Europaudvalget 2003
KOM (2003) 0535
Offentligt
1444343_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 4.9.2003
KOM(2003) 535 endelig
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EF) nr. 1030/2003 om visse restriktive foranstaltninger
over for Liberia
.
(forelagt af Kommissionen)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444343_0002.png
BEGRUNDELSE
(1)
Den 1. august 2003 besluttede FN's Sikkerhedsråd i sin resolution 1497 (2003) at give
medlemmer af FN tilladelse til at oprette en multinational styrke i Liberia til støtte for
gennemførelsen af våbenstilstandsaftalen af 17. juni og til at undtage levering af våben
og tilhørende materiel og levering af teknisk uddannelse eller bistand til den
multinationale styrke fra det embargo, der blev indført ved FN's Sikkerhedsråds
resolution 1343 (2001).
I lyset af denne udvikling bør Rådet revurdere den fælles holdning 2001/357/FUSP om
restriktive foranstaltninger over for Liberia og Rådets forordning (EF) nr. 1030/2003,
som blandt andet forbyder at yde teknisk uddannelse eller bistand med relation til
våben og enhver form for materiel med tilknytning hertil. Kommissionen er uformelt
blevet anmodet om at fremsætte forslag til, hvordan EF træffer de nødvendige
foranstaltninger.
Kommissionen foreslår derfor at ændre Rådets forordning (EF) nr. 1030/2003 af 16.
juni 2003 i overensstemmelse med resolution 1497 (2003).
(2)
(3)
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444343_0003.png
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EF) nr. 1030/2003 om visse restriktive foranstaltninger
over for Liberia
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 301,
under henvisning til fælles holdning 2003/… FUSP
1
om
under henvisning til forslag fra Kommissionen
2
, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1497 (2003) af 1. august 2003, i det følgende
benævnt "UNSCR 1497 (2003)", fik medlemmerne af FN tilladelse til at oprette en
multinational styrke i Liberia til støtte for gennemførelsen af våbenstilstandsaftalen af
17. juni 2003 og til at undtage levering af våben og tilhørende materiel og levering af
teknisk uddannelse eller bistand til den multinationale styrke fra det våbenembargo,
der blev indført ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1343 (2001) af 7. marts 2001.
Ved fælles holdning 2001/357/FUSP
3
, senest ændret ved fælles holdning
2003/365/FUSP
4
af 19. maj 2003, og forordning (EF) nr. 1030/2003
5
af 16. juni 2003
blev der indført restriktive foranstaltninger over for Liberia. Med fælles holdning
2003/…/FUSP af .. 2003 ændres den nuværende ordning, således at den bringes i
overensstemmelse med UNSCR 1497 (2003).
Forordning (EF) nr. 1030/2003, som blandt andet forbyder at yde teknisk uddannelse
eller bistand med relation til våben og enhver form for materiel med tilknytning hertil,
bør ændres i overensstemmelse hermed.
Denne forordning bør træde i kraft hurtigst muligt -
(2)
(3)
(4)
1
2
3
4
5
EFT L […] af […], s. […].
EFT C […] af […], s. […].
EFT L 126 af 8.5.2001, s. 1.
EFT L 124 af 20.5.2003, s. 49.
EFT L 150 af 18.6.2003, s. 1.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
Artikel 1
Artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1030/2003 affattes således:
“2. Forbuddet i stykke 1 gælder ikke
a) ydelse af teknisk uddannelse og bistand, der alene har til formål at støtte og blive
anvendt af den multinationale styrke i Liberia, hvis de kompetente myndigheder
anført i bilag I i den medlemsstat, hvor serviceudbyderen er etableret, har givet
tilladelse hertil
b) enhver anden ydelse af teknisk uddannelse og bistand, som det udvalg, der er
nedsat ved paragraf 14 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1343
(2001), på forhånd har givet dispensation for. Dispensation opnås ved henvendelse til
de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. bilag I til denne forordning.”
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions
Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den […]
På Rådets vegne
Formand
4