Europaudvalget 2003
KOM (2003) 0413
Offentligt
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444224_0002.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 11.7.2003
KOM(2003) 413 endelig
2003/0156 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om forlængelse og ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1659/98 om decentraliseret
samarbejde
(forelagt af Kommissionen)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444224_0003.png
BEGRUNDELSE
Det understreges i Rådets og Kommissionens erklæring af 10. november 2000 om Fællesskabets
udviklingspolitik, hvor vigtigt det er, at partnerlandene går ind for principperne bag
udviklingsstrategien, og at man inddrager flest mulige samfundsgrupper i arbejdet. I hvidbogen om
nye styreformer i EU (KOM (2001) 428 endelig udg.) understreges det, at Kommissionen vil
forbedre dialogen med statslige og ikke-statslige aktører i tredjelande, når den udvikler politiske
forslag med en international dimension.
I overensstemmelse med og som supplement til de principper, der var fastlagt i nævnte dokumenter,
vedtog Kommissionen den 7. november 2002 meddelelsen om ikke-statslige aktørers inddragelse i
EU's udviklingspolitik (KOM (2002) 598 endelig). I en kontekst med en politik, der fokuserer på
målet om at nedbringe fattigdommen, blev der i meddelelsen gjort rede for, hvad der forventes af de
ikke-statslige aktører i partnerlandene. Formålet med at inddrage de ikke-statslige aktører er at
skabe grundlag for mere retfærdige forhold, således at fattige befolkningsgrupper kan få del i
udbyttet af væksten og styrkelsen af demokratiet. Støtten til udviklingen af kapaciteten hos de ikke-
statslige aktører i partnerlandene skal bidrage til at gøre det lettere for et bredt spektrum af aktører
at deltage i drøftelserne om strategien bag bistandsprogrammerne og gennemførelsen heraf. Det er
også et af grundprincipperne i den nye AVS-EF-partnerskabsaftale, der blev undertegnet i
Cotonou.
1
I meddelelsen KOM/2002/598 blev det konkluderet, at ikke-statslige aktører i stigende
grad inddrages i EU's udviklingspolitik i alle de forskellige samarbejdsprogrammer og politiske
dialoger med partnerlandene.
Kommissionen har bestilt en evaluering af budgetinstrumentet for decentralt samarbejde (B7-6002),
som blev afsluttet i marts 2003. Evalueringen viser, at budgetposten stadig er vigtig som et
supplerende instrument, idet der anbefales en bedre geografisk og tematisk målretning i de
støtteberettigede aktioner, større inddragelse af udviklingslandenes decentrale aktører og en
yderligere diversificering af decentrale ikke-statslige aktører. Det konkluderes i evalueringen, at
budgetposten bør bevares som et nødvendigt supplement til de forskellige samarbejdsinstrumenter.
Anbefalingerne er primært at øge kohærensen under budgetposten og specificere dens særlige
karakter. Der foreslås forskellige muligheder for at opnå en bedre målretning i de støtteberettigede
aktioner og lette medinddragelsen af partnerlandenes decentrale samarbejdsaktører.
Det decentrale samarbejdsinstrument tilfører en specifik merværdi ved at støtte velfokuserede
aktioner i specifikke situationer, hvor de traditionelle instrumenter ikke kan anvendes eller ikke er
relevante. Dette er navnlig tilfældet med vanskelige partnerskaber, hvor det officielle samarbejde
endnu ikke er er i stand til at bidrage væsentligt til den tilsigtede medbestemmelsesorienterede
udvikling. Budgetinstrumentet kan også bidrage i ekstreme tilfælde, hvor det officielle samarbejde
er suspenderet, således at det er muligt at støtte vigtige civile strukturer. Budgetinstrumentet kan
også støtte diversificeringen af decentrale aktører som potentielle partnere (fagforeninger,
arbejdsmarkedsparter, lokale og kommunale myndigheder, universiteter, medier osv.) og decentrale
aktørers deltagelse i internationale fora for at fremlægge deres behov og blive hørt om
udviklingspolitiske spørgsmål.
1
EFT L 317 af 15.12.2000, s. 1.
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Forordning (EF) nr. 1659/98 som ændret og udvidet ved forordning (EF) nr. 955/2002, der
indeholder gennemførelsesbestemmelserne til de pågældende foranstaltninger, udløber den 31.
december 2003. Dens gyldighedsperiode bør nu forlænges med yderligere tre år med fastlæggelse af
det finansielle referencebeløb frem til den 31. december 2006. Det finansielle referencebeløb vil
skulle tilpasses. I den nuværende forordning var beløbet 24 mio. EUR. I vedlagte forslag fastlægges
der et referencebeløb på 18 mio. EUR for perioden 2004-2006. Begrundelsen for dette beløb er den
strategiske approach, der sigter mod at tilvejebringe en afbalanceret og retfærdig støtte til decentralt
samarbejde i de tilfælde, hvor de traditionelle samarbejdsinstrumenter ikke kan anvendes eller ikke
er relevante.
Det beløb er blevet beregnet på grundlag af dels de forpligtelsesbevillinger, der er gennemført fra
1998 til 2003 (25,4 mio. EUR), som giver et årsgennemsnit på 4,2 mio. EUR, dels et beløb på 6
mio. EUR, som der er indgået forpligtelser for i 2003, og et forventet beløb på 5 mio. EUR for
2004. Det skal imidlertid bemærkes, at de finansieringsbehov, der i de seneste år er konstateret,
langt har oversteget de beløb, budgetmyndigheden har stillet til rådighed, og at anmodningernes
kvalitet er blevet forbedret væsentligt.
Kommissionen henstiller derfor til Europa-Parlamentet og Rådet, at vedlagte forordning vedtages.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444224_0005.png
2003/0156 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om forlængelse og ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1659/98 om decentraliseret
samarbejde
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 179, stk.
1,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
2
efter proceduren i traktatens artikel 251
3
, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
(2)
(3)
(4)
Rådets forordning (EF) nr. 1659/98 af 17. juli 1998 om decentraliseret samarbejde fandt
anvendelse indtil den 31. december 2001.
4
Ovennævnte forordning blev ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
955/2002 ændret og forlænget indtil den 31. december 2003.
5
Der er i 2003 blevet afsluttet en evaluering, hvori det konkluderes, at budgetposten bør være
mere fokuseret.
Det decentrale samarbejdsinstrument tilfører en specifik merværdi ved at støtte
velfokuserede aktioner i specifikke situationer og vanskelige partnerskaber, hvor de
traditionelle instrumenter ikke kan anvendes eller ikke er relevante, samt støtte
diversificeringen af decentrale aktører som potentielle partnere i udviklingsprocessen.
Forordning (EF) nr. 1659/98 bør ændres og forlænges indtil den 31. december 2006 efter
afslutningen af evalueringen og vedtagelsen af Kommissionens meddelelse om ikke-statslige
aktørers inddragelse i EU's udviklingspolitik (KOM (2002) 598). Det finansielle
rammebeløb og referenceperioden, der er angivet i artikel 4, stk. 1, bør tilpasses.
Forordning (EF) nr. 1659/98 bør ændres i overensstemmelse hermed -
(5)
(6)
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING;
I Rådets forordning (EF) nr. 1659/98 foretages følgende ændringer:
1.
Artikel 1 affattes således:
2
3
4
5
EUT C ...
EUT C ...
EFT L 213 af 30.7.1998, s. 6.
EFT L 148 af 6.6.2002, s. 1.
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
"Fællesskabet støtter foranstaltninger og initiativer, der iværksættes af aktører inden for
decentraliseret samarbejde i Fællesskabet og i udviklingslandene, og som fokuserer på
fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling, især i situationer med vanskelige
partnerskaber eller når det ikke er muligt at anvende andre instrumenter. Sådanne
foranstaltninger og initiativer skal fremme:
- en udvikling, der er baseret på mere medbestemmelse, og som imødekommer
udviklingslandenes befolkningers behov og initiativer
- bidrag til diversificering og styrkelse af det civile samfund og den grundlæggende
demokratiseringsproces i disse lande.
Alle udviklingslandene kan opnå støtte i form af foranstaltninger til fremme af
decentraliseret samarbejde."
2.
I artikel 2 tilføjes følgende led:
"- information og mobilisering af decentrale samarbejdsaktører og deltagelse i
internationale fora for at styrke dialogen om fastlæggelse af politikker"
3.
Artikel 3 affattes således:
"De samarbejdspartnere, der kan opnå finansiel bistand i henhold til denne forordning, er
Fællesskabets og udviklingslandenes aktører inden for decentraliseret samarbejde, f.eks.
lokale (herunder kommunale) myndigheder, ikke-statslige organisationer, lokale
erhvervssammenslutninger og lokale initiativgrupper, kooperativer, fagforeninger,
arbejdsmarkedsorganisationer,
forbrugerorganisationer,
kvinde-
eller
ungdomsorganisationer, undervisnings- og forskningsinstitutioner, universiteter, kirker,
medier, politiske stiftelser og enhver ikke-statslig sammenslutning, som vil kunne yde
bidrag til udviklingsprocessen."
4.
Artikel 4, stk. 1, affattes således:
"1. Fællesskabet finansierer de i artikel 1 omhandlede foranstaltninger i tre år.
Finansieringsrammen for gennemførelsen af dette program er for perioden 2004 til 2006
fastsat til 18 mio. EUR.
De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de
finansielle overslag."
5.
6.
I artikel 7, stk. 2, erstattes "ECU" af "EUR".
I artikel 7, stk. 3, tilføjes følgende led:
"- særlige behov i de lande, hvor det officielle samarbejde ikke er er i stand til at bidrage
væsentligt til realiseringen af de i artikel 1 fastlagte mål."
7.
8.
I artikel 10 erstattes "ECU" af "EUR".
Artikel 12 affattes således:
"Kommissionen forelægger inden udgangen af 2006 Europa-Parlamentet og Rådet en
samlet evaluering af de aktioner, Fællesskabet har finansieret inden for rammerne af denne
forordning, ledsaget af forslag vedrørende forordningens fremtid.
9.
Artikel 13, andet afsnit, affattes således:
"Den anvendes til den 31. december 2006."
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den ...
På Europa-Parlamentets vegne
Formand
På Rådets vegne
Formand
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444224_0008.png
FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAGET
Politikområde: Udviklingspolitik og forbindelse med AVS-lande
Aktiviteter: 6803 – Politik for udviklingssamarbejde og sektorstrategier
T
ITEL
: D
ECENTRALISERET SAMARBEJDE
1.
BUDGETPOST (
NUMMER OG BETEGNELSE
)
B7- - 210213 "Decentralt samarbejde"
2.
2.1
2.2
2.3
a)
SAMLEDE TAL
Samlet rammebevilling (del B): 14 mio. EUR som forpligtelsesbevilling
Gennemførelsesperiode:
Samlet flerårigt skøn over udgifterne:
Forfaldsplan for forpligtelses- og betalingsbevillinger (finansieringstilskud)
(jf. punkt
6.1.1)
Mio. EUR (3 decimaler)
År [n]
2004
4,8
1,4
[n+1]
2005
6,1
3,23
[n+2]
2006
6,1
5,06
[n+3]
2007
[n+4]
2008
[n+5]
2009
17
4,26
2,44
0,61
17
I alt
Forpligtelser
Betalinger
b)
Teknisk og administrativ bistand og støtteudgifter
(jf. pkt. 6.1.2)
Forpligtelser
Betalinger
0,2
0,4
0,4
7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444224_0009.png
a+b i alt
Forpligtelser
Betalinger*
Uindfriede
forpligtelser
31.12.2003*
*Skøn
c)
Personale- og andre driftsudgifters samlede budgetvirkninger
(jf. punkt 7.2 og 7.3)
Forpligtelser/
Betalinger
a+b+c i alt
Forpligtelser
Betalinger
2.4
Forenelighed med den finansielle programmering og de finansielle overslag
[x]
Forslaget er foreneligt med den gældende finansielle programmering.
pr.
5
1,5
2,5
6,5
3,45
1,5
6,5
5,4
1,0
4,4
2,6
0,65
18
18
5
[… ] Forslaget kræver omprogrammering af de relevante poster i de finansielle
overslag
Omprogrammeringen kan betyde, at bestemmelserne i den interinstitutionelle
aftale må tages i brug.
2.5
Virkninger for budgettets indtægtsside
6
[x]
Ingen (vedrører tekniske aspekter ved en foranstaltnings gennemførelse)
ELLER
Virkningerne er følgende:
- Bemærk: Alle oplysninger og bemærkninger om beregningsmetoden for
virkningerne på indtægtssiden skal vedlægges i et særskilt bilag.
6
Nærmere oplysninger i særskilt orienterede dokument.
8
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444224_0010.png
Mio. EUR (1 decimal)
Forud
for
aktionen
[år n-1]
Efter aktionens iværksættelse
Budgetpost Indtægter
[År [n+1] [n+2]
[n+4] [n+5]
n]
[n+3
]
a) Indtægter i faste priser
b) Ændringer i indtægterne
D
3.
BUDGETSPECIFIKATIONER
Udgifternes art
Nye
EFTA-
deltagelse
Kandidat-
landenes
deltagelse
NEJ
Udgifts-
område i de
finansielle
overslag
Nr. 4
IOU
4.
OB
RETSGRUNDLAG
NEJ
NEJ
Forordning (EF) nr. 1659/98 (videreføres)
5.
5.1
5.1.1
BESKRIVELSE OG BEGRUNDELSE
Behov for EU-foranstaltninger
7
Mål
Formålet med budgetpost B7-210213 (decentralt samarbejde) (tidligere B7-6002 og B7-
6430) er at støtte foranstaltninger og initiativer, der iværksættes af aktører inden for
decentraliseret samarbejde i Fællesskabet og i udviklingslandene, og som fokuserer på
fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling, især i tilfælde af vanskelige
partnerskaber eller når det ikke er muligt at anvende andre instrumenter. Sådanne
foranstaltninger og initiativer skal fremme:
- en udvikling, der er baseret på mere medbestemmelse, og som imødekommer
udviklingslandenes befolkningers behov og initiativer
- bidrag til diversificering og styrkelse af det civile samfund og den grundlæggende
demokratiseringsproces i disse lande.
Der er blot tale om at forlænge retsgrundlaget for den eksisterende budgetpost med tre
år fra 2004 til 2006.
5.1.2
Dispositioner, der er truffet på grundlag af forhåndsevalueringen
/
7
Nærmere oplysninger i særskilt orienterede dokument.
9
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
10
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
5.1.3
Dispositioner, der er truffet på grundlag af forhåndsevalueringen
I 2000 blev der gennemført en ekstern evaluering, og i marts 2003 blev endnu en
evaluering fuldført.
Hovedkonklusionerne af de to evalueringer var følgende:
Budgetposten har udfyldt sin funktion i forsøgsfasen, men iværksættelsen af det
decentrale samarbejde er så stor en opgave, at den nuværende budgetordning ikke slår
til. Vigtigheden af at inddrage grupper uden for statssektoren i udviklingssamarbejdet er
allerede fastslået på politisk plan. Det, der nu sker, er, at man starter
konsolideringsfasen, idet man søger at realisere dette koncept i større skala, i første
række som led i det officielle samarbejde. Dette medfører forpligtelser for det
europæiske samarbejde, idet etableringen af et decentralt samarbejde i større skala
kommer til at afhænge af, hvordan FED-, ALA-, MEDA-, og TACIS-midlerne bruges,
og i første række af, om deltagerne i det decentrale samarbejde inddrages i drøftelserne
vedrørende planlægningen som partnere i det samarbejde, der blev etableret med
Cotonou-aftalen. Det er imidlertid ikke alle forudsætninger for en sådan skalaændring,
der er opfyldt, idet det officielle samarbejde i mange tilfælde endnu ikke er udbygget
nok til at kunne bidrage til den ønskede medbestemmelsesorienterede udvikling.
Samtidig anbefales det i evalueringen, at man midlertidigt opretholder budgetposten,
omend i ændret form, medens man fremmer det europæiske samarbejdes kvalitet,
tilstræber en katalysatoreffekt i forbindelse med nævnte skalaændring, og tager sig tid
til at overveje, om alternative finansieringsløsninger kunne komme på tale fremover.
Denne budgetpost bør opretholdes som et nødvendigt supplement til EUF og andre
samarbejdsinstrumenter og for at sikre bedre geografisk og tematisk målrettede
støtteberettigede aktioner, større inddragelse af udviklingslandenes decentrale aktører
og en yderligere diversificering af decentrale ikke-statslige aktører. Det vil derfor være
nødvendigt at reducere det minimumsbeløb, der kræves for at de individuelle forslag
kan være støtteberettigede.
5.2
Indsatsområder og nærmere bestemmelser for støtten
Denne budgetpost giver mulighed for gennem gavebistand at deltage i finansieringen af
individuelle udviklingsforanstaltninger, som forelægges direkte af aktørerne i Fællesskabets og
udviklingslandenes decentrale samarbejde. EU's bidrag beløber sig normalt til 80 %. I særligt
begrundede tilfælde kan finansieringen dog udgøre 100 %.
5.3
Gennemførelsesmetoder
Foranstaltningen forvaltes direkte af Kommissionens tjenestemænd.
6.
6.1
FINANSIELLE VIRKNINGER
Samlede finansielle virkninger for budgettets del B (hele programperioden)
(Beregningsmetoden for de samlede beløb i nedenstående tabel skal fremgå af fordelingen i tabel
6.2. )
11
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444224_0013.png
6.1.1
Finansieringsstøtte
Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (3 decimaler)
Fordeling
[År n]
2004
af
og
i
i
0,4
4,2
[n+1]
2005
5,5
[n+2]
2006
5,5
[n+3]
[n+4]
[n+5
ff.]
I alt
15,2
Aktion
1:
Udvikling
og
social
og
byer
menneskelige og tekniske
ressourcer
økonomisk
landdistrikter
udvikling
udviklingslandene
Aktion 2: Information og
mobilisering af decentrale
samarbejdsaktører
og
deltagelse i internationale
fora for at styrke dialogen
om
udarbejdelse
af
0,1
0,1
0,1
0,3
politikker
Aktion 3: Støtte til styrkelse
af den institutionelle og
operationelle kapacitet hos
sådanne aktører
Aktion
støtte
4:
og
Metodologisk
opfølgning
af
4,8
6,1
6,1
17
0,1
0,1
0,1
0,3
0,4
0,4
1,2
foranstaltninger
I ALT
6.1.2
Teknisk og administrativ bistand, støtteudgifter og IT-udgifter (forpligtelsesbevillinger)
[År n]
2004
[n+1]
2005
[n+2]
2006
[n+3]
[n+4]
[n+5
ff.]
I alt
1) Teknisk og administrativ
bistand:
a) Kontorer
bistand:
for
teknisk
og
0,2
0,4
0,2
b) Anden teknisk
administrativ bistand:
- intern:
- ekstern:
Heraf til opbygning og
vedligeholdelse
af
administrative edb-systemer:
1 i alt
2) Støtteudgifter:
0,2
0,4
0,2
0,8
12
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444224_0014.png
a)
Undersøgelser,
evalueringer
b) Ekspertmøder:
c) Informations- og
publikationsvirksomhed
2 i alt
I ALT
0,2
0,4
0,2
0,2
0,4
0,2
1
13
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444224_0015.png
6.2
Beregning af omkostningerne pr. foranstaltning i budgettets del B (hele
programperioden)
8
(Når der er flere aktioner, skal der for de konkrete foranstaltninger under hver aktion gives de
oplysninger, der er nødvendige for at anslå arbejdets omfang og omkostninger.)
Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (3 decimaler)
Fordeling
Type resultater
(projekter,
dossierer ...)
1
Foreligger ikke
Antal resultater
(i alt år 1--n)
2
Gennemsnitlige
enhedsomkost-
ninger
3
Samlede
omkostninger
(i alt år 1 ...n)
4=(2X3)
Aktion 1
- Foranstaltning 1
- Foranstaltning 2
Aktion 2
- Foranstaltning 1
- Foranstaltning 2
- Foranstaltning 3
Osv.
SAMLEDE OMKOSTNINGER
Foreligger ikke
Om nødvendigt forklares beregningsmetoden.
7.
7.1
VIRKNINGER FOR PERSONALERESSOURCER OG ADMINISTRATIONS-
UDGIFTER
Personalemæssige virkninger
Eksisterende og/eller nyt personale til
forvaltning af foranstaltningen
Stillingstyper
Faste stillinger
Tjenestemænd
eller midlertidigt
ansatte
Andre
personaleressourcer
I alt
A
B
C
Foreligger
ikke
endnu
Midlertidige
stillinger
Om nødvendigt kan der vedlægges en
mere fuldstændig opgavebeskrivelse.
I alt
Opgavebeskrivelse
Foreligger
ikke
endnu
Foreligge
r ikke
8
Nærmere oplysninger i særskilt orienterede dokument.
14
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444224_0016.png
7.2
Samlede finansielle virkninger af personaleforbruget
Arten af personaleressourcer
Beløb i EUR
Foreligger ikke
Foreligger ikke
(oplys budgetpost)
I alt
Beregningsmetode*
Tjenestemænd
Midlertidigt ansatte
Andre personaleressourcer
Beløbene modsvarer de samlede udgifter i en tolvmåneders periode.
7.3
Andre administrative udgifter som følge af foranstaltningen
Beløb i EUR
Foreligger ikke
Beregningsmetode
Budgetpost
(nummer og betegnelse)
Samlet bevilling (Afsnit A7)
A0701 - Tjenesterejser
A07030 - Møder
A07031 - Udvalg, der skal høres
(1)
A07032 - Udvalg, som det ikke er obligatorisk at høre
(1)
A07040 - Konferencer
A0705 - Undersøgelser og konsultationer
Andre udgifter (specificeres)
Informationssystemer (A-5001/A-4300)
Andre udgifter - del A (specificeres)
I alt
Foreligger ikke
Foreligger ikke
Beløbene modsvarer de samlede udgifter i en tolvmåneders periode.
(1) Det specificeres, hvilken udvalgstype der er tale om, og hvilken gruppe det tilhører.
I.
II.
III.
II)
Foreligger
Samlet årligt beløb (7.2 + 7.3)
ikke
Foranstaltningens varighed
År
Foranstaltningens samlede omkostninger (I x
Foreligger
ikke
(I skønnet over, hvilke personale- og administrationsressourcer indsatsen kræver, skal
tjenestegrenene tage hensyn til, hvad Kommissionen har vedtaget under de orienterende
drøftelser, i den årlige politiske strategi (APS) eller ved godkendelsen af det foreløbige
budgetforslag (FBF). Det skal således vises, at personalebehovet kan dækkes inden for den
foreløbige vejledende fordeling af midlerne som fastsat i FBF.
Når aktionerne undtagelsesvis ikke kunne forudses under udarbejdelsen af FBF, skal sagen
forelægges for Kommissionen, som skal afgøre om og hvordan (ved ændring af den foreløbige
vejledende fordeling, ved en ad hoc-omplacering, ved et tillægs- og ændringsbudget eller ved en
ændringsskrivelse til budgetforslaget) den kan godkende, at den foreslåede indsats
gennemføres.)
15
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
8.
8.1
RESULTATOPFØLGNING OG EVALUERING
Resultatopfølgningssystem
Projekterne godkendes først af Kommissionens tjenestegrene og iværksættes derefter af
deltagerne i det decentrale samarbejde under tilsyn fra Kommissionens tjenestegrene
(EuropeAid) og delegationerne i de pågældende udviklingslande.
8.2
Hvordan og hvor ofte skal der evalueres?
Inden udgangen af 2006 vil der blive forelagt operationelle forslag vedrørende
indførelsen af et revideret budgetinstrument baseret på nye strategiske retningslinjer og
under hensyntagen til konklusionerne og anbefalingerne i de eksterne evalueringer, der
gennemføres i 2006.
9.
FORHOLDSREGLER MOD SVIG
Det administrative tilsyn med kontrakter og udbetalinger varetages af EuropeAid.
Projektgennemførelsen kontrolleres i alle faser af Kommissionens tjenestegrene og af
delegationerne (udvælgelse, kontrakter samt gennemførelse heraf, og udbetalinger).
Kontrollen vedrører både kontraktforpligtelserne og principperne for cost-/benefit-
analyse og en korrekt finansforvaltning. Herudover foretager EuropeAid, GD Audit og
Revisionsretten revision og kontrol, eventuelt på stedet, af de udgifter, der godkendes
inden for denne budgetpost, og af gennemførelsen af foranstaltningerne.
16