Miljø- og Planlægningsudvalget 2005-06
KOM (2003) 0644 Bilag 7
Offentligt
223404_0001.png
J.nr. D 013-0447
Ref.asa
Den
Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 5 stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg
(alm. del - bilag ).
Spørgsmål 5
”Ministeren bedes redegøre for den videre proces i forhandlingerne om EU's kemikaliedirektiv (REACH),
herunder Europa-Parlamentets behandling af sagen”
Svar
./.
REACH forslaget var på dagsordenen for Europa-Parlamentets plenarforsamling den 14. - 17. november
2005. Europa-Parlamentet stemte den 17. november om 1038 ændringsforslag og vedtog en samlet pakke
bestående af ændringsforslag. Hermed er Europa-Parlamentets første læsning afsluttet. Oversigt over ind-
holdet i Europa-Parlamentets ændringsforslag indeholdende Miljøstyrelsens vurderinger af forholdet til for-
mandskabets seneste kompromisforslag vedlægges.
Forslaget har i dette efterår været drøftet på Rådsmødet (konkurrenceevne) den 11. oktober og på Rådsmø-
det (miljø) den 17. oktober med udgangspunkt i et kompromisforslag fremlagt af formandskabet i slutningen
af september. Rådsmøde drøftelserne koncentrerede sig om en række spørgsmål formuleret af formandska-
bet.
Sagen er sat på dagsordenen for Rådet (konkurrenceevne) den 28.- 29. november. Formandskabet ønske-
de at bringe sagen til politisk enighed, men på baggrund af en tysk anmodning om udsættelse af de afslut-
tende forhandlinger, er sagen nu alene til politisk drøftelse. Formandskabet arbejder fortsat på at opnå poli-
tisk enighed inden årets udgang eventuelt på et ekstraordinært rådsmøde (konkurrenceevne) i december.
Formandskabet har bred opbakning i Rådet til at afslutte sagen i indeværende år.
På baggrund af Europa-Parlamentets betænkning skal Rådet beslutte hvilke ændringsforslag fra Europa-
Parlamentet, Rådet kan tilslutte sig og på den baggrund vedtage en fælles holdning.
Rådets fælles holdning oversendes herefter til Europa-Parlamentet, hvorved første læsning i Rådet er afslut-
tet. Der er ingen tidsfrist for første læsningsfasen. Når Europa-Parlamentet har modtaget Rådets fælles
holdning indledes 2. læsningsfasen.
I 2. læsningsfasen er der fastsat en tidsfrist for hhv. Europa-Parlamentets og Rådets behandling af forslag på
to gange 3+1 måned. Hvis der i anden læsningen ikke opnås enighed mellem Rådet og Europa-Parlamentet
indledes forligsprocedure med forligsudvalgsforhandlinger og efterfølgende godkendelse i Rådet og Europa-
Parlamentet (3. fase). For tredje fase gælder der en samlet tidsfrist på 12+4 uger.
Hjvis der ikke kan opnås enighed i forligsudvalget er forslaget forkastet.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2