Europaudvalget 2003-04
EUU Alm.del INFO-note I 178
Offentligt
1456076_0001.png
PDF udgave (50 KB)
Europaudvalget
(Info-note I 178)
(Offentligt)
Folketingets Europaudvalg
Christiansborg, den 3. september 2004
Folketingets repræsentant ved EU
Til
udvalgets medlemmer og stedfortrædere
Kommissionen præsenterer reformen af
strukturpolitikken til Europa-Parlamentet
Kommissær for regionalpolitik, Jaques Barrot, præsenterede tirsdag den 31. august,
på et møde i Europa-Parlamentets regionaludvalg, Europa-Kommissionens
reformpakke for samhørighedspolitikken
1
. Reformpakken, som blev fremsat den 14.
juli 2004, indeholder fem forslag, der tilsammen sigter på at danne grundlaget for
EU’s strukturpolitik i perioden 2007-2013. Ifølge Barrot skal reformpakken
vedtages i juni 2005.
Kommissionens reformpakke indeholder:
En rammeforordning, som fastsætter målsætninger for strukturpolitikken, støtte,
fordelingskriterier og den samlede finansielle ramme. Herudover indeholder
rammeforordningen bestemmelser om implementering og kontrol af de enkelte
proprogrammer.
3 specifikke forordninger vedrørende: Regionalfonden (EFRU), Socialfonden (ESF) og
Samhørighedsfonden.
En forordning om oprettelse af europæiske grupperinger vedrørende
grænseoverskridende samarbejde, som skaber nye samarbejdsmuligheder for
regioner og lokale organisationer.
Ny strategisk dimension
Kommissær Barrot skitserede en nye strategiske dimension for EU’s strukturpolitik,
som fremover vil blive baseret på målsætningerne fra Lissabon processen. Ifølge
forslagene skal strukturpolitikken nu have følgende målsætninger:
-1-
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1456076_0002.png
Konkurrenceevne – herunder forskning, uddannelse, teknologisk udvikling og
tilgængelighed
Beskæftigelse og social integration
Miljø og risikoforebyggelse
Ud over at have færre målsætninger end før, lægger forslagene op til en betydelig
administrativ forenkling, idet de nuværende 6 målområder vil blive erstattet af de
følgende 3 områder:
Konvergens (mål 1)
: Møntet på lande med en BNI under 90 % af EU’s gennemsnit og
regioner med et BNP under 75 % af EU’s gennemsnit.
Regional konkurrenceevne og beskæftigelse (mål 2)
: Støtte til politikker, som tager
sigte på at skabe flere og bedre jobs, forbedre kvaliteten og produktiviteten på
arbejdspladserne og fremme social integration og samhørighed.
Europæisk territorialt samarbejde (mål 3)
: Støtte til grænseoverskridende og
interregionalt samarbejde.
I bilaget til denne note findes der en oversigt over reformpakken, som bl.a. viser
opdelingen af målområderne, deres målsætninger, rammebevilling samt hvilke fonde
(EFRU, ESF og Samhørighedsfonden), der hører under dem.
Strukturpolitikken og budgettet
I forbindelse med fremlæggelsen af reformpakken udtrykte flere medlemmer af
regionaludvalget bekymringer for ”koblingen” mellem budgetforhandlingerne
(vedtagelse af det finansielle perspektiv for 2007-2013) og fastsættelsen af den
samlede finansielle ramme for strukturpolitikken. Bekymringerne skyldes bl.a., at
det nederlandske formandskab allerede har meddelt, at de vil arbejde for et
budgetloft på EU’s samlede finanser på 1 % af BNI
2
. Det budgetloft, som
Kommissionens forslag er baseret på, er derimod 1,11 % af BNI. Da formandskabet
også har meddelt, at forhandlingerne om indholdet af strukturpolitikken først kan
påbegyndes, når finansieringen er på plads, var en række medlemmer bekymrede
for, at hverken tidsplanen eller Kommissionens målsætninger med reformpakken
kan fastholdes.
Derudover advarede kommissær Barrot imod at fjerne mål 2 programmerne fra
reformpakken, hvilket flere rådsmedlemmer allerede har foreslået. Han fremhævede,
at samhørighedspolitikken har bidraget til en betydelig udvikling i EU’s ”gamle”
medlemslande. Han tilføjede efterfølgende, at det ville virke besynderligt at beskære
(Løbenr. 24279)
-2-
samhørighedsprogrammer nu, hvor behovet for dem i EU’s nye medlemslande er
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1456076_0003.png
stigende. Han opfordrede Europa-Parlamentets medlemmer til at lægge pres på
Rådets medlemmer, så det er programmernes målsætninger, der vil blive diskuteret,
frem for budgettet.
Udfasningsregionerne
Udvalgets medlemmer var også meget optaget af de såkaldte ”phasing-out”
bestemmelser i forslaget. Disse giver regioner, der efter udvidelsen, pga.
forskydninger i statistikken, ikke længere kan opnå støtte,
3
vil alligevel modtage ca.
8 % af konvergensmidlerne. Barrot forsikrede parlamentets medlemmer, at
overgangsordningen i forbindelse med ”phasing-out” vil være så lang som muligt.
Herudover henviste Barrot til en række kommende forslag fra Mario Monti
(Kommissær for konkurrencepolitikken), der vil muliggøre visse former for
statsstøtte til regioner, der ikke længere er berettigede til mål 1 midler.
Det skal i øvrigt bemærkes, at Danmark, ifølge Kommissionens forslag, vil være
berettiget til mål 2 støtte.
Med venlig hilsen,
Mongin Forrest
Hvis du vil vide mere
Dokumenter modtaget af Europaudvalget
Grundnotat vedrørende udviklingen af samhørighedspolitikken af den 12. marts 2004
(bilag (03) 616).
Høringssvar om reformen af samhørighedspolitikken omdelt den 20. april 2004 (bilag
(03) 785).
Det reviderede grundnotat, baseret på forslagene fra Kommissionen, af den 19. august
2004 (bilag (03) 1165)
Forslagene fra Kommissionen (på engelsk) omdelt den 20. august 2004 (bilag (03)
1170).
Websteder
(Løbenr. 24279)
-3-
Europa-Kommissionens temaside om reformen:
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/debate/forum_en.htm
Europa-Kommissionens ”statusblade” om reformen (Pre-Lex):
KOM (2004) 492 [Rammeforordning]
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=da&DosId=191566
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1456076_0004.png
KOM (2004) 493 [Socialfonden ESF)]
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=da&DosId=191552
KOM (2004) 494 [Samhørighedsfonden]
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=da&DosId=191553
KOM (2004) 495 [Regionalfonden (EFRU)]
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=da&DosId=191554
KOM (2004) 496 [Europæiske grupperinger vedrørende grænseoverskridende
samarbejde]
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=da&DosId=191555
(Løbenr. 24279)
-4-
Bilag: Oversigt over reformpakken for samhørighedspolitikken
Målområder
Befolkning
omfattet
Prioriteter
Instrumenter
Interventions-
niveau
Ramme-b
evilling
Konvergens (MÅL 1)
Regioner med
150,6 mio.
BNP pr. indbygger
< 75 % af EU’s
264,0 mia. (78,5 %) i alt
- Innovation
EFRU
- Miljøet og
ESF
risikoforebyggelse
Regionalt &
nationalt
178,9 mia.
(53,2 %)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1456076_0005.png
gennemsnit
Regioner med
20,9 mio.
BNP pr. indbygger
der ligger mellem
75 % af EU25
gennemsnittet og
EU15
gennemsnittet
(statistiske effekt)
Medlemslande
125,3 mio.
med BNI pr.
indbygger < 90 %
af EU’s
gennemsnit
- Tilgængelighed
- Infrastruktur
- Human
Ressource
- Administration
- Innovation
- Miljøet og
risikoforebyggelse
- Tilgængelighed
- Infrastruktur
- Human
Ressource
- Administration
- Transport (RTE)
- Miljøet og
risikoforebyggelse
- Tilgængelighed
- Human
Ressources
EFRU
ESF
Regionalt &
nationalt
22,1 mia.
(6,6 %)
Samhørighed
sfonden
63,0 mia.
(18,7 %)
Regional konkurrenceevne og beskæftigelse (MÅL 2)
Regioner dækket
18,0 mio.
af ”mål 1” i
perioden 2000 –
2006 og
ikke-dækket af det
nye mål 1
Medlemslande kan 294,4
foreslå regioner,
millioner
der ikke er
omfattet af de
øvrige mål.
57,9 mia. (17,2 %) i alt
- Innovation
EFRU
- Miljøet og
ESF
risikoforebyggelse
- Tilgængelighed
- Human
Ressources
- Innovation
EFRU
- Miljøet og
ESF
risikoforebyggelse
- Tilgængelighed
- Human
Ressources
Regionalt &
nationalt
9,6 mia.
(2,9 %)
Regionalt &
nationalt
48,3 mia.
(14,4 %)
Europæisk territorielt samarbejde (MÅL 3)
-5-
484,1 mio.
- Lokal udvikling
- Vandforvaltning
- Tilgængelighed
-
risikoforebyggelse
-R&D
EFRU
Regionalt &
nationalt
14,2 mia.
(4,2 %)
Kilde: Baseret på oplysninger som Kommissær Barrot udleverede til medlemmer af regionaludvalget den 31/8/2004.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1456076_0006.png
(Løbenr. 24279)
-6-
1 KOM (2004) 492, 493, 494, 495 og 496 – se i øvrigt ”hvis du vil vide mere” i slutningen af dokumentet.
2 Nederlandene er en af 6 medlemsstater, der advokerer for et budgetloft på 1 % sammen med Frankrig,
Tyskland, UK, Sverige og Østrig.
3 Faldet i EU’s gennemsnitlige BNP som følge af udvidelsen, har betydet, at mange regioner, som var
støtteberettigede i perioden 2000-2006, nu har en gennemsnitlige BNP som ligger over støttegrænserne.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1456076_0007.png
(Løbenr. 24279)