Europaudvalget 2003
KOM (2003) 0162
Offentligt
1443986_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 3.4.2003
KOM(2003) 162 endelig
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 393/98 om indførelse af en endelig
antidumpingtold på importen af skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit
stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Indien, Republikken Korea, Malaysia,
Taiwan og Thailand
(forelagt af Kommissionen)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443986_0002.png
BEGRUNDELSE
Ved sin dom af 21. november 2002 i sag T-88/98
1
annullerede De Europæiske Fællesskabers
Ret i Første Instans artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 393/98 af 16. februar 1998
2
om
indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af skruer, bolte, møtrikker og lignende
varer af rustfrit stål med oprindelse i bl.a. Indien, for så vidt som den pålægger en
antidumpingtold på importen af varer fremstillet af Kundan Industries Limited og eksporteret
af Tata International Limited, der overstiger 45,4 %. Den indførte told var på 47,4 %.
Forskellen på 2 % svarer til en justering for provision, der blev foretaget for alle de berørte
selskabers eksporttransaktioner, og som Retten ikke anså for berettiget og derfor annullerede.
I henhold til artikel 233 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab har EF-
institutionerne pligt til at gennemføre Rettens domme. Kommissionen foreslår derfor, at
Rådet ændrer forordning (EF) nr. 393/98 ved at nedsætte antidumpingtolden på importen til
Det Europæiske Fællesskab af skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål, der
fremstilles og eksporteres af ovennævnte selskaber, fra 47,4 % til 45,4 %.
1
2
Kundan Industries Limited og Tata International Limited mod Rådet for Den Europæiske Union
(EFT C 19
af 25.1.2003, s. 27). Dommen er endnu ikke offentliggjort.
Rådets forordning (EF) nr. 393/98 af 16. februar 1998 om indførelse af en endelig antidumpingtold på
importen af skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina,
Indien, Republikken Korea, Malaysia, Taiwan og Thailand.
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443986_0003.png
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 393/98 om indførelse af en endelig
antidumpingtold på importen af skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit
stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Indien, Republikken Korea, Malaysia,
Taiwan og Thailand
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133
og 233,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse
mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab
3
, og
ud fra følgende betragtninger:
A. GÆLDENDE FORANSTALTNINGER
(1)
Ved forordning (EF) nr. 393/98
4
indførte Rådet en endelig antidumpingtold på
importen af skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål henhørende under
KN-kode 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 og
7318 16 30 med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Indien, Malaysia, Republikken
Korea, Taiwan og Thailand.
B. EFTERFØLGENDE PROCEDURE
(2)
Efter indførelsen af disse endelige antidumpingforanstaltninger indgav de indiske
selskaber Kundan Industries Limited og Tata International Limited, hvis eksport var
omfattet af en endelig antidumpingtold på 47,4 %, en påstand om annullation af
artikel 1 i forordning (EF) nr. 393/98 for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første
Instans. Denne påstand blev indført i registeret for De Europæiske Fællesskabers Ret i
Første Instans den 7. juni 1998 som sag T-88/98
5
.
Ved sin dom af 21. november 2002
6
annullerede De Europæiske Fællesskabers Ret i
Første Instans artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 393/98, for så vidt som den
pålægger en endelig antidumpingtold på importen til Det Europæiske Fællesskab af
skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål fremstillet af Kundan
Industries Limited og eksporteret af Tata International Limited, der overstiger den
(3)
3
4
5
6
EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 1972/2002 (EFT L 305 af
7.11.2002, s. 1).
EFT L 50 af 20.2.1998, s. 1, senest ændret ved forordning (EF) nr. 2570/2000 (EFT L 297 af 24.11.2000,
s. 1).
Nr. 106530, sagsnr. T-88/98.
EFT C 19 af 25.1.2003, s. 27, endnu ikke offentliggjort.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443986_0004.png
told, der ville være pålagt, hvis der ikke var foretaget justering af eksportprisen med
henvisning til en provision. Da den oprindelige told på 47,4 % var baseret på en
dumpingmargen, der omfattede en justering på 2 % for provision, annulleres
antidumpingtolden, i det omfang den overstiger 45,4 %.
(4)
Derfor bør den toldsats, der er fastsat for Kundan Industries Limited og Tata
International Limited i artikel 1 i forordning (EF) nr. 393/98, ændres med
tilbagevirkende kraft i overensstemmelse med artikel 233 i traktaten om oprettelse af
Det Europæiske Fællesskab. Den antidumpingtold, der er betalt ud over toldsatsen på
45,4 % for eksport af skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål
fremstillet af Kundan Industries Limited og eksporteret af Tata International til Det
Europæiske Fællesskab, bør tilbagebetales -
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
Artikel 1
I tabellen i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 393/98 erstattes oplysningerne for Kundan
Industries Ltd og Tata International Ltd med følgende:
Land
Indien
Selskab
Toldsats
Taric-
tillægskode
8416
Kundan
Industries
Ltd/Tata 45,4 %
International Ltd (tidligere Tata
Exports Ltd), Mumbai
Artikel 2
Beløb, der er opkrævet ud over den antidumpingtold, der er anført i artikel 1, tilbagebetales.
Anmodninger om tilbagebetaling indgives til toldmyndighederne i den medlemsstat, på hvis
område varerne overgik til fri omsætning.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske
Unions Tidende.
Artikel 1 anvendes fra den 21. februar 1998.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den
På Rådets vegne
Formand
4