Europaudvalget 2003
KOM (2003) 0002
Offentligt
1443833_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 15.1.2003
KOM(2003) 2 endelig
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af de ved Rådets forordning (EF) nr. 1603/2000 indførte
antidumpingforanstaltninger mod importen af ethanolamin med oprindelse i
Amerikas Forenede Stater
(forelagt af Kommissionen)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443833_0002.png
BEGRUNDELSE
Den 13. juni 2002 blev der indledt en delvis interimsundersøgelse, der var begrænset til
foranstaltningernes form, af de antidumpingforanstaltninger, der er indført ved Rådets
forordning (EF) nr. 1603/2000 mod importen til Fællesskabet af ethanolamin med oprindelse i
Amerikas Forenede Stater.
Vedlagte forslag til Rådets forordning er baseret på resultaterne af undersøgelsen for så vidt
angår behovet for en bestemmelse om beskadigede varer i den operative del af Rådets
forordning (EF) nr. 1603/2000.
Det foreslås derfor, at Rådet vedtager vedlagte forslag til forordning, som skal offentliggøres i
De Europæiske Fællesskabers Tidende så hurtigt som muligt.
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443833_0003.png
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af de ved Rådets forordning (EF) nr. 1603/2000 indførte
antidumpingforanstaltninger mod importen af ethanolamin med oprindelse i
Amerikas Forenede Stater
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse
mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab
1
(i det
følgende benævnt "grundforordningen"), særlig artikel 11, stk. 3,
under henvisning til forslag fra Kommissionen forelagt efter høring af Det Rådgivende
Udvalg, og
ud fra følgende betragtninger:
A. PROCEDURE
1.
(1)
Gældende foranstaltninger
I juli 2000 indførte Rådet ved Rådets forordning (EF) nr. 1603/2000
2
indførte endelig
antidumpingtold på mod importen af ethanolamin med oprindelse i USA. Tolden
havde form af en specifik told.
Indledning
Den 13. juni 2002 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse (i det følgende
benævnt "indledningsmeddelelsen") i De Europæiske Fællesskabers Tidende
3
om
indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne mod
importen til Fællesskabet af ethanolamin med oprindelse i USA.
Den fornyede undersøgelse blev indledt på Kommissionens initiativ for at undersøge
hensigtsmæssigheden af de gældende foranstaltninger. De gældende foranstaltninger,
dvs. en told i form af en specifik told, tager ikke højde for situationer, hvor
importerede varer er blevet beskadiget før overgangen til fri omsætning.
2.
(2)
(3)
1
2
3
EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1, senest ændret ved forordning (EF) nr. 1972/2002 (EFT L 305 af 7.11.2002,
s. 1).
EFT L 185 af 25.7.2000, s. 1.
EFT C 140 af 13.6.2002, s. 17.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443833_0004.png
3.
(4)
Undersøgelse
Kommissionen underrettede officielt de eksporterende producenter, importører og
brugere, som den vidste var berørt af sagen, og deres sammenslutninger,
repræsentanterne for det pågældende eksportland og producenterne i Fællesskabet om
indledningen af proceduren. Interesserede parter fik mulighed for at give deres mening
til kende skriftligt og anmode om at blive hørt mundtligt inden for den frist, der var
fastsat i indledningsmeddelelsen.
En række eksporterende producenter i det pågældende land samt producenter,
importører og forhandlere i Fællesskabet tilkendegav deres synspunkter skriftligt. Alle
parter, der anmodede herom inden for ovennævnte frist, og som påviste, at der var
særlige grunde til, at de burde høres, fik mulighed for at blive hørt mundtligt.
Kommissionen indhentede og efterprøvede alle oplysninger, som den anså for
nødvendige med henblik på at træffe en afgørelse om hensigtsmæssigheden af de
gældende foranstaltninger.
B. RESULTATER AF UNDERSØGELSEN
(5)
(6)
(7)
Det er fastsat i artikel 145 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli
1993
4
om gennemførelsesbestemmelser til EF-toldkodeksen
5
, at der i tilfælde, hvor
varer er blevet beskadiget inden overgangen til fri omsætning, skal ske en fordeling af
den pris, der faktisk er betalt eller skal betales, med henblik på ansættelse af
toldværdien.
I tilfælde af beskadigede varer bør den specifikke told reduceres med en procentdel
svarende til fordelingen af den pris, der faktisk er betalt eller skal betales, så det
undgås, at der opkræves et for stort beløb i antidumpingtold.
Fællesskabsproducenterne fremførte, at udtrykket "beskadiget" er vagt og kan
fortolkes bredt, hvilket kan føre til omgåelse eller endda gøre antidumpingtolden
virkningsløs. Det blev fremført, at når toldmyndighederne fandt, at varer var
beskadigede, burde der for at undgå omgåelse indhentes endnu en udtalelse fra en
uafhængig ekspert om, hvorvidt varerne var beskadigede.
Det skal bemærkes, at fastsættelsen af varers værdi, uanset om de er beskadigede eller
ej, foretages af toldmyndighederne i henhold til klare regler i Fællesskabets
toldkodeks, som ikke giver mulighed for brede fortolkninger, der kan gøre
antidumpingtolden virkningsløs. I betragtning af disse faste regler er der intet behov
for særlige bestemmelser til at dække varer, der er genstand for
antidumpingforanstaltninger. Anmodningen om at indføre en obligatorisk anden
udtalelse fra en ekspert afvises derfor.
En forretningsmæssigt forbundet importør fremførte, at der ikke bør pålægges
antidumpingtold, hvis en vare er beskadiget, da den ikke kan betragtes som samme
vare.
(8)
(9)
(10)
(11)
4
5
EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1, senest ændret ved forordning (EF) nr. 444/2002 (EFT L 68 af 12.3.2002,
s. 11).
Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(12)
I denne forbindelse ophører en vare ikke automatisk med at være samme vare, når den
beskadiges. Den kan stadig have de samme fysiske og kemiske egenskaber og
anvendes til samme formål og derved muligvis forvolde EF-erhvervsgrenen skade.
Argumentet afvises derfor.
Da de interesserede parter ikke har fremsat underbyggede argumenter, konkluderes det
derfor, at i tilfælde, hvor varer er blevet beskadiget før overgangen til fri omsætning,
og hvor den pris, der faktisk er betalt eller skal betales, derfor fordeles med henblik på
fastsættelsen af toldværdien, bør den specifikke told nedsættes med en procentdel
svarende til fordelingen af den pris, der faktisk er betalt eller skal betales -
(13)
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
Artikel 1
I artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 1603/2000 indsættes følgende stykke:
“4. I tilfælde, hvor varerne er blevet beskadiget inden overgangen til fri omsætning, og den
pris, der faktisk er betalt eller skal betales, derfor fordeles med henblik på fastsættelse af
toldværdien i henhold til artikel 145 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93,
nedsættes den antidumpingtold, der er beregnet på grundlag af ovennævnte beløb, med en
procentdel, der svarer til fordelingen af den pris, der faktisk er betalt eller skal betales."
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers
Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den ...
På Rådets vegne
Formand
5