mål
Aktion
Styrende
tjeneste
Implementering og opfølgning
Bemærkninger
1 EN OVERORDNET STRATEGI TIL BEKÆMPELSE AF SVIG
1.1. Udvikling af en forebyggelseskultur og styrkelse af retsforskrifterne
1.1.4. Inddragelse
af erhvervslivet i
det forebyggende
arbejde
Bevidstgørelse på
grundlag
af
metoden i chartret
af 27.7.1999 om
bekæmpelse
af
kriminalitet.
OLAF, JAI
Under gennemførelse
Den 17/18. maj 2001 lancerede Kommissionen EU-
forummet til forebyggelse af organiseret kriminalitet.
Der blev holdt to møder, henholdsvis den 17/18. maj
2001 og 30. oktober 2001.
Opfølgning: iværksættelse af pilotprojekter, uddannelse,
bevidstgørelsesforanstaltninger
og
undersøgelser
vedrørende forebyggelse af kriminalitet (jf. meddelelse
KOM(2000) 786 endelig udg. af 29.11.2000).
På forummets workshop om den private sektors rolle i
forebyggelsen af økonomisk og finansiel kriminalitet
46
blev charteret som implementeret af den europæiske
sammenslutning af rådgivende advokater præsenteret
som et eksempel på "innovativ praksis".
Denne aktion har til formål at inddrage
erhvervskredse,
private
virksomheder,
den
akademiske verden og civilsamfundet i forebyggelsen
af organiseret kriminalitet.
For så vidt angår charteret, er de rådgivende
advokaters implementering tilfredsstillende; de andre
grupper har modtaget to påmindelser om at indberette
fremskridt på europæisk og nationalt plan;
regnskabsførere
og
revisorer
har
udsendt
spørgeskemaer, og svarene fra skatterådgivere og
sagførere afventes stadig.
46
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/forum_crimen/workshop/en/workshop3_1_en.html
25
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0026.png
Mål
Aktion
Styrende
tjeneste
Implementering og opfølgning
Bemærkninger
1. EN OVERORDNET STRATEGI TIL BEKÆMPELSE AF SVIG
1.2. Styrkelse af de retlige instrumenter til afsløring af, kontrol med og sanktioner over for svig
1.2.1. Forbedring
af afsløring og
kontrol på det
finansielle
område, herunder
på internationalt
plan
Edb-registrering
og kontrol af
punktafgifts-
pligtige
varers
bevægelser
TAXUD
Tidsplanen overholdt
Kommissionen har vedtaget et forslag til Rådets afgørelse
på grundlag af artikel 95 i EF-traktaten [KOM (2001) 466
endelig udg. af 19.11.2001 (EFT C 51E af 26.2.2002].
Formålet med denne foranstaltning er at erstatte den
eksisterende papirdokumentation med et edb-system
til kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser.
Med et sådant system vil medlemsstaterne løbende
kunne følge varebevægelserne og udføre den
påkrævede kontrol, herunder under omsætningen.
Indførelsen af et edb-system vil også forenkle
omsætningen inden for Fællesskabet af varer under
ordningen med suspension af punktafgifter.
26
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0027.png
Mål
Aktion
Styrende
tjeneste
Implementering og opfølgning
Bemærkninger
1. EN OVERORDNET STRATEGI TIL BEKÆMPELSE AF SVIG
1.2. Styrkelse af de retlige instrumenter til afsløring af, kontrol med og sanktioner over for svig
Indgåelse af en
samarbejdsaftale
med Schweiz om
bekæmpelse
af
svig
OLAF, RELEX
Under gennemførelse
Den 25.6.2002 skal Rådet vedtage den nye
finansforordning. Kommissionen skal derefter inden
udgangen af juli 2002 vedtage sit forslag til
Kommissionens
forordning
om
gennemførelsesbestemmelserne
til
den
nye
finansforordning, der skal forelægges alle
institutioner og endelig træde i kraft den 1.1.2003
sammen med den nye finansforordning.
Den 21. november 2001 vedtog Kommissionen
retningslinjer
for
anvendelsen
af
proportionalitetsprincippet på gældsafskrivning
(SEK(2001) 1857 endelig udg.), der delvis ændrer de
interne regler fra 2001 for gennemførelsen af
budgettet. Denne ændring er nu konsolideret i de
interne regler for 2002, som blev vedtaget den
8.4.2002.
Der er udarbejdet et forslag til Kommissionens
afgørelse om konsolidering og revision af reglerne
for interne procedurer for inddrivelse af gæld, for så
vidt angår direkte udgifter.
Også andre reguleringsaspekter af inddrivelsen vil
blive taget op, bl.a. spørgsmålet om forbedring af de
informationsteknologiske redskaber.
Endnu en meddelelse om inddrivelsesspørgsmål
ventes offentliggjort i anden halvdel 2002.
Denne aktion har til formål at etablere en retlig
ramme for fremsendelse og accept af anmodninger
om gensidig administrativ og retlig bistand for at
undgå afslag på retlig bistand på skatte- og
toldområdet og forsinkelser på op til tre år i
procedurerne for gensidig bistand.
De schweiziske myndigheder har under det hidtidige
forhandlingsforløb indtaget en restriktiv holdning.
27
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0028.png
Mål
Aktion
Styrende
tjeneste
Implementering og opfølgning
Bemærkninger
1. EN OVERORDNET STRATEGI TIL BEKÆMPELSE AF SVIG
1.2. Styrkelse af de retlige instrumenter til afsløring af, kontrol med og sanktioner over for svig
1.2.2.
Bedre
finansiel
opfølgning
og
sanktioner
Gennemførelse af
Kommissionens
meddelelse
af
13.12.2000
om
inddrivelse
af
uretmæssigt
udbetalte midler
baseret på aktion
96 i hvidbogen
(SEK(2000)2204)
BUDG, OLAF,
ADMIN, AGRI,
REGIO,
EMPLOI,
RELEX, SJ
Målet delvis opfyldt
Der er udarbejdet et forslag til Kommissionens afgørelse
om konsolidering og revision af reglerne for interne
procedurer for inddrivelse af gæld, for så vidt angår
direkte udgifter.
Den 9. december 1993 vedtog Kommissionen et forslag
til Kommissionens forordning om ændring af
Kommissionens
forordning
nr.
3418/93
om
gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i
finansforordningen af 21. december 1977 (SEK (2000)
1890). Ventes vedtaget i slutningen af 2002.
Den 21. november 2001 vedtog Kommissionen
retningslinjer
for
anvendelsen
af
proportionalitetsprincippet
gældsafskrivning
(SEK(2001) 1857 endelig udg.).
Også andre reguleringsaspekter af inddrivelsen vil blive
taget op, bl.a. spørgsmålet om forbedring af de
informationsteknologiske redskaber.
Endnu en meddelelse om inddrivelsesspørgsmål ventes
offentliggjort i 2002.
Denne aktion vedrører alle anvisningsberettigede,
regnskabs- og forvaltningsansvarlige tjenester inden
for området direkte udgifter. Formålet er at forbedre
den finansielle opfølgning og strafudmålingen med
henblik på at:
– automatisere udfærdigelsen af indtægtsordrer for
fastlagte udestående fordringer
– effektivisere procedurerne for inddrivelse ved
modregning og anvendelse af inkasso
– afklare de forskellige aktørers rolle
28
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0029.png
Mål
Aktion
Styrende
tjeneste
Implementering og opfølgning
Bemærkninger
1. EN OVERORDNET STRATEGI TIL BEKÆMPELSE AF SVIG
1.2. Styrkelse af de retlige instrumenter til afsløring af, kontrol med og sanktioner over for svig
Aktion 97: bedre
finansiel
overvågning
og
kontrol
af
strukturfondene
REGIO
Målet opfyldt
Den 7. august 2001 vedtog Kommissionen meddelelse
C(2001) 2517 om administrativ reform af Kommissionen
: Aktion 97 - forbedret finansiel overvågning og kontrol
af strukturfondene.
I 2000 indberettede medlemsstaterne tilfælde af svig
og uregelmæssigheder på dette område for 114,2 mio.
EUR (årsberetningen for 2000 om beskyttelse af
Fællesskabernes finansielle interesser og bekæmpelse
af svig, KOM (2001) 255 endelig udg. af 23.5.2001).
Forordning (EF) nr. 438/2001 og 448/2001, som
foreskriver
adskillelse
af
forvaltnings-
og
kontrolsystemerne og fremskyndelse af finansielle
korrektioner, er blevet vedtaget.
Integrering
af
administrative
foranstaltninger
og sanktioner på
området
direkte
udgifter
OLAF, INFSO,
RDT,
andre
tjenester
Under gennemførelse
Dette initiativ rejser en række juridiske spørgsmål
vedrørende anvendelsesområdet for nye regler og
proceduremæssige aspekter.
Vedrørende aktion 73 (Kontraktrådgivning), 74
(Kontraktdatabase) og 94 ("Svigsikring” af lovgivningen
og kontraktforvaltningen) er man i gang med en
kontraktrevision med henblik på indsættelse af klare
bestemmelser om beskyttelse af de finansielle interesser
(standardbestemmelser
vedrørende
kontrolforanstaltninger og sanktioner med henblik på at
øge effektiviteten).
Formålet med denne foranstaltning er at give
mulighed for at iværksætte administrative
foranstaltninger og sanktioner inden for området
direkte udgifter.
29
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0030.png
Mål
Aktion
Styrende
tjeneste
Implementering og opfølgning
Bemærkninger
2. NY SAMARBEJDSKULTUR
2.1. Etablering af en fællesskabsplatform af tjenester
2.1.1.
Rationalisering og
udnyttelse af fælles
arbejdsstrukturer
Undersøgelse
af,
hvilke
tjenester
Kommissionen/
OLAF inden for
rammerne af sine
ansvarsområder kan
yde aktører, der er
involveret
i
beskyttelsen
af
Fællesskabernes
finansielle
interesser
Styrkelse af
eksisterende
koordinerings-
strukturer
de
OLAF
Målet endnu ikke opfyldt:
Konsolideringen af kontoret fortsatte i 2001. En
udtømmende liste over de tjenester, som Kommissionen
(OLAF) kan tilbyde, kunne derfor ikke fremlægges.
En sådan liste, der er ved at blive udarbejdet, vil , når
den er færdig, blive drøftet med medlemsstaterne i 2002.
Der vil blive fremlagt konklusioner med hensyn til
oprettelsen af denne tjenesteplatform og samarbejdet
mellem OLAF, medlemsstaterne og de øvrige
institutioner.
OLAF
Igangværende evaluering
Opfølgning: en ændring af Kommissionens afgørelse
94/140/EF om nedsættelse af CoCoLaF (Det Rådgivende
Koordineringsudvalg for Bekæmpelse af Svig (EFT L 61
af 4.3.94) er planlagt i anden halvdel af 2002.
Denne aktion tager sigte på rationalisering og
styrkelse
af samarbejdsstrukturerne
og
identificering af synergieffekter, for så vidt angår:
– udveksling
af
oplysninger
og
efterretningsaktiviteter i samarbejde med de
nationale specialiserede tjenester
– efterforskningsvirksomhed
– fællesskabsrådgivning og bistand, navnlig på det
lovgivningsmæssige, retlige og politiske plan.
Hovedformålet med denne foranstaltning er at
forbedre
samarbejdet
med
de
nationale
administrationer og samarbejdsorganer.
30
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0031.png
Mål
Aktion
Styrende
tjeneste
Implementering og opfølgning
Bemærkninger
2. NY SAMARBEJDSKULTUR
2.2. Et tættere samarbejde med medlemsstaterne
2.2.1.
Øget
samarbejde
om
forebyggelse
og
bekæmpelse
af
hvidvaskning
af
penge og moms- og
toldsvig
Forbedring af de
eksisterende
ordninger
for
gensidig bistand og
udveksling
af
oplysninger mellem
Kommissionen og
medlemsstaterne
om beskyttelse af
Fællesskabets
finansielle
interesser
mod
ulovlige aktiviteter
Administrativt
samarbejde mellem
medlemsstaterne og
gensidig bistand
OLAF,
TAXUD,
MARKT, JAI
Målet ikke opfyldt
Spørgsmålet er genstand for en nærmere undersøgelse.
Formålet er at skabe en ramme for en
samarbejdsmekanisme mellem de kompetente
nationale myndigheder og Kommissionen med
henblik på beskyttelsen af Fællesskabernes
finansielle interesser mod ulovlige aktiviteter.
TAXUD
Tidsplanen overholdt
Den 18. juni 2001 vedtog Kommissionen et forslag til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
administrativt samarbejde vedrørende merværdiafgift
(KOM (2001) 294 endelig udg., EFT C 270
E
af
25.9.2001).
Forslaget til forordning tilsigter at forbedre den
gensidige bistand mellem medlemsstater i
momsanliggender og at skabe et sundt retsgrundlag
for
et
operationelt
samarbejde
mellem
medlemsstaterne og Kommissionen.
31
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0032.png
Mål
Aktion
Styrende
tjeneste
Implementering og opfølgning
Bemærkninger
2. NY SAMARBEJDSKULTUR
2.2. Et tættere samarbejde med medlemsstaterne
2.2.2. En strategi
for evaluering og
planlægning frem i
tiden
Fremlæggelse af en
oversigt over de nye
foranstaltninger,
medlemsstaterne
har vedtaget i 1999
og 2000
OLAF
Tidsplanen overholdt
Årsberetningen for 2000 om beskyttelse af
Fællesskabernes finansielle interesser og bekæmpelse af
svig (KOM(2001) 255 endelig udg. af 23.5.2001), der
udarbejdes i henhold til artikel 280, stk. 5, i EF-traktaten,
indeholder en oversigt over fællesskabsinitiativer og
medlemsstaternes foranstaltninger og gennemgår
desuden hovedtrækkene i svigtendenserne for hver af de
omhandlede fællesskabspolitikker.
Aktioner, som Kommissionen agter at iværksætte i løbet
af de kommende år, er beskrevet i dens handlingsplan for
2001 – 2003 - Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle
interesser og bekæmpelse af svig af 15.05.2001
(KOM(2001) 254 endelig udg.).
Årlig evaluering af
OLAF's
operationelle
aktiviteter
Fastlæggelse
OLAF’s
operationelle
prioriteter
af
OLAF
Tidsplanen overholdt
Rapporten i henhold til artikel 11 og 12 i forordning nr.
1073/1999 og 1074/1999 (EFT L 136 , 31.5.1999) blev
fremsendt til institutionerne den 18.10.2001.
OLAF
Under gennemførelse
Denne aktion er blevet udskudt til 2002. Fastlæggelsen
af OLAF’s operationelle prioriteter kan ske i forlængelse
af etableringen af en reel efterretningskapacitet i
kontoret. Efterretningsenheden blev oprettet i 2001.
Den årlige aktivitetsrapport indgår som et væsentligt
led i OLAF’s strategi for evaluering og langsigtet
planlægning.
Formålet med årsberetningen og handlingsplanen er
at opstille en strategi for evaluering og langsigtet
planlægning og give et samlet billede af de
involverede aktørers indsats for at beskytte de
finansielle interesser.
Fra og med 2001 følges Kommissionens
handlingsplan op og ajourføres via årsberetningen om
beskyttelsen af Fællesskabernes finansielle interesser.
32
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0033.png
Mål
Aktion
Styrende
tjeneste
Implementering og opfølgning
Bemærkninger
3. EN INTERINSTITUTIONEL INDSATS FOR AT FOREBYGGE OG BEKÆMPE BESTIKKELSE
3.1. Øget bevidsthed blandt de ansatte i institutionerne om principperne for god projektforvaltning
3.1.1.
Øget
koordinering
og
samarbejde mellem
OLAF og de øvrige
tjenestegrene
Indgåelse
af
protokoller mellem
OLAF
og
de
specialiserede
finanstjenester
(aktion
93
hvidbogen)
i
OLAF, IAS, SG,
CFS,
ADMIN
(IDO),
andre
tjenester
Under gennemførelse
Den 25.7.2001 blev der indgået en protokol mellem
OLAF og Kommissionens interne revisionstjeneste
(IAS). Heri beskrives deres respektive aktivitetsområder
og grad af uafhængighed.
Protokollen fastlægger desuden områderne for
udveksling af oplysninger og ekspertise under fuld
respekt for de to tjenesters respektive opgaver og
uafhængighed
(interne
undersøgelser/kontrolvirksomhed som foreskrevet i
forordning nr. 1073/99 og 1074/99).
OLAF,
BUDG,
ADMIN
IAS,
SG,
Under gennemførelse
Vejledningen i forebyggelse af adfærd, der kan være til
skade for de finansielle interesser i bestemte etaper af
gennemførelsen af programmer og projekter, vil efter
planen blive vedtaget sommeren 2002.
Sammenkøring med ovenstående foranstaltning
Samarbejde mellem tjenesterne om inkorporeringen af
beskyttelsen af Fællesskabernes finansielle interesser og
sund finansforvaltning i uddannelsesprogrammer.
Denne aktion tager sigte på bevidstgørelse og
forebyggelse af risikoadfærd hos tjenestemænd,
øvrige ansatte og medlemmer af Kommissionen.
Denne foranstaltning tager sigte på at styrke
samarbejdet mellem OLAF og Kommissionens
øvrige tjenester.
3.1.2.
Retningslinjer for
sund
finansforvaltning
(aktion 92)
Klassificering
risikoadfærd
af
Uddannelsesplan,
adfærdskodekser
OLAF,
IAS,
BUDG, ADMIN,
SG
33
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0034.png
Mål
Aktion
Styrende
tjeneste
Implementering og opfølgning
Bemærkninger
3. EN INTERINSTITUTIONEL INDSATS FOR AT FOREBYGGE OG BEKÆMPE BESTIKKELSE
3.2. Forbedring af de retlige rammer for interne administrative undersøgelser
3.2.1. Reform af
disciplinær-
proceduren (aktion
57og 58)
Tilpasning af den
administrative
praksis, ændring af
disciplinærreglerne
i vedtægten for
tjenestemænd
og
øvrige ansatte
ADMIN (IDO),
OLAF, SG
Målet opfyldt
Den 24.4.2002 vedtog Kommissionen et forslag til
Rådets forordning om ændring af vedtægten for
tjenestemænd
og
andre
ansatte
i
EF
(KOM(2002)213/3).
Der blev indført et retsgrundlag i den omarbejdede
finansforordning med henblik på at oprette en
rådgivende instans for finansielle uregelmæssigheder
(Foranstaltning 66 i Hvidbogen om reformen).
Den 19.2.2002 vedtog Kommissionen afgørelse C
(2002)540 om regler for administrative undersøgelser
og disciplinærprocedurer.
Et af formålene med forslaget er at ændre
disciplinærprocedurerne (aktion 57 og 58) med
henblik på at:
– øge effektiviteten og fremskynde procedurerne i
forbindelse med administrative undersøgelser og
disciplinærsager
styrke forebyggelse og gennemsigtighed med
hensyn til disciplinærsager
.
34
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0035.png
Mål
Aktion
Styrende
tjeneste
Implementering og opfølgning
Bemærkninger
4. UDVIDELSE AF DEN STRAFFERETLIGE DIMENSION
4.1. Opfølgning af Kommissionens meddelelse vedrørende strafferetlig beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser
Genoptagelse
af
debatten
om
strafferetlig
beskyttelse af de
finansielle
interesser
Fortsættelse
af
refleksionerne over
muligheden for at
oprette
en
europæisk
anklagemyndighed,
der skal bistå i sager
vedrørende
beskyttelse af de
finansielle interesser
OLAF, JAI
Målet opfyldt
Grønbogen som omhandlet i Kommissionens
meddelelse af 29.09.2000 (KOM(2000) 608) blev
vedtaget af Kommissionen den 11.12.2001
(KOM(2001) 715).
Der er afholdt en række møder på nationalt plan om
dette emne i 2002; en offentlig høring er planlagt i
Bruxelles i midten af september 2002.
Reaktioner på den offentlige debat er ved at blive
indsamlet og analyseret (frist for indsendelse af
bemærkninger: 1. juni 2002).
På grundlag af de modtagne svar vil Kommissionen
udarbejde et resumé af debatten og fremlægge et nyt
forslag i begyndelsen af 2003 inden for rammerne af
forberedelsen af traktatændringen.
35
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0036.png
Mål
Aktion
Styrende
tjeneste
Implementering og opfølgning
Bemærkninger
4. UDVIDELSE AF DEN STRAFFERETLIGE DIMENSION
4.1. Opfølgning af Kommissionens meddelelse vedrørende strafferetlig beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser
Fremskyndelse af
implementeringen af
strafferetlig
beskyttelse
Gennemførelse af
visse bestemmelser
i BFI-konventionen
og
protokollerne
hertil på grundlag af
den nye artikel 280
EF
OLAF
Tidsplanen overholdt
Et forslag til direktiv om strafferetlig beskyttelse af
Fællesskabets finansielle interesser (KOM(2001) 272
endelig udg., EFT C 240E af 28.08.01) blev vedtaget
den 23.5.01 og forelagt Rådet og Europa-Parlamentet.
Europa-Parlamentet vedtog en (positiv) udtalelse ved
førstebehandlingen den 29. november 2001, og
Revisionsretten afgav (positiv) udtalelse den 8.
november 2001.
Kommissionen vil forelægge et ændret forslag
sommeren 2002.
Denne aktion tager sigte på vedtagelse og
implementering
af
materielle
strafferetlige
bestemmelser (definition af ulovlig adfærd, ansvar og
sanktioner, samarbejde med Kommissionen), der er
indeholdt i instrumenterne under den tredje søjle
(ikke ratificeret).
Overvågning
af
beskyttelsen
ved
hjælp
af
strafferetlige
og
andre
sanktioner
over
for
forfalskning
af
euroen
OLAF,
JAI
ECFIN,
Det fælles Økofin/RIA-Råd anførte i sine
konklusioner af 16. oktober 2001, at en rapport om
medlemsstaternes
gennemførelse
af
Rådets
rammeafgørelse af 29. maj 2000 forelægges Rådet i
nærmeste fremtid.
Kommissionen vedtog den 13.12.2001 en rapport på
grundlag af artikel 11 i Rådets rammeafgørelse af 29.
maj 2000 om styrkelse af beskyttelsen mod
falskmøntneri, ved hjælp af strafferetlige og andre
sanktioner, i forbindelse med indførelsen af euroen”
(KOM(2001 771 endelig udg.).
På grundlag af rapporten konkluderede Rådet, at
medlemsstaterne generelt havde efterkommet
bestemmelserne i rammeafgørelsen og dermed
opfyldt målt om en mere effektiv beskyttelse mod
falskmøntneri ved hjælp af strafferetlige og andre
sanktioner. Nogle medlemsstater har dog endnu ikke
efterkommet alle bestemmelserne.
36
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0037.png
Mål
Aktion
Styrende
tjeneste
Implementering og opfølgning
Bemærkninger
4. UDVIDELSE AF DEN STRAFFERETLIGE DIMENSION
4.2. Styrkelse af samarbejdet og aktionsmidlerne på det strafferetlige område
Forenkling
af
procedurerne
for
gensidig retshjælp
Opfølgning
af
Kommissionens
meddelelse
om
oprettelse
af
Eurojust
JAI/OLAF
Målet opfyldt
Rådet har vedtaget en afgørelse om oprettelse af en
midlertidig retlig samarbejdsenhed (EFT L 324 af
21.12.2000).
Den midlertidige retlige samarbejdsenhed (Pro-
Eurojust) begyndte sit virke den 1. marts 2001. En
evaluering findes i Pro-Eurojust-rapporten for 2001
(Dokument 15545/01 af 20.12.01).
Oprettelse af den
europæiske enhed
for
retligt
samarbejde
JAI/OLAF
Målet delvis opfyldt
Den 28. februar 2002 vedtog Rådet en afgørelse om
oprettelse af Eurojust (EFT L 63 af 6.3.2002).
Installeringen af Eurojust på dens
hjemsted i Haag er under forberedelse.
midlertidige
Forbindelserne mellem Eurojust og OLAF, for så vidt
angår operationelle aspekter, fastlægges i et
aftalememorandum.
Intensivering
af
samarbejdet
om
strafferetlig
beskyttelse af de
finansielle
interesser
Vertikalt
samarbejde
med
medlemsstaterne
om bekæmpelse af
kriminalitet,
der
vedrører
de
finansielle
interesser
OLAF
Under gennemførelse
Der er iværksat en undersøgelse af, hvilke former for
teknisk og operationel bistand kontoret kan tilbyde
retsmyndighederne
inden
for
rammerne
af
tjenesteplatformen (se punkt 2.1.).
37
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0038.png
Mål
Aktion
Styrende
tjeneste
Implementering og opfølgning
Bemærkninger
4. UDVIDELSE AF DEN STRAFFERETLIGE DIMENSION
4.2. Styrkelse af samarbejdet og aktionsmidlerne på det strafferetlige område
Gensidig
anerkendelse
retsafgørelser
straffesager
JAI/OLAF
af
i
Tidsplanen overholdt
I november 2000 vedtog Rådet og Kommissionen et
program for foranstaltninger med henblik på
gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse
af afgørelser i straffesager (EFT C 12 af 15.1.2001).
For opfølgning af programmet se den halvårlige
ajourføring af resultattavlen vedrørende fremskridt hen
imod oprettelsen af et område med "frihed, sikkerhed
og retfærdighed" i EU (KOM(2001) 628 endelig udg.
af 30.10.2001).
Politimæssigt
samarbejde
OLAF,
Europol
JAI,
Under gennemførelse
Den 6.12.2001 vedtog Rådet en afgørelse om udvidelse
af Europols mandat til at omfatte de former for grov
kriminalitet, som er anført i bilaget til Europol-
konventionen (EFT C 362 af 18.12.2001).
Forhandlingerne om en samarbejdsaftale mellem
Kommissionen og Europol er nu afsluttet. Den
formelle vedtagelsesprocedure er påbegyndt i både
Europol og Kommissionen.
38
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0039.png
A
FSNIT
II: F
ORANSTALTNINGER TRUFFET AF MEDLEMSSTATERNE TIL
GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL
280
I
EF-
TRAKTATEN
For anden gang afspejles samarbejdet med medlemsstaterne på det ikke-operationelle
plan i Kommissionens årsberetning om beskyttelsen af Fællesskabernes finansielle
interesser.
I overensstemmelse med artikel 280 i EF-traktaten gennemgås i denne anden del af
beretningen de foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet i 2001 med henblik på
beskyttelsen af Fællesskabernes finansielle interesser. Gennemgangen er baseret på et
spørgeskema, der er udarbejdet i samarbejde med medlemsstaterne. Kommissionen
erkender, at vurderingen af medlemsstaternes aktiviteter langt fra kan siges at bygge
på en virkelig sammenlignende undersøgelse som ønsket af Europa-Parlamentet.
Kommissionen må imidlertid nødvendigvis i vid udstrækning bygge på de
oplysninger, den faktisk modtager, samtidig med at den tilføjer fortolkningselementer,
der er nødvendige for medlemsstaternes forståelse af deres lovbestemte forpligtelser.
Der kunne anstilles nærmere betragtninger over komplementariteten mellem den her
omhandlede undersøgelse og den undersøgelse vedrørende sund finansiel forvaltning,
som foretages under den årlige decharge-procedure. Kommissionen fremsender i
forlængelse heraf en beretning til budgetmyndigheden på grundlag af
medlemsstaternes svar på Revisionsrettens bemærkninger
47
.
Anden del af denne beretning indledes med en oversigt over de foranstaltninger på
lovgivningsområdet, der er truffet i 2001 til gennemførelse af traktatens artikel 280,
og herefter følger to afsnit om situationen vedrørende ratifikation og implementering
af konventionen af 26. juli 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers
finansielle interesser og protokollerne hertil.
48
Dernæst gennemgås de mekanismer, der er etableret med henblik på den interne
koordinering af kontrol- og undersøgelsesmyndighederne i den enkelte medlemsstat
og samarbejdet mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og mellem disse
og Kommissionen.
Det fremgår af medlemsstaternes svar, at deres organisation generelt er på højde med
de krav, der stilles for at opfylde det fælles mål at beskytte Fællesskabernes
finansielle interesser på grundlag af det i EF-traktatens artikel 280 fastsatte princip om
ligestilling af beskyttelsen af Fællesskabernes og medlemsstaternes finansielle
interesser. En fragmenteret approach, for så vidt angår f.eks. område, administrativ
enhed og samarbejde mellem medlemsstaterne, kan dog gøre forebyggelsen og
47
48
Medlemsstaternes svar på Revisionsrettens bemærkninger i årsberetningen og særberetninger.
Denne. Denne procedure blev indført efter Det Europæiske Råd i Dublin i december 1996. I
april 2002 anmodede Europa-Parlamentet i forbindelse med afstemningen om decharge for
regnskabsåret 2000 Revisionsretten om at vurdere de samlede omkostninger i forbindelse med
den interne og eksterne kontrol med fællesskabsmidlerne på grundlag af en sondring mellem
den kontrol, der vedrører fællesskabsbudgettet, og den, der vedrører de nationale budgetter.
Konventionen af 26. juli 1995 om beskyttelsen af De Europæiske Fællesskabers finansielle
interesser (EFT C 316 af 27.11.95, s. 48) og tillægsprotokollerne hertil (EFT C 313 af
23.10.1996, s. 1; EFT C 221 af 19.7.1997, s. 11; EFT C 151 af 20.5.1997, s. 1).
39
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
bekæmpelsen af svig mindre effektiv. Nogle medlemsstater har i den forbindelse
påpeget, at koordineringen med fordel kunne forbedres.
Ligesom i den foregående beretning behandles spørgsmålet om inddrivelse i et afsnit
for sig. Kommissionens opgave på dette område er at kontrollere, at der er etableret et
godt samarbejde mellem retsmyndigheder og administrative myndigheder med
henblik på en effektiv inddrivelse af udestående gæld.
Kommissionen er sig bevidst, at en virkelig sammenlignende undersøgelse af
medlemsstaternes aktiviteter - som understreget i tidligere beretninger - ville kræve en
harmonisering af begreberne kontrol og sanktioner, og den arbejder da også i
CoCoLaF-regi på at fastlægge en bedre definition af disse begreber.
40
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0041.png
4.
T
EKSTER
TIL GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL
PÅ LOVGIVNINGSOMRÅDET
280 EF -
DEN VIGTIGSTE UDVIKLING
Nedenstående oversigt viser de vigtigste foranstaltninger på lovgivningsområdet, der
er iværksat til gennemførelse af traktatens artikel 280 i 2001. Nogle medlemsstater
vil således ikke være nævnt af den enkle grund, at de udelukkende har truffet
administrative foranstaltninger, eller fordi de i de foregående år havde gennemført en
omfattende lovgivning på området.
4.1. Egne indtægter: vigtigste udvikling på lovgivningsområdet
Medlems-
stat
EL
Foranstaltning
Den nye toldlov (retsakt 2960/2001) bringer den nationale lovgivning i
overensstemmelse med fællesskabslovgivningen, specielt hvad angår overtrædelse af
toldbestemmelserne.
Omsætningen i praksis af artikel 28-1 i strafferetsplejeloven om bemyndigelse af
visse toldembedsmænd til at foretage retsundersøgelser, navnlig på områder, der
indebærer svig til skade for Fællesskabets finansielle interesser, startede i december
2001 (overtrædelser som omhandlet i toldloven, især på områderne traditionelle egne
indtægter og landbrugsudgifter). Denne ordning vil lette efterforskningen af forhold,
der vedrører flere medlemsstater.
I alt 73 toldembedsmænd er ved ministerielt dekret blevet bemyndiget til at foretage
retsundersøgelser.
F
IRL
Lov af marts 2001 om told- og punktafgifter (gensidig bistand) giver bl.a. CIS-
konventionen og konventionen om gensidig bistand retsvirkning.
Offentliggørelse af en ny bekendtgørelse (nr. 68 af 19. marts 2001 om tilpasning af
Guardia di Finanza's opgaver i henhold til artikel 4 i lov nr.°78 af 31.3.2000).
Bekendtgørelsen blev vedtaget som led i reformen af politiets opgaver i henhold til
lov nr. 78 af 31.3.2000. Guardia di Finanza's institutionelle mission bliver hermed
omdefineret til «økonomisk og finansielt politi til beskyttelse af statens, regionernes,
lokalforvaltningernes og Den Europæiske Unions budget». Bekendtgørelsen
stadfæster Guardia di Finanza's særlige undersøgelsesbeføjelser med henblik på
forebyggelse, efterforskning og forfølgning af overtrædelser til skade for Den
Europæiske Unions budgetindtægter og -udgifter.
I
41
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0042.png
4.1. Egne indtægter: vigtigste udvikling på lovgivningsområdet
Bekendtgørelse af en ny lov (nr. 92 af 19. marts 2001) om ændring af
bestemmelserne vedrørende retsforfølgning af cigaretsmugling. Den nye lov
foreskriver følgende:
– smugleri er en lovovertrædelse, der straffes med 2-5 års fængsel, hvis den
smuglede mængde tobak er på over 10 kg
– følgende forhold medfører skærpet straf:
– brug af transportmidler, der er indrettet således, at de hindrer
politimyndighederne i at udføre deres arbejde eller forårsager fare
– anvendelse af juridiske personer eller finansielle midler i lande, som ikke
har ratificeret Strasbourg-konventionen om hvidvaskning
– loven indeholder bestemmelser om samarbejde med tobaksproducenter med
henblik på at identificere eksportlandet
– forvaltningen af beslaglagte eller konfiskerede goder er blevet lettere og billigere.
Der er indført strafbarhed for organisering af en gruppe, hvis formål er
tobakssmugling, hvilket straffes med 3-8 års fængsel og henhører under de regionale
antimafia-myndigheders kompetence.
NL
Vedtagelse i Parlamentets andetkammer af loven om tilsyn med EU-tilskud. Heri
fastlægges tre beføjelser for ministeren: retten til at blive informeret af
forvaltningsorganet, beføjelse til at give anvisninger til forvaltningsorganet og
tilbagesøgningsbeføjelse over for forvaltningsorganet.
Ny generel ordning vedrørende overtrædelser på skatteområdet og ny struktur for
skatteforbrydelser: sondring mellem almindelige overtrædelser på skatteområdet,
skatteunddragelser, på overtrædelser på toldområdet og på socialsikringsområdet.
Undersøgelser vedrørende ovennævnte økonomiske og finansielle lovovertrædelser
henhører under kriminalpolitiets kompetence, hvis overtrædelserne har en organiseret
karakter og/eller en international eller tværnational dimension.
På kontrolområdet har DGAIEC (det portugisiske toldvæsen) vedtaget
gennemførelsesbestemmelser for de lokale toldmyndigheder i overensstemmelse med
ændringerne af EF-toldkodeksen og gennemførelsesbestemmelserne hertil.
For så vidt angår det særlige stempel til forsegling af tobaksvarer, er der vedtaget en
lov, som sætter DGAIEC i stand til at spore deres oprindelse.
FIN
Retsakt 875/2001 om ændring af straffeloven ajourfører bestemmelserne om
konfiskation af goder.
Den svenske lov om sanktioner for smugleri blev pr. 1. januar 2001 afløst af lov nr.
2000:1225. Overtrædelser af toldbestemmelserne kan straffes med op til to års
fængsel. Grovere overtrædelser kan straffes med op til seks års fængsel.
P
S
42
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0043.png
4.1. Egne indtægter: vigtigste udvikling på lovgivningsområdet
Sverige har længe haft en straffedomstol på toldområdet, som opfylder kravene i
artikel 280. Den nye lov af 1. januar 2001 (2000:1225) har styrket de beføjelser, der
tillægges anklageren i toldsager.
43
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0044.png
4.2. Landbrugsudgifter: vigtigste udvikling på lovgivningsområdet
Medlems-
stat
B
Foranstaltning
Kongelig anordning af 15. maj 2001 om administrative bøder: hvis statsadvokaten
ikke inden for tre måneder efter modtagelsen af rapporten har meddelt
administrationen, om der er grundlag for at idømme sanktioner eller ej, beslutter
administrationen, om der skal pålægges en administrativ bøde eller ej.
Den nye retsakt 2945/2001 indeholder bestemmelser om bekæmpelse af svig i
tilknytning til transaktioner, der medfinansieres af EUGFL, Garantisektionen:
– bemyndigelse af det udbetalende organ (EPAA) til at foretage kontrol på stedet
og krydskontrol i tilfælde af mistanke om uregelmæssigheder
– mulighed for at indstille betalingerne og for tilbagesøgning
– overdragelse af beviser til disciplinærorganerne og de retsforfølgende
myndigheder i forbindelse med uregelmæssigheder
– beføjelser tillagt betalings- og inspektionsorganet (OPEKEPE) med hensyn til
forebyggelse og retsforfølgning af alle former for uregelmæssigheder
– mulighed for at pålægge sanktioner på grundlag af en beslutning fra
landbrugsministeriet
EL
juridisk bistand til OPEKEPE fra andre organer.
E
Lov nr. 24/2001 om ændring af den almindelige budgetlov:
– udpegning af det kompetente organ og fastlæggelse af de funktioner, som skal
udøves af den særtjeneste, der er omhandlet i forordning nr. 4045/89
udpegning af de tjenester, der på nationalt og regionalt plan er ansvarlige for den
i forordning nr. 4045/89 omhandlede kontrol.
F
Omsætningen i praksis af artikel 28-1 i strafferetsplejeloven om bemyndigelse af
visse toldembedsmænd til at foretage retsundersøgelser, især på områder, der
indebærer svig til skade for Fællesskabets finansielle interesser, startede i december
2001 (overtrædelser som omhandlet i toldloven, især på områderne traditionelle
egne indtægter og landbrugsudgifter. Jf. ligeledes punkt 4.1. ovenfor).
Der er udarbejdet et forslag til dekret om begrænsning af produktionen af komælk
og de nærmere bestemmelser vedrørende en tillægsafgift.
I
Bekendtgørelse nr. 223 af 14.05.2001 indførte nye sanktioner på området
fællesskabsstøtte til fremstilling af olivenolie og forarbejdning af spiseoliven.
Afdelingen for markedspolitik under ministeriet for landbrugs- og skovbrugspolitik
har godkendt forslaget til bekendtgørelse om sanktionssystemet i henhold til
forordning nr. 4045/89.
44
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0045.png
4.2. Landbrugsudgifter: vigtigste udvikling på lovgivningsområdet
Medlems-
stat
Foranstaltning
Ved bekendtgørelse nr. 68 af 19. marts har :
– Guardia di Finanza fået tillagt missionen som «økonomisk og finansielt politi til
beskyttelse af statens, regionernes, lokalforvaltningernes og Den Europæiske
Unions budget»
Guardia di Finanza fået beføjelse til at foretage undersøgelse på stedet,
efterforskning, inspektion og bankundersøgelse inden for det pågældende område,
dvs. de samme beføjelser, som det i forvejen var tillagt med hensyn til moms og
direkte beskatning.
En kontrolenhed for landbrug, fødevarer og beskyttelse af skovene (NAF) er blevet
oprettet i ministeriet for landbrugspolitik.
IRL
Retsakt fra marts 2001 om dyresygdomme, der tildeler de bemyndigede
embedsmænd yderligere beføjelser med hensyn til kontrol af de erhvervsdrivende
og forhøjer sanktionerne.
Vedtagelse i Parlamentets første og andet kammer af lov om ottende ændring af lov
om statsregnskabet og loven om tilsyn med EU-tilskud (begge trådt i kraft den 1.
maj 2002):
– fastlæggelse af den nederlandske Revisionsrets kontrolbeføjelser med hensyn til
anvendelsen af EU-tilskud (frem til den endelige modtager)
NL
fastlæggelse af en parallelbeføjelse for ministeren med hensyn til ret til at blive
informeret af forvaltningsorganet, beføjelse til at give anvisninger til
forvaltningsorganet og tilbagesøgningsbeføjelse over for forvaltningsorganet
.
P
Fastlæggelse af nye generelle regler for gennemførelsen af planen for udvikling af
landdistrikter - RURIS - for perioden 2001-2006:
– udbetalingen af støtte finder kun sted, hvis støttemodtageren har bragt sin
gældssituation over for de udbetalende organer i orden
– de udbetalende organer kan modregne fordringer på støttemodtageren
– ophævelse af kontrakten medfører forpligtelse til at tilbagetale den tildelte støtte
og suspension af støtteberettigelsen
attesteringer af gæld udstedt af de udbetalende organer kan tvangsfuldbyrdes
.
FIN
Generel foranstaltning: lov nr. 688/2001 om statsstøtte omfatter bl.a. tilbagesøgning
af og kontrol med offentlig støtte, herunder EU-støtte.
Generel foranstaltning: siden marts 2001 er beskyttelsen af Fællesskabets finansielle
interesser og forbindelserne med OLAF blevet koordineret af et kontor for
økonomisk kriminalitet og et råd for EU-svig (jf. punkt 4.1.).
S
45
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0046.png
4.2. Landbrugsudgifter: vigtigste udvikling på lovgivningsområdet
Medlems-
stat
UK
Foranstaltning
(England) Nye bestemmelser om fiskeri- og akvakulturstrukturer, som regulerer
betingelserne for tildeling af national og fællesskabsstøtte (FIUF) samt kontrol- og
tilbagesøgningsforanstaltninger (SI 2001 nr. 117).
Tilsvarende, men særskilte, bestemmelser er vedtaget i Skotland, Wales og
Nordirland.
46
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0047.png
4.3. Strukturforanstaltninger: vigtigste udvikling på lovgivningsområdet
Medlems-
stat
DK
Foranstaltning
Bekendtgørelse nr. 132 af 1. marts 2001 om ansvar og kompetencefordeling i
forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Socialfond:
Sammensætning af og opgaver for overvågningsudvalgene for mål 3 og
fællesskabsinitiativet EQUAL; socialfondsindsatsen under mål 2; centrale og
regionale projektgodkendelsesudvalg; organisering, ansvar og opgaver for centrale
og regionale projektgodkendelsesudvalg; anvendelse af edb-system (baseret på
internet); kontrol og revision, herunder forpligtelse til indberetning af
uregelmæssigheder; krav om at projektadministrationen aflægger mindst ét
kontrolbesøg for hvert projekt i tilskudsperioden.
Bekendtgørelse nr. 133 af 1. marts 2001 om tilskud fra ESF: støttebetingelser,
kontrol og tilsyn; anvendelse af edb-system (baseret på internet); klageadgang;
tilbagebetaling og straf.
En bankgaranti kræves for alle private og selvejende tilskudsmodtagere.
For at tilskuddet til et projekt kan udbetales, kræves det, at revisor har erklæret, at
projektets forretningsgange er tilrettelagt forsvarligt.
EL
Med retsakt 2860/2000 er der oprettet nye forvaltnings- og kontrolorganer, herunder
overvågningsudvalget for EF-støtterammen, overvågningsudvalget for de
operationelle
programmer,
det
centrale
EFSR-forvaltningsorgan,
forvaltningsorganer for de operationelle programmer, det udbetalende organ og det
eksterne finanskontroludvalg (EDEL).
Kongelig anordning nr. 1098/2001 om udbygning af den eksisterende retlige ramme
for tildeling af offentlige kontrakter.
Lov nr. 24/2001 om ændring af lov om offentlige indkøb:
– stiller krav om nye garantier, for så vidt angår tilbudsgivernes solvens
E
fastlægger regler for tildeling af kontrakter om tjenesteydelser inden for drift af
elektroniske informationssystemer.
I
Offentliggørelse af en ny bekendtgørelse (nr. 68 af 19. marts 2001) om tilpasning af
Guardia di Finanza's opgaver i henhold til artikel 4 i lov nr. 78 af 31.3.2000).
Vedtagelse af lov om ottende ændring af lov om statsregnskabet og af loven om
tilsyn med EU-tilskud: jf. punkt 4.2. ovenfor.
Der er indgået en overenskomst mellem forbundsstaten og delstaterne
(overenskomsten omfatter alle østrigske organer, der er involveret i og ansvarlige
for forvaltningen af strukturfondsinterventioner og -projekter, som direkte eller
indirekte indebærer beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser).
NL
A
47
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0048.png
4.3. Strukturforanstaltninger: vigtigste udvikling på lovgivningsområdet
Medlems-
stat
P
Foranstaltning
I henhold til forordning nr. 1260/99, 438/2001 og 448/2001 er der udarbejdet en
specifik lovgivningsramme for EF-støtteramme (EFSR) III:
– et lovdekret, der regulerer det nationale kontrolsystem (SNC) for EFSR III
– i henhold til dette lovdekret er finanstilsynet (IGF) den ansvarlige myndighed for
udstedelsen af erklæringer og koordineringen af indberetninger om
uregelmæssigheder
et regionalt lovdekret om oprettelse af et institut til forvaltning af EU-midler
(IGFC) i den autonome region Madeira.
FIN
Generel foranstaltning: jf. Punkt 4.2.
Følgende love er vedtaget:
– retsakt 1268/2000 om ændring af forvaltningen af strukturfondene, som trådte i
kraft den 1. januar 2001: forvaltnings- og kontrolbestemmelser for så vidt angår
EF-initiativerne og ESF
– retsakt 574/2001 om regionaludviklingsforanstaltninger: regler vedrørende
gennemførelse af EF-initiativer og tilbagesøgning af strukturfondsmidler og
nationale midler
retsakt 1113/2001 om ændring af foranstaltningerne på beskæftigelsesområdet:
retningslinjer for offentlige investeringer (EFRU).
Nye retsforskrifter:
– regeringsdekreter
(943/2001
beskæftigelsesdekretet (EFRU)
og
1466/2001)
om
ændring
af
– dekret fra undervisningsministeriet (933/2001) om fastlæggelse af kompetencer
for det centrale uddannelsesnævn og provinskontorerne med hensyn til
forvaltning, overvågning og revision af projekter finansieret under Interreg og
ESF.
S
Tilpasning af de svenske regler og gennemførelsesforanstaltninger vedrørende
forvaltning af strukturfondene og specifikke regler, for så vidt angår EUGFL,
Udviklingssektionen, FIUF og ESF med henblik på:
– opfølgning af de nye fællesskabsbestemmelser for 2000-2006
afklaring og stramning af bestemmelserne vedrørende inddrivelse
foranstaltninger, der sikrer, at Interreg-programmerne forvaltes som aftalt med
Kommissionen og de øvrige medlemsstater.
48
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0049.png
5.
5.1.
S
UPPLERENDE
TEKSTER VEDRØRENDE BESKYTTELSE AF
FINANSIELLE INTERESSER
F
ÆLLESSKABETS
Situationen med hensyn til medlemsstaternes ratifikation af
konventionen af 26. juli 1995 om beskyttelse af De Europæiske
Fællesskabers finansielle interesser og protokollerne hertil.
Situationen med hensyn til ratifikationer, der er meddelt
Rådet for Den Europæiske Unions Generalsekretariat pr. 21.06.2002
BFI-konventionen
(26.7.1995)
1. protokol
(27.9.1996)
Protokol om EF-
Domstolen
(29.11.1996)
12.03.2002
02.10.2000
03.07.2001
2. protokol
(19.6.1997)
B
DK
D
12.03.2002
02.10.2000
24.11.1998
12.03.2002
02.10.2000
24.11.1998
12.03.2002
02.10.2000
Ratifikationsproces
indledt
26.07.2000
20.01.2000
04.08.2000
03.06.2002
Ratifikationsproces
endnu ikke indledt
EL
E
F
IRL
I
26.07.2000
20.01.2000
04.08.2000
03.06.2002
26.07.2000
20.01.2000
04.08.2000
03.06.2002
26.07.2000
20.01.2000
04.08.2000
03.06.2002
ibidem
lov vedtaget, men ibidem
ratifikation endnu
ikke meddelt Rådet
17.05.2001
17.05.2001
L
17.05.2001
interne
indledt
28.03.2002
høringer
NL
A
16.02.2001
21.5.1999
28.03.2002
21.5.1999
16.02.2001
21.5.1999
Ratifikation
ikke
planlagt
inden
udgangen af 2002
15.1.2001
ratifikationsproces
indledt
12.03.2002
11.10.1999
P
FIN
15.1.2001
18.12.1998
15.1.2001
18.12.1998
15.1.2001
18.12.98
S
UK
10.6.1999
11.10.1999
10.6.1999
11.10.1999
10.6.1999
11.10.1999
49
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0050.png
5.2.
Har medlemsstaten i givet fald truffet foranstaltninger til gennemførelse
af konventionen og protokollerne hertil?
(Gælder foranstaltninger vedtaget
efter offentliggørelsen af årsberetningen for 2000 i maj 2001)
Medlems-
stat
DK
D
Konventionen og protokollerne hertil blev gennemført i dansk ret i 2000.
Der foreligger et lovforslag om ratificering af den anden protokol af 19. juni 1997.
Grundlaget for at gennemføre de nødvendige ændringer af national ret med henblik
herpå er en gennemførelseslov, som ligeledes er under udarbejdelse. Det er planlagt
at indføre en tillægsbestemmelse til artikel 261 i straffeloven (hvidvaskning af penge,
tilsløring af ulovlige formuegoder) og at udvide anvendelsesområdet for artikel 30 i
loven om strafbare forhold, således at juridiske personer og personsammenslutninger
kan idømmes bødestraf
.
Den nye toldlov (retsakt 2960/01) tager højde for bestemmelserne i konventionen af
1995 og protokollerne hertil.
Retsakt af 19. december 2001 om strafferetspleje (tyveri og svig), del 6, gennemfører
konventionen af 1995 og protokollerne hertil. Den træder i kraft med virkning pr. 1.
august 2002.
Bestemmelserne i protokollen til BFI-konventionen af 19.6.97 om juridiske personers
strafansvar, konfiskation, hvidvaskning af penge og samarbejde mellem
medlemsstaterne og Kommissionen med henblik på beskyttelsen af De Europæiske
Fællesskabers finansielle interesser og beskyttelsen af personoplysninger i tilknytning
til disse interesser er for en stor del indarbejdet i bekendtgørelse nr. 231/01 om
juridiske personers ansvar for strafbare forhold bl.a. som følge af svigagtig
anvendelse eller uretmæssigt oppebåren støtte og bedrageri til skade for
statsbudgettet.
Endvidere har arbejdsministeren vedtaget visse administrative foranstaltninger
vedrørende kontrol med aktiviteter, der medfinansieres af ESF.
L
Konventionen og de ratificerede protokoller er omsat i national ret i en lov af 30.
marts 2001.
EL
IRL
I
50
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0051.png
Medlems-
stat
A
Forpligtelserne til gennemførelse i national ret i henhold til disse fire EU-retsakter
(herunder den anden protokol) er allerede efterkommet med de eksisterende
bestemmelser og på én undtagelse nær (se nedenfor), ved ændring af straffeloven,
navnlig gennem:
– kvalificering af "misbrug af støtte" som en strafbar handling
– udvidelse af bestemmelserne om bestikkelse af tjenestemænd til at omfatte EF-
tjenestemænd og tjenestemænd i andre medlemsstater
udvidelse af listen over strafbare handlinger på området hvidvaskning af penge.
Visse ændringer af loven om retsforfølgning af finansielle lovovertrædelser og loven
om eksportrestitutioner ved lov om ændring af skatteloven af 1998 bidrager ligeledes
til at omsætte de omhandlede retsakter i national ret.
Den eneste foranstaltning, som mangler at blive gennemført, er den i anden protokol
omhandlede indførelse af juridiske personers strafansvar. For så vidt angår
gennemførelsen af denne forpligtelse, har Østrig i henhold til artikel 18, stk.2, i den
anden protokol, en frist på fem år regnet fra datoen for retsaktens vedtagelse.
P
Konventionen og protokollerne hertil finder umiddelbart anvendelse, hvilket ikke er
til hinder for lovgivningsmæssige tilpasninger af portugisisk ret.
Der er således offentliggjort en lov nr. 108/2001 om ændring af den portugisiske
straffelov, for så vidt angår ulovlig påvirkning, passiv bestikkelse i forbindelse med
ulovlige handlinger, passiv bestikkelse i forbindelse med lovlige handlinger og
endelig begrebet tjenestemand.
Sideløbende hermed offentliggjorde ministerrådet den 26. november 2001 resolution
163/2001, som fastsætter en række foranstaltninger og retningslinjer for bekæmpelsen
af svig og skatteunddragelse: forebyggelse, kontrol, styrkelse af UCLEFA og
foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af lovovertrædelser, styrkelse af den
eksterne kontrol og øget anvendelse af edb-systemer (nationale projekter og EU-
projekter).
FIN
Visse lovændringer, som er nødvendige for gennemførelsen af den anden protokol,
blev vedtaget i 2001 (retsakt 369/2001 om ændring af straffeloven): udvidelse af
juridiske personers strafansvar til situationer, hvor den juridiske person/enhed har
medvirket til den kriminelle handling eller har gjort det muligt at udføre den.
(Åland) Provinsparlamentet gav i 2001 sin tilslutning til konventionen af 1995.
S
Den svenske gennemførelseslovgivning til den anden protokol (1997) trådte i kraft
den 1. januar 2002. Forsøg på, forberedelse af og sammensværgelse med henblik på
hvidvaskning eller grov bestikkelse er gjort strafbart. Bestemmelserne vedrørende
udenlandske straffedomme er blevet udvidet: domme afsagt af udenlandske
straffedomstole for handlinger, der er omfattet af protokollen, kan være til hinder for,
at den samme handling retsforfølges i Sverige.
51
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0052.png
Medlems-
stat
UK
Det Forenede Kongerige meddeler, at størstedelen af bestemmelserne i konventionen
og protokollerne allerede fandtes i national ret før undertegnelsen af konventionen og
protokollerne. Del 1 i retsplejeloven af 1993, som trådte i kraft den 1. juni 1999, har
gjort det muligt for Det Forenede Kongerige at ratificere konventionen. Den i
henhold til konventionens artikel 4, stk. 1, første led, krævede fastlæggelse af
straffemyndighed (i tilfælde af svig begået på medlemsstatens territorium, herunder i
tilfælde, hvor fortjenesten er opnået på dens territorium) er foretaget ved disse
bestemmelser.
52
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0053.png
6.
KOORDINERING AF DE TJENESTER, DER ER ANSVARLIGE FOR
BESKYTTELSEN AF DE FINANSIELLE INTERESSER I DEN
ENKELTE MEDLEMSSTAT
Kontrollen med Fællesskabets finanser - udgifter og indtægter - henhører
primært under medlemsstaterne, der forvalter 80% af midlerne.
Kontrolundersøgelser, der gennemføres i henhold til sektorforordningerne,
involverer mange aktører og medarbejdere på forskellige niveauer i den
nationale administration (betalingsorganer, forvaltningsmyndigheder,
centrale og decentrale nationale tjenester og lokale tjenester).
Disse kontroller udgør tilsammen systemet til beskyttelse af Fællesskabets
finansielle interesser, for så vidt angår den del, hvor medlemsstaterne er
ansvarlige for at sikre en effektiv indsats, der i øvrigt skal være på højde med
indsatsen for beskyttelsen af de nationale interesser.
Med henblik herpå er en god koordinering mellem de involverede aktører på
alle niveauer af strategisk betydning.
I henhold til de sektorspecifikke forordninger forestår de nationale
administrationer såvel kontrollen af lovligheden som den mere målrettede
kontrol i forbindelse med bekæmpelsen af svig. Den førstnævnte består i
dokumentkontrol - kontrol i første led -, der har til formål at efterprøve
overensstemmelsen med de procedurer og kriterier, der er fastlagt i
bestemmelserne om tildeling af økonomisk støtte eller fordele (f.eks.
toldfritagelse).
Kontrollen af lovligheden omfatter desuden en efterfølgende kontrol (efter
udbetalingen af midlerne), som har til formål at sikre, at ydelser og
finansierede projekter faktisk eksisterer, og at kontrolsystemerne er
pålidelige.
Nogle kontroller foretages på grundlag af mistanke om svig konstateret af
forskellige nationale instanser: toldvæsen, politi, finansforvaltninger eller
retsmyndigheder på et fremskredent stadium. Organiseringen af tjenesterne
hører under medlemsstaternes enekompetence.
Efter anmodning fra Rådet og som opfølgning af Den Europæiske
Revisionsrets beretning om strukturfondene
49
er der fremsendt oplysninger
om de eksisterende mekanismer til koordinering af de kontrol- og
undersøgelsestjenester, som forestår de forskellige former for kontrol i
medlemsstaterne.
Oplysningerne er opdelt efter kontrolområde: traditionelle egne indtægter,
landbrugsudgifter og strukturforanstaltninger.
49
Særberetning nr. 4/2001 om revisionen af EUGFL, Garantisektionen, og gennemførelsen af
det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS), med Kommissionens svar.
53
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0054.png
6.1 Egne indtægter: koordinerings- og samarbejdsmekanismer, eventuelle
vanskeligheder på lovgivningsplan
Med
lemsstat
B
Svigbekæmpende kontrol og undersøgelser gennemføres inden for én og samme
forvaltning (told- og afgiftsforvaltningen), der ligeledes har beføjelser med hensyn
til retsforfølgning af overtrædelser på toldområdet.
For så vidt angår udvekslingen af oplysninger med politiet, ser situationen således
ud:
– aftaleprotokoller er under forhandling
fem embedsmænd fra skatteforvaltningen er stillet til rådighed for det centrale
kontor for bekæmpelse af kriminalitet (det føderale politi), i henhold til
kongelig anordning af 22. december 2000.
Med hensyn til underretning af retsmyndighederne om tilfælde af formodet svig
findes der følgende ordninger:
– syv embedsmænd fra skatteforvaltningen er stillet til rådighed for
anklagemyndigheden, herunder for Auditeur du travail
– skatteforvaltningen kan opkræve skat på retsundersøgelsesstadiet, hvis der
fremkommer indicier på svig (lov af 18. april 1999)
en
DK
samarbejdsaftale
finansministerium
.
er
indgået
mellem
det
belgiske
justits-
og
Generelle bemærkninger vedrørende koordineringen af tjenesterne og den nye
lovs indvirkning på databeskyttelsen:
Hvad angår de administrative myndigheders underretning af retsmyndighederne
om tilfælde af formodet svig, foretages der kontrolbesøg i overensstemmelse med
rigsadvokatens meddelelse nr. 4/1998. I denne meddelelse fastlægges desuden
fremgangsmåden vedrørende underretning af den administrative myndighed om
sagernes udfald.
Lovgivningsmæssige og administrative tilpasninger er under udarbejdelse med
henblik på gennemførelse af loven af 31. maj 2000 om beskyttelse af
personoplysninger i relation til kontrolforanstaltninger.
Et udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet har under ledelse
af justitsministeriet iværksat et vidtrækkende arbejde med at revidere de
strafferetlige bestemmelser vedrørende forskellige former for økonomisk
kriminalitet.
Udvalget om økonomisk kriminalitet er et tværministerielt forum under ledelse af
told- og skattestyrelsen, som har til formål at bekæmpe økonomisk kriminalitet,
som skader den fælles interesse. Udvalget lægger lige så stor vægt på
bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet, der berører fællesskabsmidler, som på
økonomisk kriminalitet, der berører nationale indtægter og udgifter.
54
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0055.png
6.1 Egne indtægter: koordinerings- og samarbejdsmekanismer, eventuelle
vanskeligheder på lovgivningsplan
Med
lemsstat
D
På området traditionelle egne indtægter reguleres proceduren for koordinering af
ekstern/toldmæssig kontrol og på den anden side toldmæssig skatte-/tilsynskontrol
i virksomheder, der har foretagender i flere områder, som hører under et
hovedtoldkontors kompetence, af stk. 59-64 i instruksen fra DA-AO-tjenesten.
Reglerne for dataudveksling er fastsat i love om databeskyttelse på forbunds- og
delstatsplan, budgetlove på forbunds- og delstatsplan, lov vedrørende tilskud,
artikel 15 i toldloven, artikel 30 i skatteloven (tavshedspligt) og straffeloven
.
De græske myndigheder har ikke konstateret alvorlige overlapninger, eftersom
toldvæsenet forestår sanktioner og inddrivelse, også i de tilfælde, hvor klagen er
indgivet af en anden myndighed (SDOE, politiet, havnepolitiet).
Skattemyndigheden (Agencia Estatal de Administración Tributaria - AEAT) har
indført tre koordinationsmekanismer baseret på gennemførelsesbestemmelserne til
den generelle skatte- og afgiftskontrolplan (2001) :
– koordinering af aktiviteterne i forbindelse med inspektion af skatte- og
afgiftspligtige enheder
– forbedring af informationsudvekslingen
– specifik koordinering
punktafgiftstjenesten.
mellem
inddrivelsestjenesten
og
told-
og
EL
E
Skattemyndighedens (AEAT) særlige kvalitetsprogram for 2001 indeholder
følgende foranstaltninger:
– foranstaltninger til forbedring af koordineringen mellem myndighederne i
forbindelse med bekæmpelsen af svig: fremsendelse af informationsblade til
inddrivelsesorganerne, koordinerede efterprøvningsaktiviteter, undersøgelser
med henblik på at præcisere antallet og omfanget af præventive
foranstaltninger (af retlig og anden karakter) til bekæmpelse af svig
– samarbejde mellem told- og punktafgiftsadministrationen og andre offentlige
forvaltninger om bekæmpelsen af svig (lokale myndigheder, autonome
samfund og byer)
– intern
koordinering
efterforskningsaktiviteter.
F
i
toldadministrationen:
interregionale
Alle kontroller og administrative undersøgelser inden for et givet område
varetages af DGDDI, hvilket ikke kræver koordinering med andre forvaltninger,
men kun intern koordinering.
Det franske toldvæsen, som råder over en særlig tilsynsafdeling for fiskale
sanktioner, kan indbringe sager for retsmyndighederne og forfølge konstaterede
overtrædelser ved at indgive klage til statsadvokaten eller anlægge sag ved en
straffedomstol.
Den nylige bemyndigelse af toldembedsmænd til at foretage retsundersøgelser vil
styrke samarbejdet med retsmyndighederne om økonomiske og finansielle
55
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0056.png
6.1 Egne indtægter: koordinerings- og samarbejdsmekanismer, eventuelle
vanskeligheder på lovgivningsplan
Med
lemsstat
anliggender.
Ifølge toldloven skal retsmyndighederne underrette toldvæsenet om ethvert
forhold, som kan formodes at udgøre en overtrædelse af toldbestemmelserne.
IRL
Der er etableret velfungerende systemer, for så vidt angår traditionel kontrol,
svigbekæmpende undersøgelser samt horisontal og tværfaglig koordinering. Der
er således oprettet et edb-system (AEP) samt toldrevisionstjenester, et
efterforskningskontor (IB), tjenester til bekæmpelse af told- og
punktafgiftsunddragelse og en efterforskningsenhed vedrørende toldskyld
(CNFIU).
Der er foretaget en omstrukturering af revisionskontoret (marts 2002), som også
omfatter toldvæsenet. Der oprettes således en afdeling for retsforfølgning med
ansvar for koordinering af den strafferetlige forfølgning i sager vedrørende skatte-
og afgiftsunddragelse, herunder på toldområdet.
I
Koordineringen mellem de berørte tjenester (toldvæsenet og Guardia di Finanza)
sikres på nationalt plan af lovbestemmelser og på lokalt plan af operationelle
instrukser fra tolddirektøren og provinskommandanten for Guardia di Finanza.
Når et kontrolorgan konstaterer en uregelmæssighed, sender det en kopi af
protokollen til den anvisningsberettigede tjeneste med henblik på inddrivelse af
uretmæssigt oppebårne beløb og iværksættelse af administrative sanktioner samt
en kopi til retsmyndigheden, såfremt der er mistanke om kriminalitet.
I de fleste tilfælde vil forvaltningen skulle afvente afslutningen af straffesagen, før
der kan indledes en civilretlig inddrivelsessag. Retsgrundlaget for
inddrivelsessager er enten en retskendelse (ved strafbare overtrædelser) eller en
administrativ afgørelse om idømmelse af sanktioner og afslutning af sagen.
NL
Toldinformationscentret (DIC) afholder en gang om måneden et operationelt
koordineringsmøde med deltagelse af alle de tjenester, der er involveret i kontrol
og i givet fald undersøgelser vedrørende traditionelle egne indtægter: toldvæsenet,
den fiskale informations- og efterforskningstjeneste og den økonomiske
kontroltjeneste (FIOD-ECD) samt landbrugsministeriets generalinspektorat (AID).
disse
møder
drøftes
konstaterede
uregelmæssigheder,
kompetencefordelingen mellem de berørte tjenester fastlægges.
og
Der finder endvidere regelmæssige konsultationer sted mellem finansministeriet
og landbrugsministeriet (LNV). Der er oprettet en særlig anklagemyndighed, der
skal forestå koordineringen for så vidt angår strafferetlige undersøgelser og
lovgivningsmæssige aspekter af strafferetlig forfølgning. Der afholdes
regelmæssige møder med de forskellige tjenester, der er involveret i strafferetlig
forfølgning.
56
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0057.png
6.1 Egne indtægter: koordinerings- og samarbejdsmekanismer, eventuelle
vanskeligheder på lovgivningsplan
Med
lemsstat
Generaldirektøren for skattevæsenet og statsadvokaturen har i fællesskab
udarbejdet retningslinjer for underretning, behandling og forfølgning af fiskale og
toldmæssige overtrædelser (ATV-retningslinjer). På grundlag af specifikke
indikatorer drøfter toldmyndighederne regelmæssigt behandlingen af formodede
kriminelle forhold med den fiskale informations- og efterforskningstjeneste og den
økonomiske kontroltjeneste (FIOD-ECD) og med anklagemyndigheden. Denne
ordning tages op til vurdering en gang om året.
Der er ikke identificeret hindringer, for så vidt angår koordineringen mellem de
tjenester, der er involveret i kontrollen vedrørende de traditionelle egne indtægter.
Skattestyrelsens (VIV) retningslinjer giver fyldestgørende muligheder for at
udveksle oplysninger såvel i kontrolfasen som i undersøgelsesfasen. I forbindelse
med strafferetlig efterforskning er det dog den pågældende anklager, som afgør,
hvorledes oplysningerne skal formidles.
A
Toldforvaltningen anvender en standardiseret elektronisk formular til indberetning
af uregelmæssigheder.
Konstaterede uregelmæssigheder er genstand for risikoanalyse både inden for
rammerne af forordning nr. 386/90 og forordning nr. 4045/89.
P
Ifølge dekretet om oprettelse af skattedirektoratet (AGT) oprettes der en intern
kontroltjeneste og en fælles fiskal forvaltningsstruktur, som skal forestå inspektion
og kontrol af forvaltningen med henblik på at overvåge overholdelsen af de
fastsatte mål og iværksættelsen af de relevante korrigerende foranstaltninger.
Toldvæsenet (DGAIEC) varetager konstatering, inddrivelse og regnskabsmæssig
registrering af importafgifter samt forvaltning af ordningen med
regnskabsafslutning vedrørende Fællesskabets egne indtægter, som nærmere
betegnet påhviler direktoratet for nationale indtægter og Fællesskabets egne
indtægter.
57
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0058.png
6.1 Egne indtægter: koordinerings- og samarbejdsmekanismer, eventuelle
vanskeligheder på lovgivningsplan
Med
lemsstat
Kontrolorganet indberetter tilfælde af formodet svig på de tre omhandlede
områder (egne indtægter, EUGFL, Garantisektionen, strukturfondene og
Samhørighedsfonden) til anklagemyndigheden.
Samtidig med fremsendelsen af kontrolrapporten underrettes således den
finansielle samtalepartner/betalingsmyndigheden/det udbetalende organ om
mistanken om svig, ikke alene med henblik på strafferetlig forfølgning, men også i
administrativt øjemed med henblik på inddrivelse, en proces, som forløber
uafhængigt af, om den strafferetlige procedure er afsluttet eller ej.
Retsmyndighederne og de administrative myndigheder har pligt til at orientere
hinanden om igangværende sager for således at sikre et godt indbyrdes
samarbejde.
I forbindelse med disse overtrædelser kan retsmyndigheder og kriminalpoliti fra
andre lande (efter at have opnået justitsministerens tilladelse) deltage i strafferetlig
efterforskning og fælles efterforskningsteams på det nationale territorium.
FIN
Generel foranstaltning:
Gennemførelsen af det svigbekæmpende program vedrørende økonomisk og
finansiel kriminalitet fortsatte i 2001. Regeringen traf en principbeslutning om
iværksættelse af et nyt program for perioden 2002-2005.
I 2001 iværksatte finansministeriet et projekt med sigte på at styrke kontrollen
med forvaltningens aktiviteter (VIRKE).
Told:
Toldadministrationen anvender flere forskellige informationsudvekslingssystemer.
Den har udviklet et forskningsprojekt om administrativt og retligt samarbejde
vedrørende toldkriminalitet.
S
Toldadministrationen og anklagemyndigheden har indgået aftale om de nærmere
betingelser for behandling af tilfælde af for lav toldangivelse (lov 2000:1225 og
2000:1281).
Toldadministrationen deltager i regionale samarbejdsgrupper (SABEM) og en
national samarbejdsgruppe (økonomisk råd), der bl.a. omfatter repræsentanter for
politiet, de fiskale myndigheder, retsmyndighederne, rådet for økonomisk
kriminalitet, kontoret for tilsyn med finansiel kriminalitet, mærkekontoret og
socialsikringskontoret.
Toldadministrationen samarbejder desuden med nationalbanken og har adgang til
politiets fortegnelse over formodede lovovertrædelser.
58
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0059.png
6.1 Egne indtægter: koordinerings- og samarbejdsmekanismer, eventuelle
vanskeligheder på lovgivningsplan
Med
lemsstat
Generel foranstaltning: siden marts 2001 er beskyttelsen af Fællesskabets
finansielle interesser og forbindelserne med OLAF blevet koordineret af et kontor
for økonomisk kriminalitet og et råd for EU-svig (jf. punkt 4.1.).
UK
Et enkelt kontaktpunkt i toldvæsenet varetager kommunikationen mellem
toldkontroltjenesten og efterforskningstjenesterne. Dette kontaktpunkt koordinerer
desuden kommunikationen med eksterne organer.
Der holdes regelmæssige møder mellem toldefterforskningsmyndighederne og
organet for betalinger på landbrugsområdet (RPA). Drøftelser om en revideret
administrativ aftale skal efter planen være afsluttet i 2002.
59
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0060.png
6.2
Landbrugsudgifter:
koordinerings-
og
samarbejdsmekanismer
,
eventuelle
vanskeligheder på lovgivningsplan
Med
lemsstat
B
Inden for driftsprogrammer for frugt og grøntsager har interventions- og
restitutionskontoret (BIRB) indgået samarbejdsprotokoller med toldvæsenet og
den vallonske region.
For at sikre kontinuitet i forvaltning og kontrol under hensyn til den gradvise
regionalisering af gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik mødes det
udbetalende organ regelmæssigt med kontroltjenesterne.
På landbrugsudgiftsområdet er der oprettet forskellige koordineringsorganer: en
tværfaglig svigbekæmpende afdeling i kødsektoren (MVC), en tværfaglig
forebyggelsesafdeling (IPC), et tværfagligt udvalg for koordinering af
bekæmpelsen af svig i de økonomiske sektorer og for gennemførelsen af
forordning (EF) nr. 595/91.
Institutions- og restitutionskontoret (BIRB) fremsender en gang om måneden en
liste over debitorer til toldvæsenet i henhold til forordning (EF) nr. 3665/87 og
forordning nr. 800/1999.
Tilpasninger til loven om beskyttelse af personoplysninger (af 8. december 1992)
er under udarbejdelse.
Koordineringsmekanismer mellem toldadministrationen og kontroltjenesterne i
forreste linje:
– kontroltjenesterne og de udbetalende organer underretter hvert kvartal
koordineringsafdelingen i centraladministrationen for told- og punktafgifter om
enhver konstatering af lovovertrædelser eller uregelmæssigheder, der er
indberettet
til
disse
organer,
herunder
overtrædelser
og/eller
uregelmæssigheder, der involverer et beløb på under 4 000 EUR. På grundlag
af disse indberetninger kan toldadministrationen en gang om året foretage en
risikoanalyse i henhold til forordning (EF) nr. 4045/89.
Omvendt underretter koordineringsafdelingen kontrolorganerne i forreste linje
og de udbetalende organer om tilfælde af overtrædelser og/eller
uregelmæssigheder, der er konstateret efterfølgende, og som kan have en
indvirkning på kontrollen i forreste linje.
Tilfælde af formodet svig eller uregelmæssigheder drøftes ligeledes i følgende
tværministerielle og tværfaglige koordinationsorganer: den tværfaglige
forebyggelsesenhed (CIP), det tværministerielle økonomiske udvalg (CEI) og det
tværfaglige udvalg for koordinering af bekæmpelsen af svig i de økonomiske
sektorer i henhold til forordning (EF) nr. 595/91 (CICF).
DK
Generelle bemærkninger vedrørende koordineringen mellem tjenesterne og
indvirkningen af loven om databeskyttelse: se punkt 6.1. ovenfor.
60
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0061.png
Direktoratet for fødevareErhverv (det udbetalende organ) har indgået aftaler med
de myndigheder, til hvem det har delegeret kontrolopgaver. Disse aftaler fastsætter
de generelle retningslinjer for myndighedernes opgaver i overensstemmelse med
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1663/95. Aftalerne tages op til nyvurdering
en gang om året.
Regelmæssige møder mellem de berørte myndigheder sikrer kvaliteten af
kontrolsamarbejdet og giver mulighed for om nødvendigt at foretage justeringer.
D
På området EUGFL, Garantisektionen er kontroltjenesterne underlagt
bestemmelserne i stk. 12 i instruksen fra DA-AwiMO-tjenesten og punkt 5.2 i
kontrolvejledningen.
Med henblik på den i forordning (EØF) nr. 4045/89 omhandlede kontrol er der
udarbejdet særlige direktiver, som:
– fastsætter detaljerede regler for informationsudvekslingen mellem
toldadministrationens kontroltjeneste og de øvrige tjenester/administrationer
– omhandler kontrolsoftware ("PROFIT"), som siden begyndelsen af 2000 er
blevet anvendt af toldadministrationens kontroltjeneste til efterfølgende kontrol
vedrørende eksportrestitutioner
– opstiller regler for videreformidling af rapporter udfærdiget i forbindelse med
efterfølgende kontrol og andre informationer. Foruden de ansvarlige
forvaltningsmyndigheder modtager betalingsmyndigheden (også i de øvrige
medlemsstater), kontoret for forfølgning af toldovertrædelser (ZKA) og den
centrale risikoanalysetjeneste ligeledes et eksemplar af rapporterne.
I EU-betalingsmyndigheden (hovedtoldkontor Hamburg-Jonas) koordineres
svigbekæmpelsen, således at det sikres, at anmodninger og sagsakter behandles i
overensstemmelse med de fastsatte regler; dens aktiviteter kontrolleres løbende af
den interne revisionstjeneste og attesteringsorganet (lovlighedskontrol af
betalingerne og kontrol af anvendelsen af reglerne for inddrivelse og sanktioner).
Betalingsmyndigheden og toldadministrationens centrale risikoanalysetjeneste
(ZORA) meddeler oplysninger i form af risikoprofiler til kontrol- og
efterforskningstjenesterne. De sidstnævnte har pligt til inden for rammerne af en
løbende kontakt og koordinering med betalingsmyndigheden (inddrivelse) og
ZORA (foranstaltninger til forebyggelse af svig) at meddele udfaldet af deres
arbejde.
Kontrol- og efterforskningstjenesterne og ZORA har adgang til oplysningerne i
betalingsmyndighedens centrale edb-system AIDA.
Der foregår principielt ingen direkte udveksling af oplysninger mellem
betalingsmyndigheden/ZORA og politi- og retsmyndighederne. Oplysninger og
sagsakter meddeles dog i henhold til de gældende strafferetlige bestemmelser.
61
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0062.png
Inden for rammerne af sin koordinatorfunktion afholder forbundsministeriet for
forbrugerbeskyttelse, fødevarer og landbrug regelmæssige drøftelser med
delstaternes myndigheder med henblik på så vidt muligt at sikre en ensartet
gennemførelse af EU-retten i delstaterne og - for så vidt det er relevant - i
forbundsinstitutionerne.
Der foregår en intens koordinering med henblik på at gøre den elektroniske
database fuldt operationel inden for rammerne af HIT-systemet og sikre systemets
praktiske
anvendelse.
Administrative
aftaler
er
indgået
mellem
betalingsmyndighederne/attesteringsmyndighederne
og
de
interne
revisionstjenester.
Tilpasninger er nødvendige med henblik på anvendelsen af lovene om
databeskyttelse på forbunds- og delstatsniveau, budgetlovene på forbunds- og
delstatsniveau, lov om tilskud, artikel 15 i toldloven, artikel 30 i skatteloven
(tavshedspligt) og straffeloven.
EL
Samarbejdet på eksportområdet mellem på den ene side direktoratet for revision af
udgifter i tilknytning til EUGFL, Garantisektionen, i landbrugsministeriet og på
den anden side toldafdelingerne i finansministeriet anses for tilfredsstillende.
Samarbejdet med det nye toldinspektorat vil kunne blive endnu tættere.
Der er oprettet to nye administrative enheder med henblik på koordinering af de
nye administrative afdelinger i landbrugsministeriet (jf. punkt 4.2.):
– en afdeling, der har til opgave at sikre en korrekt programforvaltning via
effektiv
koordinering
mellem
programforvaltningsafdelingerne
og
betalingsmyndigheden (ministeriel afgørelse 399570/2001)
en afdeling med ansvar for koordineringen af de udbetalende organer i
tilknytning til EUGFL, Garantisektionen (ministeriel afgørelse 422182/2001).
Disse nye administrative enheder og de nye administrative afdelinger arbejder tæt
sammen med direktoratet for planlægning og landbrugsstrukturer og med
generaldirektoratet for fiskeri om gennemførelsen af programmer og
strukturforanstaltninger.
E
Generel foranstaltning: det spanske finanstilsyn (Intervención General de la
Administración del Estado - IGAE) har videreudviklet den nationale database
(TESEO) vedrørende kontrol og overvågning af støtte og tilskud og har foretaget
ændringer, for så vidt angår informationsudvekslingen med forvaltningsorganerne
(resolution af 7. februar 2001).
Lov nr. 24/2001 om ændring af den almindelige budgetlov:
– pålægger det spanske finanstilsyn (Intervención General de la Administración
del Estado - IGAE) via det nationale revisionskontor at opfylde den mission,
som påhviler den særtjeneste, der er omhandlet i artikel 11 i forordning nr.
4045/89, og fastlægger dens funktioner
udpeger de organer, der skal foretage den i ovennævnte forordning omhandlede
kontrol.
F
Frugt- og grøntsagssektoren: Den 5. oktober 2001 blev der indgået en aftale om
62
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0063.png
kompetencefordeling
og
indsatsområder
for
henholdsvis
departementsdirektoraterne for landbrug og skovbrug (DDAF) og det tværfaglige
kontor for frugt, grøntsager og gartneri (ONIFLHOR).
Frankrig har udvidet teledetektionskontrollen fra 23 % i 1998 til 72,5 % i 2001.
Desuden er der i stigende grad gjort brug af datamatstøttet billedtolkning (PIAO)
(30 % af de diagnostikker, der blev gennemført i 2001).
Det udbetalende organ har ansat 100 kontrolmedarbejdere i perioden 1999-2001.
Forbedringen af uddannelsen og indpasningen af midlertidigt ansatte er videreført,
og kontrolmedarbejderne har fået stillet forbedrede redskaber til rådighed
(kontrolvejledning, stadig flere differentierede GPS-systemer, planimetre osv.).
For så vidt angår kontrollen med oksekødspræmier, har de franske myndigheder i
2001 - som anbefalet af Revisionsretten - indført fælles kontrol med deltagelse af
såvel de tjenester, der er ansvarlige for kontrollen af identifikationen, som de
tjenester, der er ansvarlige for kontrollen af præmierne.
Kontrolkoordineringsenheder er oprettet i en række departementsdirektorater for
landbrug og skovbrug (DDAF).
Udvikling af landdistrikter: pr. 1. januar 2001 er der udpeget et enkelt udbetalende
organ, hvori der er ansat et team, som samarbejder fuldt og helt med statens
decentrale tjenester. Endvidere er der udarbejdet et nyt edb-redskab, der skal
anvendes til at:
foretage krydskontrol som led i den administrative kontrol, før udbetalingen af
støtten
fastlægge planer for kontrol på stedet
videreformidle resultaterne af kontrol på stedet og opfølgning af kontrollen.
Alle disse nye elementer forbedrer muligheden for at opdage uregelmæssigheder.
Intern revision: forbedring af kvaliteten og kontinuiteten:
– omstrukturering af de interne revisionsaktiviteter i det stående
tilsynskoordineringsudvalg (Comité Permanent de Coordination des
Inspections - COPERCI) vedrørende procedurerne i forbindelse med EU-støtte
til én revisionstjeneste under tilsyn af et revisionsudvalg
– revisionshåndbøger til de 38 revisorer, obligatorisk uddannelseskursus og
centraliseret fagdokumentation
– indgåelse af aftaler med de interne revisionstjenester i de udbetalende organer
og med generaldirektoratet for offentlige regnskaber (Direction générale de la
Comptabilité publique).
63
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0064.png
Koordinering på området eksportrestitutioner
Ifølge forordning nr. 800/1999 kan
internationale kontrol- og
overvågningsselskaber (SCS) udstede beviser for ankomst til bestemmelsesstedet
for landbrugsprodukter, der udføres fra EU, for at de udbetalende organer kan
udbetale de pågældende restitutionsbeløb. Med henblik på at behandle
ansøgninger om godkendelse fra sådanne selskaber er der ved dekret af 20.
december 1996 nedsat et tværministerielt godkendelsesudvalg. Udvalget
kontrollerer, at SCS opfylder de fastsatte betingelser for godkendelse og
efterprøver attesteringen, der tjener som bevis for ankomsten til
bestemmelsesstedet
EUGFL-uregelmæssigheder udgør en overtrædelse af toldloven og kan forfølges
af toldadministrationen, som råder over en særlig tilsynsafdeling for iværksættelse
af toldmæssige sanktioner. Det franske toldvæsen har således mulighed for at
indbringe sager for retsmyndighederne og retsforfølge konstaterede overtrædelser
ved at indgive klage til statsadvokaten eller ved at anlægge sag ved en
straffedomstol. Den nylige bemyndigelse af toldembedsmænd til at foretage
retsundersøgelser (jf. punkt 4.1) vil styrke samarbejdet med retsmyndighederne.
Toldloven pålægger retsmyndighederne at informere toldvæsenet om ethvert
forhold, der kan formodes at udgøre en overtrædelse af toldbestemmelserne.
Siden den 1. januar 2001 udveksler toldvæsenet kvartalsvise informationer med de
udbetalende organer på området eksportrestitutioner om uregelmæssigheder, der
involverer et beløb på under 4 000 EUR. Denne fremgangsmåde har forbedret den
gensidige underretning mellem de tjenester, der er ansvarlige for kontrol, og de
tjenester, der er ansvarlige for udbetaling af støtte.
64
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0065.png
Det tværministerielle kontrolkoordineringsudvalg - afdelingen for EUGFL,
Garantisektionen - har truffet følgende foranstaltninger med henblik på
koordinering og informationsudveksling om efterfølgende kontrol:
– i forbindelse med risikoanalysen i henhold til forordning nr. 4045/89 indsættes
en specifik koefficient for de forskellige støtteforanstaltninger, som afspejler
holdningen til behovet for efterfølgende kontrol i udvalget for attestering af
udbetalingsorganernes regnskaber
– kontrolmetodikker udarbejdet af ACOFA's inspektorat stilles til rådighed for de
øvrige kontroltjenester, der er involveret inden for rammerne af forordning nr.
4045/89
– udveksling vedrørende uddannelse af «4045»-kontrolpersonale mellem
ACOFA's inspektorat og toldvæsenet
– indførelse af en procedure, der kan sikre, at en kontrol, der er planlagt i
henhold til forordning nr. 4045/89 ikke gennemføres, når der allerede er
foretaget en kontrol vedrørende samme støttemodtager for en identisk periode
under anvendelse af de samme undersøgelsesmetoder
– systematisk underretning af CICC om resultaterne af toldvæsenets
svigbekæmpende undersøgelser i forbindelse med uregelmæssigheder, der
involverer et beløb på over 4 000 EUR
– kontroltjenesterne underretter systematisk de udbetalende organer samtidig
med, at de indberetter tilfælde, der kan give anledning til retsforfølgning, til
den kompetente myndighed
– kontroltjenesterne underrettes systematisk om alle
uregelmæssigheder, som er kommet til CICC's kendskab.
tilfælde
af
Med hensyn til databasen vedrørende kontrol i henhold til forordning nr. 4045/89
og nr. 595/91, der drives af CICC's sekretariat, kan alle administrative tjenester
med ansvar for forvaltning og/eller kontrol med støttemidler under EUGFL,
Garantisektionen, efter anmodning få adgang til den.
65
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0066.png
IRL
I ministeriet for landbrug, fødevarer og udvikling af landdistrikter (DAFRD) er
der indført et komplekst system for konsultation og informationsudveksling
mellem kontrolmedarbejderne og de anvisningsberettigede afdelinger, mellem
tjenester med fælles interesser (f.eks. i forbindelse med det integrerede
forvaltnings- og kontrolsystem), mellem de politiske tjenester og
gennemførelsestjenesterne og mellem disse og hjælpetjenesterne.
På eksportrestitutionsområdet er der indført effektive samarbejdsprocedurer med
toldmyndighederne.
Toldmyndighederne
fremsender
rapporterne
om
støttemodtagere i henhold til forordning nr. 4045/89 til landbrugsministeriet.
Oplysningerne kan frit udveksles med de ansvarlige myndigheder, herunder om
nødvendigt med politiet og retsmyndighederne, idet hver enkelt tjeneste dog har
sin egen database.
Med hensyn til arealstøtte og præmieordninger for kvæg hører forvaltnings- og
kontroltjenesterne under den samme vicegeneralsekretær (direktør).
For så vidt angår mælkekvoter, afholdes der regelmæssige møder mellem de
berørte tjenester. Afdelingen for mælkekvoteordningen anvender en fælles
database, der giver mulighed for krydskontrol med dataene om arealstøtte,
identifikation af kvæg og registrering af besætninger.
Kontrolopgaverne i forbindelse med præmieordningen for produktion af sukker til
den kemiske industri er fordelt mellem den administrative afdeling og
kontroltjenesten.
Reglerne for adgang til oplysninger, som de forskellige instanser i
centraladministrationen ligger inde med, tager behørigt hensyn til loven om
databeskyttelse.
Sanktioner pålagt for manglende overholdelse af eksportreglerne indbringes
hyppigt for domstolene, hvilket komplicerer inddrivelsen.
I
Koordineringen af de berørte tjenester (toldvæsenet, Guardia di Finanza og
ministeriet for landbrug og skovbrug) sikres på nationalt plan af
lovgivningsmæssige bestemmelser og på lokalt plan af operationelle instrukser fra
toldvæsenets direktør, provinskommandanten for Guardia di Finanza og
ministeriet for landbrugs- og skovbrugspolitik.
I ministeriet for landbrug og skovbrug koordinerer den tjeneste, der blev oprettet
ved tværministeriel bekendtgørelse af 1.4.1996 i overensstemmelse med artikel 11
i forordning nr. 4045/89, kontrolindsatsen.
Generelt forholder det sig sådan, at når et kontrolorgan konstaterer en
uregelmæssighed, sender det en kopi af rapporten til det anvisningsberettigede
organ med henblik på inddrivelse af uretmæssigt oppebårne beløb og
iværksættelse af administrative sanktioner, samt en kopi til retsmyndigheden,
såfremt der foreligger mistanke om kriminalitet.
66
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443423_0067.png
NL
Der finder regelmæssigt konsultationer sted mellem landbrugsministeriets
generalinspektorat (AID) og de udbetalende organer (gennemførelse og
kontrolsats, gensidig underretning).
Gennemførelsen af og kontrollen med de af EUGFL, Garantisektionen,
finansierede foranstaltninger er ligeledes genstand for jævnlige konsultationer
mellem AID og koordinationskontoret i landbrugsministeriets (LNV) direktorat
for internationale anliggender.
I givet fald afholder AID og anklagemyndigheden ad hoc-konsultationer
vedrørende konkrete tilfælde af formodet svig.
I overensstemmelse med artikel