Europaudvalget 2003
KOM (2003) 0608
Offentligt
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444415_0002.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 14.10.2003
KOM(2003) 608 endelig
Forslag til
RÅDETS BESLUTNING
om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til
Den Europæiske Udviklingsfond (3. tranche 2003)
(forelagt af Kommissionen)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444415_0003.png
BEGRUNDELSE
Siden ikrafttrædelsen af finansforordningen for 9. EUF træffer Rådet afgørelse om hver enkelt
af de tre trancher, som medlemsstaterne skal udbetale til finansiering af EUF, på forslag fra
Kommissionen. Hvad angår de instrumenter under 9. EUF, som EIB (Den Europæiske
Investeringsbank) varetager forvaltningen af, skal medlemsstaterne betale deres bidrag direkte
til EIB. Bidragene til de øvrige instrumenter indbetales til Kommissionen.
I overensstemmelse med artikel 121 i finansforordningen for 9. EUF har EIB meddelt
Kommissionen sine ajourførte overslag over betalinger for de instrumenter, den forvalter.
Det aktuelle forslag vedrører den tredje tranche af bidragene for regnskabsåret 2003. I
overensstemmelse med artikel 38, stk. 2, i finansforordningen for 9. EUF er forfaldsplanen for
denne tranche følgende: 1) Kommissionen forelægger forslaget inden den 10. oktober 2003.
2) Rådet træffer afgørelse om denne tranche senest 21 kalenderdage efter forelæggelsen af
Kommissionens forslag. 3) Medlemsstaterne indbetaler de forfaldne bidrag i denne tranche
senest 21 kalenderdage, efter at de er blevet underrettet om Rådets afgørelse.
Endelig skal det understreges, at det i artikel 40, stk. 4, i finansforordningen for 9. EUF
fastsættes, at hvis bidragstrancher, der er forfaldet til betaling som omhandlet i denne artikel,
ikke er indbetalt senest ved udløbet af den fastsatte frist, skal den pågældende medlemsstat
betale en morarente af det ikke-betalte beløb efter bestemmelserne i samme artikel.
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444415_0004.png
Forslag til
RÅDETS BESLUTNING
om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til
Den Europæiske Udviklingsfond (3. tranche 2003)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til partnerskabsaftalen mellem staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet
og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou (Benin) den 23.
juni 2000
1
,
under henvisning til den interne aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets
bistand, undertegnet i Bruxelles den 18. september 2000
2
, særlig artikel 10,
under henvisning til Rådets afgørelse af 27. november 2001 om de oversøiske landes og
territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab
3
,
under henvisning til finansforordningen af 27. marts 2003 for den 9. Europæiske
Udviklingsfond, i det følgende benævnt "finansforordningen for 9. EUF", særlig artikel 38,
stk. 1,
under henvisning til forslag fra Kommissionen
4
, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Den 28. november 2002 meddelte Kommissionen Rådet et overslag over de betalinger,
den forudså for regnskabsåret 2003, samt en forfaldsplan for indkaldelse af bidrag.
Den 29. december vedtog Rådet beslutningen om fastsættelse for regnskabsåret 2003
af forfaldsplanen for indkaldelse af medlemsstaternes bidrag til EUF.
På grundlag af nævnte beslutning har Kommissionen indkaldt bidrag i december 2002
og marts 2003 for et beløb på henholdsvis 450 mio. EUR og 500 mio. EUR. Dernæst
vedtog Rådet i juli 2003 bidrag på 50 mio. EUR til Den Europæiske Investeringsbank
og på 750 mio. EUR til Kommissionen.
(2)
1
2
3
4
EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.
EFT L 317 af 15.12.2000, s. 355.
EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1.
EUT C af , s. .
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(3)
I artikel 38, stk. 2, tredje afsnit, i finansforordningen for 9. EUF, der trådte i kraft den
2. april 2003, fastsættes det, at forslaget til anden tranche for det igangværende
regnskabsår skal forelægges af Kommissionen inden den 10. oktober.
I artikel 38, stk. 2, tredje afsnit, i finansforordningen for 9. EUF fastsættes det, at
Rådet træffer afgørelse om denne tranche senest 21 kalenderdage efter forelæggelsen
af Kommissionens forslag, og at medlemsstaterne indbetaler de forfaldne bidrag i
denne tranche senest 21 kalenderdage, efter at de er blevet underrettet om Rådets
afgørelse.
I henhold til artikel 121, stk. 2, i finansforordningen for 9. EUF skal Den Europæiske
Investeringsbank sende Kommissionen de ajourførte overslag over forpligtelser og
betalinger.
I artikel 133, stk. 2 og 3, i finansforordningen for 9. EUF fastsættes det, at den
procedure for indkaldelse af bidrag, der er fastlagt for overdragelsen af midler
vedrørende 9. EUF, også gælder for tidligere EUF'er -
(4)
(5)
(6)
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:
Artikel 1
De bidrag, medlemsstaterne skal indbetale til Kommissionen og Den Europæiske
Investeringsbank til tredje tranche for 2003, er angivet i tabellen i bilaget.
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Rådets vegne
Formand
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444415_0006.png
BILAG
Bidrag til tredje tranche 2003 (i EUR)
til
LAND
TYSKLAND
BELGIEN
DANMARK
SPANIEN
FRANKRIG
GRÆKENLAND
IRLAND
ITALIEN
LUXEMBOURG
NEDERLANDENE
PORTUGAL
DET FORENEDE
KONGERIGE
ØSTRIG
FINLAND
SVERIGE
til
Kommissionen
98 112 000
16 464 000
8 988 000
24 528 000
102 060 000
5 250 000
2 604 000
52 668 000
1 218 000
21 924 000
4 074 000
53 298 000
11 130 000
6 216 000
11 466 000
420 000 000
Den Europæiske
Investeringsbank
7 008 000
1 176 000
642 000
1 752 000
7 290 000
375 000
186 000
3 762 000
87 000
1 566 000
291 000
3 807 000
795 000
444 000
819 000
30 000 000
I ALT
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444415_0007.png
FINANSIERINGSOVERSIGT
1.
2.
3.
4.
5.
KONTO: finder ikke anvendelse: vedrører EUF
[…]
DATO: 1. oktober 2003
BEVILLINGER
Finder ikke anvendelse
FORANSTALTNINGENS BETEGNELSE: Rådets beslutning om fastsættelse af de finansielle bidrag,
medlemsstaterne skal betale til EUF (3. tranche 2003)
RETSGRUNDLAG: Finansforordningen af 27. marts 2003 for 9. EUF
FORANSTALTNINGENS FORMÅL: Indkaldelse af 3. tranche af de bidrag for 2003, som
medlemsstaterne skal betale
FINANSIELLE VIRKNINGER
PERIODE PÅ 12
LØBENDE
FØLGENDE
MÅNEDER REGNSKABSÅR REGNSKABSÅR
(mio. EUR)
[n]
(mio. EUR)
[n+1]
(mio. EUR)
5.0
UDGIFTER, SOM AFHOLDES
-
- OVER EF-BUDGETTET
(RESTITUTION/INTERVENTION)
-
OVER DE NATIONALE
BUDGETTER
-
ANDRE SEKTORER
Finder ikke
anvendelse
5.1
INDTÆGTER
-
EGNE EF-INDTÆGTER
(AFGIFTER/TOLD)
-
NATIONALE
Finder ikke
anvendelse
[n+2]
5.0.1 UDGIFTSOVERSLAG
5.1.1 INDTÆGTSOVERSLAG
5.2
6.0
6.1
6.2
6.3
[…]
BEREGNINGSMETODE
[…]
[n+3]
[n+4]
[n+5]
FINANSIERING MULIG OVER BEVILLINGER, DER PÅ DET LØBENDE
BUDGET ER OPFØRT UNDER DET RELEVANTE KAPITEL
FINANSIERING MULIG VED OVERFØRSEL MELLEM KAPITLER PÅ DET
LØBENDE BUDGET
TILLÆGSBUDGET NØDVENDIGT
BEVILLINGER TIL OPFØRELSE PÅ KOMMENDE BUDGETTER
JA/NEJ
JA/NEJ
JA/NEJ
JA/NEJ
BEMÆRKNINGER:
6