Europaudvalget 2002
KOM (2002) 0426
Offentligt
1443496_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 24.7.2002
KOM(2002) 426 endelig
UDKAST
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET
Sammenfatning af generaldirektørernes og kontorchefernes årlige
aktivitetsrapporter og erklæringer
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
INDHOLDSFORTEGNELSE
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
6.
6.1.
6.2.
Indledning
................................................................................................................... 3
Samlet vurdering af Kommissionens virksomhed i 2001
.................................... 4
Vigtigste politiske resultater i 2001
......................................................................... 4
Tværgående elementer fra årsrapporterne
........................................................... 7
Gennemførelse af reformen i 2001
...................................................................... 11
Prioritering, tildeling og effektiv udnyttelse af ressourcerne
............................. 12
Ændringer i personalepolitikken............................................................................
13
Revision, finansforvaltning og kontrol
.................................................................. 14
Tværgående elementer vedrørende reformen i årsrapporterne
...................... 16
Implementering af standarder for intern kontrol i 2001
..................................... 17
Oversigt over implementeringen af den interne kontrols nøgleelementer
..... 18
Kontrolmiljøet
........................................................................................................... 18
Resultater og risikostyring......................................................................................
19
Information og kommunikation
.............................................................................. 20
Kontrolaktiviteter......................................................................................................
20
Revision og evaluering
........................................................................................... 20
Overordnede konklusioner og aktioner til støtte for yderligere gennemførelse
af intern kontrol
........................................................................................................ 21
De delegerede anvisningsberettigedes forbehold..............................................
22
Typer forbehold........................................................................................................
23
Hovedtemaer/-tendenser
....................................................................................... 24
Finansielle systemer og decentralisering af det finansielle ansvar
................. 24
Delt forvaltning/generaldirektørens manglende muligheder for at få
indflydelse.................................................................................................................
25
Revision og kontrol..................................................................................................
25
Ansættelse og uddannelse
.................................................................................... 26
Modernisering af Kommissionens regnskabsmæssige rammer og systemer26
Generelle konklusioner...........................................................................................
28
Kommissionens situation
....................................................................................... 28
Planlagte aktioner til løsning af problemerne......................................................
29
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443496_0003.png
1.
I
NDLEDNING
I hvidbogen om reformen af Kommissionen
1
blev der peget på behovet for
større ansvarlighed og ansvar i forbindelse med effektiviteten af
Kommissionens aktiviteter. I forbindelse med indførelsen af aktivitetsbaseret
management (ABM)
2
og charteret om delegerede anvisningsberettigede blev
generaldirektørerne og kontorcheferne derfor bedt om at udarbejde en årlig
aktivitetsrapport indeholdende en revisionserklæring og årsregnskaber.
ABM gennemføres i Kommissionens organisation som en politikstyret
integreret cyklus i fire faser:
·
Ved begyndelsen af den strategiske planlægning og programmering bliver
der i den årlige politikstrategi fastlagt prioriteter med tilhørende initiativer
samt de overordnede ressourcerammer.
·
Ud fra disse rammer specificeres ressourcebehovene nærmere i det
foreløbige budgetforslag, mens Kommissionens lovgivnings- og
arbejdsprogram omsætter de politiske prioriteter i konkret handling.
·
Kommissionens tjenestegrene fastlægger driften i deres årlige
forvaltningsplaner, som viser sammenhængen mellem de tilgængelige
ressourcer og de aktiviteter og aktioner, der er planlagt på den
pågældende politikområde.
·
Cyklussen sluttes med, at hver generaldirektør eller kontorchef udarbejder
en rapport over det udførte arbejde, anvendelsen af ressourcerne og de
opnåede resultater i den pågældende tjenestegren sammen med en
erklæring om ansvar
3
.
2001 blev det første år, hvor alle generaldirektører og kontorchefer
udarbejdede en fuldstændig årlig aktivitetsrapport inden 1. maj det følgende
år (2002). Disse rapporter skal derfor af flere årsager ses som det første
skridt mod en fuldstændig konstant cyklus. Først og fremmest indføres ABM
løbende (f.eks. havde kun få tjenestegrene i 2001 en færdig forvaltningsplan,
og den første årlige politikstrategi, der blev vedtaget, gjaldt for 2002). For det
andet skal der fortsat indføres standarder for intern kontrol i de kommende
år. Og for det tredje var det første gang, at generaldirektørerne underskrev
en revisionserklæring.
Derfor kan den første samling årsrapporter ikke blive ensartet. De er noget
forskellige, men det ville også være urealistisk at forvente et perfekt resultat
første gang. Hvis man ser bort fra disse forståelige skønhedsfejl, er den
første rapportskrivning et positivt resultat af reformen, idet indførelsen af
årsrapporterne forbedrer åbenheden og ansvarligheden, i og med at
Kommissionen hermed for første gang udstiller positive såvel som negative
sider af sin virksomhed.
1
2
KOM(2000) 200 af 1.3.2000.
Se meddelelsen (SEK(2001)1197/6&7) af 25.7.2001
3
Hvidbog om reformen af Kommissionen, Aktion 82.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443496_0004.png
Sammenfatningens formål er at præsentere Kommissionens vigtigste
resultater (og uløste opgaver) i forhold til dens strategiske mål for
indeværende femårsperiode
4
. Dernæst vil sammenfatningen indeholde en
gennemførelsesstatus for reformen i almindelighed og standarderne for
intern kontrol i særdeleshed. Tjenestegrenenes forbehold og bemærkninger
sammenfattes for hvert hovedemne og efter deres overordnede betydning for
Kommissionen som helhed.
I sammenfatningen fremhæves de vigtigste tværgående elementer fra
årsrapporterne, og der fremlægges specifikke aktioner til håndtering heraf.
Kommissionen støtter disse aktioner og vil i næste års sammenfatning
af årsrapporterne berette om fremskridtene.
Kommissionen noterer sig
ligeledes de handlingsplaner, der knytter sig til de resterende forbehold, og
kræver, at de ansvarlige generaldirektører og kontorchefer gør rede for
disses status i den årlige rapport for 2002. Det skal bemærkes, at denne
sammenfatning også tager udgangspunkt i det arbejde, som den interne
revisionstjeneste har udført, og at resultaterne af dette arbejde er indarbejdet
i vedlagte handlingsplan.
Sammenfatningen vil blive sendt til Europa-Parlamentet, Rådet og
Revisionsretten bilagt alle årsrapporterne fra generaldirektørerne og
kontorcheferne.
2.
S
AMLET VURDERING AF
K
OMMISSIONENS VIRKSOMHED I
2001
På baggrund af årsrapporterne for 2001 kan Kommissionen berette, at den i
sit andet år overholdt tidsplanen med hensyn til at nå de strategiske mål, den
havde fastlagt for perioden 2000-2005
5
, omend der var specifikke
vanskeligheder på visse områder.
I nedenstående afsnit:
1) gennemgås de vigtigste politiske resultater i 2001, som Kommissionen har
opnået inden for rammerne af sine strategiske mål for perioden, og
2) sættes der fokus på de vigtigste tværgående elementer fra de årlige
aktivitetsrapporter.
2.1.
Vigtigste politiske resultater i 2001
Fremme af nye styreformer
Dette mål omfatter fire hovedaspekter, nemlig øget institutionel deltagelse på
nationalt, regionalt og lokalt plan i udformningen og gennemførelsen af
fællesskabspolitikkerne, bedre regulering, Kommissionens bidrag til
forberedelsen af den næste regeringskonference og fuldførelsen af den
interne reformproces (under pkt. 3 gøres der status over den interne reform i
2001).
4
5
Europa-Kommissionens strategiske mål 2000-2005. "Udformning af det ny Europa" (KOM(2000) 154).
KOM(2000) 154 endelig udg. af 9.2.2000 kan ses på adressen: http://europa.eu.int/comm/index_da.htm.
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Kommissionen vedtog i juli måned en
hvidbog om nye styreformer i EU
hvori den argumenterer for reformbehovet i alle institutioner inden for
rammerne af de nuværende traktater, og igangsatte derefter en bred
høringsprocedure sammen med de øvrige EU-institutioner, de nationale
regeringer, regionerne, byerne og civilsamfundet. Da Europa-Parlamentet
udtrykte ønske om at vedtage en holdning, før Kommissionen tog initiativ til
aktioner
med
lovgivningsmæssige
konsekvenser,
intensiverede
Kommissionen dialogen med Parlamentet og udsatte arbejdet med "bedre
regulering" i et halvt år. Under hensyntagen til de indløbne kommentarer
forelagde Kommissionen i november 2001 et høringsdokument om "bedre
regulering" for Det Europæiske Råd i Laeken.
Der blev gjort et andet vigtigt, konkret fremskridt på dette område med
vedtagelsen af en forordning (nr. 1049/2001) om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. Denne nye forordning
sikrer en større grad af gennemsigtighed på dokumentniveau og danner
dermed grundlag for bedre embedsførelse i Unionen.
I 2001 blev der også skabt enighed om oprettelse af konventet, der den
28. februar 2002 indledte sit arbejde med at forberede den næste
regeringskonference, som skal udforme det nye Europa.
Den nye økonomiske og sociale dagsorden
Blandt sine strategiske mål for 2000-2005 pegede Kommissionen på, at en
væsentlig prioritet vil blive at skabe en ny økonomisk og social dynamik i
Unionen. En optimal udnyttelse af det indre markeds potentiale skulle komme
alle borgere og virksomheder til gode i kraft af nye beskæftigelsesmuligheder
og øget konkurrencedygtighed.
Kommissionen forberedte og koordinerede nøje indførelsen af euroen den
1. januar 2002, hvilket nu vurderes at have været en stor succes.
Der blev taget positive skridt i 2001 til udformningen af statutten for det
europæiske selskab og truffet foranstaltninger, som skal fremme og befordre
iværksætterånd. Der er endvidere sket store fremskridt med de mange
initiativer, der blev lovet i handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser. Der
blev taget vigtige initiativer til at modernisere konkurrencepolitikken, f.eks. en
reform af antitrustpolitikken, der nu betyder et fælles ansvar for
håndhævelse.
En grønbog om reformen af den fælles fiskeripolitik blev offentliggjort, og der
fandt intense udvekslinger sted mellem Kommissionen og de forskellige
berørte kredse for at sikre grundlaget for Kommissionens forslag, der blev
vedtaget i 2002.
I forbindelse med oprettelsen af det europæiske forskningsrum vedtog
Kommissionen en række forslag om det flerårige rammeprogram for
forskning og teknologisk udvikling 2002-2006 og igangsatte debatten og
initiativerne vedrørende forskernes mobilitet, forskningsinfrastrukturer og
internationale og regionale dimensioner med henblik på en mere effektiv og
sammenhængende forskning i Europa.
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
De nye rammebestemmelser for elektronisk kommunikation blev vedtaget i
december 2001.
Mod slutningen af 2001 blev alle strukturfondinterventioner vedtaget,
hvormed samhørighedspolitikken fik ny næring.
Kommissionens intense bestræbelser har også udmøntet sig i, at man på
Rådets topmøde i Göteborg vedtog en strategi for bæredygtig udvikling i Den
Europæiske Union og dermed indførte miljødimensionen i de økonomiske og
sociale kapitler i Lissabonprocessen. I denne forbindelse kunne man notere
store fremskridt på det indre marked for gas og el, det fælles europæiske
luftrum, Galileo og udviklingen af de transeuropæiske net. Kommissionen tog
også initiativ til at befordre adgangen til
eLearning
og livslang uddannelse for
at fremme udviklingen af vidensamfundet og støtte de arbejdsløse i deres
bestræbelser på at blive erhvervsaktive igen. Endvidere blev bæredygtig
udvikling udpeget som en af prioriteterne af Kommissionen for 2002 og 2003.
Kommissionen
indledte
gennemførelsen
af
EU's
social-
og
arbejdsmarkedspolitiske dagsorden
med støtte fra Det Europæiske Råd i
Nice. Den europæiske beskæftigelsesstrategi blev ført videre, og den åbne
koordinationsmetode blev indført på området social integration. Rådet og
Europa-Parlamentet har ført forhandlinger om en række af Kommissionens
lovforslag inden for bl.a. sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen,
inddragelse af arbejdstagere og ligestilling mellem mænd og kvinder.
Et stabilt Europa med en stærk stemme på verdensscenen
Dette mål udspringer af de tre store udfordringer, nemlig de geopolitiske
ændringer, globaliseringen og svagheden i det internationale system. På
disse tre områder har Kommissionens virksomhed i 2001 været vellykket.
På udvidelsesområdet gik det væsentligt fremad i Unionen med de 18
kapitler af udvidelsesforhandlingerne, som indgik i køreplanen for 2001. Det
satte Unionen i stand til indtil videre at overholde tidsplanen for afslutning af
forhandlingerne med op til ti kandidatlande inden udgangen af 2002. Der var
også stor aktivitet i Kommissionens tjenestegrene med at overvåge
gennemførelsen af gældende fællesskabsret, og denne aktivitet skal
fortsættes og styrkes i 2002 og 2003, samtidig med at kandidatlandenes
tiltrædelse forberedes. Denne dobbeltopgave vil kræve en større investering i
menneskelige ressourcer fra Kommissionens side, som det allerede er blevet
påpeget i den årlige politikstrategi og i det foreløbige budgetforslag for 2003.
På det handelspolitiske område bidrog Kommissionen aktivt til den
vellykkede lancering af en ny multilateral handelsrunde (Doha-agendaen for
udvikling) på WTO's ministerkonference i Doha i november 2001. Sammen
med fortsatte fremskridt i andre bilaterale og regionale forhandlinger, navnlig
handelsforhandlingerne mellem EU og Mercosur, har det medvirket til at
genoprette offentlighedens tillid til den globale økonomi i fremtiden og
imødekomme dens berettigede bekymring for, om den globale økonomi er
forenelig med bæredygtig udvikling.
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Inden for udviklingssamarbejdet vedtog Rådet i februar 2001 Kommissionens
initiativ "Alt undtagen våben", som giver told- og kvotefri importadgang til EU
for de mindst udviklede lande. FN's medlemmer tilsluttede sig på FN's tredje
konference i maj 2001 målet om at give de mindst udviklede lande en
tilsvarende adgang.
Kommissionen reagerede hurtigt på begivenhederne den 11. september.
Den bidrog til bekæmpelsen af terrorisme og koordinerede en politik- og
finansieringspakke til genopbygningen af Afghanistan, på trods af at de
eksisterende procedurer trænger til en revision for at sikre hurtige og
effektive reaktioner på større internationale kriser. Begivenhederne afslørede
også de begrænsede ressourcer under udgiftsområde 4 i de finansielle
overslag og understregede behovet for et specifikt og effektivt fleksibelt
instrument, der ville give Kommissionen mulighed for at reagere hurtigt på
uforudsete internationale kriser og spille en hovedrolle på verdensscenen.
Bedre livskvalitet for alle
Unionens hovedmål på dette område er at opfylde de europæiske borgeres
forventninger og træffe valg, der effektivt forbedrer deres dagligdag.
Kommissionen styrkede med sine aktioner sikkerheden til søs, i luften og på
vejene samt energiforsyningssikkerheden. Inden for forbrugerbeskyttelse,
folkesundhed og fødevaresikkerhed foreslog Kommissionen en forordning
om sporbarhed og mærkning af genmodificerede organismer, offentliggjorde
en grønbog om forbrugerbeskyttelse, fremlagde forslag til en forordning om
salgsfremme i det indre marked og fortsatte forberedelserne af oprettelsen af
den nye Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.
For så vidt angår miljøet, vedtog Kommissionen et forslag til det 6.
handlingsprogram på miljøområdet for perioden 2001-2010. Kommissionen
ydede et stort bidrag til EU's succes med at redde Kyoto-protokollen om
klimaændringer og vedtog i oktober forslag til ratificering af protokollen og
gennemførelse af Unionens forpligtelser.
Terroristangrebet den 11. september bragte sikkerhedsspørgsmålet øverst
på den politiske dagsorden. EU-aftalen om den europæiske arrestordre og
rammeafgørelsen om definition af terrorhandlinger illustrerer, hvordan
Unionen
hurtigt kan reagere på
større begivenheder, der berører alle
borgere. Kommissionen vedtog desuden en meddelelse om beredskab over
for katastrofesituationer og tog initiativer til at imødegå trusler mod
sundheden fra biologisk terrorisme, sådan som Det Europæiske Råd
krævede på sit møde i Gent. Rådets fremskridt med gennemførelsen af
målene fra Tammerfors
om at skabe et område med frihed, sikkerhed og
retfærdighed
har imidlertid været for ringe, og det bør tages seriøst op i
2002 og de efterfølgende år.
2.2.
Tværgående elementer fra årsrapporterne
Der viser sig en række tværgående elementer i de årlige aktivitetsrapporter
fra generaldirektørerne:
7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443496_0008.png
Gennemførelse af forskningsprogrammer med omkostningsdeling
Flere generaldirektører, som forvalter sådanne programmer, peger som et
vigtigt punkt på, at finansforvaltningen af indirekte aktioner er meget
kompleks som følge af den lovgivning, de falder ind under, hvilket giver en
risiko for overbetaling. Generaldirektørerne efterlyser en fælles tilgang i de
forskellige tjenestegrene, der forvalter rammeprogrammerne for forskning.
De vigtigste problemer er:
·
at der findes mange systemer for godtgørelse af udgifter og dertil knyttede
gennemførelsesbestemmelser, og at de er komplicerede
·
at standardkontrakterne ikke indeholder sanktionsmuligheder i tilfælde af,
at støttemodtagerne afgiver overdrevne erklæringer.
Flere gennemsyn i forskellige tjenestegrene og resultaterne af
Revisionsrettens undersøgelser har påvist, at det er nødvendigt at træffe
supplerende foranstaltninger på dette område.
Aktion 1: Kommissionen vil inden udgangen af 2002 vedtage en detaljeret
handlingsplan for håndtering af den komplekse finansforvaltning af indirekte
aktioner gennem forenkling og øget overenstemmelse mellem de forskellige
systemer, der for øjeblikket findes, og gennem bedre kontraktforvaltning.
Med henblik på at imødegå eksisterende risici forbedres effektiviteten af den
kontrol, som de relevante tjenestegrene udøver, og arbejdet med at beskytte
Fællesskabets økonomiske interesser intensiveres.
Eksterne forbindelser
I forbindelse med forbedringen af forvaltningen af den eksterne støtte og
dennes virkning har Kommissionen gennemført en vidtrækkende
reform af
forvaltningen af EU's eksterne hjælpeprogrammer,
navnlig i kraft af
oprettelsen af Samarbejdskontoret EuropeAid. Der blev gjort gode fremskridt
i gennemførelsen af reformen, som bl.a. omfattede iværksættelse af en ny
programmeringsmetode med henblik på at forbedre kvaliteten, en ny
evalueringsstrategi og større gennemsigtighed inden for de ansvarsområder,
der er fordelt på de forskellige generaldirektorater, der tager sig af de
eksterne forbindelser. De første positive resultater var en bedre profil for
budgetgennemførelsen i 2001 og en betydelig nedbringelse af de ophobede
gamle og sovende forpligtelser. Det understreges imidlertid i adskillige
årsrapporter, at da 2001 var det første år efter reformen, er det nødvendigt
med yderligere bestræbelser på at nå reformens mål. Desuden blev der i
2001 igangsat en decentraliseringsproces med det formål at øge EU-
delegationernes ledelsesmæssige og finansielle ansvar med hensyn til
eksterne hjælpeprogrammer. Processen fortsætter i 2002 og 2003, hvorfor
det fulde udbytte først vil vise sig efter færdiggørelsen.
De eksterne forbindelser kræver specifik opmærksomhed på to områder. På
det politiske område stilles der i en række forbehold spørgsmål om den
delegerede anvisningsberettigedes reelle ansvar for fælles initiativer i
forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, fordi de
udelukkende tages af Rådet. Disse forbehold har væsentlige politiske
8
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443496_0009.png
konsekvenser, som Kommissionen vil drøfte i interinstitutionel forbindelse. På
det ledelsesmæssige område understreger man i forbeholdene den risiko,
der er forbundet med direkte budgetstøtte til tredjelande, og som der specifikt
skal tages hensyn til i vurderingen af virkningerne af denne form for støtte.
Andre forbehold understreger de generelle risici, der er forbundet med
forvaltningen af den eksterne støtte.
Aktion 2: Selv om Kommissionen kan bekræfte, at reformen i forbindelse
med de eksterne forbindelser har været omfattende, har den ved flere
lejligheder og som opfølgning på den interne revisors årsberetning
bemærket, at det er nødvendigt at skabe mere synergi mellem de
tjenestegrene, der har med de eksterne forbindelser at gøre. De
kommissærer, der tager sig af de eksterne forbindelser, bør efter aftale med
formanden, Romano Prodi, og næstformanden, Neil Kinnock, igen overveje,
om ressourcerne og strukturerne i Generaldirektoraterne for Eksterne
Forbindelser, Udvikling og EuropeAid kan organiseres bedre på længere
sigt, så de bedre kan betjene de pågældende kommissærer i udførelsen af
deres opgaver, som ikke skal ændres. Kommissionen vil inden årets udgang
overveje, om der bør fremsættes forslag herom. Under hensyntagen til, at
2001 stadig kun var opstartsfasen, er det Kommissionens vurdering, at
organisationen skal strammes op for at blive mere effektiv. I denne
forbindelse vil Kommissionen desuden vurdere og klarlægge risikoen ved
ekstern støtte og navnlig direkte budgetstøtte som en form for
udviklingsstøtte og meddele de øvrige institutioner sine eventuelle vigtige
konklusioner. Den vil yderligere gennemføre en evaluering af
decentraliseringsprocessen næste år for at høste erfaring af den ændrede
effektivitet og målrettethed efter gennemførelsen af reformen i den eksterne
støtte.
Nuklear sikkerhed
På dette komplekse område, der både omfatter sikkerheden på nukleare
anlæg og det globale miljø, er der sat fokus på vigtige spørgsmål i mange
årsrapporter, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt der i Kommissionen er
sagkyndig bistand til rådighed til en effektiv overvågning af støtteaktiviteter
på det nukleare område, de problemer, der er knyttet til kontrolniveauet for
radioaktiviteten i miljøet inden for rammerne af Euratom-traktatens artikel 35,
midlerne til nedlukning af Kommissionens nukleare anlæg samt spørgsmålet
om Fællesskabets kompetence inden for nuklear sikkerhed.
Alle disse forbehold kan ses på en politisk baggrund, hvor Kommissionens
juridiske kompetence på området betvivles af en række medlemsstater,
mens den samtidig anmodes om f.eks. sagkyndig bistand til forbedringen af
den nukleare sikkerhed i kandidatlandene. De pågældende årsrapporter
påpeger, at Kommissionen ikke er tilstrækkelig kompetent på det nukleare
område, og dens kompetence skal derfor klarlægges for at opfylde borgernes
forventninger på dette punkt og sikre, at de højeste sikkerhedsnormer
overholdes i alle (nuværende og fremtidige) medlemsstater.
Aktion 3: De specifikke forbehold vil Kommissionen tage fat på inden årets
udgang,
dels
gennem
en
samling
forslag
til
operationelle
rammebestemmelser for identificering af EU's sikkerhedsstandarder og
9
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443496_0010.png
bevaring af nedlukningsfonde, dels gennem en nøje gennemgang af,
hvordan den nukleare ekspertise er fordelt på de kompetente tjenestegrene,
for at gøre den mere effektiv.
Strukturfonde (regioner, beskæftigelse, landbrug og fiskeri)
Nogle af årsrapporterne afspejler Kommissionens vanskeligheder med at
håndtere decentraliseringen af forvaltningen af fællesskabsfondene til
medlemsstaterne, samtidig med at den beholder det fulde ansvar for
gennemførelsen af Fællesskabets budget. Kommissionen vurderer, at de
nuværende bestemmelser om ansvarlighed og ansvarsdeling med
medlemsstaterne ikke er tilstrækkelige og burde revideres for bedre at passe
til de nuværende forhold. I så henseende skal det bemærkes, at
subsidiaritetsprincippet betyder, at Kommissionen skal operere med fuld
politisk myndighed og samtidig efter traktaten bevare det fulde ansvar for de
udbetalte penge. De forvaltningsmæssige aspekter af disse emner
behandles særskilt under aktion 12.
Aktion 4: Kommissionen vil sammen med Rådet søge at klarlægge sin del af
ansvaret for at opfylde de målsætninger, der er fastlagt for den delte
forvaltning af strukturfondene. Kommissionen vil også udfærdige
lovgivningsforslag med henblik på at afstemme sine overvågnings- og
kontrolbeføjelser med sine ansvarsområder.
Udvidelsen
For at sikre en smidig integration af kandidatlandene skal Kommissionens
tjenestegrene garantere, at en række aktiviteter også kommer til at omfatte
de nye medlemsstater, og være villige til at sikre, at EU-politikkerne fuldt ud
gælder disse lande fra dag ét efter tiltrædelsen. Desuden udtrykker adskillige
generaldirektører i deres årsrapporter bekymring både med hensyn til den
nuværende overvågning af gennemførelsen af gældende fællesskabsret i
kandidatlandene og den reelle kapacitet i en række tjenestegrene til, med det
nuværende antal medarbejdere, at garantere en effektiv udstrækning af
aktiviteterne til de nye medlemsstater. Derfor har Kommissionen efter en
nøje gennemgang af behovet i alle tjenestegrene forelagt en meddelelse for
budgetmyndigheden om virkningen af udvidelsen på dens aktiviteter og
personale og det deraf følgende samlede behov for perioden 2003-2008. For
2003 har Kommissionen brug for 500 ekstra ansatte som et absolut
minimum.
Kommissionen understreger, at det er absolut nødvendigt at sørge for, at
den i 2003 får de nødvendige finansielle midler til at dække udgifterne til
500 medarbejdere, som skal forberede udvidelsen. I denne forbindelse bør
budgetmyndigheden og Kommissionen sammen undersøge alle muligheder
for i 2002 at foregribe visse administrative udgifter (frontloading) og så vidt
muligt stille supplerende bevillinger til rådighed ved hjælp af overførsler
mellem institutionerne. Det er vigtigt for Kommissionen at råde over
tilstrækkelige bevillinger, hvis den skal være i stand til at garantere, at
udvidelsen forberedes ordentligt, og at gældende fællesskabsret anvendes i
de tiltrædende lande i fuldt omfang fra dag ét. Kommissionen gør de andre
institutioner, medlemsstaterne og kandidatlandene opmærksom på, at disse
10
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443496_0011.png
forberedelser er meget vigtige.
Styreformer
Kommissionen arbejder videre med gennemførelsen af de aktioner, der er
planlagt i hvidbogen om nye styreformer i EU, og agter at fremlægge en
pakke foranstaltninger i efteråret sammen med den endelige rapport om
høringsprocessen.
På baggrund af den positive reaktion på Kommissionens høringsdokument
fra Det Europæiske Råd i Laeken i december 2001 foreslog Kommissionen
den 5. juni 2002 en handlingsplan for "bedre regulering" med henblik på
bedre og enklere lovgivningsmæssige rammer uden at ændre traktaten.
Sammen med handlingsplanen vedtog Kommissionen to meddelelser om
henholdsvis
konsekvensanalyse
og
minimumsstandarder for høring
(som er
genstand for en separat offentlig høringsproces indtil udgangen af juli 2002).
Kommissionen har understreget, at iværksættelsen af handlingsplanen for
"bedre regulering", som den foreslog i juni 2002, kræver en samlet indsats af
de tre institutioner og medlemsstaterne. Kommissionen har derfor foreslået,
at gennemførelsen af handlingsplanen skal støttes af en interinstitutionel
aftale mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de aktioner, der
vedrører alle tre institutioner. Det Europæiske Råd i Sevilla bakkede tiltaget
op og opfordrede institutionerne til at fuldføre aftalen inden udgangen af
2002.
Kommissionen vil iværksætte de foranstaltninger, der er fastlagt i
handlingsplanen for bedre regulering af 5. juni 2002, og vil arbejde hen imod
en interinstitutionel aftale om de foranstaltninger, som falder ind under
Parlamentets, Rådets og Kommissionens kompetence. Kommissionen vil i
efteråret som opfølgning på hvidbogen om nye styreformer fremlægge
endnu en pakke foranstaltninger, som skal omfatte forslag til behandling af
overtrædelser, udvalgsprocedurer, regulerende organer og trepartsaftaler.
3.
G
ENNEMFØRELSE AF REFORMEN I
2001
Efter en omfattende intern høringsproces præsenterede Kommissionen sin
hvidbog om reform i begyndelsen af 2000. Målet er at modernisere
forvaltningen i Kommissionen. Hvidbogens strategiske fokus ligger på tre
hovedmålsætninger:
·
Forbedring af effektiviteten i hele organisationen
prioritering og matchning af opgaver og ressourcer.
gennem bedre
·
Maksimering af personalets præstationer ved hjælp af gennemgribende
ændringer i personaleledelsen og personalepolitikken.
·
En grundig gennemgang og revision af finansforvaltningen på baggrund af
en præcis definition af hver aktørs ansvar. Herved sikres det, at
skatteydernes penge anvendes bedst muligt takket være bedre
finansforvaltning, højere effektivitet og øget ansvarlighed.
11
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Hvidbogen omfattede en ambitiøs handlingsplan for, hvordan ovennævnte
overordnede målsætninger skulle omsættes i konkret handling efter en
krævende tidsplan. Set ud fra den oprindelige plan om, at reformen skulle
være fuldført inden udgangen af 2002, blev 2001 et centralt år for reformens
indpas i Kommissionen. Her bør man huske, at årsrapporterne er et af de
vigtige resultater af reformens gennemførelse, ikke mindst for så vidt angår
principperne om åbenhed og ansvarlighed.
3.1.
Prioritering, tildeling og effektiv udnyttelse af ressourcerne
For at garantere effektiviteten i alle aktiviteterne ønskede Kommissionen at
koncentrere sig om kernepolitiske målsætninger og omsætte dem i
prioriterede aktioner med de tilhørende nødvendige ressourcer, hvorved den
bekræftede de politiske prioriteters fortrinsstilling. Det betyder, at
Kommissionen ved årets begyndelse først fastlægger sine egne prioriteter og
dernæst igangsætter budgetproceduren for det følgende år. I 2001 medførte
dette,
at
der
blev
skabt
en
strategisk
planlægnings-
og
programmeringscyklus, som på baggrund af en nøje matchning af aktiviteter
og ressourcer (ABM) skulle være en vejledning for alle Kommissionens
aktiviteter i forbindelse med fastlæggelse af prioriteter, budgetprocedure og
forberedelse af lovgivnings- og arbejdsprogrammet.
Det skal bemærkes, at et af de aspekter, som Kommissionen nu har givet en
tydeligere profil i den årlige politikstrategi, er den interinstitutionelle dialog.
Det er besluttet, at Kommissionen hvert år, efter at have vedtaget den årlige
politikstrategi for det kommende år, skal indlede en dialog med Europa-
Parlamentet og Rådet om de prioriteter, der er fastlagt i den årlige
politikstrategi. Kommissionen vil på dette grundlag fremlægge et
statusdokument, der afspejler dialogen med institutionerne inden
vedtagelsen af Kommissionens arbejds- og lovgivningsprogram.
Kommissionen og Europa-Parlamentet har i denne forbindelse indgået en
aftale om praktiske detaljer og tidsfrister for dialogen.
Som det fremgår af de fleste årsrapporter, skete der store fremskridt på dette
område i 2001 med hensyn til gennemførelse: Tjenestegrenene fastlagde og
afstak kursen mod milepælene i cyklussen (se indledningen). Især bør
udarbejdelsen af årlige forvaltningsplaner i alle tjenestegrene nævnes som et
godt eksempel. I visse rapporter udtrykkes det synspunkt, at indførelsen af
ABM har bidraget til, at aktiviteterne er blevet fokuseret på klare prioriteter
med klare målsætninger. Det kan derfor konkluderes, at Kommissionen i
2001 gennemførte det, den havde lovet i hvidbogen, og at dette var et
betydningsfuldt resultat set på baggrund af det tidspres og de svære
ressourcemæssige vilkår, som dens tjenestegrene måtte arbejde under, og
at sådanne større forandringer kun kan virkeliggøres i en fortløbende proces.
I et mere langsigtet perspektiv er det klart, at indførelsen af den strategiske
planlægning og programmering og ABM er en "kulturel forandring". Det er
imidlertid meget positivt, at gennemførelsen har fulgt den oprindelige plan
uden større forsinkelser eller problemer og afdækket vigtige aspekter, der
ikke som sådan var nævnt i hvidbogen.
12
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Det er vigtigt også at huske de forskellige tjenestegrenes hidtidige erfaringer
reformområdet:
Nogle
havde
allerede
avancerede
forvaltningsinstrumenter,
de
fleste
havde
kun
daglige
programmeringsværktøjer, og meget få rådede slet ikke over noget
væsentligt instrument. Selv om ABM med held blev indført på
Kommissionsplan i 2001, kunne der alligevel ikke skabes et ensartet omfang
af ejerskab på tværs af Kommissionens tjenestegrene.
Vedrørende eksternalisering vedtog Kommissionen i december 2001 et
revideret udkast til Rådets forordning, hvor den indførte begrebet
"forvaltningsorganer" til at administrere fællesskabsprogrammerne på
grundlag af den decentraliserede form af eksternalisering og dermed tog
Revisionsrettens og Parlamentets forslag og ændringer til følge.
Kommissionen vedtog også i november 2001 en meddelelse om den
decentraliserede form af eksternalisering med en definition af vilkår og
betingelser for brug af net af nationale organer. Endelig blev der udarbejdet
en intern vejledning med angivelse af de opgaver, som kan sendes i
"underentreprise", og en standardkontrakt.
3.2.
Ændringer i personalepolitikken
Reformens anden hovedmålsætning drejede sig om en gennemgribende
modernisering af Kommissionens personalepolitik. For det første iværksatte
Kommissionen en række aktioner for fuldt ud at udnytte mulighederne i den
eksisterende personalevedtægt for at gennemføre en reform. Der blev truffet
beslutninger om et stort antal aspekter af den nye personalepolitik i 2001. For
det andet udarbejdede Kommissionen et forslag til en forordning om ændring
af visse aspekter af personalevedtægten. Alene på grund af arten af denne
vedtægt krævedes der en høring af en vis længde blandt personalet og
"samråd" med fagforeningerne for at sætte Kommissionen i stand til at
forelægge
en
afbalanceret
forslagspakke
om
ændringer
af
personalevedtægten for Rådet med følgende hovedmål:
Princippet om kvalifikationer som grundlag for forfremmelse i det
europæiske tjenestemandssystem skal styrkes gennem en bedre
sammenhæng mellem præstationer og karriereforløb.
Politikken for lige muligheder, sociale vilkår for personalet samt
arbejdsforhold skal moderniseres. En sådan modernisering har afgørende
betydning for mulighederne for at ansætte og fastholde det bedste
personale i et stadig mere konkurrencepræget miljø med højt kvalificeret
flersproget personale.
Under gennemførelsen af reformen skal budgettet følges stramt. De
foreslåede omkostninger er beskedne i forhold til reformens omfang og er i
overensstemmelse med Kommissionens løfte om at respektere
udgiftsloftet for udgiftsområde 4 i de finansielle overslag. Desuden vil
foranstaltningerne føre til varig omkostningskontrol på mellemlangt sigt.
I 2001 opstod der forsinkelser med hensyn til den oprindelige tidsplan for
forberedelsen af en bred samling dokumenter om retningslinjer. Ikke desto
mindre gav drøftelserne i den højtstående forhandlingsgruppe under forsæde
13
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
af Rådets tidligere generalsekretær, Niels Ersbøll, et meget positivt udbytte,
nemlig aftalen om helhedspakken for reformen af personalepolitikken, der
blev indgået mellem Kommissionen og fagforeningerne, som i
stemmemæssig henseende repræsenterede størsteparten af personalet.
Aftalen omfatter et løfte fra Kommissionen om at trække forslagspakken
tilbage efter aftale med fagforeningerne og de faglige organisationer, i
tilfælde af at Rådet enstemmigt foreslår at fravige nogen af de garantier, der
indgår i pakken. Aftalen udgør et solidt grundlag for processens
videreførelse.
Høringen af personalet og "samrådene" med fagforeningerne gav følgende
resultater:
"Helhedspakken for reformen af personalepolitikken" fra oktober 2001,
som omfattede 15 kapitler. De første ni skulle endeligt vedtages af
Kommissionen og omhandlede sociale vilkår, herunder ordninger for
dækning af familierelateret orlov og fleksible arbejdsordninger, lige
muligheder, socialpolitik og personalefaciliteter, mobning, uddannelse,
mobilitet, rapportering af uregelmæssigheder, disciplin, opretholdelse af
det faglige niveau, ansættelse, mellemledelse samt løn og pension. De
sidste seks kapitler blev drøftet med henblik på at fastlægge
Kommissionens endelige holdning til: bedømmelse og forfremmelse,
karrierestruktur, løstansat personale, mæglingsfunktion, fleksibel
pensionering samt en generel revision af personalevedtægten.
Den 20. december vedtog Kommissionen et udkast til forordning om
ændringer af personalevedtægten og gennemførelsesbestemmelser for
bedømmelse og forfremmelse med det formål at forelægge disse for det
interinstitutionelle vedtægtsudvalg med henblik på udtalelse. Alle de
ændringer
af
de
grundlæggende
bestemmelser
for
EU's
tjenestemandssystem, som Kommissionen finder nødvendige, er
indarbejdet i udkastet til forordning.
Det arbejde, der blev udført i 2001, satte Kommissionen i stand til at vedtage
de resterende beslutninger i løbet af første kvartal af 2002 (retningslinjer for
stillingsbeskrivelser, retningslinjer for mobilitet, gennemførelse af
administrative undersøgelser og disciplinærsager, regler for Kommissionens
uafhængige nationale eksperter, rapportering af uregelmæssigheder,
socialpolitik,
mæglingsfunktion,
retningslinjer
for
uddannelse
og
opretholdelse af det faglige niveau samt bedømmelse og forfremmelse) og at
forelægge udkastet til forordning for Rådet med henblik på at afslutte
lovgivningsprocessen inden medio 2003.
3.3.
Revision, finansforvaltning og kontrol
Denne del af reformen var dikteret af behovet for at genskabe
offentlighedens tillid til forvaltningen af EU's budget og kontrollen med
udgifterne. Målet med reformen er at gøre procedurerne enklere, hurtigere og
mere kontrollerbare ved at decentralisere ledelsesansvaret til dem, der er
tættere
beslutningsprocessen,
og
øge
gennemsigtigheden.
Hovedpunkterne på dette reformområde er:
14
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Øget ansvarlighed i forbindelse med godkendelse af udgifter: reglerne skal
være enklere og gøres lettere at forstå, og de ansvarlige for
forvaltningsprocessen bør også være ansvarlige for udgiftsgodkendelsen.
I 2001 indførte tjenestegrenene nye finansforvaltningskredsløb på
baggrund af en vurdering af den dermed forbundne risiko,
organisationsstruktur og omkostningseffektivitet. Hovedfaserne i
godkendelsen af finansielle transaktioner blev således skitseret, samtidig
med at tjenestegrenene overholdt det grundlæggende princip om, at
initiering og verificering af en transaktion skal være adskilte funktioner.
Hver af Kommissionens tjenestegrene etablerede desuden en intern
revisionsfunktion til at bistå generaldirektøren eller kontorchefen med at
verificere den interne kontrols effektivitet.
Adskillelse af finanskontrol og revision: indtil 2000 blev både den
forudgående påtegning af udgiften og en del af den efterfølgende revision
af aktiviteten udført af den samme centrale enhed, hvilket kunne give
anledning til interessekonflikter. Medio 2001 blev den interne
revisionstjeneste gjort uafhængig af finanskontrollen. Den interne
revisionstjeneste har stor betydning for erklæringerne til Kommissionen i
kraft af sin uafhængige holdning til kvaliteten af forvaltnings- og
kontrolsystemerne.
Den centrale finanstjeneste, der blev oprettet medio 2000, fokuserede i
2001 sin indsats på forslaget om omarbejdelse af finansforordningen,
definition af standarder for intern kontrol og risikostyring og vejledning til
Kommissionens tjenestegrene heri samt styrkelse af kontraktforvaltningen
og de offentlige indkøb i tjenestegrenene. Herudover blev der rettet særlig
opmærksomhed mod det meddelte støttebehov i form af help-desk,
uddannelse og information. Endelig blev der på grund af behovet for at
styrke de centrale finansinformationssystemer arbejdet mere målrettet
med det nuværende systems overordnede kvalitet og udviklingen af nye
funktioner som beskrevet i hvidbogen (kontraktdatabase, centralt
fakturaregister og geninddrivningsforvaltning).
Krav til alle generaldirektører og kontorchefer om at afgive en årlig
revisionserklæring om de underliggende transaktioners lovlighed og
formelle
rigtighed
og
om
anvendelsen
af
ressourcerne
i
overensstemmelse med principperne for forsvarlig finansforvaltning.
Denne del af reformen er længst fremme, eftersom dette fik førsteprioritet på
baggrund af de temmelig detaljerede anbefalinger fra den uafhængige
ekspertgruppe. Indførelsen af de reviderede finansforvaltnings- og
kontrolprocedurer i tjenestegrenene krævede et anseligt antal aktioner.
Selvom der er sket store fremskridt på disse områder, mangler der imidlertid
stadig meget, som det også anføres i årsrapporterne, før der er skabt varige
forbedringer i finansforvaltningen. I deres årsrapporter understregede en
række tjenestegrene de problemer, der var forbundet med at reagere på
sådanne grundlæggende forandringer på grund af begrænsede kvalificerede
ressourcer og uddannelsesmuligheder og interne organisatoriske
vanskeligheder. I erkendelse af tjenestegrenenes problemer vil der blive
taget hensyn til behovet for finansspecialister i de kommende
ansættelsesplaner (se Aktion 14).
15
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443496_0016.png
Området intern kontrol og finansforvaltning har fået ny næring gennem den
nye finansforordning, som afspejler nøgleprincipperne for finansreformen, og
som træder i kraft 1. januar 2003. Flytningen af den centrale
forhåndsgodkendelsesfunktion betyder, at tjenestegrenene skal finde ud af, i
hvor høj grad de er parate til at overtage det fulde decentraliserede ansvar
(se Aktion 12). Herudover skal støttesystemerne i form af de centrale finans-
og regnskabsinformationssystemer, som stadig er kendetegnet ved nogen
svaghed, forbedres tilsvarende (se Aktion 16 og 17).
3.4.
Tværgående elementer vedrørende reformen i årsrapporterne
Mangel på menneskelige ressourcer
I et stort antal årsrapporter påpeges det, at man havde undervurderet
personalebehovet i forbindelse med gennemførelsen af reformen. Man skal
huske, at det normalt er i forbindelse med den årlige politikstrategi, at
Kommissionen analyserer og træffer beslutninger om personalebehov,
hvorefter det foreløbige budgetforslag og beslutningen om ressourcefordeling
vedtages.
Kommissionen har allerede taget en del initiativer i denne forbindelse. I juli
2000 fik Kommissionens afdelinger tildelt 230 stillinger til befordring af
reformens gennemførelse. I 2000 erkendte Kommissionens såkaldte 'Peer
Group', at der var behov for 1254 stillinger, hvoraf 580 blev afsat til styrkelse
af
programforvaltning
og
-kontrol
af
ekstern
bistand
og
strukturforanstaltninger. Her må man huske, at Kommissionen allerede i sin
årlige politikstrategi for 2003 for at gennemføre reformen besluttede at lave
en omfordeling blandt tjenestegrenene af en tredjedel af de stillinger, der ville
blive ledige som følge af tidlig pensionering. Der er imidlertid enighed om, at
det tager tid, før en række af disse aktioner får den fulde virkning. Mere
generelt er det nødvendigt med en mere systematisk indsats for at
identificere ressourcebehovene inden for de enkelte aktiviteter, navnlig i lyset
af de nye roller, som de forskellige tjenestegrene og aktører i Kommissionen
har fået gennem reformprocessen.
Aktion 5: Vedrørende manglen på menneskelige ressourcer i
gennemførelsen af reformen vil Kommissionen i forbindelse med den næste
strategiske planlægnings- og programmeringsproces, som indledes ultimo
2002, se på de behov, som generaldirektørerne har givet udtryk for i deres
årsrapporter. I denne forbindelse vil generalsekretariatet udforme en ny
metode til vurdering af ressourcebehovene inden for såvel nuværende som
kommende aktiviteter.
Mangel på vejledning
I adskillige årsrapporter klager generaldirektørerne over manglen på
vejledning fra de centrale tjenestegrene i forskellige aspekter af reformen.
Det bør erindres, at Kommissionen allerede er opmærksom på, at væsentlige
aspekter af reformen kræver intern kommunikation, uddannelse og en ny
metodik. Imidlertid vil Kommissionen af hensyn til en fuldstændig og
tilstrækkelig vejledning øge sine bestræbelser på området, navnlig
vedrørende aktivitetsbaseret management. Det skal bemærkes, at
16
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443496_0017.png
udarbejdelsen af de årlige forvaltningsplaner for 2003 er et væsentligt
element i tjenestegrenenes indsats for at opnå mere resultatorienteret
ledelse.
Aktion 6: Generalsekretariatet vil i tæt samarbejde med GD for Budget og
GD for Personale og Administration gennemgå koordineringsmekanismerne
mellem de centrale tjenestegrene for at forbedre den service og rådgivning,
der ydes til de operationelle tjenester. Desuden vil generalsekretariatet
udarbejde en detaljeret ABM-vejledning inden oktober 2002 og bistå
tjenestegrenene med udfærdigelsen af deres årlige forvaltningsplaner for
2003.
Informationssystemer
I mange årsrapporter peges der på endnu et mål for konkret handling, nemlig
behovet for at løse problemerne med informationssystemernes
interoperabilitet. I øjeblikket hindres brugerne i at udnytte de eksisterende
systemers potentiale fuldt ud. Kommissionen vil i fortsættelse af sit
eEurope-
initiativ arbejde aktivt for at opfylde målsætningen om at etablere fuldt
integrerede systemer, der sætter alle tjenestegrene i stand til at forbedre
deres effektivitet og præstationer.
Aktion 7: En tværtjenestelig arbejdsgruppe vil blive pålagt at koordinere de
eksisterende forvaltningsinformationssystemers interoperabilitet. Gruppen
skal inden november 2002 udarbejde en handlingsplan og overvåge
gennemførelsen heraf.
4.
I
MPLEMENTERING AF STANDARDER FOR INTERN KONTROL I
2001
Intern kontrol omfatter samtlige politikker og procedurer, der udformes og
gennemføres af ledelsen af en enhed for at sikre økonomisk, effektiv og
resultatorienteret opfyldelse af enhedens målsætninger. Den interne kontrol
gælder også overholdelse af eksterne regler og af forvaltningsmæssige
politikker og bestemmelser, beskyttelse af værdier og oplysninger, hindring
og påvisning af svindel og fejl, kvaliteten i regnskaberne og den rettidige
tilvejebringelse af pålidelige finansielle og ledelsesmæssige oplysninger.
Den 13. december 2000 vedtog Kommissionen sammen med charteret om
de ved henholdsvis delegation og subdelegation anvisningsberettigede et
sæt internationale standarder for kontrol, der skulle afspejle denne brede
definition på intern kontrol (SEK(2000) 2203). Standarderne skulle ses som
de grundlæggende krav, som alle Kommissionens tjenestegrene skulle
opfylde i alle aspekter af forvaltningen i Kommissionen og ikke kun i
finansielle sager. I denne forbindelse er det vigtigt at bemærke, at der i
kontrolsystemerne bør tilstræbes ligevægt mellem de risici, der skal tages
hensyn til, og omkostningerne ved at minimere disse risici. Intet system kan
til en acceptabel pris levere en fuldstændig garanti for, at alle fejl bliver
fundet, og bevidst svindel forhindret.
Alle generaldirektører og kontorchefer udarbejdede pr. 30. juni 2001 en
foreløbig statusrapport over gennemførelsen af reformen inden for
17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
finansforvaltningen med særligt fokus på, i hvor høj grad standarderne var
blevet indført. Den 7. november 2001 vedtog Kommissionen et dokument,
der sammenfattede disse foreløbige rapporter (SEK(2001) 1723/6). Denne
sammenfatning påviste, at der var sket betydelige fremskridt med hensyn til
at opfylde en række umiddelbare, grundlæggende krav pr. ultimo juni 2001,
men at der stadig manglede noget på en række vigtige områder, før
standarderne for kontrol var indført til fulde. Yderligere fremgik det tydeligt af
meddelelsen om aktivitetsbaseret management, der understøttede en række
af kontrolstandarderne, at man forventede, at et antal nøgleforanstaltninger
ville blive gennemført gradvis, og at det ville strække sig ud over den
31. december 2001.
I tråd med den løbende gennemførelse af standarderne for kontrol og de
tilhørende tidsplaner og for at bistå tjenestegrenene med at gøre rede for
fremskridtene i det første rapporteringsår fastlagde Kommissionen yderligere
et sæt umiddelbare grundlæggende krav, der skulle opfyldes inden 31.
december 2001, og vedtog en ajourført tidsplan herfor (SEK(2001) 2037/4).
Det gjorde det muligt for generaldirektørerne og kontorcheferne at måle det,
der stadig skulle gennemføres inden denne frist, og det, der skulle
gennemføres løbende - naturligvis med forbehold for, hvornår Kommissionen
kunne vedtage visse beslutninger, og for, om der fandtes tilgængelige
centrale retningslinjer.
4.1.
Oversigt over implementeringen af den interne kontrols nøgleelementer
Ansvaret for etablering og fastholdelse af en effektiv intern kontrol beror hos
generaldirektørerne og kontorcheferne. I årsrapporternes kapitel 3 om
forvaltnings- og kontrolspørgsmål og standarder for intern kontrol skulle
generaldirektørerne og kontorcheferne gøre rede for fremskridtene inden for
alle forvaltningsrelaterede områder og give nærmere oplysninger om
væsentlige svagheder eller risici, som måtte kunne påvirke deres årlige
erklæring. De skulle f.eks. gøre rede for, i hvor høj grad de grundlæggende
krav til standarderne for intern kontrol var blevet opfyldt pr. 31. december. De
enkelte rapporter varierede betragteligt i forhold til hinanden med hensyn til,
hvor godt forvaltnings- og kontrolspørgsmålene var analyseret, og i hvor høj
grad disse ville påvirke den overordnede erklæring, men i alle rapporter
forsøgte man at angive nogle nøglefremskridt, og nogle rapporter omfattede
endog udviklingen i første kvartal af 2002. Det bør også bemærkes, at
erklæringerne fra generaldirektørerne for det første år i store træk var
baseret på en vurdering af situationen ved udgangen af 2001 snarere end af
året som helhed.
Fremskridtene i Kommissionens tjenestegrene gennemgås nedenfor for hvert
af de fem hovedområder, der dækker standarderne for intern kontrol i
Kommissionens tjenestegrene, nemlig kontrolmiljøet, resultat- og
risikostyring, information og kommunikation, kontrolaktiviteter samt revision
og evaluering.
4.1.1.
Kontrolmiljøet
Ved kontrolmiljø forstås de grundlæggende betingelser, som tjenestegrenen
fungerer under, herunder organisatorisk og administrativ struktur og
18
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
personaleforvaltning. Kontrolstandarderne dækker nærmere bestemt
følgende områder: etik og integritet, definition af mission, rolle og opgaver,
sikring af personalekompetence, personalets præstationer, delegering samt
ledelse af følsomme funktioner.
Med hensyn til standarderne for kontrol på dette område vurderede 75% af
generaldirektørerne, at de havde været i stand til at opfylde i hvert fald de
grundlæggende krav pr. 31. december 2001.
En del krav, f.eks. behovet for at få stillinger og personalets præstationer
beskrevet hyppigere, kan kun realistisk gennemføres i sammenhæng med en
række nye initiativer, der endnu ikke har fået fuld virkning. Visse andre
nøgleområder kræver yderligere bestræbelser, f.eks. identificering og ledelse
af følsomme funktioner. Næsten halvdelen af Kommissionens tjenestegrene
mangler endnu at foretage den nøjere analyse, der skal til for at identificere
den slags stillinger, og evt. udøve den dermed forbundne forebyggende
kontrol. I tilfælde af følsomme stillinger, hvor de forebyggende kontroller
vurderes at være utilstrækkelige, bør der anvendes obligatorisk mobilitet. På
grund af vanskelighederne med at indføre denne standard bliver
Kommissionens centrale tjenestegrene nødt til at gøre en fælles indsats for
at bistå tjenestegrenene med opgaven gennem praktisk rådgivning og
vejledning.
4.1.2.
Resultater og risikostyring
Resultater og risikostyring omfatter forvaltningsmæssige nøglespørgsmål
knyttet til planlægning, programmering og overvågning af resultater og
understøtter principperne i ABM-strategien. Kontrolstandarderne dækker
nærmere bestemt fastlæggelse af målsætninger, flerårig programmering,
udarbejdelse af årlige forvaltningsplaner, sammenligning af resultater med
målsætninger og indikatorer samt risikoanalyse og -styring.
Ca. 75% af generaldirektørerne mente, at de havde opfyldt i hvert fald de
grundlæggende krav til disse kontrolstandarder pr. 31. december 2001. Det
bør imidlertid bemærkes, at mange standarder, navnlig vedrørende
planlægning og overvågning, underbygger igangværende ABM-initiativer og
forventes indført løbende over en længere periode.
Inden for risikovurdering og risikostyring foretog de fleste tjenestegrene i
2001 en meget nøje gennemgang af deres risikoprioriteter, hvilket i
Kommissionens øjne var et vigtigt skridt hen imod indførelse af en
risikostyringskultur. Det bør understreges, at det for mange generaldirektører
var første gang, de vurderede risici på et så formelt grundlag, og første gang
risici af ikke-finansiel art blev analyseret så udførligt. Selvom det i sig selv er
en betydningsfuld udvikling, er det klart, at der stadig er tale om et tidligt
udviklingstrin. De oplysninger, der gives i årsrapporterne om risici, varierer
meget og antyder, at der hersker en vis usikkerhed om, hvordan man skal
vurdere og styre risici, og især hvordan de skal vurderes i forhold til den
overordnede erklæring. Indtil videre er risikostyring ikke blevet en integreret
del af Kommissionens arbejdspraksis, og der skal ydes en fortsat indsats af
både de største og de centrale tjenestegrene for at sikre, at dette sker.
19
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
4.1.3.
Information og kommunikation
Information og kommunikation omfatter etablering af passende procedurer
for styring af den interne information og rapportering om forskellige emner
såsom gennemførelsen af budgetter og forvaltningsplaner og anvendelsen af
ressourcerne. Nærmere bestemt skal kontrolstandarderne afdække, om
ledelsesinformationen og systemerne for postregistrering, arkivering og
rapportering af fejl er tilstrækkelige.
Ca. 70% af generaldirektørerne vurderede, at de havde været i stand til at
opfylde i hvert fald de grundlæggende krav pr. 31. december 2001. På de
nævnte områder regner man med løbende at indføre en række
kontrolstandarder, navnlig vedrørende tilstrækkelig ledelsesinformation og
postregistrering.
4.1.4.
Kontrolaktiviteter
Kontrolaktiviteter gælder de vigtige, dagligdags kontrolfunktioner, der udføres
som en del af tjenestegrenenes normale forretningsgang. Nærmere bestemt
dækker kontrolstandarderne områderne proceduredokumentation, fornuftig
adskillelse af arbejdsopgaver, overvågningsfunktioner, registrering af
undtagelser og kontinuiteten i operationerne.
Ca. 70% af generaldirektørerne mente, at de havde opfyldt i hvert fald de
grundlæggende krav pr. 31. december 2001. Der er sket store fremskridt på
en række områder, især inden for adskillelse af arbejdsopgaver og
kontinuiteten i operationerne, mens andre vigtige områder fortsat skal
udvikles i de fleste tjenestegrene. I praksis er proceduredokumentationen et
område, der kræver løbende revision og ajourføring. Imidlertid har man
umiddelbart prioriteret at få dokumenteret de finansielle procedurer. Der er
udfoldet store bestræbelser her, omend 15 tjenestegrene angiver, at de
endnu ikke er færdige. Det skal da også erkendes, at det kan være en
kompliceret og meget tidkrævende opgave. Yderligere skal tjenestegrenene
sikre, at også arbejdsgangene dokumenteres.
Effektiv overvågning af andre er nøglen til udvikling af en stærk intern kontrol,
og de fleste tjenestegrene er i øjeblikket i gang med at definere og
gennemføre det, der er nødvendigt hos dem. Der er oprettet en central
vejledningsservice for dem, men de centrale tjenestegrene bliver nødt til at
sikre, at denne vejledning øges og suppleres med praktisk bistand.
4.1.5.
Revision og evaluering
Revision og evaluering dækker god forvaltning af intern og ekstern revision,
evalueringsfunktionen og processerne for ledelsens selvevaluering.
Nærmere bestemt dækker kontrolstandarderne registrering og korrigering af
svaghederne i den interne kontrol, korrekt opfølgning på (eksterne og
interne) revisionsrapporter, etablering og drift af en intern revisionsfunktion,
oprettelse af eller adgang til en egentlig evalueringsfunktion samt ledelsens
årlige gennemgang af dens egne interne kontrolprocedurer.
20
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Ca. 75% af generaldirektørerne mente, at de havde opfyldt i hvert fald de
grundlæggende krav pr. 31. december 2001.
Den stabile fremgang afspejler, at mange af de meget specifikke
grundlæggende krav i store træk er opfyldt, f.eks. etablering af den interne
revisionsfunktion og den årlige gennemgang af de interne kontrolprocedurer.
Det skal imidlertid bemærkes, at selv om de interne revisionsfunktioner blev
etableret i 2001, kan mange generaldirektorater på grund af
ansættelsesproblemer først gennemføre et fuldt revisionsprogram, når der er
ansat nyt kompetent personale (fra 2002).
Der er gjort fremskridt i tjenestegrenene med indførelsen af procedurer for
registrering og korrigering af svaghederne i den interne kontrol, for så vidt
angår finansielle procedurer, men der skal fortsat ydes en indsats i 2002 for
også at dække arbejdsgangene.
Nogle tjenestegrene mangler stadig at etablere en egentlig
evalueringsfunktion, der kan yde en effektiv bistand i forbindelse med den
politiske beslutningstagning. Desuden vil resultaterne af evalueringerne blive
anvendt til støtte for fastlæggelsen af målsætninger og prioriteter i
forbindelse med de årlige forvaltningsplaner.
4.2.
Overordnede konklusioner og aktioner
gennemførelse af intern kontrol
til
støtte
for
yderligere
De overordnede konklusioner, der kan drages af rapporterne, er generelt
positive og opmuntrende med hensyn til, hvordan tjenestegrenene vurderer
deres egne fremskridt i forhold til de specifikke krav til intern kontrol. Alligevel
skal fremgangen fortsættes for at sikre, at standarderne for intern kontrol
gennemføres fuldt ud, og at Kommissionens tjenestegrene bevæger sig
stabilt fremad mod etablering af gode og solide rammer for intern kontrol.
2001 blev et overgangsår, hvor tjenestegrenene stod over for en række
større forandringer og blev nødt til at forholde sig til mange udfordrende nye
initiativer. Betydningen af disse faktorer bør ikke undervurderes. Udviklingen
af solide rammer for intern kontrol er en løbende proces, som skal holdes i
gang ved hjælp af ledelsens konstante engagement og indsats.
Oplysningerne i årsrapporterne afspejler den øgede forståelse for behovet for
intern kontrol. Det skal dog også erindres, at det er første gang, at ledelsen
formelt er blevet afkrævet en rapport på dette grundlag, og det er til en vis
grad afspejlet i de forskellige måder, hvorpå tjenestegrenene har gjort rede
for deres egne ledelsesmæssige og kontrolrelaterede forhold. Som ovenfor
anført var de interne revisionsstrukturer i de fleste tjenestegrene ikke fuldt
operationelle i hele det pågældende år. Man må for fremtiden forvente, at der
henvises mere udførligt til revisionsresultaterne, virkningerne for den interne
kontrolsituation og navnlig virkningerne for den årlige erklæring. Betydningen
af de centrale støttetjenester bør heller ikke undervurderes. Tjenestegrenene
har fået pålagt at forvalte adskillige initiativer, og selvom det endelige ansvar
for den interne kontrol klart ligger hos dem, skal de have vejledning og støtte
hele vejen igennem. Det vil navnlig være tilfældet med den nye
finansforordning.
21
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443496_0022.png
Ovenstående evaluering af gennemførelsen af standarderne i 2001 afføder
følgende aktioner:
Aktion 8: GD for Budget vil, i samarbejde med Generalsekretariatet og GD
for Personale og Administration, inden udgangen af 2002 øge sin støtte og
praktiske vejledning med hensyn til de standarder, der dækker følsomme
funktioner og overvågning, hvilke anses for meget vigtige for en smidig
arbejdsgang i Kommissionens tjenestegrene.
Aktion 9: Alle Kommissionens tjenestegrene skal i særlig grad have
opmærksomheden rettet mod udformning og dokumentation af de interne
kontrolprocedurer, navnlig de finansielle procedurer, som skal hindre fejl og
påvise uregelmæssigheder, og registrering af undtagelser.
5.
D
E DELEGEREDE ANVISNINGSBERETTIGEDES FORBEHOLD
I charteret om de delegerede anvisningsberettigede kræves det, at hver
generaldirektør eller kontorchef underskriver en erklæring, hvori den
pågældende med
rimelig
forvisning erklærer, hvorvidt ressourcerne, der er
tildelt de aktiviteter, der er beskrevet i den ledsagende årlige rapport, er
blevet anvendt til deres formål og i overensstemmelse med principperne for
forsvarlig finansforvaltning, og at de indførte kontrolprocedurer giver den
fornødne garanti for de underliggende transaktioners lovlighed og formelle
rigtighed. På dette punkt bør det noteres, at retningslinjerne for erklæringerne
ikke blev fortolket på helt samme måde i de forskellige tjenestegrene. Man
kunne have bedt generaldirektørerne og kontorcheferne om at overveje
deres erklæringer igen for at opnå en mere ensartet fortolkning, men denne
form for dobbeltarbejde ville have været kompliceret og tidrøvende. Desuden
kunne man løse problemet i forbindelse med selve processen ved at kræve,
at tjenestegrenene forholdt sig til både forbehold og bemærkninger, uanset
om de optræder i erklæringen eller i rapporten.
Det fastsættes i charteret, at erklæringen kan indeholde forbehold til
belysning af de risici, der er forbundet med opgaver og aktioner, der
varetages af generaldirektoratet eller tjenestegrenen. I disse forbehold skal
der påpeges dårlig udformning eller anvendelse af ledelsessystemer og
interne kontrolsystemer. Der skal også gøres rede for trufne eller planlagte
afhjælpende foranstaltninger. Det skal dog være klart, at man ved at
fremsætte forbehold ikke må gøre erklæringen meningsløs, men tværtimod
skal foreslå yderligere initiativer til at mindske kendte risici.
Vejledningen til tjenestegrenene forud for udarbejdelsen af erklæringerne
omfatter de specifikke kriterier herfor. Forbeholdene skulle altså dække
væsentlige problemer eller mangler, som kunne begrænse den delegerede
anvisningsberettigedes evne til at udstede sin erklæring med den påkrævede
rimelige forvisning. I forberedelsesprocessen blev det også aftalt, at
generaldirektørerne kunne gøre bemærkninger i rapportens konklusioner for
at sætte fokus på emner af betydning for en velfungerende drift i deres
tjenestegren eller hele Kommissionen, men som ikke i erklæringens forstand
kunne anses for et forbehold.
22
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443496_0023.png
I dette afsnit af sammenfatningen
resumeres de forskellige typer bemærkninger og forbehold, som alle
tjenestegrenene har fremsat
fokuseres der på ledelsessystemer og interne kontrolsystemer
uddrages der hovedtemaer og fælles emner, det vurderes, hvilken virkning
og betydning de har for Kommissionen som helhed, og der drages
konklusioner om de fornødne aktioner.
5.1.
Typer forbehold
Forbeholdene i erklæringerne varierer betragteligt i omfang og indhold. Ni
generaldirektører fremsatte hverken forbehold eller bemærkninger i selve
erklæringerne. Andre indarbejdede ’forbehold’ og/eller ’bemærkninger’ i
deres erklæring, og nogle skelnede ikke klart mellem dem. Da det er det
første år, hvor denne proces foregår i hele Kommissionen, vil der af hensyn
til sammenfatningens formål ikke blive skelnet mellem forbehold og
bemærkninger. For nemheds skyld vil udtrykket ”betingende udsagn” blive
anvendt for både forbehold og bemærkninger.
I alt 27 tjenestegrene betingede deres revisionserklæringer i selve
erklæringen eller ved direkte henvisning til materiale andetsteds i deres
rapporter. Hvis man medtager forbehold og bemærkninger i såvel
erklæringen som rapportens hoveddel, blev der fremsat i alt 135 betingende
udsagn af 31 tjenestegrene.
I vejledningen blev generaldirektørerne for hvert forbehold afkrævet en
analyse af problemet, en virkningsvurdering (om muligt kvantificerbar) og en
konklusion (herunder fornødne aktioner og tidsplaner). Generaldirektørerne
blev også anbefalet at definere det grundlag, de havde anvendt til vurdering
af væsentligheden
6
. Det forudsættes, at ethvert forbehold, der fremsættes i
erklæringen, pr. definition eller på grund af sin art eller sammenhæng er af
væsentlig betydning, hvadenten den er kvantitativ eller kvalitativ. Ca.
halvdelen af det samlede antal betingende udsagn, der blev fremsat af
generaldirektørerne, blev faktisk ledsaget af klart definerede handlingsplaner
eller oplysninger om foranstaltninger, der allerede var iværksat på det
pågældende område. Alligevel var der kun få tilfælde, hvor de mulige
virkninger var klart identificerede og kvantificerede, og meget få om nogen
henvisninger til væsentlighed. I det hele taget var der kun meget få specifikke
henvisninger til væsentlighed i erklæringernes ordlyd eller i den ledsagende
tekst i rapportens hoveddel.
Det skal dog bemærkes, at ikke alle betingende udsagn blev vurderet til at
kræve en specifik handlingsplan, enten på grund af deres art eller deres
begrænsede væsentlighed, fordi de havde midlertidig karakter, eller fordi
omkostningerne ved at forbedre de eksisterende forhold oversteg de
forventede fordele. I mange af disse tilfælde indgår handlingsplanen i en af
de overordnede aktioner, som der stilles forslag om i denne sammenfatning. I
6
En nøjagtig definition af "væsentlighed" (materiality) findes i SEK(2002) 401, s. 14.
23
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443496_0024.png
andre tilfælde kunne det betingende udsagn være en mere generel
bemærkning om det politiske miljø og derfor ikke som sådan kræve en
handlingsplan.
Ganske vist var det første gang, at generaldirektørerne blev afkrævet disse
erklæringer, men det bliver nødvendigt med en mere sammenhængende
indsats i selve processen og for at få erklæringerne til at afspejle
virkeligheden så korrekt som muligt. Meget vil afhænge af den øgede
forståelse, der følger med større erfaring. Der er tydeligvis en række emner,
der forårsagede særlige problemer. For mange generaldirektører var
væsentlighed et vanskeligt begreb at håndtere, og der skal helt klart gøres et
forsøg på at løse dette problem i god tid inden næste år, da der her er tale
om en grundlæggende vurdering, som er nøglen til en troværdig årlig
erklæringsproces i det hele taget. Man må ikke desto mindre forvente af
tjenestegrenene, at de bliver mere konsekvente i deres måde at håndtere
disse anliggender på fremover, efterhånden som de får en større forståelse
af den årlige rapporteringsproces og navnlig af behovet for at begrænse
forbeholdene til egentligt væsentlige emner.
På grund af den forskelligartede måde, hvorpå forbehold og bemærkninger
er blevet fremsat, skal der satses på mere vejledning til generaldirektørerne i,
hvad deres forbehold skal omfatte. Nogle emner er måske af forbigående art,
såsom tværtjenestelig delegering, hvilket ni generaldirektører fremsatte
betingende udsagn om. Dog skal sådanne emner nævnes af hensyn til
fremtidig behandling. En række tjenestegrene oplevede udskiftninger blandt
de delegerede anvisningsberettigede i 2001 og noterede dette i deres
erklæring eller selve rapporten uden specifikt at konkludere noget om f.eks.
virkningen heraf. Emnet var med i vejledningen til generaldirektørerne og er
blevet udbygget i en ny vejledning, som skal klarlægge ordningerne i de
kommende år (SEK(2002) 657).
Aktion 10: Generalsekretariatet vil, i samarbejde med GD for Budget, GD for
Personale og Administration og den interne revisionstjeneste, inden
udgangen af 2002 gennemgå og styrke metoderne og vejledningen
vedrørende udarbejdelsen af årsrapporterne for 2002 med særligt fokus på
spørgsmålet om væsentlighed, en definition af, i hvilket omfang eventuelle
forbehold skal indarbejdes i de ledsagende erklæringer, samt håndteringen
af tværtjenestelig delegering.
5.2.
Hovedtemaer/-tendenser
Emner, der er fælles for mange tjenestegrene, analyseres nærmere nedenfor
sammen med deres mulige betydning for Kommissionen som helhed.
5.2.1.
Finansielle systemer og decentralisering af det finansielle ansvar
Næsten halvdelen af de generaldirektører, der fremsatte betingende udsagn,
var bekymrede over finansforvaltningssystemerne og over, om den interne
kontrol var tilstrækkelig (21 udsagn). Blandt de nævnte emner var aspekter
ved udformning af bestemte finansielle kredsløb, dokumentation af
procedurer, kontrol af kontraktforvaltningsprocedurer, overvågningsordninger
samt, hvorvidt tjenestegrenene får de fornødne ressourcer til at håndtere det
24
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443496_0025.png
fuldt decentraliserede finansielle ansvar. Dette spørgsmål er naturligvis
blevet ekstra aktuelt på grund af den reviderede finansforordning, som skal
træde i kraft 1. januar 2003, og som ikke længere omfatter en central
forhåndsgodkendelsesfunktion.
Aktion 11: Forud for ikrafttrædelsen af den nye finansforordning er
generaldirektørerne og kontorcheferne allerede i færd med at oprette
passende systemer for intern kontrol. De skal inden november 2002
vurdere, hvor sikre de er på, at de oprettede systemer for intern kontrol er
klar, navnlig om de finansielle kredsløb er tilstrækkelige, og Kommissionens
centrale tjenestegrene vil støtte dem i det fornødne omfang. Nærmere
bestemt vil de nye eller ændrede bestemmelser i den nye finansforordning
og gennemførelsesbestemmelserne hertil inden oktober 2002 blive
indarbejdet i de nuværende rammer for intern kontrol. GD for Budget vil
fortsætte med at udforme værktøjer i samarbejde med generalsekretariatet
og GD for Personale og Administration for at bistå Kommissionens
tjenestegrene med at tilpasse de eksisterende kontrolsystemer, så de kan
opfylde de nye krav, og der vil blive udarbejdet et omfattende
uddannelsesprogram til at underbygge processen.
5.2.2.
Delt forvaltning/generaldirektørens
indflydelse
manglende
muligheder
for
at
Ud af det samlede antal betingende udsagn lå 23 tydeligvis uden for
generaldirektørens direkte kontrol. Dog falder en række betingende udsagn,
der kunne være særdeles afhængige af eksterne organers virksomhed, ikke
desto mindre enten delvis eller fuldt ud ind under Kommissionens eller
tjenestegrenens forvaltning. Spørgsmålet om delt eller decentraliseret
forvaltning i forhold til medlemsstaterne optog en række generaldirektører i
høj grad. Nogle af dem nævnte også problemerne med decentraliserede
kontorer, som generaldirektøren ikke har noget klart mandat til at udføre en
effektiv kontrol med, selvom han eller hun måtte være den delegerede
anvisningsberettigede for dette kontor.
Aktion 12: GD for Budget skal i samarbejde med GD for Personale og
Administration og de pågældende tjenestegrene bestemme problemets
omfang inden marts 2003. GD for Budget skal forelægge Kommissionen et
forslag
om
de
begrænsninger,
der
skal
sættes
for
den
anvisningsberettigedes ansvar på hvert område med delt forvaltning. Dette
skulle gøre det muligt for generaldirektørerne at træffe de fornødne
foranstaltninger i tilfælde af usikkerhed eller påviste problemer.
5.2.3.
Revision og kontrol
Næsten halvdelen af generaldirektørerne henviste enten direkte eller
indirekte til revisionsrelaterede emner, herunder vanskeligheder med de
kontroller på stedet, der kræves som led i ledelsens egne kontrolaktiviteter,
samt deres egen interne revisionsfunktions opgaver og rolle. Mulighederne
for at opfylde det forventede niveau for kontroller på stedet blev ofte
begrænset af ressourceproblemer eller vanskeligheder med at opnå de
nødvendige systemoplysninger fra medlemsstaterne. Flere generaldirektører
påpegede, at deres interne revisionsfunktion var præget af, at den var
25
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443496_0026.png
nyetableret, og de erkendte, at erklæringerne, navnlig de årlige, hidtil var
afgivet med begrænset forvisning. Området revision og kontrol udvikler sig til
stadighed og har været genstand for mange drøftelser i hele Kommissionen,
herunder den interne revisionstjenestes og finanskontrollens årsberetninger. I
denne forbindelse bliver det nødvendigt for hver tjenestegren at være klar
med en tilstrækkelig kontrolstruktur inden udgangen af 2002 og få defineret
en række sammenhængende centrale overvågningsordninger. Der vil blive
skelnet tydeligt mellem revision og kontrol i tråd med de internationalt
anerkendte principper om god embedsførelse.
Aktion 13: Kommissionen vil sikre, at fordelingen af ansvaret mellem
nøgleaktørerne inden for revisions- og kontrolområdet, herunder kontrol på
stedet, inden 1. december 2002 fastlægges i overensstemmelse med
principperne i hvidbogen om reform og den nye finansforordning, optimal
praksis og internationalt anerkendte principper om god embedsførelse.
5.2.4.
Ansættelse og uddannelse
Manglen på personale blev nævnt af omkring halvdelen af
generaldirektørerne (32 betingende udsagn). En lang række specifikke
emner blev berørt, herunder mangler i selve ansættelsesproceduren, mangel
på kandidater med de rette kvalifikationer på reservelisterne og det heraf
følgende behov for at uddanne uerfarent personale. For at løse disse
tilbagevendende problemer vil Kommissionen iværksætte følgende aktion:
Aktion 14: GD for Personale og Administration vil snarest muligt i 2002
gennemgå profilerne for nyansættelse i tjenestegrenene inden for
finansforvaltning og dertil hørende områder, sammenligne dem med de
nuværende udvælgelsesprocedurer på området og om fornødent
iværksætte yderligere åbne ansættelsesprøver. I så henseende vil GD for
Personale og Administration opstille en plan, der skal gennemføres af det
nye europæiske personaleudvælgelseskontor (EPSO) allerede fra
begyndelsen af 2003. Som en foreløbig foranstaltning vil midlertidige
ansættelser i ledige faste stillinger være en mulighed, indtil der fra de
pågældende ansættelsesprøver er etableret tilstrækkeligt lange
reservelister.
Aktion 15: GD for Budget vil give personalet den fornødne uddannelse i
finansforvaltning og en specialuddannelse med henblik på gennemførelsen
af den nye finansforordning. Sammen med tjenestegrenene vil GD for
Personale og Administration og GD for Budget afholde de nødvendige
kurser for de forskellige aktører, der er involveret i udgiftskredsløbet. Der er
allerede taget initiativer på området, og arbejdet vil blive udbygget.
5.2.5.
Modernisering af Kommissionens regnskabsmæssige rammer og systemer
Adskillige generaldirektører afgav betingende udsagn herom, og GD for
Budget havde selv to vigtige forbehold på området. Der er tre
nøglespørgsmål til moderniseringen af Kommissionens regnskabsførelse,
nemlig modernisering af de regnskabsmæssige rammer og de tilhørende
procedurer, problemer knyttet til det centrale støtteinformationssystem
26
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443496_0027.png
Sincom samt problemer vedrørende lokale informationssystemer og navnlig
disses forbindelser til det centrale system.
·
Behovet for modernisering af Kommissionens regnskabsmæssige rammer
skyldes et krav om at vide, hvor pålidelige finansrapporterings-
oplysningerne er, når de kommer fra andre kilder end det centrale
regnskabssystem, og i hvilken grad disse rammer stemmer overens med
internationalt anerkendte regnskabsprincipper og -standarder. Løsningen
forventes at ligge i en modernisering af regnskabssystemet ved hjælp af
indførelsen af et omkostningsregnskab - "accrual accounting" - som
forudset i den omarbejdede finansforordning, mens der til stadighed
fokuseres på kvaliteten i det eksisterende operationelle system.
·
Det er en kilde til stor bekymring, at de samme data forekommer flere
gange i Sincom's informationssystemstruktur, og navnlig at der risikerer at
mangle
sammenhæng
i
de
oplysninger,
som
dels
de
anvisningsberettigede, dels de centrale tjenestegrene modtager. I den
forbindelse igangsatte GD for Budget allerede ultimo 2001 et
"sammenhængsprojekt". Det vil også gavne sammenhængen, at
kontrolfunktionerne bliver decentraliseret i medfør af den reviderede
finansforordning. Desuden har GD for Budget taget initiativer til at styrke
de sikkerhedskontroller og det revisionsspor, der skal findes i systemet.
Kommissionen agter snarest muligt at tage fat på disse spørgsmål på
baggrund af en sammenhængende og realistisk projektplan.
·
Endelig henvises der i nogle af de betingende udsagn til begrænsninger i
lokale systemer og til behovet for at øge kvaliteten af deres grænseflader
med det centrale informationssystem. I denne forbindelse accepterer
Kommissionen de forskellige handlingsplaner, der er angivet i de
forskellige årsrapporter. Tjenestegrenene tilskyndes også til om muligt at
pege på fælles løsninger og indgå i et tæt samarbejde med den centrale
finanstjeneste for at optimere førnævnte overordnede projektplan, navnlig
vedrørende de centrale systemers potentielle funktionalitet og med hensyn
til effektiv projektstyring.
Aktion 16: Inden udgangen af 2002 vil Kommissionen vedtage og tilsende
de øvrige institutioner en sammenhængende plan for moderniseringen af de
regnskabsmæssige rammer, herunder den løbende udvikling hen imod et
system baseret på "accrual accounting".
Aktion 17: Kommissionen vil inden udgangen af 2002 vedtage en
meddelelse om de strategiske retningslinjer for de vigtigste fremtidige
finansinformationssystemer. Når projektplanen fastlægges, vil følgende tre
mål få absolut højeste prioritet: undgå inkonsekvens som følge af
dobbeltforekomst af data og applikationer, styrke sikkerhedskontrollen og
revisionssporet i systemet yderligere og gennemføre den nye
finansforordning pr. 1. januar 2003.
27
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
6.
G
ENERELLE KONKLUSIONER
De generelle konklusioner, der kan drages af rapporterne og erklæringerne,
er i hovedsagen positive i betragtning af, at det er Kommissionens første
erfaring hermed.
6.1.
Kommissionens situation
Aflæggelsen af årsrapporterne med erklæringer er indført og udformet som et
vigtigt reform- og strukturværktøj for ansvarlighed i forvaltningen.
Nyhedsværdien ligger i den enkle og effektive måde at øge ansvarligheden
og åbenheden på kombineret med den grundlæggende selvevaluering og
ejerskabet af de undtagelser, som ledelsen selv har noteret. Dette giver igen
ekstra drivkraft i ledelsens ejerskab af afhjælpende foranstaltninger på de
områder, der falder ind under Kommissionens kontrol.
Det overordnede billede, der tegner sig ud fra nærværende sammenfatning,
er måske ikke betryggende, idet det giver et meget skarpere og mere
foruroligende billede end nogensinde af det aktuelle niveau i Kommissionens
kontrolsystemer. Men et sådant afslørende billede betyder i sig selv, at der er
en reform i gang. Og det skal ses i tilgift til de aktioner, der i øjeblikket
gennemføres i forbindelse med reformen, som viser, at der er sket fremskridt
med indførelsen af en mere effektiv organisation, selvom der tydeligvis stadig
i den kommende tid skal arbejdes på at afbøde de påpegede risici.
Proceduren har også affødt strukturelle spørgsmål, der vil kræve, at
Kommissionen yder en ekstra indsats, der muligvis ligger uden for reformens
rammer, såsom videreudvikling af de interne styreformer, udbedring af
svaghederne i de institutionelle regnskabs- og informationskontrolsystemer,
overvejelser om de personalemæssige begrænsninger og spørgsmålet om,
hvordan man skal imødegå de delegeringsrisici, der er knyttet til alle
driftsstrukturer, der hviler på subsidiaritetsprincippet, mens Kommissionen
stadig har budgetansvaret.
Mens processen skrider frem, noterer Kommissionen sig også den
indlæringskurve, der følger med indførelsen af nye ledelsesværktøjer som
f.eks. årsrapporter og erklæringer, der er så godt som ukendte for mange
medlemsstater. Den er også meget glad for de indhøstede erfaringer og de
fremsatte anbefalinger til, hvordan processen fremover kan forbedres. Trods
disse forbedringer kan det ikke udelukkes, at der fremsættes andre
bemærkninger og forbehold i de kommende år. Kommissionen har ikke
kendskab til noget, der i væsentlig grad skulle kunne påvirke det billede, der
tegner sig efter det første års prisværdige indsats. Billedet er naturligvis
baseret på de oplysninger, som Kommissionen har til rådighed. Visse
elementer, f.eks. den delte forvaltning, kan bevirke indskrænkninger af
oplysningerne.
Timingen af hele proceduren for aflæggelse af den årlige rapport skal også
gennemgås. I medfør af den nye finansforordnings artikel 60, stk. 7, og
artikel 181, stk. 4, skal sammenfatningen af rapporterne gøres tilgængelig for
de øvrige institutioner inden den 15. juni det følgende år fra 2004. Derfor vil
Kommissionen måske allerede i 2003 delvis fremskynde tidsplanen for
28
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443496_0029.png
årsrapporterne og sammenfatningen. Forslag i så henseende vil blive
medtaget i de reviderede retningslinjer, der er planlagt ifølge aktion 9.
Det er også nødvendigt at påpege, at problemer eller svagheder, der er
afdækket i forbindelse med erklæringens indførelse i Kommissionen, ikke
skal ses som en forværring af forvaltningen i Kommissionen. Alle de angivne
problemer eksisterede før reformen, men Kommissionens erkendelse og
ejerskab af dem sikrer nu, at der tages effektive initiativer, som vil blive
overvåget og fulgt op.
6.2.
Planlagte aktioner til løsning af problemerne
I denne forbindelse bemærker Kommissionen, at spektret af de emner, som
generaldirektørerne nævner i deres forbehold, er så stort, at man naturligvis
ikke kan løse alle problemerne på en gang. Kommissionen har da også
begrænsede finansielle og menneskelige ressourcer. Den skal også
opretholde en passende balance mellem at investere flere ressourcer i bedre
forvaltning og ledelse og at øge sin kapacitet til at udforme og gennemføre
politikker. Det kan betyde, at der skal vælges mellem forskellige prioriteter,
og at dette kræver nogle justeringer af tidsrammen for de aktioner, der er
fastlagt i sammenfatningen.
Kommissionen har noteret sig alle de betingende udsagn, der er fremsat, og
alle de heraf afledte aktioner, som generaldirektørerne har planlagt. Med
hensyn til betingende udsagn, der ikke er omfattet af ovenstående generelle
aktioner, opfordrer Kommissionen indtrængende de pågældende
tjenestegrene til at sikre, at de fornødne handlingsplaner med tilhørende
tidsplaner bliver udarbejdet inden september 2002.
Endelig bemærker Kommissionen, at generaldirektørerne bør forelægge
handlingsplanerne i detaljer for den ansvarlige kommissær, som på baggrund
af den årlige rapport og enhver anden tilgængelig information giver sin
tilslutning til den endelige udformning af den detaljerede handlingsplan. De
enkelte kommissærer vil herefter være ansvarlige for at overvåge, at
generaldirektørerne iværksætter de aftalte foranstaltninger.
De kommissærer, der er ansvarlige for budgettet og den administrative
reform, vil i overensstemmelse med princippet om Kommissionens politiske
ansvar som kollegium og i henhold til rammeaftalen om forbindelserne
mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen forelægge denne
sammenfatning for de kompetente organer i Europa-Parlamentet, navnlig
Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget.
De andre kommissærer fremlægger deres politiske vurdering af deres eget
ansvarsområde i henhold til aftaler indgået med parlamentsudvalgene. De
kan bede generaldirektøren om at gøre rede for sin årsrapport over for de
pågældende parlamentsudvalg.
Aktion 18: Handlingsplanerne i de årlige aktivitetsrapporter vil inden
september 2002 blive indarbejdet i de årlige forvaltningsplaner for 2002 og,
hvor det er hensigtsmæssigt, overført til forvaltningsplanerne for 2003.
Fremskridtene vil blive overvåget af den ansvarlige kommissær og
29
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443496_0030.png
gennemgået i forbindelse med aflæggelsen af den følgende årlige rapport.
30
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Handlingsplan
Aktionerne er opført i samme rækkefølge som i sammenfatningen og er således ikke
opført i prioriteret rækkefølge.
A) Tværfaglige politiske spørgsmål
Aktion 1:
For så vidt angår forskningsprogrammerne vil Kommissionen inden
udgangen af 2002 vedtage en detaljeret handlingsplan for håndtering af den
komplekse finansforvaltning af indirekte aktioner gennem forenkling og øget
overenstemmelse mellem de forskellige systemer, der for øjeblikket findes, og
gennem bedre kontraktforvaltning. Med henblik på at imødegå eksisterende risici
forbedres effektiviteten af den kontrol, som de relevante tjenestegrene udøver, og
arbejdet med at beskytte Fællesskabets økonomiske interesser intensiveres.
Aktion 2:
Selv om Kommissionen kan bekræfte, at reformen i forbindelse med de
eksterne forbindelser har været omfattende, har den ved flere lejligheder og som
opfølgning på den interne revisors årsberetning bemærket, at det er nødvendigt at
skabe mere synergi mellem de tjenestegrene, der har med de eksterne forbindelser
at gøre. De kommissærer, der tager sig af de eksterne forbindelser, bør efter aftale
med formanden, Romano Prodi, og næstformanden, Neil Kinnock, igen overveje, om
ressourcerne og strukturerne i Generaldirektoraterne for Eksterne Forbindelser,
Udvikling og EuropeAid kan organiseres bedre på længere sigt, så de bedre kan
betjene de pågældende kommissærer i udførelsen af deres opgaver, som ikke skal
ændres. Kommissionen vil inden årets udgang overveje, om der bør fremsættes
forslag herom. Under hensyntagen til, at 2001 stadig kun var opstartsfasen, er det
Kommissionens vurdering, at organisationen skal strammes op for at blive mere
effektiv. I denne forbindelse vil Kommissionen desuden vurdere og klarlægge
risikoen ved ekstern støtte og navnlig direkte budgetstøtte som en form for
udviklingsstøtte og meddele de øvrige institutioner sine eventuelle vigtige
konklusioner.
Den
vil
yderligere
gennemføre
en
evaluering
af
decentraliseringsprocessen næste år for at høste erfaring af den ændrede effektivitet
og målrettethed efter gennemførelsen af reformen i den eksterne støtte.
Aktion 3:
De specifikke forbehold vedrørende nuklear sikkerhed vil Kommissionen
tage fat på inden årets udgang, dels gennem en samling forslag til operationelle
rammebestemmelser for identificering af EU's sikkerhedsstandarder og bevaring af
nedlukningsfonde, dels gennem en nøje gennemgang af, hvordan den nukleare
ekspertise er fordelt på de kompetente tjenestegrene, for at gøre den mere effektiv.
Aktion 4:
Kommissionen vil sammen med Rådet søge at klarlægge sin del af
ansvaret for at opfylde de målsætninger, der er fastlagt for den delte forvaltning af
strukturfondene (FISCHLER). Kommissionen vil også udfærdige lovgivningsforslag
(BARNIER) med henblik på at afstemme sine overvågnings- og kontrolbeføjelser
med sine ansvarsområder.
B) Gennemførelse af reformen
Aktion 5:
Vedrørende manglen på menneskelige ressourcer i gennemførelsen af
reformen vil Kommissionen i forbindelse med den næste strategiske planlægnings-
og programmeringsproces, som indledes ultimo 2002, se på de behov, som
generaldirektørerne har givet udtryk for i deres årsrapporter. I denne forbindelse vil
31
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
generalsekretariatet udforme en ny metode til vurdering af ressourcebehovene inden
for såvel nuværende som kommende aktiviteter.
Aktion 6:
Med hensyn til reformens fortsatte gennemførelse vil Generalsekretariatet i
tæt samarbejde med GD for Budget og GD for Personale og Administration
gennemgå koordineringsmekanismerne mellem de centrale tjenester for at forbedring
den vejledning og rådgivning, der ydes til de operationelle tjenester. Desuden vil
generalsekretariatet udarbejde en detaljeret ABM-vejledning inden oktober 2002 og
bistå tjenestegrenene med udfærdigelsen af deres årlige forvaltningsplaner for 2003.
Aktion 7:
En tværtjenestelig arbejdsgruppe vil blive pålagt at koordinere de
eksisterende forvaltningsinformationssystemers interoperabilitet. Gruppen skal inden
november 2002 udarbejde en handlingsplan og overvåge gennemførelsen heraf.
Aktion 8:
GD for Budget vil, i samarbejde med Generalsekretariatet og GD for
Personale og Administration, inden udgangen af 2002 øge sin støtte og praktiske
vejledning med hensyn til de standarder, der dækker følsomme funktioner og
overvågninger, hvilke anses for meget vigtige for en smidig arbejdsgang i
Kommissionens tjenestegrene.
Aktion 9:
Alle Kommissionens tjenestegrene skal i særlig grad have
opmærksomheden rettet mod udformning og dokumentation af de interne
kontrolprocedurer, navnlig de finansielle procedurer, som skal hindre fejl og påvise
uregelmæssigheder, og registrering af undtagelser.
Aktion 10:
Generalsekretariatet vil, i samarbejde med GD for Budget, GD for
Personale og Administration og den interne revisionstjeneste, inden udgangen af
2002 gennemgå og styrke metoderne og vejledningen vedrørende udarbejdelsen af
årsrapporterne for 2002 med særligt fokus på spørgsmålet om væsentlighed, en
definition af, i hvilket omfang eventuelle forbehold skal indarbejdes i de ledsagende
erklæringer, samt håndteringen af tværtjenestelig delegering.
Aktion 11:
Forud for ikrafttrædelsen af den nye finansforordning er
generaldirektørerne og kontorcheferne allerede i færd med at oprette passende
systemer for intern kontrol. De skal inden november 2002 vurdere, hvor sikre de er
på, at de oprettede systemer for intern kontrol er klar, navnlig om de finansielle
kredsløb er tilstrækkelige, og Kommissionens centrale tjenestegrene vil støtte dem i
det fornødne omfang. Nærmere bestemt vil de nye eller ændrede bestemmelser i
den nye finansforordning og gennemførelsesbestemmelserne hertil inden oktober
2002 blive indarbejdet i de nuværende rammer for intern kontrol. GD for Budget vil
fortsætte med at udforme værktøjer i samarbejde med generalsekretariatet og GD for
Personale og Administration for at bistå Kommissionens tjenestegrene med at
tilpasse de eksisterende kontrolsystemer, så de kan opfylde de nye krav, og der vil
blive udarbejdet et omfattende uddannelsesprogram til at underbygge processen.
C) Horisontal ledelse
Aktion 12:
Inden marts 2003 skal GD for Budget i samarbejde med GD for
Personale og Administration og de pågældende tjenestegrene analysere de
problemer, der opstår som følge af delt forvaltning. GD for Budget skal forelægge
Kommissionen et forslag om de begrænsninger, der skal sættes for den
anvisningsberettigedes ansvar på hvert område med delt forvaltning. Dette skulle
32
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
gøre det muligt for generaldirektørerne at træffe de fornødne foranstaltninger i
tilfælde af usikkerhed eller påviste problemer.
Aktion 13:
Kommissionen vil sikre, at fordelingen af ansvaret mellem nøgleaktørerne
inden for revisions- og kontrolområdet, herunder kontrol på stedet, inden
1. december 2002 fastlægges i overensstemmelse med principperne i hvidbogen om
reform og den nye finansforordning, optimal praksis og internationalt anerkendte
principper om god embedsførelse.
Aktion 14:
GD for Personale og Administration vil snarest muligt i 2002 gennemgå
profilerne for nyansættelse i tjenestegrenene inden for finansforvaltning og dertil
hørende områder, sammenligne dem med de nuværende udvælgelsesprocedurer på
området og om fornødent iværksætte yderligere åbne ansættelsesprøver. I så
henseende vil GD for Personale og Administration opstille en plan, der skal
gennemføres af det nye europæiske personaleudvælgelseskontor (EPSO) allerede
fra begyndelsen af 2003. Som en foreløbig foranstaltning vil midlertidige ansættelser
i ledige faste stillinger være en mulighed, indtil der fra de pågældende
ansættelsesprøver er etableret tilstrækkeligt lange reservelister.
Aktion 15:
GD for Budget vil give personalet den fornødne uddannelse i
finansforvaltning og en specialuddannelse med henblik på gennemførelsen af den
nye finansforordning. Sammen med tjenestegrenene vil GD for Personale og
Administration og GD for Budget afholde de nødvendige kurser for de forskellige
aktører, der er involveret i udgiftskredsløbet. Der er allerede taget initiativer på
området, og arbejdet vil blive udbygget.
Aktion 16:
Inden udgangen af 2002 vil Kommissionen vedtage og tilsende de øvrige
institutioner en
sammenhængende plan for moderniseringen af
de
regnskabsmæssige rammer, herunder den løbende udvikling hen imod et system
baseret på "accrual accounting".
Aktion 17:
Kommissionen vil inden udgangen af 2002 vedtage en meddelelse om de
strategiske retningslinjer for de vigtigste fremtidige finansinformationssystemer. Når
projektplanen fastlægges, vil følgende tre mål få absolut højeste prioritet: undgå
inkonsekvens som følge af dobbeltforekomst af data og applikationer, styrke
sikkerhedskontrollen og revisionssporet i systemet yderligere og gennemføre den
nye finansforordning pr. 1. januar 2003.
Aktion 18:
Manglende eller utilstrækkelige handlingsplaner vil inden september 2002
blive indarbejdet i de årlige forvaltningsplaner for 2002. Disse handlingsplaner vil
ligesom andre handlingsplaner blive overført til forvaltningsplanerne for 2003 i
nødvendigt omfang. Fremskridtene vil blive overvåget af den ansvarlige kommissær
og gennemgået i forbindelse med aflæggelsen af den følgende årlige rapport.
33