Miljø- og Planlægningsudvalget 2006
KOM (2003) 0550
Offentligt
1446589_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 1.8.2006
KOM(2006) 434 endelig
2003/0210 (COD)
UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN
i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c),
om Europa-Parlamentets ændringsforslag
til Rådets fælles holdning til
forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV
om beskyttelse af grundvandet mod forurening
OM ÆNDRING AF KOMMISSIONENS FORSLAG
i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2003/0210 (COD)
UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN
i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c),
om Europa-Parlamentets ændringsforslag
til Rådets fælles holdning til
forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV
om beskyttelse af grundvandet mod forurening
1.
B
AGGRUND
PROCEDURE
Forslaget (KOM(2003) 550 endelig) blev forelagt Europa-Parlamentet og Rådet efter
proceduren for fælles beslutningstagning i EF-traktatens artikel 175, stk. 1.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg fremsatte sin udtalelse den
31. marts 2004.
Regionsudvalget afgav udtalelse den 12. februar 2004.
Europa-Parlamentet afgav udtalelse ved førstebehandlingen af forslaget den 28. april
2003.
På grundlag af Europa-Parlamentets udtalelse og i medfør af EF-traktatens artikel
250, stk. 2, vedtog Kommissionen et ændret forslag - KOM (2005) 282 endelig - den
22. juni 2005.
Til opfølgning af Europa-Parlamentets udtalelse og i overensstemmelse med EF-
traktatens artikel 250, stk. 2, vedtog Rådet formelt sin fælles holdning den 23. januar
2006. Kommissionens meddelelse om den fælles holdning blev vedtaget den
10. februar 2006, og Europa-Parlamentet vedtog sin udtalelse ved
andenbehandlingen den 13. juni 2006.
FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG
Formålet med direktivforslaget er at fastlægge en ordning for forebyggelse af og
kontrol med forurening af grundvand for at imødekomme kravet i artikel 17 i
vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF). Dette sker ved at indføre:
(a)
kriterier for vurdering af den kemiske tilstand for grundvand, som bygger på
miljøkvalitetsnormer, som skal opstilles af medlemsstaterne på passende
niveau (nationale organer eller organer med ansvar for floder eller grundvand),
alt efter de naturlige variationer i grundvandsforholdene, konstaterede
belastninger og relevante kemiske stoffer, og
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(b)
kriterier for bestemmelse af væsentlig opadgående tendens i koncentrationerne
af forurenende stoffer i grundvandsforekomster og for fastlæggelse af
udgangspunktet for at vende tendensen.
Disse kriterier suppleres med foranstaltninger til forebyggelse eller begrænsning af
direkte og indirekte tilførsel af forurenende stoffer til grundvandet. Forslaget
indeholder tydelige specifikationer, som sikrer, at miljømålsætningerne i
vandrammedirektivet opfyldes, for så vidt angår grundvand. Samtidig sigter forslaget
mod at tilvejebringe den rette balance mellem de opgaver, der skal løses på
fællesskabsniveau og dem, der bedst løses af medlemsstaterne.
2.
2.1.
K
OMMISSIONENS BEMÆRKNINGER
Generelt
Den 13. juni 2006 vedtog Europa-Parlamentet 41 ændringer af de fremsatte 47
ændringsforslag. Af de 41 vedtagne ændringer kan Kommissionen acceptere 8
ændringer i deres helhed, 6 ændringer delvist, og 12 ændringer i princippet. 15 af de
vedtagne ændringer kan Kommissionen ikke acceptere.
2.2.
2.2.1.
Detaljerede bemærkninger
Helt accepterede ændringer
Ændring
5, 17
og
27
forbedrer ordlydens overensstemmelse med
vandrammedirektivet. Ændring
8
indfører et nyt led, hvor der anmodes om en
analyse af virkningerne af grundvandskvalitetskrav i medlemsstaterne for
miljøbeskyttelsen og det indre marked. Ændring
36
og
43,
der fjerner henvisningerne
til nitratdirektivet (direktiv 91/676/EF) kan accepteres, da dette forslags
regeludstedende tilgang, vandrammedirektivet og nitratdirektivet ikke er
indholdsmæssigt forskellige med hensyn til at være juridisk bindende, målet der skal
nås og de nødvendige foranstaltninger samt fristerne. Hvad angår navnlig ændring
43,
omfattes indsatsprogrammerne allerede af nitratdirektivet, og det er ikke
nødvendigt at gentage dem. Ændring
38
nævner detaljeret den type pesticider, der er
omfattet, hvilket falder i tråd med direktiv 98/83/EF om omdannelses-,
nedbrydnings- og reaktionsprodukter. Ændring
40
tilføjer en bestemmelse om
virkningerne af de forurenende stoffer i grundvandsforekomsten, som kræver samme
grundvandsbeskyttelse som i vandrammedirektivet.
2.2.2.
Delvis accepterede ændringer
Ændring
2
ændrer betragtning 1 ved at tilføje en henvisning til "forringelse" og
specificere, at beskyttelsen burde vedrøre "kemisk" forurening. Kommissionen kan
acceptere tilføjelsen af "kemisk", men ikke af "forringelse" i betragtning af den nye
definition i artikel 2, punkt 4, og overlapning med vandrammedirektivet. Ændring
3
indføjer en betragtning om behovet for en beskyttelse, der er sammenlignelig med
beskyttelsen af grundvand og overfladevand i god kemisk tilstand. Henvisningen til
grundvand som værende "den primære kilde" til drikkevand kan imidlertid ikke
accepteres, da det ikke er korrekt. Ændring
11
tilføjer ordet "miljømæssigt"
signifikant i artikel 2, punkt 3, der fører til retlig usikkerhed og derfor ikke kan
accepteres; tilføjelsen af "i grundvandet" kan imidlertid godt accepteres.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Ændring
19
indfører supplerende overholdelseskriterier i tilknytning til
grundvandskvalitetskrav i artikel 4, stk. 2, hvilket kan accepteres; det kan imidlertid
ikke accepteres, at der ifølge "en sagkyndig vurdering" kan fjernes ugunstige
måleværdier. Ændring
21
indfører en henvisning til "basislinjekoncentrationen" i
artikel 5, stk. 2, der kan accepteres; tilføjelsen af ordene "forebygge en forringelse"
er imidlertid ikke i overensstemmelse med vandrammedirektivet og kan derfor ikke
accepteres. Ændring
22
sigter mod at forstærke forpligtelsen i artikel 6 til at hindre
tilførslen af farlige stoffer til grundvandet og tilføjer kriterier vedrørende
klassifikationen af farlige stoffer. Kommissionen kan acceptere første del af
ændringen, selv om det må erkendes, at der er praktiske begrænsninger for
forebyggelsesforanstaltninger;
den
anden
del
er
uacceptabel,
fordi
vandrammedirektivet allerede indeholder en klar definition på farlige stoffer.
2.2.3.
Ændringsforslag, som er blevet accepteret i princippet
Ændring
1
indfører "forringelse" i titlen, der er i overensstemmelse med
vandrammedirektivets bestemmelser og derfor kan accepteres i princippet. Ændring
6
er en ny betragtning, der henviser til behovet for så vidt muligt at tage hensyn til
ændret praksis i landbrug og skovbrug som resultat af grundvandsbeskyttende
foranstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af planer for landdistrikters
udvikling under den fælles landbrugspolitik. Dette kan Kommissionen acceptere,
hvis det gøres tydeligt, at beslutninger om prioriteter og projekter i tilknytning hertil
træffes af medlemsstaterne. Ændring
7
tilføjer en sætning om kriterier og
begrundelser vedrørende undtagelser. Ændring
9
drejer sig om en ny betragtning om
forskning, der falder i tråd med vandrammedirektivets artikel 20 om den
videnskabelige udvikling. Ændring
10
indfører en ny betragtning om lagring og
genoprettelse af grundvand, der kan accepteres, hvis den omskrives for at sikre
overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, litra f), i vandrammedirektivet.
De nye definitioner, der foreslås med ændring
13
og
14,
af "baggrundskoncentration"
(artikel 2, punkt 4 b) og "basislinje-koncentration" (artikel 2, punkt 4 c) kan
accepteres; "koncentration" bør dog ændres til "niveauer" for at være i
overensstemmelse med bilag II, del A.1 d), til forslaget.
Ændring
16
om overensstemmelseskriterier med grundvandskvalitetskrav kan
accepteres efter en omredigering. Ændring
20
om senere revision af kvalitetskravene
til grundvand og tærskelværdierne kan ligeledes accepteres, forudsat
revisionstidsplanen er i overensstemmelse med vigtige datoer i gennemførelsen.
Ændring
30
kan accepteres, forudsat ordlyden forbedres for at undgå overlapning
med vandrammedirektivet. Ændring
9
og
31
om formidling af forskningsresultater
kan accepteres i princippet, men kunne ikke samles i en enkelt betragtning. Ændring
37
udstikker strengere krav til pesticider i forbindelse med drikkevand, hvilket
Kommissionen i princippet kan acceptere.
2.2.4.
Ændringsforslag, der ikke kan accepteres
Ændring
4
om behovet for at beskytte grundvandet på en måde, så man kan opnå
drikkevand af god kvalitet ved blot at rense det, er en gentagelse af artikel 7 i
vandrammedirektivet og ikke i tråd med målsætningerne for nærværende direktiv om
vandforekomsters
kemiske
tilstand.
Ændring
15,
der
siger,
at
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
grundvandskvaliteteskravene skal baseres på de human- og økotoksikologiske
kriterier, falder heller ikke i tråd med vandrammedirektivet.
Ændring
12,
der indfører en ny definition af "forringelse", og ændring
18,
der drejer
sig om det naturlige indhold af forurenende stoffer i sammenligning med
tærskelværdierne, er ligeledes en modsigelse af vandrammedirektivets princip om
nul forringelse, og forpligtelsen i dette forslag til at vende opadgående
forureningstendens kan derfor ikke accepteres. Følgelig kan ændring
23
heller ikke
accepteres. Ændring
25
om de foranstaltninger, som medlemsstaterne skal
gennemføre, og ændring
28
om undtagelser fra overvågningskrav kan ikke
accepteres, da disse emner er tilstrækkeligt behandlet i vandrammedirektivet.
Specifikke beskyttelsesforanstaltninger vedrørende kurbade og helsebringende
kilder, som foreslået i ændring
32,
kan ikke accepteres, da det ikke ville være
rimeligt at tage alle mulige tilfælde i betragtning i dette direktiv. Ændring
33
begrænser unødvendigt direktivets tilpasning i lyset af den videnskabelige og
tekniske udvikling. Ændring
34
kræver en katalogisering af grundvandsmagasiner,
der ikke er nødvendig på grund af de gældende rapporteringskrav i
vandrammedirektivet.
Ændring
39
om indikatorer for forurening er ikke i overensstemmelse med
vandrammedirektivet. Ændring
41
og
42
om det tidspunkt, hvor medlemsstaterne bør
iværksætte foranstaltninger for at vende opadgående tendenser i forureningen, kan
ikke accepteres, da de ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i forslagets
artikel 5, stk. 2. Ændring
44
vedrører medlemsstaternes mulighed for at vedtage
strengere beskyttelsesforanstaltninger, der ikke behøver medtages i direktivet, fordi
traktaten allerede indeholder de relevante bestemmelser. Sluttelig kan ændring
46
om
rapportering og gennemgang ikke accepteres, da disse aspekter allerede er omfattet af
vandrammedirektivet.
2.3
Ændret forslag
I henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2, ændrer Kommissionen sit forslag som
ovenfor angivet.
DA
5
DA