Europaudvalget 2002
KOM (2002) 0453
Offentligt
1443522_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 5.8.2002
KOM (2002) 453 endelig
2002/0200 (CNS)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om indførelse af en ordning for statistisk registrering af almindelig tun, sværdfisk og
storøjet tun i EF
(forelagt af Kommissionen)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0002.png
BEGRUNDELSE
EF deltager i regionale fiskeriorganisationer, som har opstillet regler for regionalt samarbejde
om bevarelse og forvaltning af fiskeressourcer.
Den seneste halve snes år har flere regionale fiskeriorganisationer vedtaget og iværksat
forskellige programmer, som ved hjælp af fangstdokumenter, oprindelsescertifikater,
overvågnings- og kontrolordninger og statistiske dokumentationsprogrammer skal bekæmpe
ulovligt, ureguleret og urapporteret fiskeri.
ICCAT iværksatte i 1993 et statistisk dokumentationsprogram for almindelig tun.
På det 17. ordinære møde i Den Internationale Kommission for Bevarelse af
Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) vedtog man i 2001 to henstillinger om indførelse
af statistiske dokumentationsprogrammer, ét for sværdfisk og ét for storøjet tun.
Samtidig vedtog Tunkommissionen for Det Indiske Ocean (IOTC) i 2001 på sit sjette
ordinære møde en afgørelse om indførelse af et statistisk dokumentationsprogram for storøjet
tun.
Disse programmer skal gøre de statistiske oplysninger om fangsterne af de pågældende arter
mere pålidelige og tilvejebringe data om handelsstrømmene.
Med henblik herpå skal der som led i programmerne føres kontrol med import, eksport og
reeksport af ovennævnte varer via et statistikdokument, som attesteres af de pågældende
staters myndigheder. I programbestemmelserne er det endvidere fastsat, at de kontraherende
parter skal indsamle og krydstjekke handelsoplysninger.
Formålet med dette forslag er at gennemføre forpligtelserne i disse programmer i EF-retten og
at fastlægge medlemsstaternes ansvar i forbindelse med disse forpligtelser.
For så vidt angår almindelig tun er de henstillinger og afgørelser, som ICCAT tidligere har
vedtaget om det statistiske dokumentationsprogram, allerede gennemført i EF-retten ved
Rådets forordning (EF) nr. 858/94 af 12. april 1994 om indførelse af en ordning for statistisk
registrering for tunfisk af arten Thunnus thynnus i EF, ændret ved Rådets forordning (EF) nr.
1446/99 af 24. juni 1999. For at gøre bestemmelserne om statistikdokumenter lettere at læse
og sikre, at de anvendes på en ensartet måde, bør forordning (EF) nr. 858/94 ophæves og dens
bestemmelser indarbejdes i dette forslag.
Kommission foreslår, at Rådet vedtager dette forslag.
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0003.png
2002/0200 (CNS)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om indførelse af en ordning for statistisk registrering af almindelig tun, sværdfisk og
storøjet tun i EF
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,
under henvisning til forslag fra Kommissionen
1
,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet
2
, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
EF har som følge af Rådets afgørelse 86/238/EØF
3
siden 14. november 1997 været
kontraherende part i den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i
Atlanterhavet undertegnet i Rio de Janeiro den 14. maj 1966, ændret ved den protokol,
der blev undertegnet i Paris den 10. juli 1984, og som er knyttet som bilag til slutakten
fra konferencen af befuldmægtigede for de stater, der er parter i konventionen (i det
følgende benævnt “ICCAT-konventionen”).
ICCAT-konventionen fastlægger rammebestemmelser for det regionale samarbejde
om bevarelse og forvaltning af bestandene af tunfisk og beslægtede arter i
Atlanterhavet og tilstødende farvande gennem oprettelsen af en international
kommission for bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet, i det følgende benævnt
“ICCAT”, og for vedtagelsen af henstillinger om bevarelse og forvaltning i
konventionsområdet, der bliver bindende for de kontraherende parter.
Som led i forvaltningsforanstaltningerne for storøjet tun og sværdfisk har ICCAT for
at højne de statistiske oplysningers kvalitet og pålidelighed og bekæmpe ulovligt
fiskeri vedtaget to henstillinger om indførelse af et statistisk dokumentationsprogram,
nemlig én for storøjet tun og én for atlantisk sværdfisk. Disse henstillinger er bindende
for EF og bør derfor gennemføres.
Ved Rådets afgørelse 95/399/EF
4
godkendtes EF's tiltrædelse af aftalen om oprettelse
af en tunkommission for Det Indiske Ocean. Aftalen fastlægger, hvordan det
internationale samarbejde om bevarelse og rationel udnyttelse af tun og beslægtede
arter i Det Indiske Ocean skal foregå via oprettelsen af en tunkommission for Det
Indiske Ocean, i det følgende benævnt “IOTC”, som vedtager afgørelser om bevarelse
(2)
(3)
(4)
1
2
3
4
EFT C … af…, s. …
EFT C … af…, s. …
EFT L 162 af 18.6.1986, s. 33.
EFT L 236 af 5.10.1995, s. 24.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0004.png
og forvaltning i IOTC’s kompetenceområde, der bliver bindende for de kontraherende
parter.
(5)
(6)
IOTC har vedtaget en afgørelse om indførelse af et statistisk dokumentationsprogram
for storøjet tun. Denne afgørelse er bindende for EF og bør derfor gennemføres.
De henstillinger og afgørelser, som ICCAT tidligere har vedtaget om statistisk
dokumentation af storøjet tun, blev gennemført i EF-retten ved Rådets forordning (EF)
nr. 858/94 af 12. april 1994 om indførelse af en ordning for statistisk registrering for
tunfisk af arten Thunnus thynnus i EF
5
. For at gøre det lettere at læse bestemmelserne
om statistikdokumenter og sikre, at de anvendes på en ensartet måde, bør forordning
(EF) nr. 858/94 ophæves og dens bestemmelser indarbejdes i nærværende forordning.
De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i
overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse
af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges
Kommissionen
6
-
(7)
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
Kapitel 1 – Almindelige bestemmelser
Artikel 1
Emne
Ved denne forordning fastsættes der generelle principper og vilkår for EF's anvendelse af:
a)
de statistiske dokumentationsprogrammer for almindelig tun (Thunnus
thynnus),
sværdfisk (Xiphias
gladius)
og storøjet tun (Thunnus
obesus),
som er vedtaget af Den
Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (i det
følgende benævnt “ICCAT”)
det statistiske dokumentationsprogram for storøjet tun (Thunnus
obesus),
som er
vedtaget af Tunkommissionen for Det Indiske Ocean (i det følgende benævnt
“IOTC”).
Artikel 2
Anvendelsesområde
Denne forordning gælder for almindelig tun, sværdfisk og storøjet tun som omhandlet i
artikel 1, der:
a)
b)
fanges af et EF-fartøj eller en EF-producent, eller
importeres til EF, eller
b)
5
6
EFT L 99 af 19.4.1994, s. 1. Forordningen er ændret ved forordning (EF) nr. 1446/1999 (EFT L 167 af
2.7.1999, s. 1).
EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0005.png
c)
eksporteres eller reeksporteres fra EF til et tredjeland.
Denne forordning gælder ikke for storøjet tun, som fanges af notfartøjer eller stangfartøjer
(maddingfiskeri) og primært er beregnet til konservesfabrikker i de områder, hvor aftalen om
oprettelse af en tunkommission for Det Indiske Ocean (i det følgende benævnt “IOTC-
aftalen”) og den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet
(i det følgende benævnt “ICCAT-konventionen”), anvendes.
Artikel 3
Definitioner
I denne forordning forstås ved:
a)
b)
c)
d)
almindelig tun: fisk af arten
Thunnus thynnus
henhørende under de i bilag I angivne
TARIC-koder
sværdfisk: fisk af arten
Xiphias gladius
henhørende under de i bilag II angivne
TARIC-koder
storøjet tun: fisk af arten
Thunnus obesus
henhørende under de i bilag III angivne
TARIC-koder
fiskeri: at en eller flere af de i artikel 1 omhandlede fiskearter fanges af et fartøj med
henblik på landing, omladning eller anbringelse i bur eller fanges med tonnara
(forankret tunfiskenet) af en producent
EF-producent: fysiske eller juridiske personer, der anvender produktionsmidler til at
fremstille fiskerivarer med henblik på første afsætning.
import: de toldprocedurer, som er omhandlet i artikel 4, nr. 16, litra a) - f), i Rådets
forordning (EØF) nr. 2913/92
7
.
e)
f)
Kapitel 2: Statistisk registrering
D
EL
1 - M
EDLEMSSTATENS FORPLIGTELSER VED IMPORT
Artikel 4
Importstatistikdokument
1.
Enhver mængde fisk af de i artikel 1 omhandlede arter, som importeres til EF fra
tredjelande, skal ledsages af et statistikdokument som vist i:
– bilag IV a for almindelig tun
– bilag V for sværdfisk
– bilag VI eller VII for storøjet tun.
7
EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2.
Importstatistikdokumentet skal opfylde følgende betingelser:
a)
det skal indeholde alle oplysninger som fastsat i de relevante bilag omhandlet i
stk. 1 og underskrives af de relevante erhvervsdrivende, som er ansvarlige for,
at deres oplysninger er korrekte
det skal attesteres:
i)
når fisken er fanget af et fartøj: af en embedsmand, der er behørigt
bemyndiget hertil af flagstaten for det fartøj, som har drevet fiskeri, eller
af en anden af denne stat behørigt bemyndiget person eller institution; for
de tredjelande, som er opført i bilag IV b, kan attesteringen dog foretages
af en institution, som disse lande har godkendt hertil
når fisken er fanget med tonnara: af en embedsmand, der er behørigt
bemyndiget hertil af den stat, i hvis territorialfarvand fangsten er taget
når det drejer sig om sværdfisk og storøjet tun, som er fanget af et fartøj,
der fisker som led i en befragtningsaftale: af en embedsmand eller anden
person eller institution, der er behørigt bemyndiget hertil af eksportlandet
når det drejer sig om storøjet tun, som er fanget af fartøjer, der er opført i
bilag VIII a og VIII b: af en embedsmand for Japans eller Taiwans
regering eller en anden person, der er behørigt bemyndiget hertil af disse
regeringer.
b)
ii)
iii)
iv)
3.
4.
Statistikdokumentet sendes til myndighederne i den medlemsstat, hvor varerne
overgår til fri omsætning.
Medlemsstaterne påser, at deres toldmyndigheder eller andre relevante officielle
repræsentanter anmoder om og undersøger alle dokumenter, herunder
statistikdokumentet, vedrørende import af enhver af de fiskearter, der er omhandlet i
artikel 1.
Disse myndigheder kan også undersøge indholdet af alle ladninger for at kontrollere,
om oplysningerne i nævnte dokumenter er korrekte.
5.
Import af enhver af de fiskearter, der er omhandlet i artikel 1, er forbudt, hvis den
pågældende ladning ikke ledsages af det tilhørende Importstatistikdokument,
attesteret og udfyldt i overensstemmelse med stk. 1 og 2.
D
EL
2: M
EDLEMSSTATENS FORPLIGTELSER VED EKSPORT
Artikel 5
Eksportstatistikdokument
1.
Enhver mængde fisk af de i artikel 1 omhandlede arter, der fanges af et EF-fartøj
eller en EF-producent, og som eksporteres til et tredjeland, skal ledsages af et
statistikdokument som vist i:
– bilag IV a for almindelig tun
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
– bilag V for sværdfisk
– bilag VI eller VII for storøjet tun.
2.
Eksportstatistikdokumentet skal opfylde følgende betingelser:
a)
det skal indeholde alle oplysninger som fastsat i de relevante bilag omhandlet i
stk. 1 og underskrives af de relevante erhvervsdrivende, som er ansvarlige for,
at deres oplysninger er korrekte
det skal attesteres:
i)
ii)
af de relevante myndigheder i flagmedlemsstaten eller
af de relevante myndigheder i en anden medlemsstat, hvor varerne
landes, for så vidt de i dokumentet omhandlede mængder eksporteres fra
den pågældende medlemsstats område til et tredjeland; denne
medlemsstat tilsender inden for to måneder flagstaten en kopi af det
attesterede statistikdokument.
b)
3.
Medlemsstaterne påser, at deres toldmyndigheder eller andre relevante officielle
repræsentanter anmoder om og undersøger alle dokumenter, herunder
statistikdokumentet, vedrørende eksport af enhver af de fiskearter, der er omhandlet i
artikel 1.
Disse myndigheder kan også undersøge indholdet af alle ladninger for at kontrollere,
om oplysningerne i nævnte dokumenter er korrekte.
4.
Hver medlemsstat giver Kommissionen oplysninger om de relevante myndigheder,
der er omhandlet i stk. 2, litra b). Kommissionen giver disse oplysninger videre til de
øvrige medlemsstater.
Eksport af enhver af de fiskearter, der er omhandlet i artikel 1, er forbudt, hvis den
pågældende ladning ikke ledsages af det tilhørende eksportstatistikdokument,
attesteret og udfyldt i overensstemmelse med stk. 1 og 2.
5.
D
EL
3: M
EDLEMSSTATENS FORPLIGTELSER VED REEKSPORT
Artikel 6
Reeksportcertifikat
1.
Der skal udfærdiges et reeksportcertifikat for enhver mængde fisk af de i artikel 1
omhandlede arter, som:
a)
b)
reeksporteres fra EF til et tredjeland efter import til EF eller
importeres til EF fra et tredjeland efter reeksport fra dette tredjeland.
7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Reeksportcertifikatet udfærdiges som vist i:
a)
b)
c)
2.
bilag IX for almindelig tun
bilag X for sværdfisk
bilag XI eller XII for storøjet tun.
Reeksportcertifikatet skal opfylde følgende betingelser:
a)
det skal indeholde alle oplysninger som fastsat i de relevante bilag omhandlet i
stk. 1, andet afsnit, og underskrives af de relevante erhvervsdrivende, som er
ansvarlige for, at deres oplysninger er korrekte
det skal attesteres af myndighederne i den medlemsstat, som varerne forventes
reeksporteret fra, eller af myndighederne i det tredjeland, som varerne er blevet
reeksporteret fra
det skal ledsages af en behørigt attesteret kopi af det importstatistikdokument,
der er omhandlet i artikel 4.
b)
c)
3.
De medlemsstater, som attesterer reeksportcertifikaterne efter stk. 2, litra b),
afkræver reeksportørerne de fornødne dokumenter til attestering af, at de
reeksporterede ladninger fisk stemmer overens med de oprindeligt importerede
ladninger. Medlemsstaterne tilsender på anmodning flagstaten eller eksportstaten
kopi af reeksportcertifikatet.
Reeksportcertifikatet sendes til import- eller reeksportstatens myndigheder.
Medlemsstaterne påser, at deres toldmyndigheder eller andre relevante officielle
repræsentanter anmoder om og undersøger alle dokumenter, herunder
reeksportcertifikatet, vedrørende reeksport af enhver af de fiskearter, der er
omhandlet i artikel 1.
Disse myndigheder kan også undersøge indholdet af alle ladninger for at kontrollere,
om oplysningerne i nævnte dokumenter er korrekte.
4.
5.
6.
Reeksport og import efter reeksport af enhver af de fiskearter, der er omhandlet i
artikel 1, er forbudt, hvis den pågældende ladning ikke ledsages af det tilhørende
reeksportcertifikat, attesteret og udfyldt i overensstemmelse med stk. 1 og 2.
Artikel 7
Successiv reeksport
1.
Alle mængder fisk af de i artikel 1 omhandlede arter, som reeksporteres efter allerede
tidligere at have været reeksporteret, skal ledsages af et nyt reeksportcertifikat
udfærdiget og attesteret i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 og 2.
Artikel 6, stk. 3 - 6, anvendes.
2.
Det nye reeksportcertifikat, som er omhandlet i stk. 1, ledsages af en attesteret kopi
af de tidligere, behørigt attesterede reeksportcertifikater, som ledsagede ladningen.
8
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Kapitel 3: Indberetning af data
Artikel 8
Attesteringsoplysninger
Hver medlemsstat sender senest 30 dage efter denne forordnings ikrafttræden Kommissionen
en model af sine statistikdokumenter og reeksportcertifikater. Medlemsstaten sender også
Kommissionen alle oplysninger om attestering, ligesom den i god tid giver meddelelse om
eventuelle ændringer af disse formularer i overensstemmelse med følgende modeller:
a)
b)
ICCAT-modellen i bilag XIII for almindelig tun, sværdfisk og storøjet tun
IOTC-modellen i bilag XIV for storøjet tun.
Artikel 9
Indberetning af data
1.
De medlemsstater, som importerer, eksporterer eller reeksporterer fisk af de arter, der
er omhandlet i artikel 1, sender ad elektronisk vej inden den 15. marts for perioden
1. juli - 31. december i det foregående år og inden den 15. september for perioden
1. januar - 30. juni i det indeværende år Kommissionen en rapport om:
a)
hvor stor en mængde fisk af hver enkelt kommerciel præsentationsform der er
importeret til deres område, for så vidt angår de i artikel 1 omhandlede
fiskearter, opgjort efter oprindelsestredjeland, fangststed og anvendt
fiskeredskabstype
hvor stor en mængde fisk af hver enkelt kommerciel præsentationsform der er
importeret til deres område, for så vidt angår de i artikel 1 omhandlede
fiskearter, efter at have været reeksporteret af et tredjelande, opgjort efter
oprindelsestredjeland, fangststed og det anvendte fiskeredskabstype.
b)
2.
Den i stk. 1 omhandlede rapport skal indeholde de oplysninger, som er anført i:
a)
b)
c)
bilag XV for almindelig tun
bilag XVI for sværdfisk
bilag XVII eller XVIII for storøjet tun.
9
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0010.png
Artikel 10
National rapport
De medlemsstater, som eksporterer fisk af de arter, der er omhandlet i artikel 1, kontrollerer,
at de importdata, som Kommissionen sender dem, stemmer overens med deres egne data. De
underretter Kommissionen om resultatet af denne kontrol i den nationale rapport, som er
omhandlet i artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 1936/2001
8
.
Kapitel 4: Afsluttende bestemmelser
Artikel 11
Ændring af bilag
Bilagene kan ændres i medfør af ICCAT’s og IOTC’s bevarelsesforanstaltninger, der er
blevet bindende for EF, efter proceduren i artikel 12, stk. 2.
Artikel 12
Udvalgsprocedure
1.
2.
3.
Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur, der blev
oprettet ved artikel 17 i forordning (EØF) nr. 3760/92
9
.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.
Tidsrummet i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.
Artikel 13
Ophævelse
1.
2.
Forordning (EF) nr. 858/94 ophæves.
Henvisninger til den ophævede forordning skal betragtes som henvisninger til
nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag XIX.
8
9
EFT L 263 af 3.10.2001, s. 1.
EFT L 389 af 31.12.1992, s. 1.
10
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 14
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers
Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den …
På Rådets vegne
Formand
11
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0012.png
BILAG I
VARER OMHANDLET I ARTIKEL 3, LITRA a)
Uden at det i øvrigt indskrænker reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur,
anses varebeskrivelserne kun for vejledende. I dette bilag gælder TARIC-koderne, som de er
på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning.
TARIC-kode
0301 99 90 60
0302 35 10 00
0302 35 90 00
0303 45 11 00
0303 45 13 00
0303 45 19 00
0303 45 90 00
0304 10 38 60
0304 10 98 50
0304 20 45 10
0304 90 97 70
0305 20 00 18
0305 20 00 74
0305 30 90 30
0305 49 80 10
0305 59 90 40
0305 69 90 30
1604 14 11 20
1604 14 16 20
1604 14 18 20
1604 20 70 30
12
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0013.png
BILAG II
PRODUKTER OMHANDLET I ARTIKEL 3, LITRA b)
Uden at det i øvrigt indskrænker reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur,
anses varebeskrivelserne kun for vejledende. I dette bilag gælder TARIC-koderne, som de er
på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning.
TARIC-kode
0301 99 90 70
0302 69 87 00
0303 79 87 10
0303 79 87 20
0303 79 87 90
0304 10 38 70
0304 10 98 55
0304 20 87 00
0304 90 65 00
0305 20 00 19
0305 20 00 76
0305 30 90 40
0305 49 80 20
0305 59 90 50
0305 69 90 50
1604 19 91 30
1604 19 98 20
1604 20 90 60
13
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0014.png
BILAG III
PRODUKTER OMHANDLET I ARTIKEL 3, LITRA c)
Uden at det i øvrigt indskrænker reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur,
anses varebeskrivelserne kun for vejledende. I dette bilag gælder TARIC-koderne, som de er
på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning.
TARIC-kode
0301 99 90 75
0302 34 10 00
0302 34 90 00
0303 44 11 00
0303 44 13 00
0303 44 19 00
0303 44 90 00
0304 10 38 75
0304 10 98 65
0304 20 45 20
0304 90 97 75
0305 20 00 21
0305 20 00 78
0305 30 90 75
0305 49 80 60
0305 59 90 45
0305 69 90 40
1604 14 11 30
1604 14 16 30
1604 14 18 30
1604 20 70 40
14
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0015.png
BILAG IV a
ICCAT-STATISTIKDOKUMENT FOR ALMINDELIG TUN (MODEL)
DOKUMENTNR.:
ICCAT-STATISTIKDOKUMENT FOR ALMINDELIG TUN
EKSPORTDEL
1. FLAGSTAT
2. FARTØJETS NAVN OG REGISTRERINGSNUMMER
(hvis det foreligger)
3. TONNARA
(hvis relevant)
4. EKSPORTSTED
(lokalitet, stat/provins, land)
5. BESKRIVELSE AF FISKEN
Vare
F/FR
Type
a
Redskabs-
RD/GG/DR/FL/OT kode
b
Fangstområde
c
Nettovægt
(kg)
Mærkenr.
(hvis relevant)
a
b
c
F = fersk, FR = frosset, RD = levende vægt, GG = renset, uden gæller, DR = klargjort vægt, FL = fileter, OT = andet.
Angiv varetype:
Hvis koden OT anvendes, angives redskabstype:
Havområde (det østlige Atlanterhav, det vestlige Atlanterhav, Middelhavet, Stillehavet).
6. EKSPORTØRENS ATTESTERING
-
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er
komplette, sande og korrekte.
Licensnr.
Navn
Adresse
Underskrift
Dato
(hvis relevant)
7. REGERINGENS ATTESTERING
-
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er
komplette, sande og korrekte.
Officielt
Embedsmandens navn og stilling
Underskrift
Dato
stempel
IMPORTDEL
8. IMPORTØRENS ATTESTERING
-
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er
komplette, sande og korrekte.
(transitland)
Licensnr.
Navn
Adresse
Underskrift
Dato
(hvis relevant)
IMPORTØRENS ATTESTERING
(transitland)
Navn
Adresse
Underskrift
Dato
Dato
Land
Licensnr.
(hvis relevant)
Licensnr.
(hvis relevant)
IMPORTØRENS ATTESTERING
(endelig bestemmelse)
Navn
Adresse
Underskrift
ENDELIGT IMPORTSTED:
Lokalitet
Stat eller provins
NB: HVIS DETTE DOKUMENT UDFYLDES PÅ ET ANDET SPROG END ENGELSK, SKAL DER VEDLÆGGES EN
OVERSÆTTELSE TIL ENGELSK.
15
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
VEJLEDNING OM STATISTIKDOKUMENTET FOR ALMINDELIG TUN
I henhold til ICCAT’s henstillinger af 1992 har parter, som importerer almindelig tun til ICCAT’s kontraherende parter eller
en regionaløkonomisk organisations område, pligt til at udfylde de relevante rubrikker i dette dokument. Import af ladninger
af almindelig tun til ICCAT’s kontraherende parter tillades kun i følge med udfyldte og gyldige dokumenter. Ladninger af
almindelig tun ledsaget af statistikdokumenter for almindelig tun, som ikke er korrekt udfyldt (dvs. at statistikdokumentet for
almindelig tun enten mangler ved afsendelsen, er mangelfuldt, forkert eller forfalsket) betragtes som ulovlige forsendelser af
almindelig tun, som er i modstrid med ICCAT’s bevarelsesforanstaltninger, og deres import til en kontraherende parts
område stilles i bero (IND TIL DER FREMLÆGGES ET KORREKT UDFYLDT DOKUMENT) eller underlægges
administrative sanktioner eller lignende.
Denne vejledning er tænkt som en hjælp til at udfylde de forskellige dele i statistikdokumentet for almindelig tun, som
vedrører eksportører, importører og regeringsattesteringen. HVIS DETTE DOKUMENT UDFYLDES PÅ ET ANDET
SPROG END ENGELSK, SKAL DER VEDLÆGGES EN OVERSÆTTELSE TIL ENGELSK.
NB:
HVIS EN VARE
FREMSTILLET AF ALMINDELIG TUN EKSPORTERES DIREKTE TIL JAPAN UDEN FØRST AT PASSERE
GENNEM ET TRANSITLAND, MÅ ALLE FISKENE ANGIVES I DET SAMME DOKUMENT. HVIS VAREN
FREMSTILLET AF ALMINDELIG TUN DERIMOD EKSPORTERES VIA ET TRANSITLAND (DVS. ET ANDET
LAND END VARENS ENDELIGE BESTEMMELSESSTED), SKAL DER UDFYLDES SÆRSKILTE DOKUMENTER
FOR DE FORSKELLIGE BESTEMMELSESSTEDER, ELLER HVER FISK SKAL LEDSAGES AF ET SÆRSKILT
DOKUMENT, SÅ DET KAN KONSTATERES, OM LADNINGEN DELES OP I ET TRANSITLAND. ANDRE DELE AF
FISK END KØD (DVS. HOVED, ØJNE, MÆLKE, INDVOLDE, HALE) MÅ IMPORTERES UDEN DOKUMENTET.
VEJLEDNING
DOKUMENTNR.:
Dokumentets nummer er landekodet og tildeles af det land, der udsteder dokumentet.
(1)
FLAGSTAT:
Angiv navnet på det land, som det fartøj, der har fanget ladningen af almindelig tun, er
indregistreret i, og som har udstedt dette dokument. I henhold til ICCAT’s henstilling har kun flagstaten for det
fartøj, der har fanget tunen, beføjelse til at udstede dette dokument.
FARTØJETS NAVN OG REGISTRERINGSNUMMER (hvis det foreligger):
Angiv navn og
registreringsnummer på det fartøj, der har fanget ladningen af almindelig tun. Hvis der er angivet mærkenumre i
punkt 5, er det ikke nødvendigt at udfylde denne rubrik.
TONNARA (hvis relevant):
Angiv navnet på den tonnara, som ladningen af almindelig tun er fanget med.
EKSPORTSTED:
Specificer lokalitet og stat/provins samt land, som tunen er eksporteret fra.
BESKRIVELSE AF FISKEN:
Eksportøren skal fremlægge følgende oplysninger så præcist som muligt.
NB:
kun én varetype pr. linje.
(1)
Varetype:
Specificer, om den vare, der forsendes, er FERSK eller FROSSET (F/FR), og om den angives som
LEVENDE VÆGT, RENSET UDEN GÆLLER, KLARGJORT VÆGT, FILETER eller ANDET
(RD/GG/DW/FL/OT). Hvis koden OT anvendes, angives ladningens varetype.
(2)
Redskabstype:
specificer efter nedenstående liste, hvilken redskabstype der er brugt til at fange tunen.
(3)
Fangstområde:
angiv det havområde, hvor tunen er fanget (dvs. det østlige Atlanterhav, det vestlige
Atlanterhav, Middelhavet (se nedenstående kort 4), Stillehavet).
(4) Nettovægt i kg.
(5) Landekodet mærkenummer (hvis relevant).
(6)
EKSPORTØRENS ATTESTERING:
Den person eller organisation, som eksporterer ladningen af almindelig
tun, skal opgive navn og adresse samt dato for eksport af ladningen og organisationens eventuelle licensnummer.
REGERINGENS ATTESTERING:
Angiv navn og stilling på den embedsmand, som underskriver dokumentet.
Denne embedsmand skal være tilknyttet den relevante afdeling hos regeringsmyndighederne i flagstaten for det
fartøj, der har fanget fisken, som dokumentet omhandler. Denne bestemmelse kan dog fraviges i
overensstemmelse med ICCAT’s AFGØRELSE OM REGERINGSEMBEDSMÆNDS ATTESTERING AF
STATISTIKDOKUMENTET FOR ALMINDELIG TUN.
IMPORTØRENS ATTESTERING:
Den person eller organisation, som importerer ladningen af almindelig tun,
skal opgive navn og adresse samt dato for import af ladningen og organisationens eventuelle licensnummer. Dette
omfatter også import til transitlandet. Ved ferske eller kølede varer kan en medarbejder i toldbehandlingskontoret
underskrive på importørens vegne, hvis denne har givet behørig tilladelse hertil.
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(8)
16
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
REDSKABSKODER:
Kode
BB
GILL
HAND
HARP
LL
Redskabstype
Stang
Garn
Håndline
Harpun
Langline
MWT
PS
RR
SPHL
SPOR
Flydetrawl
Vod
Stang/fiskehjul
Fritidsfiskeri med håndline
Fritidsfiskeri (ikke klassificeret)
SURF
TL
TRAP
TROP
UNCL
OT
Overfladefiskeri (ikke
klassificeret)
Overvåget line ("tended
line")
Tonnara
Slæbeline
Ikke nærmere angivne
metoder
Andet - beskriv
fangstredskab:
17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0018.png
BILAG IV b
Tredjelande, der er godkendt af ICCAT, og hvis statistikdokument kan attesteres af en institution, som er godkendt til dette
formål, fx et handelskammer: Angola, Brasilien, Canada, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea, Japan, Kap
Verde, Kina, Korea, Kroatien, Libyen, Marokko, Rusland, São Tomé og Príncipe, Sydafrika, Tunesien, Uruguay, USA,
Venezuela, Ækvatorialguinea.
18
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0019.png
BILAG V
ICCAT-STATISTIKDOKUMENT FOR SVÆRDFISK (MODEL)
DOKUMENTNR.
ICCAT STATISTIKDOKUMENT FOR SVÆRDFISK
EKSPORTDEL
1. FLAGSTAT/FLAGENHED/FLAGFISKERIENHED:
2. EKSPORTSTED:
LOKALITET
STAT ELLER PROVINS
LAND/ENHED/FISKERIENHED
(d) Stillehavet
(e) Ind. Oc.
[3. FANGSTOMRÅDE (afkryds)
(a) nordl. Atlant. (b) sydl. Atlant.
4. BESKRIVELSE AF FISKEN
Varetype
a
F/FR
RD/GG/DR/FL/ST/OT
(c) Middelhavet
Hvis (d) eller (e) afkrydses, skal punkt 4 og 5 ikke udfyldes]
Fartøjets navn og
registreringsnummer
Redskabskode
b
Nettovægt
(kg)
a
b
F = fersk, FR = frosset, RD = levende vægt, GG = renset, uden gæller, DR = klargjort vægt, FL = fileter, ST = steak, OT = andet (angiv
varetype:__________)
Hvis koden OT anvendes, angives redskabstype:
5. EKSPORTØRENS ATTESTERING
For at eksportere sværdfisk til lande, som har valgt at følge ICCAT’s
alternative mindstemål for sværdfisk, skal eksportøren attestere, at ovenstående
atlantiske
sværdfisk vejer over
15 kg (33 lb.) eller, hvis fisken er parteret, at stykkerne stammer fra en sværdfisk på over 15 kg.
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er komplette, sande og korrekte.
Navn
Org. navn
Adresse
Underskrift
Dato
Licensnr.
(hvis relevant)
6. REGERINGENS ATTESTERING
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste
overbevisning er komplette, sande og korrekte.
Embedsmandens navn og stilling Underskrift
Dato
Officielt stempel
[Nettovægt (kg)]
IMPORTDEL
7. IMPORTØRENS ATTESTERING
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste
overbevisning er komplette, sande og korrekte.
IMPORTØRENS ATTESTERING
(transitland/transitenhed/transitfiskerienhed)
Navn
Adresse
Underskrift
Dato
IMPORTØRENS ATTESTERING
(transitland/transitenhed/transitfiskerienhed)
Navn
Adresse
Underskrift
Dato
IMPORTØRENS ATTESTERING
(endelig bestemmelse)
Navn
Adresse
Underskrift
Licensnr.
Licensnr.
Dato
Licensnr.
Endeligt importsted - Lokalitet: ______Stat eller provins:_______Land/enhed/fiskerienhed ________
19
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0020.png
VEJLEDNING OM ICCAT STATISTIKDOKUMENTET FOR SVÆRDFISK
I henhold til ICCAT’s henstilling af 2001 skal sværdfisk, som importeres til ICCAT’s kontraherende parter eller en
regionaløkonomisk organisations område, fra den 1. januar 2003 ledsages af et ICCAT-statistikdokument for sværdfisk.
Parter, som importerer eller eksporterer sværdfisk, skal, uanset hvilket havområde fisken stammer fra, udfylde de relevante
rubrikker i nærværende ICCAT-statistikdokument for sværdfisk. Import af ladninger af sværdfisk til ICCAT’s kontraherende
parter (fx Japan, Canada, USA, Spanien osv.) tillades kun i følge med udfyldte og gyldige dokumenter. Ladninger af
sværdfisk ledsaget af statistikdokumenter for sværdfisk, som ikke er korrekt udfyldt (dvs. at statistikdokumentet for
sværdfisk enten mangler ved afsendelsen, er mangelfuldt, forkert eller forfalsket) betragtes som ulovlige forsendelser, som er
i modstrid med ICCAT’s bevarelsesforanstaltninger, og deres import til en kontraherende parts område stilles i bero (INDTIL
DER FREMLÆGGES ET KORREKT UDFYLDT DOKUMENT) eller underlægges administrative sanktioner eller
lignende.
Denne vejledning er tænkt som en hjælp til at udfylde de forskellige dele i statistikdokumentet for sværdfisk, som vedrører
eksportører, importører og regeringsattesteringen. Hvis dette dokument udfyldes på et andet sprog end engelsk, skal der
vedlægges eller efterfølgende fremsendes en oversættelse til engelsk. NB: Hvis en vare fremstillet af sværdfisk eksporteres
direkte fra landet/enheden/fiskerienheden, hvor den er fanget, til en kontraherende part uden først at passere gennem et
end
transitland/en
transitenhed/transitfiskerienhed,
(dvs.
et
andet
land/en
anden
enhed/fiskerienhed
landet/enheden/fiskerienheden, som er varens endelige bestemmelsessted), skal der udfyldes særskilte dokumenter for de
forskellige bestemmelsessteder, eller hver fisk skal ledsages af et særskilt dokument, så det kan konstateres, om ladningen
deles op i et transitland/en transitenhed/fiskeritransitenhed. Andre dele af sværdfisk end kød (dvs. hoved, øjne, mælke,
indvolde, hale) må importeres uden dokumentet.
DOKUMENTNR.:
Dokumentets nummer kodes efter land/enhed/fiskerienhed og tildeles af landet/enheden/fiskerienheden,
der udsteder dokumentet.
(1) FLAGSTAT/FLAGENHED/FLAGFISKERIENHED:
Angiv navnet på landet/enheden/fiskerienheden, som det fartøj,
der har fanget ladningen af sværdfisk, er indregistreret i og som har udstedt dette dokument. I henhold til ICCAT’s
henstilling har kun flagstaten for det fartøj, der har fanget fisken, beføjelse til at udstede dette dokument, medmindre fartøjet
driver fiskeri som led i en befragtningsaftale, i hvilket tilfælde eksportlandet har beføjelse til at udstede dokumentet.
(2) EKSPORTSTED:
Angiv lokalitet, stat/provins og land/enhed/fiskerienhed, som sværdfisken er eksporteret fra.
[(3) FANGSTOMRÅDE:
Afkryds det område, hvor fisken er fanget. (Hvis (d) eller (e) afkrydses, er det ikke nødvendigt at
udfylde punkt 4 og 5)]
(4) BESKRIVELSE AF FISKEN:
Eksportøren skal fremlægge følgende oplysninger så præcist som muligt. (NB: kun én
varetype pr. linje.) (1) Varetype: specificer, om den vare, der forsendes, er FERSK eller FROSSET, og om den angives som
LEVENDE VÆGT, RENSET UDEN GÆLLER, KLARGJORT VÆGT, FILETER eller ANDET. Hvis koden OT anvendes,
angives ladningens varetype. (2) FARTØJETS NAVN OG REGISTRERINGSNUMMER: Angiv navn og
registreringsnummer (hvis det foreligger) på det fartøj, som har fanget sværdfisken. Hvis ladningen stammer fra forskellige
fartøjer, angives numrene på samtlige fartøjer, som ladningen stammer fra. (3) Redskabskode: specificer efter nedenstående
liste, hvilken redskabstype der er brugt til at fange sværdfisken. (5) Nettovægt i kg.
(5) EKSPORTØRENS ATTESTERING:
Den person eller organisation, som eksporterer ladningen af sværdfisk, påfører
navn, adresse og underskrift samt dato for eksport af ladningen og organisationens eventuelle licensnummer. For at
eksportere sværdfisk til lande, som har valgt at følge ICCAT’s alternative mindstemål for sværdfisk, skal eksportøren
attestere, at de angivne sværdfisk fra Atlanterhavet vejer over 15 kg (33 lb.) eller, hvis fisken er parteret, at stykkerne
stammer fra en sværdfisk på over 15 kg.
(6) REGERINGENS ATTESTERING:
Angiv navn og stilling på den embedsmand, som underskriver dokumentet. Denne
embedsmand skal være tilknyttet den relevante afdeling hos regeringsmyndighederne i flagstaten for det fartøj, der har fanget
sværdfisken, som dokumentet omhandler. Dokumentet kan underskrives af en anden person eller institution, som har fået
behørig beføjelse hertil af regeringen i fartøjets flagstat, eller, hvis fartøjet driver fiskeri som led i en befragtningsaftale, af en
regeringsembedsmand eller anden person eller institution, som har fået beføjelse hertil af eksportlandet. [Ladningens
nettovægt skal også anføres i kg i denne rubrik.]
(7) IMPORTØRENS ATTESTERING:
Den person eller organisation, som importerer ladningen af sværdfisk, påfører
navn, adresse og underskrift samt dato for import af ladningen, organisationens eventuelle licensnummer og det endelige
bestemmelsessted. Dette omfatter også import til transitlandet/transitenheden/transitfiskerienheden. Ved ferske eller kølede
varer kan en medarbejder i toldbehandlingskontoret underskrive på importørens vegne, hvis denne har givet behørig tilladelse
hertil.
20
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0021.png
REDSKABSKODE
BB
GILL
HAND
HARP
LL
MWT
PS
RR
REDSKABSTYPE
Stang
Garn
Håndline
Harpun
Langline
Flydetrawl
Vod
Stang/fiskehjul
REDSKABSKODE
SPHL
SPOR
SURF
TL
TRAP
TROP
UNCL
OT
REDSKABSTYPE
Fritidsfiskeri med
håndline
Fritidsfiskeri (ikke
klassificeret)
Overfladefiskeri (ikke
klassificeret)
Overvåget line ("tended
line")
Tonnara
Slæbeline
Ikke nærmere angivne
metoder
Andet
Originalen skal ledsage ladningen, som eksporteres. Der opbevares en kopi til orientering. Originalen (import) eller en kopi
(eksport) frankeres og sendes pr. brev eller fax højst 24 timer efter import eller eksport til: XXXX
21
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0022.png
BILAG VI
ICCAT-STATISTIKDOKUMENTET FOR STORØJET TUN (MODEL)
DOKUMENTNR.
ICCAT-STATISTIKDOKUMENT FOR STORØJET TUN
EKSPORTDEL
1. FARTØJETS NAVN OG REGISTRERINGSNUMMER
(hvis det foreligger)
2. TONNARA
(hvis relevant)
3. EKSPORTSTED
(Lokalitet, stat/provins, land/enhed/fiskerienhed)
4. FANGSTOMRÅDE
(afkryds et af nedenstående)
__ (a) Atlanterhavet
__ (b) Stillehavet
__ (c) Det Indiske Ocean
* Hvis (b) eller (c) afkrydses, skal punkt 6 og 7 ikke udfyldes.
5. BESKRIVELSE AF FISKEN
F/FR
Varetype
1
RD/GG/DR/FL/OT
Redskabskode
2
Nettovægt (kg)
1
= F = fersk, FR = frosset, RD = levende vægt, GG = renset, uden gæller, DR = klargjort vægt, FL = fileter
OT = andet - angiv varetype
2
= Hvis koden OT anvendes, angives redskabstype:
6. REGERINGENS ATTESTERING
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste
overbevisning er komplette, sande og korrekte.
Ladningens samlede vægt ___________ kg
Embedsmandens navn og stilling
Underskrift
Dato
Officielt stempel
IMPORTDEL
7. IMPORTØRENS ATTESTERING
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste
overbevisning er komplette, sande og korrekte.
IMPORTØRENS ATTESTERING
(transitland/transitenhed/transitfiskerienhed)
Navn
Adresse
Underskrift
Dato
Licensnr.
(hvis relevant)
IMPORTØRENS ATTESTERING
(transitland/transitenhed/transitfiskerienhed)
Navn
Adresse
Underskrift
Dato
Licensnr.
(hvis relevant)
ENDELIGT IMPORTSTED
Lokalitet
Stat/Provins
Land/enhed/fiskerienhed
NB: HVIS DETTE DOKUMENT UDFYLDES PÅ ET ANDET SPROG END ENGELSK, SKAL DER VEDLÆGGES EN
OVERSÆTTELSE TIL ENGELSK.
22
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0023.png
VEJLEDNING
DOKUMENTNR.:
Dokumentets nummer kodes efter land/enhed/fiskerienhed og tildeles af landet/enheden/fiskerienheden,
der udsteder dokumentet.
(1) INDREGISTRERINGSLAND/ENHED/FISKERIENHED:
Angiv navnet på landet/enheden/fiskerienheden, som det
fartøj, der har fanget ladningen af storøjet tun, er indregistreret i og som har udstedt nærværende dokument. I henhold til
ICCAT’s henstilling har kun flagstaten for det fartøj, der har fanget den storøjede tun, beføjelse til at udstede dette dokument,
medmindre fartøjet driver fiskeri som led i en befragtningsaftale, i hvilket tilfælde en embedsmand eller anden person eller
institution, som eksportlandet har bemyndiget hertil, har beføjelse til at udstede dokumentet.
(2) FARTØJETS NAVN OG REGISTRERINGSNUMMER
(hvis det foreligger): Angiv navn og registreringsnummer på
det fartøj, der har fanget ladningen af storøjet tun.
(3) TONNARA
(hvis relevant): Angiv navnet på den tonnara, som ladningen af storøjet tun er fanget i.
(4) EKSPORTSTED:
Specificer lokalitet og stat/provins samt land/enhed/fiskerienhed, som den storøjede tun er eksporteret
fra.
(5) FANGSTOMRÅDE:
Afkryds det område, hvor fisken er fanget (Hvis (b) eller (c) afkrydses, er det ikke nødvendigt at
udfylde punkt 6 og 7).
(6) BESKRIVELSE AF FISKEN:
Eksportøren skal fremlægge følgende oplysninger så præcist som muligt.
NB:
kun én
varetype pr. linje.
(1)
Varetype: specificer, om den vare, der forsendes, er FERSK eller FROSSET, og om den angives som LEVENDE
VÆGT, RENSET UDEN GÆLLER, KLARGJORT VÆGT, FILETER eller ANDET. Hvis koden OT anvendes,
angives ladningens varetype.
Redskabskode: specificer efter nedenstående liste den redskabstype, der er brugt til at fange tunen. Hvis
redskabskoden OT anvendes, angives fiskeredskab, herunder opdræt.
Nettovægt i kg.
(2)
(3)
(7) EKSPORTØRENS ATTESTERING:
Den person eller organisation, som eksporterer ladningen af storøjet tun, påfører
navn, adresse og underskrift samt dato for eksport af ladningen og organisationens eventuelle licensnummer.
(8) REGERINGENS ATTESTERING:
Angiv navn og stilling på den embedsmand, som underskriver dokumentet. Denne
embedsmand skal være tilknyttet den relevante afdeling hos regeringsmyndighederne i flagstaten for det fartøj, der har fanget
den storøjede tun, som dokumentet omhandler. Dokumentet kan underskrives af en anden person eller institution, som har
fået beføjelse hertil af regeringen i fartøjets flagstat. Denne bestemmelse kan fraviges, hvis dokumentet attesteres af en
embedsmand, eller, hvis fartøjet driver fiskeri som led i en befragtningsaftale, af en anden person eller institution, som har
fået behørig beføjelse hertil af eksportlandet. Ladningens samlede vægt skal også anføres i denne rubrik.
(9) IMPORTØRENS ATTESTERING:
Den person eller organisation, som importerer ladningen af storøjet tun, påfører
navn, adresse og underskrift samt dato for import af ladningen, organisationens eventuelle licensnummer og det endelige
bestemmelsessted. Dette omfatter også import til transitlandet. Ved ferske eller kølede varer kan en medarbejder i
toldbehandlingskontoret underskrive på importørens vegne, hvis denne har givet behørig tilladelse hertil.
REDSKABSKODER:
Kode
BB
GILL
HAND
HARP
LL
MWT
PS
RR
SPHL
Redskabstype
Stang
Garn
Håndline
Harpun
Langline
Flydetrawl
Vod
Stang/fiskehjul
Fritidsfiskeri med
håndline
Kode
SPOR
SURF
TL
TRAP
TROP
UNCL
OT
Redskabstype
Fritidsfiskeri (ikke klassificeret)
Overfladefiskeri (ikke klassificeret)
Overvåget line ("tended line")
Tonnara
Slæbeline
Ikke nærmere angivne metoder
Andet
FREMSEND EN KOPI AF DET UDFYLDTE DOKUMENT TIL:
(angiv navn på det relevante kontor hos flagstatens
myndigheder).
23
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0024.png
BILAG VII
IOTC-STATISTIKDOKUMENTET FOR STORØJET TUN (MODEL)
DOKUMENTNR.
IOTC-STATISTIKDOKUMENT FOR STORØJET TUN
EKSPORTDEL
1. FLAGSTAT/FLAGENHED/FLAGFISKERIENHED
2. FARTØJETS NAVN OG REGISTRERINGSNUMMER
(hvis relevant)
3. TONNARA
(hvis relevant)
4. EKSPORTSTED
(lokalitet, stat/provins, land/enhed/fiskerienhed)
5. FANGSTOMRÅDE
(afkryds et af nedenstående)
(a) Det Indiske Ocean
6. BESKRIVELSE AF FISKEN
F/FR
Varetype
1
RD/GG/DR/FL/OT
Redskabskode
2
Nettovægt
(kg)
(b) Stillehavet
(c) Atlanterhavet
* Hvis (b) eller (c) afkrydses, skal punkt 6 og 7 ikke udfyldes.
1
2
= Beskrivelse af varetypen : F = fersk, FR = frosset, RD = levende vægt, GG = renset, uden gæller, DR = klargjort vægt, FL = fileter, OT = andet
= Hvis koden OT anvendes, angives redskabstype
7. EKSPORTØRENS ATTESTERING
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er
komplette, sande og korrekte.
Navn
Organisationsnavn
Adresse
Underskrift
Dato
Licensnr.
(hvis relevant)
8. REGERINGENS ATTESTERING
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er komplette,
sande og korrekte.
Ladningens samlede vægt ____________ kg
Navn og stilling
Underskrift
Dato
Officielt stempel
IMPORTDEL
IMPORTØRENS ATTESTERING
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er komplette,
sande og korrekte.
IMPORTØRENS ATTESTERING
(transitland/transitenhed/transitfiskerienhed)
Navn
Adresse
Underskrift
Dato
Licensnr.
(hvis relevant)
IMPORTØRENS ATTESTERING
(transitland/transitenhed/transitfiskerienhed)
Navn
Adresse
Underskrift
Dato
Licensnr.
(hvis relevant)
ENDELIGT IMPORTSTED
Lokalitet ___________ Stat/Provins ___________Land/enhed/fiskerienhed
24
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
VEJLEDNING
DOKUMENTNR.:
Dokumentets nummer er landekodet og tildeles af det land, der udsteder dokumentet.
(1) FLAGSTAT/FLAGENHED/FLAGFISKERIENHED:
Angiv navnet på det land, som det fartøj, der har fanget
ladningen af storøjet tun, er indregistreret i og som har udstedt nærværende dokument. I henhold til henstillingen har kun
flagstaten for det fartøj, der har fanget den storøjede tun, beføjelse til at udstede dette dokument, medmindre fartøjet driver
fiskeri som led i en befragtningsaftale, i hvilket tilfælde eksportlandet har beføjelse til at udstede dokumentet.
(2) FARTØJETS NAVN OG REGISTRERINGSNUMMER (hvis relevant):
Angiv navn og registreringsnummer på det
fartøj, der har fanget ladningen af storøjet tun.
(3) TONNARA (hvis relevant):
Angiv navnet på den tonnara, som ladningen af storøjet tun er fanget i.
(4) EKSPORTSTED:
Specificer lokalitet og stat/provins samt land, som den storøjede tun er eksporteret fra.
(5) FANGSTOMRÅDE:
Afkryds det område, hvor fisken er fanget. (Hvis (b) eller (c) afkrydses, er det ikke nødvendigt at
udfylde punkt 6 og 7).
(6) BESKRIVELSE AF FISKEN:
Eksportøren skal fremlægge følgende oplysninger så præcist som muligt.
NB:
kun én
varetype pr. linje.
(1)
Varetype: specificer, om den vare, der forsendes, er FERSK eller FROSSET, og om den angives som LEVENDE
VÆGT, RENSET UDEN GÆLLER, KLARGJORT VÆGT, FILETER eller ANDET. Hvis det drejer sig om
ANDET, angives ladningens varetype.
Redskabskode: specificer efter nedenstående liste den redskabstype, der er brugt til at fange den storøjede tun. Hvis
redskabskoden OT (andet) anvendes, angives fiskeredskab, herunder opdræt.
Nettovægt i kilogram.
(2)
(3)
(7) EKSPORTØRENS ATTESTERING:
Den person eller organisation, som eksporterer ladningen af storøjet tun, påfører
følgende oplysninger: navn, organisationsnavn, adresse og underskrift samt dato for eksport af ladningen og organisationens
licensnummer (hvis relevant).
(8) REGERINGENS ATTESTERING:
Angiv navn og stilling på den embedsmand, som underskriver dokumentet. Denne
embedsmand skal være tilknyttet den relevante afdeling hos regeringsmyndighederne i flagstaten for det fartøj, der har fanget
den storøjede tun, som dokumentet omhandler, men dokumentet kan underskrives af en anden person eller institution, som
har fået beføjelse hertil af regeringen i fartøjets flagstat. Denne bestemmelse kan fraviges, hvis dokumentet attesteres af en
embedsmand, eller, hvis fartøjet driver fiskeri som led i en befragtningsaftale, af en anden person eller institution, som har
fået beføjelse hertil af eksportlandet. Ladningens samlede vægt skal også anføres i denne rubrik.
(9) IMPORTØRENS ATTESTERING:
Den person eller organisation, som importerer ladningen af storøjet tun, påfører
følgende oplysninger: navn, adresse, underskrift, dato for import af ladningen, eventuelt licensnummer og endeligt
bestemmelsessted. Dette omfatter også import til transitlande. Ved ferske eller kølede varer kan en medarbejder i
toldbehandlingskontoret underskrive på importørens vegne, hvis denne har givet behørig tilladelse hertil.
REDSKABSKODE:
BB
GILL
HAND
HARP
LL
MWT
PS
RR
SPHL
SPOR
SURF
TL
TRAP
TROL
UNCL
OT
REDSKABSTYPE
STANG
GARN
HÅNDLINE
HARPUN
LANGLINE
FLYDETRAWL
VOD
STANG/FISKEHJUL
FRITIDSFISKERI MED HÅNDLINE
FRITIDSFISKERI (IKKE KLASSIFICERET)
OVERFLADEFISKERI (IKKE KLASSIFICERET)
OVERVÅGET LINE
TONNARA
SLÆBELINE
IKKE NÆRMERE ANGIVNE METODER
ANDET
FREMSEND EN KOPI AF DET UDFYLDTE DOKUMENT TIL FØLGENDE ADRESSE: (angiv navn på det relevante kontor hos
flagstatens myndigheder).
25
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0026.png
BILAG VIII a
Fortegnelse over fartøjer, som indgår i den japanske ophugningsordning
(pr. 1. november 2001)
Ophug-
ningsår
1
2
3
4
5
6
7
8
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
Flagstat
Fartøjets navn
Tonnage
Byggeår
Fiskeriområde
BOLIVIA
CAMBODJA
CAMBODJA
FILIPPINERNE
BOLIVIA
BELIZE
BELIZE
ÆKVATORIAL-
GUINEA
ÆKVATORIAL-
GUINEA
BOLIVIA
BOLIVIA
BOLIVIA
BOLIVIA
BOLIVIA
ÆKVATORIAL-
GUINEA
YING CHIN HSIANG 66
HUA CHENG 707
HUA CHUNG 808
CHEN FA 736
ZHONG I 85
LIEN TAI
JEFFREY 131
WIN FAR 236
379
606
549
636
437
491
597
672
1979
1980
1980
1979
1976
1979
1980
1978
INDISKE O.
INDISKE O.
INDISKE O.
ATLANTERH.
STILLEH.
ATLANTERH.
STILLEH.
INDISKE O.
9
2003
WIN FAR 266
535
1979
INDISKE O.
10
11
12
13
14
15
2003
2003
2003
2003
2003
2003
CHIN I MING
CHIN CHANG MING
GOLDEN RICH
(tidligere: ZHONG XIN 26)
663
578
520
556
690
578
1979
1980
1974
1982
1981
1988
ATLANTERH.
ATLANTERH.
ATLANTERH.
INDISKE O.
INDISKE O.
INDISKE O.
CHI MAN
HUNG YU 112
CHEN CHIANG 1
26
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0027.png
BILAG VIII b
Fortegnelse over fartøjer, som fører taiwansk flag og deltager i
omregistreringsprogrammet
Nr.
1
Flagstat
ÆKVATORIAL-
GUINEA
SEYCHELLERNE
SEYCHELLERNE
VANUATU
BELIZE
ÆKVATORIAL-
GUINEA
BELIZE
BELIZE
SEYCHELLERNE
BELIZE
BELIZE
BELIZE
BELIZE
BELIZE
BELIZE
BELIZE
BELIZE
BELIZE
BELIZE
BELIZE
Fartøjets navn
YIH SHUEN N° 212
Tonnage
470
Fiskeriområde
INDISKE O.
Byggeår
1999
2
3
4
5
6
SEYGEM
SEYSTAR
NINE LUCKY N° 1
WIN FAR N° 868
WEI CHING
573
573
508
498
498
STILLEH.
STILLEH.
STILLEH.
STILLEH.
ATLANTERH.
1997
1998
1998
1999
1997
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
JUI YING N° 666
CHEN FA N° 1
SEYPERAL
PING YUAN N° 201
LIAN HORNG N° 777
FONG KU N° 36
SHYE SIN N° 1
HUNG YU N° 212
HWA CHIN N° 202
SUNG HUI
HSIEN HUA 106
HSIEN HUA 107
FU YUAN N° 66
LONG CHANG N° 3
498
550
680
706
499
521
598
470
470
573
625
625
683
589
STILLEH.
INDISKE O.
STILLEH.
INDISKE O.
STILLEH.
STILLEH.
INDISKE O.
ATLANTERH.
ATLANTERH.
ATLANTERH.
STILLEH.
STILLEH.
STILLEH.
ATLANTERH.
1997
1997
1998
1996
1998
1997
1997
1997
1997
1998
2000
2000
1998
1997
27
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0028.png
BILAG IX
ICCAT-REEKSPORTCERTIFIKAT FOR ALMINDELIG TUN (MODEL)
DOKUMENTNR.
ICCAT-REEKSPORTCERTIFIKAT FOR ALMINDELIG TUN
EKSPORTDEL
1. REEKSPORTLAND/REEKSPORTENHED/REEKSPORTFISKERIENHED
2. REEKSPORTSTED
3. BESKRIVELSE AF DEN IMPORTEREDE FISK
Varetype
Nettovægt
F/FR
RD/GG/DR/FL/OT
(kg)
Flagstat/flagenhed/
flagfiskerienhed
Importdato
F = fersk, FR = frosset, RD = levende vægt, GG = renset, uden gæller, DR = klargjort vægt, FL = fileter, OT = andet (angiv varetype)
4. BESKRIVELSE AF DEN REEKSPORTEREDE FISK
Varetype
F/FR
RD/GG/DR/FL/OT
Nettovægt
(kg)
F = fersk, FR = frosset, RD = levende vægt, GG = renset, uden gæller, DR = klargjort vægt, FL = fileter, OT = andet (angiv varetype)
5. REEKSPORTØRENS ATTESTERING
-
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste
overbevisning er komplette, sande og korrekte.
Licensnr.
Navn
Adresse
Underskrift
Dato
(hvis relevant)
6. REGERINGENS ATTESTERING
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning
er komplette, sande og korrekte.
Officielt
Embedsmandens navn og stilling
Underskrift
Dato
stempel
IMPORTDEL
IMPORTØRENS ATTESTERING
-
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er
komplette, sande og korrekte.
(Transitland)
Licensnr.
Navn
Adresse
Underskrift
Dato
(hvis relevant)
IMPORTØRENS ATTESTERING
-
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er
komplette, sande og korrekte.
(Transitland)
Licensnr.
Navn
Adresse
Underskrift
Dato
(hvis relevant)
IMPORTØRENS ATTESTERING
-
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er
komplette, sande og korrekte.
(Endelig bestemmelse)
Licensnr.
Navn
Adresse
Underskrift
Dato
(hvis relevant)
ENDELIGT IMPORTSTED:
Lokalitet
Stat/provins
Land/enhed/fiskerienhed
NB: HVIS DETTE DOKUMENT UDFYLDES PÅ ET ANDET SPROG END ENGELSK, SKAL DER VEDLÆGGES EN
OVERSÆTTELSE TIL ENGELSK.
28
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
VEJLEDNING OM REEKSPORTCERTIFIKATET FOR ALMINDELIG TUN
Der er et stadig stærkere ønske om at få etableret et reeksportsystem som led i ICCAT’s statistiske registrering af almindelig
tun. I 1997 vedtog man en henstilling om etablering af ICCAT’s program for statistisk registrering af almindelig tun i
forbindelse med reeksport. I henstillingen fastlægges det, at virksomheder, som importerer reeksportet
1
almindelig tun til
Japan, skal fremlægge et ICCAT reeksportcertifikat
2
for almindelig tun, som skal attesteres af regeringsmyndighederne i
transitlandet eller -området
3
eller af en institution, som er bemyndiget hertil, fx et handels- og industrikammer, som er
godkendt af regeringen i transitlandet/-området. En kopi af det originale statistikdokument for almindelig tun (BTSD), som
ledsager tunen ved import, skal vedlægges reeksportcertifikatet. Denne vedlagte kopi af det originale statistikdokument skal
attesteres af regeringsmyndighederne i transitlandet/-området, eller af en institution, som er bemyndiget hertil, fx et handels-
og industrikammer, som er godkendt af regeringen i transitlandet/-området. Hvis tunen reeksporteres
4
igen, skal der sammen
med de tidligere kopier af dokumenter, herunder den attesterede kopi af statistikdokumentet og reeksportcertifikatet,
vedlægges et nyt reeksportcertifikat, som attesteres af regeringsmyndighederne i det sidste transitland/-område, eller af en
institution, som er bemyndiget hertil, fx et handels- og industrikammer, som er godkendt af regeringen i det sidste
transitland/-område. Import af ladninger af almindelig tun til Japan tillades kun i følge med et udfyldt og gyldigt
reeksportcertifikat. Ladninger af almindelig tun til reeksport, som ledsages af reeksportcertifikater, som ikke er korrekt
udfyldt
5
, betragtes som ulovlig reeksport af almindelig tun, som er i modstrid med ICCAT’s bevarelsesforanstaltninger, og
deres import til Japan stilles i bero, ind til der fremlægges et korrekt udfyldt reeksportcertifikat.
BEMÆRKNINGER:
Ved “reeksporteres” forstås, at tunen sendes via et land eller område (dog ikke frizoner) efter at være blevet eksporteret fra
det område, som det fartøj, der har fanget tunen, er indregistreret i (dog ikke frizoner).
2
I det følgende benævnt “reeksportcertifikat”.
3
Ved “transitland/-område” forstås et land eller område, som tunen sendes igennem efter at være blevet eksporteret fra det
land eller område, som det fartøj, der har fanget tunen, er indregistreret i (dog ikke frizoner).
4
Reeksport af almindelig tun fra én EF-medlemsstat til en anden er ikke omfattet af disse bestemmelser.
5
Ved “ikke korrekt udfyldt” forstås, at reeksportcertifikatet mangler ved afsendelsen, er mangelfuldt, forkert eller forfalsket.
1
Denne vejledning er tænkt som en hjælp til at udfylde de forskellige dele i reeksportcertifikatet for almindelig tun, som
vedrører eksportører, importører og regeringsattestering. Hvis dette dokument udfyldes på et andet sprog end engelsk, skal
der vedlægges en oversættelse til engelsk.
NB:
HVIS EN VARE FREMSTILLET AF ALMINDELIG TUN
EKSPORTERES
DIREKTE
TIL
JAPAN
UDEN
FØRST
AT
PASSERE
GENNEM
ANDRE
TRANSITLANDE/TRANSITENHEDER/TRANSITFISKERIENHEDER, MÅ ALLE FISKENE ANGIVES I DET
SAMME DOKUMENT. HVIS VAREN FREMSTILLET AF ALMINDELIG TUN DERIMOD EKSPORTERES VIA
TRANSITLANDE/TRANSITENHEDER/TRANSITFISKERIENHEDER
(DVS.
ANDRE
LANDE/ENHEDER/FISKERIENHEDER END VARENS ENDELIGE BESTEMMELSESSTED), SKAL DER
UDFYLDES SÆRSKILTE CERTIFIKATER FOR DE FORSKELLIGE BESTEMMELSESSTEDER, ELLER HVER FISK
SKAL LEDSAGES AF ET SÆRSKILT CERTIFIKAT, SÅ DET KAN KONSTATERES, OM LADNINGEN DELES OP I
ET TRANSITLAND/EN TRANSITENHEDTRANSITFISKERIENHED. ANDRE DELE AF FISK END KØD (DVS.
HOVED, ØJNE, MÆLKE, INDVOLDE, HALE) MÅ IMPORTERES UDEN CERTIFIKAT.
VEJLEDNING
DOKUMENTNR.:
Dokumentets
nummer
kodes
landet/enheden/fiskerienheden, der udsteder dokumentet.
(1)
efter
land/enhed/fiskerienhed
og
tildeles
af
det
(2)
(3)
4)
(5)
REEKSPORTLAND/REEKSPORTENHED/REEKSPORTFISKERIENHED:
Angiv
navnet
landet/enheden/fiskerienheden, der reeksporterer ladningen af almindelig tun, og som har udstedt dette certifikat.
I henhold til ICCAT’s henstilling har kun reeksportlandet/reeksportenheden/reeksportfiskerienheden beføjelse til
at udstede dette certifikat.
REEKSPORTSTED:
Specificer lokalitet og stat/provins samt land/enhed/fiskerienhed, som tunen er
eksporteret fra.
BESKRIVELSE AF DEN IMPORTEREDE FISK:
Eksportøren skal fremlægge følgende oplysninger så
præcist som muligt.
NB:
kun én varetype pr. linje. (1)
Varetype:
specificer, om den vare, der forsendes, er
FERSK eller FROSSET, og om den angives som LEVENDE VÆGT, RENSET UDEN GÆLLER,
KLARGJORT VÆGT, FILETER eller ANDET. Hvis der er tale om “Andet”, angives ladningens varetype. (2)
Nettovægt:
varens nettovægt i kg. (3) Flagstat/flagenhed/flagfiskerienhed: angiv navnet på
landet/enheden/fiskerienheden, som det fartøj, der har fanget tunen, er indregistreret i.(4)
Importdato.
BESKRIVELSE AF DEN REEKSPORTEREDE FISK:
Eksportøren skal fremlægge følgende oplysninger så
præcist som muligt.
NB:
kun én varetype pr. linje. (1)
Varetype:
specificer, om den vare, der forsendes, er
FERSK eller FROSSET, og om den angives som LEVENDE VÆGT, RENSET UDEN GÆLLER,
KLARGJORT VÆGT, FILETER eller ANDET. Hvis der er tale om “Andet”, angives ladningens varetype. (2)
Nettovægt:
varens nettovægt i kg.
REEKSPORTØRENS ATTESTERING:
Den person eller organisation, som reeksporterer ladningen af
almindelig tun, påfører navn, adresse og underskrift samt dato for reeksport af ladningen og organisationens
eventuelle licensnummer.
29
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(6)
(7)
REGERINGENS ATTESTERING:
Angiv navn og stilling på den embedsmand, som underskriver certifikatet.
Denne embedsmand skal være tilknyttet den relevante afdeling hos regeringsmyndighederne i
landet/enheden/fiskerienheden, som foretager den reeksport, som certifikatet omhandler. Denne bestemmelse kan
dog fraviges i overensstemmelse med ICCAT’s AFGØRELSE OM REGERINGSEMBEDSMÆNDS
ATTESTERING AF STATISTIKDOKUMENTET FOR ALMINDELIG TUN.
IMPORTØRENS ATTESTERING:
Den person eller organisation, som importerer tunen, påfører navn,
adresse og underskrift samt dato for import af tunen, organisationens eventuelle licensnummer og endeligt
bestemmelsessted. Dette omfatter også import til transitlande/transitenheder/transitfiskerienheder. Ved ferske
eller kølede varer kan en medarbejder i toldbehandlingskontoret underskrive på importørens vegne, hvis denne
har givet behørig tilladelse hertil.
FREMSEND EN KOPI AF DET UDFYLDTE CERTIFIKAT TIL: (angiv navn på det relevante kontor hos
myndighederne i reeksportlandet/reeksportenheden/reeksportfiskerienheden).
30
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0031.png
BILAG X
ICCAT-REEKSPORTCERTIFIKAT FOR SVÆRDFISK (MODEL)
DOKUMENTNR.
ICCAT-REEKSPORTCERTIFIKAT FOR SVÆRDFISK
EKSPORTDEL
1. REEKSPORTLAND/REEKSPORTENHED/REEKSPORTFISKERIENHED
2. REEKSPORTSTED
3. BESKRIVELSE AF DEN IMPORTEREDE FISK
F/FR
Varetype*
RD/GG/DR/FL/ST/OT
Nettovægt
(kg)
Flagstat/flagenhed/
flagfiskerienhed
Importdato
4. BESKRIVELSE AF DEN REEKSPORTEREDE FISK
F/FR
Varetyp*
RD/GG/DR/ST/FL/OT
Nettovægt
(kg)
*
F = fersk, FR = frosset, RD = levende vægt, GG = renset, uden gæller, DR = klargjort vægt, ST = steak, FL = fileter, OT = andet (angiv
varetype)
5. EKSPORTØRENS ATTESTERING:
For at eksportere sværdfisk til lande/enheder/fiskerienheder, som har
valgt at følge ICCAT’s alternative mindstemål for sværdfisk, skal eksportøren attestere, at ovenstående
atlantiske
sværdfisk vejer over 15 kg, (33 lb.) eller, hvis fisken er parteret, at stykkerne stammer fra en sværdfisk på over 15 kg.
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er komplette, sande og korrekte.
Navn
Org. navn
Adresse
Underskrift
Dato
Licensnr.
(hvis relevant)
6. REGERINGENS ATTESTERING
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning
er komplette, sande og korrekte.
Embedsmandens navn og stilling
Myndighed
IMPORTDEL
7. IMPORTØRENS ATTESTERING
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning
er komplette, sande og korrekte.
IMPORTØRENS ATTESTERING
(transitland/transitenhed/transitfiskerienhed)
Navn
Adresse
Underskrift
Dato
Licensnr.
IMPORTØRENS ATTESTERING
(transitland/transitenhed/transitfiskerienhed)
Navn
Adresse
Underskrift
Dato
Licensnr.
IMPORTØRENS ATTESTERING
(transitland/transitenhed/transitfiskerienhed)
Navn
Adresse
Underskrift
Dato
Licensnr.
ENDELIGT IMPORTSTED
Lokalitet: ____________ Stat eller provins: __________________Land/enhed/fiskerienhed
:____________
NB: HVIS DETTE DOKUMENT UDFYLDES PÅ ET ANDET SPROG END ENGELSK, SKAL DER VEDLÆGGES EN
OVERSÆTTELSE TIL ENGELSK.
Underskrift
Dato
31
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0032.png
VEJLEDNING
DOKUMENTNR.:
Dokumentets nummer kodes efter land/enhed/fiskerienhed og tildeles af landet/enheden/fiskerienheden,
der udsteder dokumentet.
(1) REEKSPORTLAND/REEKSPORTENHED/REEKSPORTFISKERIENHED
Angiv navnet på landet/enheden/fiskerienheden, som reeksporterer ladningen af sværdfisk, og som har udstedt dette
certifikat. I henhold til ICCAT’s henstilling har kun reeksportlandet/reeksportenheden/reeksportfiskerienheden beføjelse til at
udstede dette certifikat.
(2) REEKSPORTSTED
Specificer lokalitet og stat/provins samt land/enhed/fiskerienhed, som sværdfisken er reeksporteret fra.
(3) BESKRIVELSE AF DEN IMPORTEREDE FISK
Eksportøren skal fremlægge følgende oplysninger så præcist som muligt. NB: kun én varetype pr. linje. (1) Varetype:
specificer, om den vare, der forsendes, er FERSK eller FROSSET, og om den angives som LEVENDE VÆGT, RENSET
UDEN GÆLLER, KLARGJORT VÆGT, FILETER eller ANDET. Hvis koden “OT” anvendes, angives ladningens
varetype. (2) Nettovægt: varens nettovægt i kg. (3) Flagstat/flagenhed/flagfiskerienhed: angiv navnet på
landet/enheden/fiskerienheden, som det fartøj, der har fanget sværdfisken, er indregistreret i. (4) Importdato.
(4) BESKRIVELSE AF DEN REEKSPORTEREDE FISK
Eksportøren skal fremlægge følgende oplysninger så præcist som muligt. NB: kun én varetype pr. linje. (1) Varetype:
specificer, om den vare, der forsendes, er FERSK eller FROSSET, og om den angives som LEVENDE VÆGT, RENSET
UDEN GÆLLER, KLARGJORT VÆGT, FILETER eller ANDET. Hvis koden “OT” anvendes, angives ladningens
varetype. (2) Nettovægt: varens nettovægt i kg.
(5) REEKSPORTØRENS ATTESTERING
Den person eller organisation, som reeksporterer ladningen af sværdfisk, påfører navn, adresse og underskrift samt dato for
reeksport af ladningen og organisationens eventuelle licensnummer.
(6) REGERINGENS ATTESTERING
Angiv navn og stilling på den embedsmand, som underskriver certifikatet. Denne embedsmand skal være tilknyttet den
relevante afdeling hos regeringsmyndighederne i landet/enheden/fiskerienheden, som foretager den reeksport, som
certifikatet omhandler, eller være en person eller institution, som har fået behørig beføjelse af regeringsmyndighederne inden
for området til at attestere disse certifikater. Den alternative procedure, som omhandles i punkt A-D i
ICCAT’s afgørelse om
regeringsembedsmænds attestering af statistikdokumentet for almindelig tun,
og som Kommissionen vedtog i 1993, kan finde
anvendelse, hvis ovenstående vilkår for attestering som led i statistisk registrering af sværdfisk er opfyldt.
(7) IMPORTØRENS ATTESTERING
Den person eller organisation, som importerer sværdfisken, påfører navn, adresse og underskrift samt dato for import af
fisken, organisationens eventuelle licensnummer og endeligt bestemmelsessted. Dette omfatter også import til
transitlande/transitenheder/transitfiskerienheder. Ved ferske eller kølede varer kan en medarbejder i toldbehandlingskontoret
underskrive på importørens vegne, hvis denne har givet behørig tilladelse hertil.
FREMSEND EN KOPI AF DET UDFYLDTE CERTIFIKAT TIL:
(angiv navn på det relevante kontor hos
myndighederne i reeksportlandet/reeksportenheden/reeksportfiskerienheden).
32
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0033.png
BILAG XI
ICCAT-REEKSPORTCERTIFIKAT FOR STORØJET TUN (MODEL)
DOKUMENTNR.
ICCAT-REEKSPORTCERTIFIKAT FOR STORØJET TUN
EKSPORTDEL
1. REEKSPORTLAND/REEKSPORTENHED/REEKSPORTFISKERIENHED
2. REEKSPORTSTED
3. BESKRIVELSE AF DEN IMPORTEREDE FISK
Varetype
Nettovægt
F/FR
RD/GG/DR/FL/OT
(kg)
Flagstat/flagenhed/
flagfiskerienhed
Importdato
F = fersk, FR = frosset, RD = levende vægt, GG = renset, uden gæller, DR = klargjort vægt, FL = fileter, OT = andet.
(Angiv varetype)
4. BESKRIVELSE AF DEN REEKSPORTEREDE FISK
Varetype
F/FR
RD/GG/DR/FL/OT
Nettovægt
(kg)
F = fersk, FR = frosset, RD = levende vægt, GG = renset, uden gæller, DR = klargjort vægt, FL = fileter, OT = andet (angiv varetype)
5. REEKSPORTØRENS ATTESTERING
-
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste
overbevisning er komplette, sande og korrekte
.
Licensnr.
Navn
Adresse
Underskrift
Dato
(hvis relevant)
6. REGERINGENS ATTESTERING
-
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste
overbevisning er komplette, sande og korrekte.
Officielt
Embedsmandens navn og stilling
Underskrift
Dato
stempel
IMPORTDEL
IMPORTØRENS ATTESTERING
-
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste
overbevisning er komplette, sande og korrekte.
(Transitland)
Licensnr
Navn
Adresse
Underskrift
Dato
(hvis relevant)
IMPORTØRENS ATTESTERING
-
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste
overbevisning er komplette, sande og korrekte.
(Transitland
)
Licensnr.
Navn
Adresse
Underskrift
Dato
(hvis relevant)
IMPORTØRENS ATTESTERING
-
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste
overbevisning er komplette, sande og korrekte.
(Endelig bestemmelse)
Licensnr.
Navn
Adresse
Underskrift
Dato
(hvis relevant)
ENDELIGT IMPORTSTED:
Lokalitet
Stat/provins
Land/enhed/fiskerienhed
NB: HVIS DETTE DOKUMENT UDFYLDES PÅ ET ANDET SPROG END ENGELSK, SKAL DER VEDLÆGGES EN
OVERSÆTTELSE TIL ENGELSK.
33
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0034.png
VEJLEDNING
DOKUMENTNR.:
Dokumentets nummer kodes efter land/enhed/fiskerienhed og tildeles af landet/enheden/fiskerienheden,
der udsteder dokumentet.
(1) REEKSPORTLAND/REEKSPORTENHED/REEKSPORTFISKERIENHED
Angiv navnet på landet/enheden/fiskerienheden, der reeksporterer ladningen af storøjet tun, og som har udstedt dette
certifikat. I henhold til ICCAT’s henstilling har kun reeksportlandet/reeksportenheden/reeksportfiskerienheden beføjelse til at
udstede dette certifikat.
(2) REEKSPORTSTED
Specificer lokalitet og stat/provins samt land/enhed/fiskerienhed, som tunen er reeksporteret fra.
(3) BESKRIVELSE AF DEN IMPORTEREDE FISK
Eksportøren skal fremlægge følgende oplysninger så præcist som muligt. NB: kun én varetype pr. linje. (1) Varetype:
specificer, om den vare, der forsendes, er FERSK eller FROSSET, og om den angives som LEVENDE VÆGT, RENSET
UDEN GÆLLER, KLARGJORT VÆGT, FILETER eller ANDET. Hvis der er tale om “Andet”, angives ladningens
varetype. (2) Nettovægt: varens nettovægt i kg. (3) Flagstat/flagenhed/flagfiskerienhed: angiv navnet på
landet/enheden/fiskerienheden, som det fartøj, der har fanget den storøjede tun, er indregistreret i. (4) Importdato.
(4) BESKRIVELSE AF DEN REEKSPORTEREDE FISK
Eksportøren skal fremlægge følgende oplysninger så præcist som muligt. NB: kun én varetype pr. linje. (1) Varetype:
specificer, om den vare, der forsendes, er FERSK eller FROSSET, og om den angives som LEVENDE VÆGT, RENSET
UDEN GÆLLER, KLARGJORT VÆGT, FILETER eller ANDET. Hvis der er tale om “Andet”, angives ladningens
varetype. (2) Nettovægt: varens nettovægt i kg.
(5) REEKSPORTØRENS ATTESTERING
Den person eller organisation, som reeksporterer ladningen af storøjet tun, påfører navn, adresse og underskrift samt dato for
reeksport af ladningen og organisationens eventuelle licensnummer.
(6) REGERINGENS ATTESTERING
Angiv navn og stilling på den embedsmand, som underskriver certifikatet. Denne embedsmand skal være tilknyttet den
relevante afdeling hos regeringsmyndighederne i landet/enheden/fiskerienheden, som foretager den reeksport, som
certifikatet omhandler, eller være en person eller institution, som har fået behørig beføjelse af regeringsmyndighederne inden
for området til at attestere disse certifikater. Den alternative procedure, som omhandles i punkt A-D i
ICCAT’S afgørelse om
regeringsembedsmænds attestering af statistikdokumentet for almindelig tun,
og som Kommissionen vedtog i 1993, kan finde
anvendelse, hvis ovenstående vilkår for attestering som led i statistisk registrering af storøjet tun er opfyldt.
(7) IMPORTØRENS ATTESTERING
Den person eller organisation, som importerer tunen, påfører navn, adresse og underskrift samt dato for import af den
storøjede tun, organisationens eventuelle licensnummer og endeligt bestemmelsessted. Dette omfatter også import til
transitlande/transitenheder/transitfiskerienheder. Ved ferske eller kølede varer kan en medarbejder i toldbehandlingskontoret
underskrive på importørens vegne, hvis denne har givet behørig tilladelse hertil.
FREMSEND EN KOPI AF DET UDFYLDTE CERTIFIKAT TIL:
(angiv navn på det relevante kontor hos
myndighederne i reeksportlandet/reeksportenheden/reeksportfiskerienheden).
34
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0035.png
BILAG XII
IOTC-REEKSPORTCERTIFIKAT FOR STORØJET TUN (MODEL)
DOKUMENTNR.
IOTC-REEKSPORTCERTIFIKAT FOR STORØJET TUN
REEKSPORTDEL
1. REEKSPORTLAND/REEKSPORTENHED/REEKSPORTFISKERIENHED
2. REEKSPORTSTED
3. BESKRIVELSE AF DEN IMPORTEREDE FISK
F/FR
Varetype*
RD/GG/DR/FL/OT
Nettovægt
(kg)
Flagstat/flagenhed/
flagfiskerienhed
Importdato
4. BESKRIVELSE AF DEN REEKSPORTEREDE FISK
F/FR
Varetype*
RD/GG/DR/FL/OT
Nettovægt
(kg)
* F = fersk, FR = frosset, RD = levende vægt, GG = renset, uden gæller, DR = klargjort vægt, FL = Fileter
OT = andet (Angiv varetype)
5. REEKSPORTØRENS ATTESTERING:
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste
overbevisning er komplette, sande og korrekte.
Navn/Org.navn
Adresse
Underskrift Dato
Licensnr. (hvis relevant)
6. REGERINGENS ATTESTERING
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er
komplette, sande og korrekte.
Navn og stilling
Underskrift
Dato
IMPORTDEL
7. IMPORTØRENS ATTESTERING
:
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er
komplette, sande og korrekte.
Importørens attestering
(transitland/transitenhed/transitfiskerienhed)
Navn
Adresse
Underskrift Dato
Importørens attestering
(transitland/transitenhed/transitfiskerienhed)
Navn
Adresse
Underskrift Dato
Importørens attestering
(transitland/transitenhed/transitfiskerienhed)
Navn
Adresse
Underskrift Dato
Endeligt importsted
Lokalitet ______________ Stat/Provins _____ Land/enhed/fiskerienhed
NB: HVIS DETTE DOKUMENT UDFYLDES PÅ ET ANDET SPROG END ENGELSK, SKAL DER VEDLÆGGES EN
OVERSÆTTELSE TIL ENGELSK.
Officielt stempel
Licensnr. (hvis relevant)
Licensnr. (hvis relevant)
Licensnr. (hvis relevant)
35
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
VEJLEDNING
DOKUMENTNR.:
Dokumentets nummer kodes efter land/enhed/fiskerienhed og tildeles af landet/enheden/fiskerienheden,
der udsteder dokumentet.
(1) REEKSPORTLAND/REEKSPORTENHED/REEKSPORTFISKERIENHED
Angiv navnet på landet/enheden/fiskerienheden, der reeksporterer ladningen af storøjet tun, og som har udstedt dette
certifikat. I henhold til ICCAT’s henstilling har kun reeksportlandet/reeksportenheden/reeksportfiskerienheden beføjelse til at
udstede dette certifikat.
(2) REEKSPORTSTED
Specificer lokalitet og stat/provins samt land/enhed/fiskerienhed, som den storøjede tun er reeksporteret fra.
(3) BESKRIVELSE AF DEN IMPORTEREDE FISK
Eksportøren skal fremlægge følgende oplysninger så præcist som muligt. NB: kun én varetype pr. linje. (1) Varetype:
specificer, om den vare, der forsendes, er FERSK eller FROSSET, og om den angives som LEVENDE VÆGT, RENSET
UDEN GÆLLER, KLARGJORT VÆGT, FILETER eller ANDET. Hvis der er tale om “Andet”, angives ladningens
varetype. (2) Nettovægt: varens nettovægt i kilogram. (3) Flagstat/flagenhed/flagfiskerienhed: angiv navnet på
landet/enheden/fiskerienheden, som det fartøj, der har fanget den storøjede tun, er indregistreret i.(4) Importdato.
(4) BESKRIVELSE AF DEN REEKSPORTEREDE FISK
Eksportøren skal fremlægge følgende oplysninger så præcist som muligt. NB: kun én varetype pr. linje. (1) Varetype:
specificer, om den vare, der forsendes, er FERSK eller FROSSET, og om den angives som LEVENDE VÆGT, RENSET
UDEN GÆLLER, KLARGJORT VÆGT, FILETER eller ANDET. Hvis der er tale om “Andet”, angives ladningens
varetype. (2) Nettovægt: varens nettovægt i kg.
(5) REEKSPORTØRENS ATTESTERING
Den person eller organisation, som reeksporterer ladningen af storøjet tun, påfører følgende oplysninger: navn, adresse og
underskrift samt dato for reeksport af ladningen og organisationens eventuelle licensnummer.
(6) REGERINGENS ATTESTERING
Angiv navn og stilling på den embedsmand, som underskriver certifikatet. Denne embedsmand skal være tilknyttet den
relevante afdeling hos regeringsmyndighederne i landet/enheden/fiskerienheden, der foretager den reeksport, som certifikatet
omhandler, eller være ansat af en person eller institution, som har fået behørig beføjelse af regeringsmyndighederne inden for
området til at attestere disse certifikater.
(7) IMPORTØRENS ATTESTERING
Den person eller organisation, som importerer den storøjede tun, påfører følgende oplysninger: navn, adresse og underskrift
samt dato for import af fisken, organisationens eventuelle licensnummer og endeligt bestemmelsessted. Dette omfatter også
import til transitlande/transitenheder/transitfiskerienheder. Ved ferske eller kølede varer kan en medarbejder i
toldbehandlingskontoret underskrive på importørens vegne, hvis denne har givet behørig tilladelse hertil.
FREMSEND ET EKSEMPLAR AF DET UDFYLDTE DOKUMENT TIL:
(angiv navn på det relevante kontor hos
myndighederne i reeksportlandet/enheden/fiskerienheden).
36
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0037.png
BILAG XIII
OPLYSNINGER OM ATTESTERING AF ICCAT-STATISTIKDOKUMENTER
1
2
3
Flagstat:
Statistikdokument
(almindelig tun, storøjet tun, sværdfisk, alle): ___________
Regering/statsinstitution(er),
som har beføjelse til at attestere statistikdokumenter
Institutionens navn
Institutionens adresse
Stempelaftryk
NB:
For
hver
institution skal der vedlægges en liste med navn, stilling og adresse på de personer, som har beføjelse til at
attestere dokumenterne
.
4
Andre institutioner, som ovenstående regering/institution har bemyndiget
til at attestere
statistikdokumenter.
Institutionens navn
Institutionens adresse
Stempelaftryk
NB:
For hver institution skal der vedlægges en liste med navn, stilling og adresse på de personer, som er bemyndiget til at
attestere dokumenterne.
Vejledning: De kontraherende parter og de samarbejdende ikke-kontraherende parter, enheder og fiskerienheder,
hvis fartøjer fisker efter arter, som kun må handles internationalt i følge med ICCAT-statistikdokumenter, skal
*
fremlægge oplysningerne på nærværende formular for ICCAT’s generalsekretær , og påse, at enhver ændring
meddeles generalsekretæren så hurtigt som muligt.
*
ICCAT: C/Corazón de María 8 (6. sal), 28002 Madrid (Spanien).
37
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0038.png
BILAG XIV
OPLYSNINGER OM ATTESTERING AF IOTC-STATISTIKDOKUMENTER
1
2
Flagstat:
Statsinstitution/myndighed(er), som er bemyndiget
til at attestere statistikdokumenter
Institutionens navn
Institutionens adresse
Stempelaftryk
NB:
For
hver
institution skal der vedlægges en liste med navn, stilling og adresse på de personer, som har
beføjelse til at attestere dokumenterne
.
Andre institutioner, som ovenstående regering/institution har bemyndiget
til at attestere
statistikdokumenter
Institutionens navn
Institutionens adresse
Stempelaftryk
3
NB:
For hver institution skal der vedlægges en liste med navn, stilling og adresse på de personer, som er bemyndiget til at attestere
dokumenterne.
Vejledning
De kontraherende parter og de ikke-kontraherende parter, enheder og fiskerienheder, hvis fartøjer fisker efter de
arter, som kun må handles internationalt i følge med statistikdokumenter, skal ved hjælp af nærværende formular
*
underrette IOTC’s sekretariat herom og påse, at enhver ændring af disse oplysninger meddeles sekretariatet så
hurtigt som muligt.
*
IOTC, P.B. 1011, Fishing Port, Victoria (Seychellerne).
38
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0039.png
BILAG XV
HALVÅRSRAPPORT OM ICCAT-STATISTIKDOKUMENTET FOR ALMINDELIG TUN
Fra
Måned
til
Måned
År
(importland)
Flagstat
Område-
kode
Redskabs-
kode
Eksportsted
F/FR
Varetype
RD/GG/DR/FL/OT
Vægt (kg)
KODE
BB
GILL
HAND
HARP
LL
MWT
PS
RR
SPHL
SPOR
SURF
TL
TRAP
TROL
UNCL
OT
REDSKABSTYPE
Stang
Garn
Håndline
Harpun
Langline
Flydetrawl
Vod
Stang/fiskehjul
Fritidsfiskeri med håndline
Fritidsfiskeri (ikke klassificeret)
Overfladefiskeri (ikke klassificeret)
Overvåget line ("tended line")
Tonnara
Slæbeline
Ikke nærmere angivne metoder
Andet (angiv hvilket:
)
KODE
F
FR
RD
GG
DR
FL
OT
VARETYPE
Fersk
Frosset
Levende vægt
Renset, uden gæller
Klargjort vægt
Fileter
Andet
KODE
WA
EA
MED
PAC
OMRÅDE
Det vestlige Atlanterhav
Det østlige Atlanterhav
Middelhavet
Stillehavet
39
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0040.png
HALVÅRSRAPPORT OM ICCAT-REEKSPORTCERTIFIKATET FOR ALMINDELIG TUN
Fra
Måned
til
Måned
Importland
År
Flagstat
Reeksportland
Eksportsted
F/FR
Varetype
RD/GG/DR/FL/O
Vægt (kg)
KODE
BB
GILL
HAND
HARP
LL
MWT
PS
RR
SPHL
SPOR
SURF
TL
TRAP
TROL
UNCL
OT
REDSKABSTYPE
Stang
Garn
Håndline
Harpun
Langline
Flydetrawl
Vod
Stang/fiskehjul
Fritidsfiskeri med håndline
Fritidsfiskeri (ikke klassificeret)
Overfladefiskeri (ikke klassificeret)
Overvåget line ("tended line")
Tonnara
Slæbeline
Ikke nærmere angivne metoder
Andet (angiv hvilket:
)
KODE
F
FR
RD
GG
DR
FL
OT
VARETYPE
Fersk
Frosset
Levende vægt
Renset, uden gæller
Klargjort vægt
Fileter
Andet
KODE
WA
EA
MED
PAC
OMRÅDE
Det vestlige Atlanterhav
Det østlige Atlanterhav
Middelhavet
Stillehavet
40
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0041.png
BILAG XVI
HALVÅRSRAPPORT OM ICCAT-STATISTIKDOKUMENTET FOR SVÆRDFISK
Fra
Måned
til
Måned
År
(IMPORTLAND/IMPORTENHED/IMPORTFISKERIENHED)
Flagstat/
flagenhed/
flagfiskerienhed
Områ-
dekode
Red-
skabs-
kode
Eksportsted
F/FR
Varetype
RD/GG/DR/FL/OT
Varens
vægt (kg)
Redskabskode
BB
GILL
HAND
HARP
LL
MWT
PS
RR
SPHL
SPOR
SURF
TL
TRAP
TROL
UNCL
OTH
Redskabstype
Stang
Garn
Håndline
Harpun
Langline
Flydetrawl
Vod
Stang/fiskehjul
Fritidsfiskeri med håndline
Fritidsfiskeri (ikke klassificeret)
Overfladefiskeri (ikke klassificeret)
Overvåget line ("tended line")
Tonnara
Slæbeline
Ikke nærmere angivne metoder
Andet (angiv hvilket)
Varetype
F
FR
RD
GG
DR
FL
ST
OT
Fersk
Frosset
Levende vægt
Renset, uden gæller
Klargjort vægt
Fileter
Steak
Andet, angiv varetype
Områdekode
NAT
Det nordlige Atlanterhav
SAT
Det sydlige Atlanterhav
MED
Middelhavet
PAC
Stillehavet
ID
Det Indiske Ocean
41
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0042.png
HALVÅRSRAPPORT OM ICCAT-REEKSPORTCERTIFIKATET FOR SVÆRDFISK
Fra
Måned
til
Måned
År
(importland)
Flagstat
Reeksportland
Reeksportsted
F/FR
Varetype
RD/GG/DR/FL/OT
Varens vægt
(kg)
VARETYPE
F
FR
RD
GG
DR
ST
FL
OT
Fersk
Frosset
Levende vægt
Renset, uden gæller
Klargjort vægt
Steak
Fileter
Andet, angiv varetype
42
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0043.png
BILAG XVII
HALVÅRSRAPPORT OM ICCAT-STATISTIKDOKUMENTET FOR STORØJET TUN
Fra________ til __________ , _________(IMPORTLAND/IMPORTENHED/IMPORTFISKERIENHED)
Måned
Måned
År
Flagstat/
flagenhed/
flagfiskerienhed
Områ-
dekode
Red-
skabs-
kode
Varetype
Eksportsted
F/FR
RD/GG/DR/FL/OT
Varens vægt
(kg)
Redskabskode
BB
GILL
HAND
HARP
LL
MWT
PS
SPHL
SPOR
SURF
TL
TRAP
TROL
UNCL
OTH
Redskabstype
Stang
Garn
Håndline
Harpun
Langline
Flydetrawl
Vod
Fritidsfiskeri med håndline
Fritidsfiskeri (ikke klassificeret)
Overfladefiskeri (ikke klassificeret)
Overvåget line ("tended line")
Tonnara
Slæbeline
Ikke nærmere angivne metoder
Andet (angiv hvilket)
Varetype
F
FR
RD
GG
DR
FL
OT
Fersk
Frosset
Levende vægt
Renset, uden gæller
Klargjort vægt
Fileter
Andet, angiv varetype
Områdekode
ID
Det Indiske Ocean
PA
Stillehavet
AT
Atlanterhavet
43
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0044.png
HALVÅRSRAPPORT OM ICCAT-REEKSPORTCERTIFIKATET FOR STORØJET TUN
Fra ________ til___________, ________ (IMPORTLAND/IMPORTENHED/IMPORTFISKERIENHED)
Måned
Måned
År
Flagstat/
flagenhed/
flagfiskerienhed
Reeksportland/
reeksportenhed/
reeksportfiskeri-
enhed
Varetype
Reeksportsted
F/FR
RD/GG/DR/FL/OT
Varens
vægt
(kg)
Varetype
F
FR
RD
GG
DR
FL
OT
Fersk
Frosset
Levende vægt
Renset, uden gæller
Klargjort vægt
Fileter
Andet, angiv varetype
44
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0045.png
BILAG XVIII
HALVÅRSRAPPORT OM IOTC-STATISTIKDOKUMENTET FOR STORØJET TUN
Fra ________ til__________ , ________ (IMPORTLAND/IMPORTENHED/IMPORTFISKERIENHED)
Måned
Måned
År
Flagstat/
flagenhed/
flagfiskerienhed
Områ- Red-
skabs-
de-
kode kode
Varetype
Eksportsted
F/FR
RD/GG/DR/FL/OT
Varens vægt
(kg)
Redskabskode
BB
GILL
HAND
HARP
LL
MWT
PS
RR
SPOR
SPHL
SURF
TL
TRAP
TROL
UNCL
OTH
Redskabstype
Stang
Garn
Håndline
Harpun
Langline
Flydetrawl
Vod
Stang/fiskehjul
Fritidsfiskeri (ikke klassificeret)
Fritidsfiskeri med håndline
Overfladefiskeri (ikke klassificeret)
Overvåget line ("tended line")
Tonnara
Slæbeline
Ikke nærmere angivne metoder
Andet (angiv hvilket)
Varetype
F
Fersk
FR
Frosset
RD
Levende vægt
GG
Renset, uden gæller
DR
Klargjort vægt
FL
Fileter
OT
Andet, angiv varetype
Områdekode
ID
Det Indiske Ocean
PA
Stillehavet
AT
Atlanterhavet
45
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0046.png
HALVÅRSRAPPORT OM IOTC-REEKSPORTCERTIFIKATET FOR STORØJET TUN
Fra ________ til___________, ________ (IMPORTLAND/IMPORTENHED/IMPORTFISKERIENHED)
Måned
Måned
År
Flagstat/
flagenhed/
flagfiskerienhed
Reeksportland/
reeksportenhed/
reeksportfiskeri-
enhed
Varetype
Reeksportsted
F/FR
RD/GG/DR/FL/OT
Varens
vægt
(kg)
Varetype
F
FR
RD
GG
DR
FL
OT
Fersk
Frosset
Levende vægt
Renset, uden gæller
Klargjort vægt
Fileter
Andet, angiv varetype
46
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443522_0047.png
BILAG XIX
Forordning (EF) nr. 858/94
– artikel 1
– artikel 2
– artikel 2a
– artikel 3, stk. 1-3
– artikel 3, stk. 4
– artikel 3a
– artikel 4
– artikel 5
– bilag I
– bilag II
– bilag III
– artikel 2
– artikel 4
– artikel 5
– artikel 4
– artikel 6
– artikel 6
– -
– artikel 9
– bilag IV a
– bilag IV b
– bilag IX
Denne forordning
47