Europaudvalget 2003
KOM (2003) 0690
Offentligt
1444494_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 11.11.2003
KOM(2003) 690 endelig
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
ET EUROPÆISK VÆKSTINITIATIV
INVESTERING I NET OG VIDEN MED HENBLIK PÅ VÆKST OG BESKÆFTIGELSE
ENDELIG RAPPORT TIL DET EUROPÆISKE RÅD
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
ENDELIG RAPPORT TIL DET EUROPÆISKE RÅD
ET EUROPÆISK VÆKSTINITIATIV
INDHOLDSFORTEGNELSE
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
Indledning .................................................................................................................... 3
Et europæisk vækstinitiativ.......................................................................................... 5
Initiativets omfang........................................................................................................
5
Mobilisering af investering og finansiering til støtte for det europæiske vækstinitiativ9
Fremme af initiativet .................................................................................................. 14
Quick-start-programmet
............................................................................................ 14
Innovativ finansiering til støtte for det europæiske vækstinitiativ
............................. 17
Den statistiske behandling af offentlig-private partnerskaber og
securisationsoperationer i ESA95..............................................................................
20
Tilsyn og regelmæssig rapportering
.......................................................................... 22
Konklusioner.............................................................................................................. 22
BILAG 1: Quick-start-projekter : transportnet, bredbåndsnet, forskning, innovation og
udvikling .................................................................................................................... 24
BILAG 2: En køreplan for viden og net................................................................................... 40
BILAG 3: Køreplan for Quick-start-projekter ......................................................................... 43
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0003.png
1.
I
NDLEDNING
Den europæiske økonomi har været igennem to vanskelige år. Nu tyder en del imidlertid
på, at det værste er overstået. Erhvervslivets og forbrugernes tillid er begyndt at vokse.
Den økonomiske vækst forventes at stige igen i anden halvdel af 2003, og den forventes
forstærket i løbet af hele 2004. Ifølge vores seneste prognoser skulle den gennemsnitlige
vækst i BNP i euroområdet andrage 1,8 % i 2004 og 2,3 % i 2005.
Situationen er imidlertid ikke stabil. Den seneste tids beskedne økonomiske resultater
understreger berettigelsen af Lissabon-strategien for økonomisk, social og miljømæssig
fornyelse. Disse reformer bør tilstræbes aktivt, således at deres bidrag til det europæiske
vækstpotentiale kan blive mærkbart. Det er vigtigt at gennemføre reformer på nationalt
plan og på EU-plan, men reformerne er ikke i sig selv tilstrækkelige til at sikre
fremskridtene. De må allerede nu støttes af foranstaltninger, der atter kan sætte gang i
investeringerne. Sådanne foranstaltninger skal styrke EU's vækstpotentiale og bidrage til,
at det kommer på rette kurs.
Hvis dette gøres, vil det sende et signal om tillid og engagement, et signal om effektiv
økonomisk forvaltning. De nuværende muligheder må ikke fortabes, således som det
skete i forbindelse med det økonomiske opsving i 1999-2000.
Det Europæiske Råd i oktober i fjor
1
opfordrede derfor medlemsstaterne til at fastholde
sunde makroøkonomiske politikker, fremskynde strukturreformerne og fremme
investeringer i net og viden. Det understregede vigtigheden af at fremskynde etableringen
af europæiske transport- og energinet og elektroniske kommunikationsnet samt af at øge
investeringerne i menneskelige ressourcer. Disse skridt er vigtige for at sætte gang i
væksten, for at forbedre integreringen af det udvidede Europa og for at øge de
europæiske virksomheders produktivitet og deres konkurrenceevne på verdensmarkedet.
Det Europæiske vækstinitiativ er svaret på denne udfordring.
Initiativet tilstræber en mobilisering af investeringerne på områder, der vil styrke
igangværende strukturreformer, stimulere væksten og skabe arbejdspladser. Energi- og
transportforbindelser er nødvendige for at kunne knytte det udvidede indre marked
sammen og fremme større geografisk og social samhørighed. Bredbåndsforbindelser kan
udgøre den fysiske rygrad, når det gælder om at udbrede vidensøkonomien til alle
Unionens områder. En styrkelse af vores evne til at skabe og bruge viden - både på
grundlag af videnskab, færdigheder og menneskelige ressourcer - er nøglen til at sikre, at
de europæiske virksomheder fortsat kan innovere og konkurrere, og til at gøre vores
borgere til mere aktive deltagere i samfundet.
Initiativet vil kombinere foranstaltninger, der er nødvendige for at skabe
lovgivningsmæssige, finansielle og administrative vilkår, som kan befordre private
1
Formandskabets konklusioner, Det Europæiske Råd, den 16-17. oktober 2003, SN 300/03.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0004.png
investeringer og mobilisere fællesskabsstøtten, med en opfordring til medlemsstaterne i
overensstemmelse med de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik for
2003
2
om fortsat at koncentrere den offentlige økonomiske indsats om vækstfremmende
områder, uden at de offentlige budgetter dermed øges. På denne måde anerkendes det i
initiativet, at fortsat makroøkonomisk stabilitet og overholdelse af stabilitets- og
vækstpagten er uundværlige elementer, når det gælder om at genskabe en stabil vækst i
EU. De foreslåede foranstaltninger tager også hensyn til EU's budgetdisciplin, således
som den kommer til udtryk i lofterne over de nuværende finansielle overslag og den
forventede vægtning af vækstfremme i de finansielle overslag efter 2006.
Samlet set vil de foreslåede foranstaltninger kunne sprede fornyet tillid, samtidig med at
de på mellemlang sigt vil give vækstgevinster i form af besparelser inden for produktion
og transporttid, forbedret kvalitet, et hurtigere innovationstempo (især når det gælder
støtten til nøgleteknologier), øget konkurrence og flere valgmuligheder, når det gælder
investeringer og placering af virksomheder. De forventes også at understøtte et mere
sammenhængende Europa, efterhånden som infrastrukturerne opgraderes, og borgerne får
flere nye muligheder.
Denne
endelige rapport,
der er udarbejdet på grundlag af kontakter med
medlemsstaterne og med Den Europæiske Investeringsbank (EIB):
identificerer
indsatsområder
inden for det europæiske vækstinitiativ og skitserer de
vigtige beslutninger, der kræves taget af Rådet og Europa-Parlamentet, såvel som
områder, hvor Kommissionens indsats vil være den drivende faktor.
præsenterer som første etape af initiativet et
Quick-start-program
bestående af
konkrete projekter, som er klar til at blive iværksat, inden for de overordnede
prioriteringer. Den påpeger de involverede omkostninger og kilderne til finansiel
støtte.
indkredser allerede kendte og nye
finansielle værktøjer til støtte for det
europæiske vækstinitiativ,
herunder redskaber til forøgelse af effekten af private
investeringer. Den gennemgår også, hvordan forskellige finansieringskilder -
strukturfonde, forskningsbudgetter, støtte fra Den Europæiske Investeringsbank - kan
kombineres og koordineres bedre.
præsenterer en række
(ikke-finansielle) foranstaltninger,
der er påkrævede med
henblik på at skabe lovgivningsmæssige og administrative rammer, der kan tilskynde
til private investeringer i vækstinitiativet, herunder især Quick-start-programmet. Når
det gælder transport, præsenteredes i Kommissionens TEN-forslag for nylig ideen om
en
koordinator eller et koordineringsorgan
og princippet om anerkendelse af et
projekts europæiske betydning, hvilket kan være en drivende kraft i bestræbelserne på
fremskridt inden for de tværnationale forbindelser.
2
KOM(2003) 170 endelig af 24.7.2003.
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0005.png
gennemgår de statistiske principper for
det europæiske nationalregnskabssystem
(ESA-95),
der skal danne grundlag for behandlingen af offentlig-private
partnerskaber i nationalregnskaberne, ud fra deres overensstemmelse med stabilitets-
og vækstpagten.
beskriver, hvordan fremskridt inden for initiativet vil blive målt.
E
T EUROPÆISK VÆKSTINITIATIV
Initiativets omfang
2.
2.1.
Det europæiske vækstinitiativ er rettet mod offentlige og private investeringer i net og
viden. Kommissionens interimsrapport
3
forud for Det Europæiske Råd i oktober
identificerede tre hovedområder og skitserede en konkret plan for politisk handling:
iværksætte arbejdet med de prioriterede transeuropæiske transportprojekter; dette vil
kræve 220 mia. EUR i investeringer pr. 2020.
fremskynde etableringen af højhastigheds- og bredbåndskommunikation i alle dele af
Unionen med henblik på at opfylde kravet om bred tilgængelighed i 2005.
styrke EU's kapacitet til at skabe og udnytte viden gennem specifikke aktioner til
fremme af investeringerne i avanceret teknologi lige fra anvendelse af brint som
brændstof til rumteknologi og anvendelsen heraf.
Denne fremgangsmåde blev støttet på Det Europæiske Råd i oktober, samtidig med at
betydningen af nye transeuropæiske energinet også blev fremhævet. Sådanne net vil
styrke det indre marked for gas og elektricitet og bidrage til undgåelsen af strømsvigt som
dem, der for nylig konstateres i flere medlemsstater. Det Europæiske Råd understregede
forbindelsen mellem viden og investering i menneskelige ressourcer i bredere forstand.
Det Europæiske Råd opfordrede også Kommissionen og Den Europæiske
Investeringsbank til som en første etape af initiativet og til støtte for initiativets
troværdighed at forberede Quick-start-programmet og lade dette omfatte både net- og
vidensdimensionen af initiativet.
Projekterne i Quick-start-programmet er tværnationale med en stærk europæisk
dimension. Det er Kommissionens opfattelse, at disse projekter er modnedeog finansielt
og økonomisk bæredygtige, og at de kan fremme investeringerne i andre nationale
infrastrukturer og initiativer, samt at de på lang sigt vil levere gevinster, både med hensyn
til vækst. beskæftigelse og miljø. Bevillingerne til disse projekter vil kunne afsættes, og
arbejdet kunne påbegyndes inden udgangen af 2006.
Overvindelse af de eksisterende hindringer for investeringerne
3
Interimsrapport til Det Europæiske Råd om det europæiske vækstinitiativ, KOM(2003) 579
endelig, 1.10.2003.
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Grundlaget for fremgangsmåden er behovet for at overvinde de mangeartede
forhindringer, som holder de private investeringer tilbage. Nogle af forhindringerne er af
lovgivningsmæssig og administrativ natur, men i andre tilfælde vil det blive udnyttet, at
de finansielle instrumenter, der er tilgængelige via Fællesskabet, den nationale støtte eller
EIB, kan anvendes til at skabe flere incitamenter for projekter.
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0007.png
BOKS 1: TIDLIGERE INVESTERINGER ER GÅET I STÅ AF FORSKELLIGE GRUNDE
Alt for ofte er det set, at investeringer i net- og vidensprojekter er blevet forsinket på grund af en
kombination af finansielle og ikke-finansielle problemer:
·
Når det gælder netværk, er forsinkelserne akkumuleret i forbindelse med storstilede,
grænseoverskridende transportprojekter
som følge af komplekse administrative
procedurer, lav prioritering i medlemsstaterne, uvished i forbindelse med valget af ruter og
planlægningsprocessen samt kompleksiteten ved koordinering af grænseoverskridende
projekter. Dette problem er blevet forstærket af det forhold, at det er vanskeligt at strukturere
overnationale virksomheder på en måde, så de kan varetage sådanne operationer.
Absorptionskapaciteten hos forvaltningerne i de tiltrædende lande var også en vigtig faktor,
når det gjaldt det tempo, projekterne kunne udvikle sig i. Endelig har der ikke altid været
tilstrækkelig støtte og politisk engagement - selv i tilfælde, hvor der ydedes fællesskabsstøtte -
til at tilskynde offentlige og private aktører til at foretage investeringer. I forbindelse med
etablering af bredbåndsnet,
hvor størstedelen af finansieringsbyrden oppebæres af private
investorer, er investeringerne blevet bremset af adskillige faktorer. Når det gælder
internetadgang med høj hastighed, er investeringerne blevet hæmmet af de drastiske
virkninger af de økonomiske vilkår i de pågældende sektorer, den begrænsede konkurrence i
mange medlemsstater, de manglende udsigter til økonomiske afkast i forbindelse levering af
nye tjenester i fjerne, tyndt beboede egne og det forhold, at de offentlige myndigheder endnu
ikke gør tilstrækkeligt for at tilvejebringe almene online-tjenester for at gøre
informationssamfundet til en realitet og for at skabe efterspørgsel hos offentligheden.
·
Når det gælder viden, oppebæres den største finansieringsbyrde i forbindelse med
forskning,
udvikling eller innovation
af den private sektor. En række faktorer har holdt investeringerne
tilbage. For innovative virksomheders - især SMV'ers - vedkommende drejer det sig om
problemer med adgangen til kapital, en bedre uddannelse af arbejdsstyrken, den fortsatte
mangel på et EF-patent og den skattemæssige behandling af investeringer i forskning og
innovation. Mens der kan noteres fremskridt på visse af disse områder, er de offentlige
investeringer i forskning på andre områder i bedste fald stabiliseret og i adskillige tilfælde
faldet, og de private investeringer i forskning er stadig langt fra de mål, der blev sat på Det
Europæiske Råd i marts 2002.
Det er nødvendigt, at Rådet og Europa-Parlamentet træffer beslutninger, der kan
fremskynde arbejdet i forbindelse med net og viden.
Kommissionens interimsrapport tog ovennævnte udfordringer op. Den fremlagde en
køreplan for beslutninger og undersøgte de forskellige muligheder for finansiering af det
europæiske vækstinitiativ, herunder især hvordan offentlige midler kunne bruges som
katalysator for private investeringer. Den fremhævede igangværende foranstaltninger,
hvor Rådet og Europa-Parlamentet bør handle, samt områder, hvor Kommissionen om
kort tid vil stille forslag med henblik på at forbedre de administrative,
lovgivningsmæssige og finansielle betingelser for komplekse, grænseoverskridende
projekter. Den understregede også vigtigheden af en effektiv anvendelse af de
eksisterende regler - såsom de nye bestemmelser om elektronisk kommunikation, som
trådte i kraft i juli.
Disse foranstaltninger er vigtige for at give erhvervslivet og regeringerne pålidelige
rammer, når det gælder om at planlægge investeringer.
7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0008.png
Omfang og fokus for de foranstaltninger, der kræves på EU-plan, kan variere fra område
til område. EU-støtten spiller en vigtig rolle for de grænseoverskridende områder af
TEN-transportforbindelserne, men der er tendens til, at etableringen af bredbånd eller
udviklingen af tværnationale energiforbindelser drives af private investorer. Samtidig
påhviler det i afgørende grad forsknings- og innovationsmiljøerne selv at presse på, når
det gælder om at nå forskningsmålene. Forskningsstøtten fra EU har en vigtig
katalysatorfunktion, men den udgør kun en mindre del af de nationale
forskningsbudgetter, og disse budgetter er i sig selv mindre end erhvervslivets.
I denne forbindelse er Kommissionens vækstinitiativ fuldt ud i overensstemmelse med
nærhedsprincippet, såvel vertikalt (det passende aktionsniveau mellem EU,
medlemsstaterne og de lokale myndigheder) og horisontalt (offentlige myndigheders
indgriben, når og hvor markedskræfterne er utilstrækkelige og spredte).
BOKS 2: KRÆVEDE AKTIONER PÅ FÆLLESSKABSPLAN MED HENBLIK PÅ AT
FORBEDRE DE ADMINISTRATIVE, LOVGIVNINGSMÆSSIGE OG FINANSIELLE VILKÅR
FOR INVESTERINGER
Initiativet må støttes ved tilvejebringelse af de rette lovgivningsmæssige, administrative og
finansielle vilkår.
Dette betyder, at Rådet og Europa-Parlamentet hurtigt må nå til enighed om fem sæt
foranstaltninger.
-
Vedtagelse af prioriteringerne for TEN-transport og reviderede finansieringsregler
for
transport- og energinet og for
eTEN-programmet.
-
-
-
Nye regler for afgifter for og finansiering af transportinfrastruktur (“Eurovignet-forslaget”).
Endelig vedtagelse af
EF-patentet.
Lovpakken til modernisering af
Fællesskabets bestemmelser om offentlige indkøb.
virksomhedsfusioner på tværs af grænser
og driften af moder- og datterselskaber i EU.
-
Ændringer i selskabsret og virksomhedsbeskatning med henblik på at lette
Samtidig må medlemsstaterne gøre mere for at gennemføre eksisterende lovgivning, f.eks. de
nye bestemmelser om elektronisk kommunikation, og fostre investering ved at rette de offentlige
investeringer mod vækstfremmende tiltag i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer
for den økonomiske politik for 2003.
Desuden vil Kommissionen inden for de nærmeste måneder fremme bestræbelserne på fem
områder:
-
forenkle procedurerne for
statsstøtte til SMV'er,
herunder reglerne vedrørende støtte til
F&U, og undersøge behovene hos små, forskningsintensive virksomheder, hvad angår
statsstøtte og konkurrenceregler.
undersøge, hvordan offentlig-private partnerskaber (PPP'er) er stillet i
Fællesskabets regler
om offentlige indkøb
og udarbejde tidlige indikationer for, hvordan PPP'er bør behandles i
nationalregnskaberne.
udarbejde retlige
rammer for en harmoniseret europæisk kapitalstruktur
til at sikre
-
-
8
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0009.png
skattemæssig gennemsigtighed i transaktioner med
risikokapital.
-
etablere en række
europæiske teknologifora
til udvikling og implementering af en strategisk
forsknings- og innovationsplan for en række teknologiske nøglesektorer for dermed bedre at
mobilisere
ressourcer
europæisk
plan
gennem
koordinerings-
og
integreringsbestræbelser.
udarbejde et forslag om
oprettelse af en europæisk garantifacilitet
med henblik på støtte i
forbindelse med postkonstruktionsrisici i forbindelse med TEN-transportprojekter (se boks 6
nedenfor).
-
2.2.
Mobilisering af investering og finansiering til støtte for det europæiske
vækstinitiativ
Fællesskabsstøttens rolle
Det Europæiske Råd i oktober opfordrede Kommissionen og Den Europæiske
Investeringsbank til at undersøge, hvordan der bedst kunne skaffes privat finansiering til
støtte for det europæiske vækstinitiativ. Fællesskabsstøtten anerkendtes dog også som et
vigtigt element i finansieringen af visse af initiativets mål, ikke mindst med henblik på at
tiltrække private investeringer. Fællesskabsstøtten kan bl.a. bestå af midler fra EU's
forskningsbudget, fra struktur- og samhørighedsfondene og midler, der er specielt afsat til
transeuropæiske net for transport, energi og elektronisk kommunikation.
Desuden er der fremsat en række forslag, herunder vedrørende nye EIB-
finansieringsfaciliteter, et nyt garantiinstrument og en forøgelse af den risiko, EIB kan
påtage sig, uden at drage sin kreditværdighed i tvivl, ved at anvende sin facilitet for
struktureret finansiering og andre innovative værktøjer såsom securitisation. Vi vender
tilbage til disse ideer i det følgende afsnit. EIB og Kommissionen ønsker også yderligere
at undersøge mulighederne for samarbejde og samfinansiering mellem EIB og Den
Europæiske Socialfond til støtte for programmer til udvikling af viden og kunnen inden
for e-learning.
Desuden indebærer det europæiske vækstinitiativ en revision af de nuværende
budgetmæssige og finansielle instrumenter på fællesskabsplan med henblik på fuld
udnyttelse af deres potentiale til støtte for det europæiske vækstinitiativ inden for
rammerne af de nuværende finansielle overslag samt en undersøgelse af, hvordan denne
udvikling til fordel for væksten kan bibeholdes i forbindelse med de næste finansielle
overslag.
BOKS 3: OVERSIGT OVER FÆLLESSKABSSTØTTEN OG EIB-STØTTEN TIL DET
EUROPÆISKE VÆKSTINITIATIV
Fællesskabets budget kan spille en nøglerolle, når det gælder om at støtte vækstinitiativet.
TEN-Transport-budgetposten
bidrager med ca. 700 mio. EUR om året til finansiering af indtil
10% af de samlede projektomkostninger. Kommissionens forslag om ændring af TEN-
finansforordningen for transport og energinet åbner mulighed for finansiering af indtil 30 % af
omkostningerne i forbindelse med de grænseoverskridende elementer af prioriterede
9
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0010.png
projekter. Et lignende forslag om en 30 % støttetærskel for ibrugtagningsprojekter under TEN
telecom-programmet (eTEN) er også undervejs.
I indeværende periode (2000-2006) skal
strukturfondene
støtte infrastrukturinvesteringer
(energi, transport og elektronisk kommunikation), forskning, teknologisk udvikling og
innovation med indtil 60 mia. EUR: herunder især 29,2 mia. EUR til transportinfrastruktur, 9,2
mia. EUR til forskning, teknologisk udvikling og innovation (FUI), 6,1 mia. EUR til elektronisk
kommunikation og informationssamfundet og 1,8 mia. EUR til energi. Den Europæiske
Socialfond (ESF) bevilger 20 mia. EUR til IKT-kvalifikationer og 7 mia. EUR til udvikling af
iværksætterevner. Desuden vil Samhørighedsfonden årligt kunne tilføre indtil 1,5 mia. EUR til
investeringer i infrastruktur i de fire samhørighedslande.
Det sjette rammeprogram
for forskning omfatter 17,5 mia. EUR over fire år til støtte af F&U-
investering i Europa. Programmet støtter allerede en del af de nøgleområder, der er peget på i
denne rapport. I rammeprogrammet er der afsat støtte til mange af de områder, hvor der er
udarbejdet specifikke planer om Quck-start-projekter.
Desuden er der afsat en særlig bevilling på næsten 300 mio. EUR til etablering af et projekt for
den fysiske rygrad for bredbåndskommunikation
(highspeed communications backbone -
GEANT),
der skal forbinde 3 000 universiteter og forskningscentre, mere end 18 000 højere
læreanstalter og mere end 3 000 hospitaler, biblioteker og andre institutioner i de nuværende
og de fremtidige medlemsstater.
Kommissionen overvejer at oprette et innovativt
garantiinstrument til at lette privat
finansiering af offentlig-private partnerskaber om TEN-projekter.
Garantiinstrumentet skal
yde tidsbegrænset dækning af specifikke risici i den umiddelbare post-konstruktionsfase, som
i øjeblikket ikke er tilstrækkeligt dækket på finansmarkederne. (Dette diskuteres mere
detaljeret i Boks 6 nedenfor).
Den Europæiske Investeringsbank er også fuldt engageret, når det gælder om at støtte såvel
Lissabon-reformerne som dette vækstinitiativ.
EIB
er rede til at disponere for 50 mia. EUR via TEN-investeringsfaciliteten til støtte af
prioriterede TEN-projekter.
EIB's investeringer i forskning, udvikling og innovation
beløber sig til 15,3 mia. EUR,
siden i2i-initiativet blev lanceret i 2000. Den agter at fortsætte med at udvikle disse aktiviteter
til støtte for forskning, udvikling og innovation (FUI) inden for rammerne af Innovation 2010-
initiativet, som også omfatter applikationer med relation til bredbånd og eTEN. såvel som
uddannelse. Dette vil pr. 2010 tilvejebringe indtil 50 mia. EUR og en bredere vifte af
instrumenter, der er bedre afpasset efter behovene.
EIB er rede til at styrke sin finansieringskapacitet via
faciliteten for struktureret finansiering
(SFF),
som er vigtig for både støtten til TEN og FUI. SSF, der blev oprettet af EIB's
styrelsesråd i 2001, udvidede bankens finansieringsområde ved at yde lån og garantier med
ekstra lang løbetid (til dækning af bl.a. løbende risici og risici i forbindelse indkøringsfasen af
projekter), efterstående lån og garantier samt mezzanin-finansiering. Efter en indledende
allokering af 250 mio. EUR til den særlige SFF-reserve i 2001, foreslår EIB nu, at der
allokeres yderligere 250 mio. EUR, hvilket ville tillade et ekstra finansieringsvolumen på indtil
2,5 mia. EUR.
Støtte af innovation med risikokapital.
EIF-støtten (Den Europæiske Investeringsfond) til
risikokapitalfonde, herunder Fællesskabets ETF-iværksætterfacilitet, repræsenterer 2,5 mia.
10
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0011.png
EUR fordelt på 185 risikokapitalfonde, som støtter 1500 højteknologivirksomheder med indtil
10 mia. EUR. EIB agter at øremærke endnu 500 mio. EUR til den relevante reserve, således
at EIF kan øge sine investeringer med endnu ca. 1 mia. EUR i henhold til mandatet
vedrørende risikovillig kapital.
For at det europæiske vækstinitiativ kan få indflydelse på nuværende og fremtidige
prioriteringer i de offentlige investeringer på såvel fællesskabsplan som på nationalt plan,
må mulighederne for koordinering mellem forskellige finansieringskilder udnyttes fuldt
ud.
BOKS 4: BEDRE KOORDINERING AF FINANSIERINGSKILDER PÅ EU-PLAN
Kommissionen og EIB har fastlagt en række praktiske metoder til koordinering og øget
anvendelse af deres finansieringsredskaber:
Koordinering mellem EIB-operationerne og strukturfondene tilsigter at lette fælles
programinterventioner (EIB's globale forpligtelser inden for rammerne af fællesskabsstøtten,
tilpasning
af
interventionsraten,
EIF's
rådgivende
rolle
ved
udvikling
af
finansieringsmekanismer for SMV'er på regionalt plan).
Der er underskrevet en interinstitutionel samarbejdsaftale mellem EIB-gruppen og
Kommissionens forskningsprogram om oprettelse af rammerne for en fælles indsats. Der
forventes indgået lignende aftaler om andre vigtige politiske områder.
Begge institutioner udforsker fortsat mulighederne for at udvide denne fælles indsats til andre
områder, hvor EIB-interventioner på vigtige områder kan supplere støtten via
fællesskabsbudgettet.
Mobilisere private investeringer til fordel for vækst
En mobilisering af de private investeringer i infrastruktur, forskning og innovation vil
være af central betydning, når det gælder om at tilføre EU's vækstpotentiale mere
dynamik i årene fremover. I denne forbindelse er oprettelsen af et fuldt integreret
finansielt marked i 2005 af afgørende betydning. Det vil kunne hjælpe med at frigøre de
store opsparede midler i Europa til fordel for vækstrelaterede projekter i hele EU. For
2003 er der tale om ca. 10 billioner EUR i privat opsparing investeret i pensionsfonde,
livsforsikringspolicer og værdipapirer.
Rigdommen af opsparede midler på de finansielle markeder, de historisk lave langsigtede
renter og løftestangseffekten af EIB's første klasses kreditværdighed udgør tilsammen en
enestående chance, når det gælder om at tiltrække private investeringer. Denne chance er
også opstået som følge af de fremskridt, der er gjort med konsolidering af offentlige
budgetter inden for rammerne af stabilitets- og vækstpagten. Dette har frigjort private
ressourcer, som nu er tilgængelige og kan mobiliseres til fordel for det europæiske
vækstinitiativ, hvilket vil kunne øge Europas vækstkapacitet gennem effektive
investeringer i udvalgte projekter, der har længere tidshorisont, og som er af central
betydning for Europas konkurrenceevne og evne til at stå samlet.
11
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Derfor tilstræber mange af de aktioner, der er nævnt ovenfor, at skabe de rette
incitamenter for private investorer:
·
Det Europæiske Råd i oktober sidste år understregede vigtigheden af det europæiske
vækstinitiativ, der med henblik på en effektiv integrering af det udvidede Europa er
rettet mod mangler i vigtige netværks- og videninfrastrukturer. Ved at øge niveauet for
tilgængelig fællesskabsstøtte og ved at koncentrere bestræbelserne om en mere
fokuseret liste af projekter, som er klar til iværksættelse, vil det
sikre effektiviteten af
fællesskabsinterventionerne og styrke tværnationale projekter til fuldføring og
sammenkobling af nationale infrastrukturnet.
En større integrering af
infrastrukturnet vil hjælpe til med at sikre et højere trafikvolumen og en mere effektiv
udnyttelse af transportinfrastrukturer med færre omkostninger i forbindelse med
flaskehalse, således at de forventede gevinster for private investorer vil kunne øges,
samtidig med at de giver anledning til vigtige fremskridt, når det gælder økonomisk
effektivitet, besparelser på transporttid og miljømæssig bæredygtighed.
Desuden vil Eurovignet-forslaget, der er under behandling, give større mulighed for
krydsfinansiering mellem de forskellige transportmåder. Det vil give særdeles
efterspurgte lige konkurrencevilkår på EU-plan og gøre det muligt at
genvinde de
interne og eksterne udgifter til TEN-vejnettet.
Når forslaget er vedtaget, vil det
tillade medlemsstaterne at pålægge ekstra afgifter i visse flaskehalsområder med
henblik på finansiering af alternative, bæredygtige infrastrukturer (f.eks. skønnes det,
at mellem 30 og 40 % af omkostningerne i forbindelse med den foreslåede Brenner-
tunnel vil kunne dækkes af indtægter i henhold til forslaget om Eurovignet-regler).
Endelig vil en klar og koordineret strategisk vision om disse infrastrukturprojekter
kunne hjælpe private investorer med at
beregne de forventede gevinster ved deres
investeringer,
hvad enten det drejer sig om selve det grænseoverskridende segment,
om nationale segmenter inden for TEN's prioriterede korridorer eller om andre
forbundne infrastrukturer. Desuden vil en selektiv fællesskabsstøtte kunne give større
incitamenter til offentlige og private investorer med henblik på i overensstemmelse
med TEN-T-retningslinjerne at befordre alle prioriterede projekter til en grad af
modenhed og parathed, som kvalificerer til en plads på Quick-start-listen. En bedre
koordinering og kombinering af Fællesskabets finansielle instrumenter, såsom
rammeprogrammet for forskning, TEN-programmet, strukturfondene og EIB-støtten
vil også kunne øge disse midlers løftestangsvirkning over for de private investeringer.
·
Erfaringer fra infrastrukturprojekter i Essen, som blev udvalgt i 1994, og fra
igangværende projekter finansieret af EIB og strukturfondene viser, at ikke finansielle
faktorer ofte kan udgøre større
forhindringer for visse projekters gennemførlighed
og tiltrækningskraft,
end mangelen på egentlig finansiering. Desuden kan
usikkerheden med hensyn til, om F&U-investeringer giver høje afkast eller ikke,
afholde private investorer fra at investere i viden og innovation på grund af høje
udgifter til tværnational beskyttelse af intellektuel ejendomsret, retlige og finansielle
barrierer for grænseoverskridende netværk for start- og venturekapitalsøgning samt
dårlig koordinering med eller utilstrækkelig adgang til offentligt finansieret
grundforskning. Derfor
har koordineringen stor betydning,
og det er vigtigt at sikre,
12
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0013.png
at reglerne for offentlige indkøb og koncessioner begunstiger storstilede projekter og
tilskynder til offentlig-private partnerskaber, at beskatningen af og love og
bestemmelser
for
grænseoverskridende
kapitaloperationer
og
venturekapitaloperationer, der fremmer sådanne projekter, er hensigtsmæssig, og at
sikre lige konkurrencevilkår i form af forenklede regler om statsstøtte for SMV'er, der
investerer i F&U.
Desuden er det særdeles vigtigt at fortsætte integreringsindsatsen og fjerne barrierer i
det indre marked inden for nøglesektorer fra jernbane- og havnetjenester til
elektroniske kommunikation og finansielle markeder. Når det gælder de finansielle
markeder, forventes vedtagelsen af de resterende foranstaltninger i handlingsplanen
for finansielle tjenesteydelser og en fuldstændig og korrekt gennemførelse heraf at
bidrage til mobiliseringen af private midler. Jernbanesektoren er fremherskende blandt
Quick-start-projekterne, og dette indebærer hurtige fremskridt med hensyn til
interoperabilitet, markedsåbning og modernisering af jernbaneselskabernes
forvaltningsstrukturer. Sådanne bestræbelser giver potentielle investorer et nødvendigt
omfang af forudsigelighed og lige konkurrencevilkår som grundlag for planlægning af
investeringer.
·
Et vigtigt element i finansieringsforslagene for TEN-transport og TEN-energi er
koncentreringen af de tilgængelige ressourcer og den politiske vilje gennem
fokusering på en række udvalgte prioriterede projekter og
øgning af støtten fra
fællesskabsbudgettet
fra 10 % indtil 30 % i forbindelse med transnationale afsnit af
TEN-transport-forbindelser og visse e-TEN-projekter
4
.
·
Kompleksiteten ved grænseoverskridende projekter eller samarbejde
er endnu en
altafgørende faktor, som har ført til forsinkelser inden for såvel transport som
forskning. Inden for transport er der behov for en effektiv koordinator eller et
koordineringsorgan som foreslået af Kommissionen for nylig, som er knyttet til
bestemte projekter, og som kan drive dem fremad. En sådan koordinator vil kunne
hjælpe med styringen af projektevaluering, synkroniseringen af administrative
procedurer og overvågningen af arbejdet på begge sider af grænsen samt bistå med
etablering af den nødvendige finansiering og fungere som kontaktpunkt for private
investorer. Eventuelle fremskridt er imidlertid betinget af, at midlertidige løsninger på
koordineringsproblemer ikke holdes tilbage, fordi lovgivningen først skal gennem
Rådet og Parlamentet. Kommissionen vil kunne tilbyde faciliteter for medlemsstater,
der er villige til at koordinere deres bestræbelser med hensyn til specifikke
grænseoverskridende afsnit af TEN-programmerne eller "motorveje til søs".
Koordinering af planlægning, vurderinger af indvirkning på miljøet og komplekse
finansielle operationer er de mest sandsynlige interventionsområder, men ikke de
eneste. På forskningsområdet vil de europæiske teknologifora på lignende måde
fungere som drivkraft. De vil blive et vigtigt redskab til fostring og befordring af
4
I revisionen af
eTEN-retningslinjerne
i 2002 har Kommissionen bragt eTEN-målene på linje med
målene for eEuropa-initiativet, hvilket vil omfatte udbredt tilgængelighed og anvendelse af
bredbånd. Formålet med eTEN-programmerne er at fremskynde etableringen af IKT-applikationer
på områder af generel interesse, såsom e-forvaltning, sundhed, uddannelse og bekæmpelse af
udelukkelse.
13
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
overgangspartnerskaber ved at føre offentlige og private interessenter sammen med
henblik på udformning af strategiske visioner og køreplaner for udvikling og
etablering af teknologier og ved at tage fat om problemer i forbindelse med tekniske
barrierer og offentlig accept. Endelig må landenes
administrative kapacitet,
når det
gælder om at forvalte og drive disse projekter fremad, vurderes uafhængigt af
koordineringsspørgsmålet.
3.
F
REMME AF INITIATIVET
Denne rapport om det europæiske vækstinitiativ går videre end interimsrapporten fra
oktober og de nationale initiativer og fremlægger på basis af objektive og klare kriterier
Quick-start-programmet
som krævet af Det Europæiske Råd. Det identificerer mere
detaljeret de finansielle instrumenter på fællesskabsplan, som skal støtte både
programmet og hele initiativet. Endelig tager det fat om andre spørgsmål, Rådet også har
rejst, f.eks. hvordan der kan etableres en mere effektiv grænseflade mellem forskellige
typer og niveauer af finansiering, hvordan offentlig-private partnerskaber (PPP) bør
behandles i medlemsskabernes budgetter i forbindelse med makroøkonomisk
budgetovervågning eller hvordan de kommende års fremskridt måles.
3.1.
Quick-start-programmet
Quick-start-programmet spiller en central rolle for det europæiske vækstinitiativ. Det
tilsigter en samling af politisk engagement og ressourcer omkring centrale, prioriterede
investeringsprojekter af europæisk interesse. Det er baseret på en grundig gennemgang af
prioriteringer og behov ud fra objektive og eksplicitte kriterier, og der er taget højde for
de mulige finansieringskilder på fællesskabsplan og nationalt plan.
Quick-start-programmet er en dynamisk og åben proces. Det tilvejebringer effektiv og
selektiv fællesskabsstøtte og national støtte til projekter, som er klar til at blive iværksat,
samtidig med at det giver kraftige incitamenter til offentlige og private investorer til at gå
videre med andre prioriterede projekter af interesse for Fællesskabet. Når sidstnævnte
projekter opfylder disse kriterier og opnår det nødvendige stadie med hensyn til
engagement, modenhed og parathed, kan de også indgå i Quick-start-programmet.
Sådanne evalueringer og mulige opdateringer af Quick-start-programmet vil finde sted
inden for rammerne af den årlige rapporteringsrunde i forbindelse med Det Europæiske
Råd fra og med foråret 2005.
Kommissionen har i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank opstillet et
"Quick-start-program" af projekter. Disse projekter omfatter såvel en række beslutninger,
der skal tages, og en række foranstaltninger, der umiddelbart bør træffes med henblik på
udvikling af både netværksafsnittet og videnafsnittet i det europæiske vækstinitiativ.
Transportprojekter indgår i
prioriteringerne for TEN-transport og de reviderede
finansieringsregler
for transport- og energinet, som Kommissionen foreslog den 1.
oktober 2003, mens de videnorienterede projekter afspejler de forsknings-, innovations-
og eEurope-prioriteringer, der indgår i Lissabon-strategien.
Disse projekter er udvalgt ud fra følgende fire kriterier.
14
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0015.png
1.
Projektets
modenhed.
Quick-start-projekter er projekter, som enten er klar til at
blive iværksat, eller snart har nået dette stadie, såvel når det gælder
projektplanlægning som projektfinansiering. Formålet er at sikre, at betragtelige
investeringer er undervejs før udgangen af 2006. I visse tilfælde vil støtte fra det
europæiske vækstinitiativ også kunne hjælpe med at fjerne hindringerne for
fremskridt og accelerere dem. Ved f.eks. at øge anvendelsen af privat kapital,
ved at reducere kravene om national offentlig støtte eller ved at sikre, at kostbare
tekniske forberedelser, såsom tilbundsgående tekniske undersøgelser,
iværksættes, vil arbejdet hurtigt kunne påbegyndes.
Projektets
grænseoverskridende
dimension,
herunder
især
transportforbindelser i de grænseoverskridende segmenter af TEN-
prioriteringerne
5
. Denne dimension er både politisk og økonomisk vigtig. De
grænseoverskridende segmenter er de sårbare punkter i opbygningen af et fuldt
integreret indre marked i et udvidet EU, og de er ofte forbundet med lange
forsinkelser, både fordi de giver et lavere afkast på investeringer, og fordi de
grundlæggende er sværere at koordinere. Desuden vil disse forbindelser ofte
kunne have en multiplikatoreffekt, der forbedrer den finansielle bæredygtighed
af "indenlandske" dele af TEN-korridorerne eller tilføjer værdi til andre
investeringer i infrastruktur, der f.eks. finansieres af strukturfondene.
Virkningerne af vækst og innovation i et udvidet EU.
Mens de direkte og de
indirekte virkninger af disse projekter sommetider er svære at kvantificere, er
der identificeret projekter, der forventes at støtte vækst og beskæftigelse gennem
en bedre integration og mobilisering af ressourcerne samt ved at styrke
Unionens innovative kapacitet ved at sørge for, at den er på forkant med den
teknologiske udvikling, hvad enten det drejer sig om brintteknologi,
nanoelektronik eller rumteknologi.
Miljømæssige fordele.
Projekter, der er forbundet med store miljømæssige
gevinster, bør tildeles præference. Det kan dreje sig om projekter, der tilstræber
at støtte anvendelsen brint som brændstof, eller projekter, der går ud på at
overføre trafikken fra vejtransport til jernbanetransport eller fra vejtransport til
søtransport. Desuden er problemerne i forbindelse med forurening og
trafiktæthed mest tilspidsede i de flaskehalse i de europæiske transportnet, der
findes i forbindelse med naturlige barrierer på det europæiske kontinent, såsom
Alperne og Pyrenæerne.
2.
3.
4.
Disse projekter, der er udvalgt på basis af ovennævnte kriterier, har stor politisk
betydning og er økonomisk og finansielt velbegrundede.
5
I relation til TEN-projekter inden for transport fastsættes det i Kommissionens forslag, at for
grænseoverskridende segmenter i de transeuropæiske net kan indtil 30 % af finansieringen hidrøre
fra TEN med henblik på at koncentrere fællesskabsstøtten på de områder, hvor den kan få størst
betydning.
15
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0016.png
BOKS 5: ET EUROPÆISK VÆKSTINITIATIV
QUICKSTART-PROGRAMMER – OVERSIGT
Dette Quick-start-program indkredser nøgleområder for investering i net og viden. Disse
projekter, hvor arbejde og investeringer vil kunne være undervejs
inden for tre år,
vil styrke
udviklingen med hensyn til opnåelsen af eksisterende EU-mål. Det samlede investeringsvolumen,
der rejses af dette initiativ, vil i
perioden fra nu til 2010 være ca. 60 mio. EUR og i nogle
tilfælde mere.
Fordelingen mellem privat og offentlig investering vil variere, afhængigt af hvilken
type projekter, der støttes. De planlagte specifikke projekter vil omfatte:
a) Investeringer i net
I begyndelsen af oktober identificerede Kommissionen 29 tværeuropæiske korridorer som
prioriterede TEN-transportforbindelser, der frem til 2020 kræver investeringer på 220 mia.
EUR. Disse korridorer består af et stort antal segmenter. Inden for disse segmenter har det
været muligt i samarbejde med EIB og medlemsstaterne at identificere et antal
Quick-start-
transportprojekter,
som frem til 2010 omfatter investeringer på 38 mia. EUR. Ved hjælp af
Quick-start-kriterierne er disse forbindelser blevet udvalgt, fordi de hovedsagelig er modnede
grænseoverskridende jernbaneforbindelser, søtransportveje og vejforbindelser med andre
net, såsom "motorvejene til søs".
Galileo-satellitnavigationssystemet
støttes også.
Mange af disse projekter vil blive finansieret ved en kombination af programmeret TEN-støtte
og EU's strukturfonde. De vil også modtage 12-13 mia. EUR i lån, der vil kunne stilles af Den
Europæiske Investeringsbank over de næste tre år, foruden anden støtte, som banken vil
kunne yde (f.eks. garantier eller dens nye securitisationsinstrument).
Sytten potentielle
Quick-start-energiforbindelser
er også udpeget blandt TEN-energi-
forslagene, der frem til 2010 omfatter investeringer på 10,1 mia. EUR, hovedsagelig fra den
private sektor.
Tre
Quick-start-projekter vedrørende bredbånd
skal befordre hurtigheden og anvendelsen
af højkapacitetskommunikationsnet som en del af overgangen til vidensøkonomien.
Projektet Den digitale kløft (Digital Divide)
vil i løbet af de næste to år være
koncentreret om levering af bredbåndsforbindelser i fjerne, tyndt befolkede egne ved
hjælp af forskellige teknologier. De samlede krævede investeringer vil blive fastlagt i lyset
af medlemsstaternes nationale bredbåndsstrategier, som vil blive offentliggjort inden
årets udgang. Det vil også kunne trække på en del af den betragtelige støtte fra Den
Europæiske Investeringsbank i form af lån på 7 mia. EUR, som er tilgængelige over de
næste tre år i forbindelse med informations- og kommunikationsteknologier.
Projektet Mobilkommunikation og –teknologier (Mobile Communication and
Technologies)
er rettet mod støtte i relation til introduceringen af 3G-
mobilkommunikationssystemer, og det vil også blive orienteret mod andre teknologier
(med en vis EU-støtte i form af midler fra Fællesskabets forskningsbudget og
strukturfondene).
Det IKT-baserede
forskningsprojekt vedrørende infrastruktur for forskningsnet
er
koncentreret om yderligere opgradering af Géant-nettet, som på nuværende tidspunkt
forbinder 3 000 universiteter og forskningscentre og 18 000 højere læreanstalter i de
nuværende og de fremtidige medlemsstater. Der forventes afsat ca. 250 mio. EUR fra
Fællesskabets side med henblik på investeringer på ca. 2,35 mia. EUR frem til 2010.
Dette vil i 2005 opgradere forbindelserne til 10 gigabit og til terabithastigheder ved
udgangen af tiåret.
16
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0017.png
b) Investeringer i viden
Inden for forskning, udvikling og innovation er der udpeget fem områder, der frem til 2010
samlet tegner sig for udgifter på ca. 10 mia. EUR.
Tre projekter fokuserer på teknologiske nøglesektorer for EU's langsigtede konkurrenceevne
og økonomiske styrke. Disse projekter omfatter
nanoelektronik, næste generation af
laserteknologi
og
brint som energikilde.
Følgende eksempel vedrørende brintøkonomi
illustrerer de praktiske anvendelser, der er tale om.
Hypogen
indebærer opførelse af et
storstilet prøvningsanlæg til produktion af brint og elektricitet.
Hycom
vil oprette et begrænset
antal "brintsamfund" forskellige steder i Unionen, hvor brint vil blive anvendt som energikilde i
forbindelse med varme- og elektricitetsproduktion og som brændstof for køretøjer. Et andet
eksempel er støtten til udvikling af et net af nationale faciliteter til arbejdet med næste
generation af laserteknologi. Disse lasere vil være af afgørende betydning på områder såsom
nye materialer, nanoteknologi, bioteknologi og genomforskning. Desuden vil en unik,
international laserfacilitet i Hamburg blive taget i brug omkring 2012.
De to andre Quick-start-projekter tilstræber at fremme Den Europæiske Unions
tilstedeværelse i
rummet
som supplement til støtten til Galileo og den mulige anvendelse af
bl.a. satellitteknologi til levering af bredbåndsforbindelser.
GMES
fortsætter støtten til det nye
satellitbaserede "Global system for Monitoring of the Environment and Security", der
forventes at være fuldt operationelt i 2008. Det andet rumprojekt vedrører opførelse af en
opsendelsesfacilitet for Soyouz-raketter
ved de europæiske anlæg i Guyana med henblik
på at udvide Det Europæiske Rumcenters opsendelseskapacitet med hensyn til
opsendelsesfartøj og laststørrelse.
I bilag 1 findes en mere fuldstændig oversigt over disse projekter med angivelse af
tidsparametre og investeringsbehov.
Ny projekter kan blive støtteberettigede i forbindelse med det andet Quick-start-program,
under forudsætning af, at de opfylder ovennævnte kriterier, herunder især at de er i
overensstemmelse med TEN-Transport-prioriteringerne. Når det gælder forskning,
udvikling og innovation vil modne projekter kunne opstå på grundlag af det arbejde, der
udføres i de forskellige europæiske teknologifora (på områder såsom luftfart,
brintteknologi, mobilkommunikation, søfart, stålteknologi, jernbanetransport, tekstiler,
indlejrede systemer og bioteknologi) og igangværende arbejde inden for
miljøteknologier.
3.2.
Innovativ finansiering til støtte for det europæiske vækstinitiativ
Innovative finansieringsteknikker vil spille en vigtig rolle, når det gælder om at lette
adgangen til privat finansiering for det europæiske vækstinitiativ. Fire typer instrumenter
er særligt relevante:
– tilførsel af
kapital fra tredjepart eller kapital, der kan ligestilles hermed,
til
projekter sammen med finansiel støtte og bidrag fra sponsorer. I TEN-
finansforordningen er det fastsat, at en del af budgettet kan anvendes til investeringer i
projekter som kapital fra tredjepart eller kapital, der kan ligestilles hermed, gennem
specialiserede investeringsfonde. Kommissionen har bidraget til en sådan fond, som
17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0018.png
forventes at finansiere infrastrukturprojekter af PPP-typen (offentlig-private
partnerskaber). Når det gælder viden og innovation, vil Den Europæiske
Investeringsfonds (EIF's) rolle med hensyn til at levere venturekapital til innovative
små virksomheder blive styrket ved, at EIB indvilliger i at øge de beløb, der står til
rådighed i dens venturekapitalmandat til EIF.
securitisation
kan hjælpe med at øge de tilgængelige ressourcer på finansielle
markeder for nye vækstfremmende investeringer og reducere de krav vedrørende
balance og likviditet, der stilles af finansieringsinstitutter, der er aktive på områder
omfattet af vækstinitiativet. Obligationer udstedt med sikkerhed i de forventede
nettoindtægter fra projekter har allerede finansieret visse TEN-projekter. Men
securitisationsmarkedet for infrastruktur er betydeligt mindre udviklet og mindre
likvidt end markederne for værdipapirer med sikkerhed i kreditkort eller realkredit.
Foranstaltninger med henblik på et mere likvidt og "commodity"-baseret marked,
herunder visse finansieringsinstitutters pakning af aktiver fra forskellige projekter,
fortjener at blive yderligere opmuntret. I denne sammenhæng vil Kommissionen og
EIB undersøge muligheden af at oprette en securitisationsfond med henblik på
sammenlægning af de deltagende finansieringsinstitutters porteføljer for udlån til
infrastruktur og securitisation af disse med henblik på anbringelse hos institutionelle
investorer. De deltagende kreditinstitutter skal påtage sig at øremærke den likviditet,
der er opnået gennem securitisation med henblik på at øge deres udlånskapacitet til
projekter med relation til det europæiske vækstinitiativ.
– mekanismer til deling og spredning af gældsrisici i forbindelse med større projekter.
EIB's facilitet for struktureret finansiering
vil bidrage til en øgning af udbuddet af
gældsfinansiering i forbindelse med projekters tidlige faser. Kommissionen forbereder
et
nyt garantiinstrument,
der kan dække specifikke kommercielle risici i forbindelse
med post-konstruktionsfasen af TEN-projekter. De væsentligste karaktertræk ved dette
instrument er beskrevet i kasse 6.
BOKS 6: ET EU-GARANTIINSTRUMENT TIL STØTTE FOR VÆKSTINITIATIVET
Et EU-garantiinstrument bør have følgende vigtige egenskaber:
1.
Formål.
Instrumentets formål er at geare den private sektors finansiering af
TEN-projekter. Det skal kunne anvendes til at reducere projekters
finansieringsomkostninger og fremskynde aftaler om finansieringspakker. Det
nye garantiinstrument vil ligne de nuværende garantifonde (f.eks. garantifonden
for eksterne foranstaltninger). Den skal supplere eksisterende finansiel støtte fra
EU og EIB-faciliteterne under TIF (TENs Investment Facility), herunder
faciliteten for struktureret finansiering (SFF). Faciliteten skal tilbyde garantier,
der kan dække specifikke kommercielle risici, og som ikke i tilstrækkeligt
omfang er tilgængelige på de finansielle markeder eller gennem eksisterende
EU-støttemekanismer. Det bør undersøges, hvordan den nye garantifacilitets
muligheder for at finansiere F&U- og bredbåndsprojekter i hele EU kan udvides.
18
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0019.png
2.
Dækkede risici.
EIB's facilitet for struktureret finansiering udgør et vigtigt
supplement til de mekanismer, der allerede er tilgængelige i form af finansiel
støtte og fra markederne til finansiering af konstruktionsfaserne af større
infrastrukturprojekter. Fællesskabets garantiinstrument bør være koncentreret
om post-konstruktionsfasen, såsom risici i forbindelse med vigende
trafik/manglende indtjening i de første driftsår i forbindelse med
nyinvesteringer. Den skal fungere ligesom den udligningsstøtte, der tidligere
blev introduceret i forbindelse med visse transportprojekter. Garantien skal
delvist dække manglende indtjening i forhold til et på forhånd aftalt break even-
scenario i løbet af den første del (f.eks. 3 år) af post-konstruktionsfasen. En del
af risikoen i forbindelse med den samlede indtjening skal bæres af den private
investor.
Støtteberettigede projekter.
Alle projekter skal være økonomisk sunde og
omkostningseffektive, og det skal med rimelighed kunne forventes, at de efter
støttefasen vil være økonomisk bæredygtige. Garantien skal være tilgængelig for
projekter, hvor en del af risikoen oppebæres af den private sektor, herunder især
offentlig-private partnerskaber. Grænseoverskridende projekter vil i
overensstemmelse med de prioriteringer, der er foreslået i den ændrede TEN-
finansforordning og Quick-start-programmet, blive tildelt præference.
Støttemodtagere.
Garantien vil blive stillet til rådighed for forretningsbanker,
der således vil være garanteret en passende gældsbetjening i løbet af den
pågældende periode. Som gældsbetjeningsgaranti vil instrumentet virke på
samme måde som monoline-forsikring
6
. Til forskel fra andre former for garanti
(veksler osv.) vil instrumentet ikke være forbundet med en forpligtelse til
automatisk at betale gælden som følge af en begivenhed i form af manglende
trafik/indtjening. Den vil give modtageren en tidsbegrænset erstatning for tabt
indtjening (normalt) i form af regelmæssige afbetalinger på gæld.
Risikotillæg.
Garantien bør ikke være gratis. Hensigten er at modtageren skal
betale en præmie, der udregnes på basis af risikoens størrelse under hensyntagen
til balancen mellem garantiens værdi for investorerne og udgifterne på EU's
budget. Definitionen af risikokategorier vil kunne udarbejdes på basis af
metoder udarbejdet af EIB i forbindelse med SFF-finansiering og hermed
forbundet risikoforvaltning.
Risikofordeling
i forbindelse med garanti Risikoen i forbindelse med garantier
skal fordeles ligeligt mellem EU-budgettet og den eller de medlemsstater, der
støtter projektet. I tilfælde, hvor to 2 medlemsstater er involveret, oppebærer
hver part (medlemsstat 1, medlemsstat 2 og EU) hver 33 % af risikobyrden i
forbindelse med garantien.
3.
4.
5.
6.
6
Monoline-forsikring: En forsikring, der normalt kun vedrører en enkelt forsikringslinje. Normalt
garanterer den betalingen af alle planlagte renter og afdrag på den forsikrede gæld. Når garantien
benyttes, foretages de periodiske betalinger i overensstemmelse med de aftalte betalingsfrister.
19
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0020.png
7.
Begrænset budgetmæssig risiko.
De risikobyrder, der oppebæres i forbindelse
med instrumentet, indebærer, at der er risiko for uforudsete udgifter på EU's
budget. Sådanne budgetmæssige risici er imidlertid begrænsede, og
Kommissionen agter at foreslå, at der opbygges en kontingensmekanisme, som
fungere som likviditetsbeskyttelse for budgettet. Denne mekanisme vil kunne
yde samme beskyttelse som den, der ydes i forbindelse med lån til tredjelande
fra garantifonden for eksterne foranstaltninger. Tre egenskaber ved instrumentet
vil yderligere begrænse den budgetmæssige risiko. For det første betyder den
omstændighed, at gældsbetjeningen kun er dækket for et fast antal år, at der ikke
er risiko for, at budgettet skal finansiere store beløb til dækning af udeståender
på lån, der er omfattet af garanti. Denne form for dækning adskiller sig fra
garantierne for EIB's eksterne lån, der er dækket af budgettet. For det andet
begrænser prioriteringen af grænseoverskridende TEN-projekter udvalget af
projekter, som kan opnå støtte, For det tredje vil risikodelingen med
medlemsstaterne i betragtelig grad reducere de mulige konsekvenser for EU-
budgettet. Da garantien først træder i kraft i post-konstruktionsfasen, vil risikoen
for, at der skal udredes midler hertil over EU-budgettet under alle
omstændigheder være forbundet med en tidsmæssig forskydning. De maksimale
beløb, der kan blive tale om, og de sandsynlige risikomønstre over tid vil blive
overvejet detaljeret, før der kan fremsættes forslag.
Markedstestning.
Det er yderst vigtigt, at instrumentet bliver et anvendeligt
redskab, der kan anvendes af de aktører på markedet, der skal finansiere og
forvalte de pågældende projekter. Med assistance fra EIB har Kommissionen
indledt en markedstestning med deltagelse af finansielle institutioner og andre
interesserede parter.
De næste skridt. I lyset af markedstestningen og reaktionerne fra Rådet håber
Kommissionen at have opklaret de spørgsmål, der stadig er knyttet til
instrumentet, i god tid til at der kan udarbejdes et formelt forslag tidligt i 2004.
Den statistiske behandling af
securisationsoperationer i ESA95
offentlig-private
partnerskaber
og
8.
9.
3.3.
Det europæiske nationalregnskabssystem (ESA 95), ligger til grund for anvendelsen af
Maastricht-kriterierne - fastsætter statistiske regler for klassificeringen af forskellige
udgiftstyper i nationalregnskaberne og for hvordan statslige forpligtelser skal indgå i
behandlingen af statsunderskud og gæld.
Ifølge grunderklæringen for ESA95 tilfalder det økonomiske ejerskab af et aktiv den part,
der oppebærer hermed forbundne risici og fortjenester. Dette princip er temmelig
komplekst at implementer, og yderligere vejledninger er påkrævet. Dette gør sig især
gældende i forbindelse med
et vigtigt teknisk spørgsmål:
om
det økonomiske ejerskab
af de aktiver, der ligger til grund for offentlig-private partnerskaber (PPP)
er det
offentliges eller partnerens ejendom. Dette spørgsmål er uafhængigt af de retlige forhold i
forbindelse med ejendomsretten.
20
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0021.png
Det europæiske vækstinitiativ, der tilstræber at overholde rammerne for stabilitets- og
vækstpakken, gør behovet for opklaring af dette spørgsmål mere akut, idet initiativet
indebære mulighed for en mere intens anvendelse af PPP, når det gælder investeringer i
fysisk infrastruktur.
I februar 2003 oprettede Kommissionen en
taskforce
i samarbejde med eksperterne fra
de nationale statistikmyndigheder (NSI) og medlemsstaterne, de nye medlemslande, Den
Europæiske Centralbank og Den Europæiske Investeringsbank med henblik på at få
klarlagt den statistiske behandling og udvikle den nødvendige vejledning, uafhængigt af
de retlige bestemmelser, der gælder for ejerskabet i forbindelse med PPP. Taskforcen har
for nylig afsluttet sit arbejde, og der ser ud til at være enighed om adskillige centrale
principper:
·
der bør skelnes mellem to typer PPP: PPP'er, hvor kontrahenten har direkte indtægter
fra brugerne af aktivet (f.eks. bompenge fra en vej), og PPP'er, hvor kontrahenten
godtgøres af det offentlige. I forbindelse med førstnævnte partnerskab betragtes
aktivet fuldt ud som kontrahentens ejendom. I forbindelse med sidstnævnte tilskrives
ejerskabet den part, der er mest udsat for risici og som har de fleste gevinster ved
ejerskabet af aktivet i den pågældende periode.
·
PPP-aktiver bør ikke klassificeres som offentlige, når den ikke-offentlige partner
oppebærer risikoen i forbindelse med konstruktion og en af følgende to risici: (i)
tilgængelighedsrisiko (afhængigt af partnerens præstationer) og /eller (ii)
efterspørgselsrisiko (afhængigt adfærden hos slutbrugere af aktiverne). Andre
aspekter, der bør tages i betragtning, omfatter: konsekvenserne i tilfælde af, at visse
garantier skal udbetales af det offentlige, klassificeringen af den enhed, der leder
projektet, med hensyn til beslutningsautonomi i forhold til det offentlige og den
endelige allokering af aktiverne i visse specifikke tilfælde.
·
hvis PPP-aktiverne betragtes som det offentliges ejendom, vil udgifter (til nye aktiver
eller omfattende nyindretning) blive opført som statslige, og dette vil have en negativ
indvirkning på statens overskud/underskud. Over for dette vil staten skulle indgå ny
gældsforpligtelser i forbindelse med tidspunktet for denne udgift.
·
Hvis PPP-aktiverne ikke betragtes som offentlige, vil udgifter i forbindelse hermed
ikke have noget konsekvenser for statsoverskud/-underskud eller for den statslige
gæld. Offentlige partneres regelmæssig køb af tjenester hos de private partnere
betragtes som offentlige udgifter i hele kontraktens løbetid.
Taskforcen fremlægger sin endelige rapport til udtalelse på det næste møde i Udvalget for
Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik i januar 2004. Den endelig
beslutning træffes senere i god tid før offentliggørelsen af statsunderskud og -gæld den
1.
marts 2004.
21
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0022.png
BOKS 7: REGLER FOR SECURITISATIONSOPERATIONER FORETAGET AF DET
OFFENTLIGE
1. Securitisation over fremtidige kapitalstrømme, der ikke er knyttet til et på forhånd
eksisterende aktiv, skal altid betragtes som offentlige lån.
2.
En regerings udstedelse af garantier til et SPV-selskab (Special Purpose Vehicle) eller et
andet foretagende indebærer en ukomplet overførsel af risiko og er udtryk for, at der ikke har
fundet en effektiv udveksling sted af ejerskabet af aktiverne. I tilfælde af en
securitisationsoperation foretaget med en SPV, er der tale om en omklassificering af SPV'en
inden for den offentlige sektor eller om registrering af et implicit lån fra SPV'en til staten.
3.
Når securitisationskontrakten foruden den indledende betaling fra SPV til den offentlige
instans indeholder en klausul om yderligere fremtidige betalinger ("deferred purchase price")
fra SPV'en, gælder der særlige bestemmelser. Især når forskellen mellem den indledende
betaling og den observerede markedspris eller det markedsbaserede prisskøn er højere end
15 %, skal transaktionen betragtes som et offentligt lån.
4.
Værdien af den indledende transaktion skal registreres som en kontantbetaling fra SPV'en til
staten. Eventuelle yderligere betalinger vil i tilfælde af salg af ikke-finansielle aktiver først
kunne få indflydelse på balancen nettoindlån/nettoudlån på tidspunktet, hvor de foretages.
3.4.
Tilsyn og regelmæssig rapportering
På EU-plan vil status for arbejdet i det europæiske vækstinitiativ blive bedømt
regelmæssigt i forbindelse med den årlige rapporteringsrunde, som fra 2005 er knyttet til
Det Europæiske Råd i foråret. Desuden vil der fem år efter initiativets iværksættelse blive
foretaget en mere omfattende evaluering af arbejdet.
4.
K
ONKLUSIONER
Denne rapport er udarbejdet efter anmodning fra Det Europæiske Råd i oktober med
henblik på befordring af det europæiske vækstinitiativ.
Den giver en køreplan for fremme af investeringer i net og viden til støtte for mere
omfattende strukturelle reformer i EU. Den beskriver, hvordan disse investeringer kan
finansieres, og især hvordan en kombination af hensigtsmæssige lovgivnings- og
administrative tiltag samt en målrettet finansiering på europæisk plan kan hjælpe med
inddrage den private sektor. Rapporten indeholder, således som der er anmodet om, en
første serie projekter inden for Quick-start-programmet, som kan være til hjælp, når det
gælder om at befordre integreringen i et udvidet EU og styrke vores innovationskapacitet.
Denne liste er ikke udtømmende. Efterhånden som andre projekter modnes, kan de også
indgå i Quick-start-programmet, hvis de opfylder de kriterier, der er gennemgået i denne
rapport.
Rapporten skal kunne fungere som en ramme, inden for hvilken både de politiske og de
finansielle prioriteringer på nationalt såvel som europæisk plan er foretaget. Især de
foreslåede Quick-start-projekter bør støttes ved den nødvendige finansiering. Dette
22
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
betyder, at specialiserede fonde såsom TEN-programmet og det sjette rammeprogram for
forskning samt strukturfondene og EIB's ressourcer bør udnyttes optimalt med henblik på
støtte til disse projekter.
Det Europæiske Råd opfordres til at godkende den foreslåede metode og til at bekræfte
en klart formuleret tidsplan, således at Kommissionen, Rådet, Europa-Parlamentet, EIB
og medlemsstaterne kan disponere med henblik på iværksættelsen af dette europæiske
vækstinitiativ.
23
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0024.png
BILAG 1: Quick-start-projekter : transportnet, bredbåndsnet, forskning, innovation og udvikling
Transportnet
Modnede grænseoverskridende af prioriterede TEN-T-
7
projekter
(understregede
projekter vil være afsluttet dec. 2007)
Omkost
8
ninger
National
finan-
10
siering
Synergier med
fællesskabsstøtte
11
indtil 2006
Synergier med EIB
12
indtil 2010
Land
Start
Slut
Etape
9
7
8
9
10
11
12
Som defineret i KOM(2003) 564. I forbindelse med Brenner- og Mont-Cenis-tunnellerne refererer begrebet "modenhed" til større borearbejder (geologiske
studier).
De samlede omkostninger i forbindelse med det pågældende segment, inkl. undersøgelser. I mio. EUR, 2003-priser.
O = løbende, P= start før dec. 2006, S= tunge tekniske undersøgelser, W= arbejder
National støttes modsvares af fællesskabsstøtten; anden national støtte skal angives særskilt.
Kommissionen har foreslået, at TEN-budgettet øges med indtil 30 % af omkostningerne for grænseoverskridende segmenter. I forbindelse med projekter,
der involverer EU15, er TEN-støtten planlagt i forbindelse med Multiannual Indicative Programme (MIP-støtte, afgørelse den 19.9.2001), eller den er
allokeret i 2003 uden for MIP-sammenhæng. CF= Samhørighedsfonden (Cohesion Fund), EFRU= Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
EIB's bidrag i denne såvel som andre af nedenstående tabeller refererer til støtte via lån i modsætning til fællesskabsstøtte som gavebistand. Desuden
vedrører EIB's skøn hele den i hvert enkelt tilfælde identificerede prioriterede TEN-korridor, hvorimod Kommissionens skøn refererer til støtten til de
specifikke segmenter, der er udpeget som Quick-start-projekter.
24
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0025.png
1. Jernbaneaksen Berlin-Verona/Milano-Bologna-Napoli-
Messina-Palermo
- Brenner-tunnellen
A-I
2004
2015
4312
P/S
skal
bekræftes
28,15 mio. EUR fra
TEN 2003-2006
3 mia. EUR allerede
allokeret til hele det
prioriterede projekt.
Igangværende og
under forberedelse
vedrørende
italienske
komponenter.
Større involvering i
hele projektet er
mulig. Involvering i
tunneladgang og
selve
tunnelarbejdet, når
dette påbegyndes.
2. Højhastighedsjernbaneaksen Paris-Bruxelle-Köln-
Amsterdam-London
B-D
- Liege-Köln
1996
2007
1184
O/W
skal
bekræftes
5 mio. EUR fra TEN
2003-2006
4,5 mia. EUR
allerede allokeret til
hele det prioriterede
projekt.
Igangværende og
under forberedelse
vedr. UK, Belgien
og NL
25
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0026.png
3. Højhastighedsjernbaneaksen i Sydvesteuropa
- Figueras-Perpignan
- Lissabon/Porto – Madrid
E-F
P-E
2004
2006
2009
2011
950
5700
P/W
P/W
skal
bekræftes
Bidrag fra CF muligt
skal
bekræftes
63,5 mio. EUR fra TEN
2003-2006
300 mio. EUR
allerede allokeret,
yderligere 2,4 mia.
EUR forventes
snarligt for hele det
prioriterede projekt.
Igangværende og
under forberedelse
vedr. Madrid,
Barcelona,
Figueres. Mulig
involvering i Madrid-
Valladolid.
600 mio. EUR
allerede allokeret til
hele det prioriterede
projekt.
TGV Øst -
igangværende.
Mulig yderligere
involvering i det
tyske segment og i
Metz-Luxembourg.
4. Højhastighedsjernbaneakse øst
- Strasbourg – Appenweier (Kehl-broen)
F-D
2004
2010
150
P/W
skal
bekræftes
5. Betuwe-aksen
26
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0027.png
6. Jernbaneaksen Lyon-Trieste/Koper-Ljubljana-
Budapest-den ukrainske grænse
- Mont-Cenis-tunnellen
- Budapest-Ljubljana – Opgradering af bane
F-I
HU-SI
2006
2006
2017
2015
6100
760
O/S
P/W
skal
bekræftes
skal
bekræftes
42 mio. EUR fra TEN
2003-2006
43,5 mio. EUR fra
ISPA og 40,8 mio. fra
CF
100 mio. EUR
allokeret til hele det
prioriterede projekt.
Mulig involvering i
tunnel og tilkørsel.
Igangværende og
under forberedelse
vedrørende
Ljublijana-
Budapest.
3,5 mia. EUR
allerede allokeret til
hele det prioriterede
projekt.
Igangværende og
under forberedelse
for Via Egnatia og
Via Pathe og for
Sofia-Kulata
3,7 mia. EUR
allerede allokeret til
hele det prioriterede
projekt.
Igangværende og
under forberedelse
for portugisiske og
spanske motorveje
og Coruna-
Lissabon-Sines
jernbanen.
7. Motorvejsaksen Igoumenitsa/Patra-Athen-Sofia-
Budapest
-
Athen-Thessaloniki-(Bulgarien) (inkluderet i Pathe)
- Sofia- Kulata - (Grækenland)
EL
BG
1996
2003
2008
2010
1200
13
O/W
P/W
skal
bekræftes
skal
bekræftes
Igangværende
og CF
EFRU
675
8. Multimodal forbindelse Portugal/Spanien-resten af
Europa
13
Resterende arbejder.
27
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0028.png
9. Konventionel jernbaneforbindelse Cork-Dublin-
Belfast-Larne-Stranraer (fuldført i 2001)
10. Malpensa-lufthavnen (fuldført i 2001)
11. Fast jernbane-/vej-forbindelse mellem Danmark og
Tyskland (fuldført i 2001)
12. Nordisk jernbane-/vej-trekantakse
- Kerava-Vainikkala - (Rusland) – Opgradering af bane
- jernbanetunneller i Malmø og Stockholm
FIN
S
2003
2004
2006
2011
591
2000
O/W
P/W
skal
bekræftes
skal
bekræftes
31 mio. EUR fra TEN
2003-2006
1,2 mia. EUR
allerede allokeret til
hele det prioriterede
projekt.
Mulig involvering i
Kerava-Vainikkala-
jernbaneopgraderin
gen.
Igangværende og
under forberedelse
vedr. Malmø City
Tunnel.
13. UK/Irland/Benelux-vejforbindelse
- Felixtowe-Holyhead/Stranraer – Vej (ny eller opgraderet)
UK
1996
2010
1349
O/W
skal
bekræftes
5,8 mio. EUR fra TEN
2003-2006
119 mio. EUR
allokeret og 600
EUR forventes
snarligt til hele det
prioriterede projekt.
Afsnit i gang og
under forberedelse
for vejkomponenter
i både UK og Irland
28
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0029.png
14. Vestkyst-hovedakse
600 mio. EUR
allokeret til hele det
prioriterede projekt.
Ingen yderligere
kortvarig involvering
forventet.
16. Fragtjernbaneaksen Sines-Madrid-Paris
Endnu
inddragelse
ingen
17. Jernbaneaksen Paris-Strasbourg-Stuttgart-Wien-
Bratislava
- München-Mühldorf-Salzburg – Opgradering af bane
- Wien – Bratislava – Opgradering af bane
D-A
A-SK
2002
2004
2015
2010
898
134
O/W
P/W
skal
bekræftes
18. Indre vandvejsakse Rhinen/Meuse-Main-Donau-akse
- Wien-Bratislava
- Rhinen-Meuse, inkl. Lanaye-sluse
A-SK
NL-B
2006
2005
2015
2019
180
504
P/W
P/W
skal
bekræftes
19. Interoperabel højhastighedsakse på den iberiske
halvø
-
Corredor Norte - Noroeste, inkl. Vigo-Porto
E-P
2001
2010
8736
O/W
skal
bekræftes
Mulig CF og EFRU
skal
bekræftes
5,6 mio. EUR fra TEN
2003-2006
skal
bekræftes
4 mio. EUR fra TEN
2003-2006
Ikke inddraget i
igangværende
arbejder.
Mulig inddragelse
på længere sigt.
Endnu
inddragelse
ingen
Der forventes på
kort sigt betragtelig
involvering i AVE
Cordoba-Malaga og
AVE Levante.
Ikke involveret i
igangværende Vigo-
Porto (n.b. ikke
varetaget af GIF).
29
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0030.png
20. Femer Bælt-jernbaneakse
14
Endnu
involvering
ingen
21. Motorveje til søs
- Motorvej til søs i Østersøen
- Motorvej til søs i Vesteuropa
- Motorvej til søs i Sydøsteuropa
- Motorvej til søs i Sydvesteuropa
EU
EU
EU
EU
2004
2004
2004
2004
2010
2010
2010
2010
skal
bekræft
es
skal
bekræft
es
skal
bekræft
es
skal
bekræft
es
P/W
P/W
P/W
P/W
Afhænger
af endelig
EF-
afgørelse
1,8 mia. allokeret til
EU-havneprojekter i
de fire regioner.
Yderligere
involvering mulig.
22. Jernbaneaksen Athen-Sofia-Budapest-Wien-Prag-
Nürnberg/Dresden
- Budapest-Sopron-Wien - Opgradering af bane
A-HU
2004
2010
1318
P/W
skal
bekræftes
90 mio. EUR
allokeret til hele det
prioriterede projekt.
Igangværende og
under forberedelse
for Donau-bro.
Involvering mulig i
forbindelse med de
tjekkiske, ungarske
og rumænske
afsnit.
14
Kommissionen vil kunne stille faciliteter til rådighed for medlemsstater, der er villige til at organisere samarbejde (f.eks. seminarer)
30
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0031.png
23. Jernbaneaksen Gdansk-Warszawa-Brno/Bratislava-
Wien
-
Katowice-Breclav – opgradering af bane
- Katowice-Zilina-Nove Mesto n. V. – opgradering af bane
PL-CZ
PL-SK
2004
2002
2010
2010
731
1331
P/W
O/W
skal
bekræftes
skal
bekræftes
Mulig CF eller EFRU
Mulighed for 49 mio.
EUR fra CF 2004-2006
240 mio. EUR
allokeret til hele det
prioriterede projekt.
Igangværende og
under forberedelse
for mindre afsnit.
Andre muligheder
for involvering står
åbne.
24. Jernbaneaksen Lyon/Genova-Basel-Duisburg-
Rotterdam/Antwerpen
-
Dijon - Mulhouse-Mülheim – Nye spor
- Basel – Karlsruhe – Nye spor
"Jern-Rhinen" Rheidt-Antwerpen - Opgradering af bane
25. Motorvejsaksen Gdansk-Brno/Bratislava-Wien
- Brno-Wien
CZ-A
2005
2010
479
P/W
F-D
CH-D
B-NL
2006
1987
2004
2010
2015
2010
2080
4235
550
P/W
O/W
P/W
skal
bekræftes
7,5 mio. EUR i 2003
77 mio. EUR fra TEN
2003-2006
Endnu ingen
involvering.
Mulig fremtidig
involvering.
173 mio. EUR
allokeret til hele det
prioriterede projekt.
Igangværende og
under forberedelse
for mindre afsnit.
Andre muligheder
for involvering står
åbne.
31
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0032.png
26. Jernbane-/vejaksen Irland/Det Forenede
Kongering/det europæiske kontinent
- Cork-Dublin-Belfast – Opgradering af bane
- Crewe - Holyhead - Opgradering af bane
27. "Rail Baltica": jernbaneaksen Warszawa-Kaunas-
Riga-Tallinn
28. "Eurocaprail" på jernbaneaksen Bruxelles-
Luxembourg-Strasbourg
29. Jernbaneakse på den intermodale korridor Det
Joniske Hav/Adriaterhavet
IRL-UK
UK
2003
2005
2010
2008
469
120
P/W
P/W
skal
bekræftes
Bidrag fra EFRU muligt
Bidrag fra EFRU muligt
Endnu
involvering.
Mulig fremtidig
involvering.
Endnu
involvering
Endnu
involvering
Endnu
involvering
ingen
ingen
ingen
ingen
15. Galileo
- Udviklings- og etableringsfase
EU
2002
2007
3200
O/W
1 100
EUR fra
den
private
15
sektor
550 EUR
fra ESA
550 mio. EUR fra TEN
2001-2006
200 mio. EUR planlagt
fra TEN indtil 2006-
2006
Mulig
involvering
15
Dette vil afhænge af udbudsproceduren om koncession, der skal forhandles af Fællesforetagendet Galileo.
32
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0033.png
Energinet
Omko
st-
ninger
17
Modnede grænseoverskridende segmenter
16
af prioriterede TEN-E-projekter
Land
Start
Slut
Etape
18
Synergier med
fællesskabsstøtte
19
indtil 2006
Synergier med EIB
indtil 2010
Elektricitet
EL 1. Frankrig — Belgien — Nederlandene —
Tyskland: forstærkning af elektricitetsnettet med
henblik
at
fjerne
flaskehalsene
i
elektricitetsstrømmen gennem Benelux.
- Avelin-Avelgem-linjen
- Moulaine-Aubange-linjen
EL 2. Italiens grænser med Frankrig, Østrig,
Slovenien og Schweiz: øget kapacitet mht.
forbindelsesmuligheder
- Robbia – St.Fiorano-linjen
- Installering af faseforskydning
CH-IT
IT-SI
2003
2004
2005
2005
25
40
P/W
P/W
FR-BE
FR-BE
2003
2005
2005
2007
13
30
P/W
P/W
Generel forpligtelse:
denne kategori af
projekter kan modtage
EIB-finansiering til
TEN-energi (årlige lån
på ca. 500-1 000 mio.
EUR)
16
17
18
19
Som defineret i Beslutning 1229/2003/EC.
De samlede omkostninger i forbindelse med det pågældende segment, inkl. undersøgelser. I mio. EUR, 2003-priser.
O = løbende, P= start før dec. 2006, S= tunge tekniske undersøgelser, W= arbejder
CF= Samhørighedsfonden (Cohesion Fund), EFRU= Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
33
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0034.png
EL 3. Frankrig — Spanien — Portugal: øgning af
kapaciteten i de elektriske forbindelser mellem disse
lande og for den iberiske halvø og udvikling af net
i øregioner.
- Sentmenat – Bescano – Baixas-linjen
- Aldeadávila – Douro- Valdigem-linjen
ES-FR
ES-PT
EL 4. Grækenland — Balkan-landene — UCTE-
systemet:
udvikling af elektricitetsinfrastruktur med henblik på
at forbinde Grækenland med UCTE-systemet
- Philippi – Hamidabad-linjen
EL 5. Det Forenede Kongerige — det europæiske
kontinent og Nordeuropa:
etablering/udvidelse
forbindelseskapacitet
offshore-windenergi
- Undersøiske kabler
af
mulig
elektrisk
integration af
NL-UK
2004
2006
480
2004
2006
2006
2008
100
11
P/W
P/W
GR-TR
2004
2006
50
P/W
Støtte
til
bredere
UCTE-kriterier
og
P/W
34
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0035.png
EL 7. Danmark — Tyskland — Den baltiske ring (inkl.
Norge — Sverige — Finland — Danmark —
Tyskland):
udvidelse af elektrisk forbindelseskapacitet og mulig
integration af offshore-windenergi
DK-NO
-
Det undersøiske kabel Skagerrak 4
EE-FI
- Harku – Espoo (ESTLINK)
LT-PL
- Alytus-Elk
2006
2008
434
P/W
2005
2007
110
P/W
2005
2008
400
P/W
Naturgas
NG 1. Det Forenede Kongerige — det nordlige
europæiske kontinent, inkl. Nederlandene, Danmark
og
Tyskland
(med
forbindelser til lande i den baltiske region) —
Rusland:
gasrørledninger, der forbinder nogle af de vigtigste
gaskilder i Europa med henblik på at forbedre
interoperabiliteten
for
nettene og øge forsyningssikkerheden.
-
North Transgas-rørledningen
RU-DE-
NL-UK
2006
2010
5000
P/W
EIB
har
modtaget
henvendelse vedr. UK-
NL-afsnittet
35
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0036.png
NG 2. Algeriet — Spanien — Italien — Frankrig — det
nordlige europæiske kontinent:
konstruktion af nye gasrørledninger fra Algeriet til
Spanien, Frankrig og Italien og udvidelse af
netkapaciteten mellem Spanien, Italien og Frankrig.
Rørledning - Algeriet – Spanien – Frankrig
- Algeriet – Libyen - Italien
NG 3. Landene omkring Det Kaspiske Hav -
Mellemøsten - Den Europæiske Union:
nye gasledningsnet til Den Europæiske Union fra
nye kilder, herunder Tyrkiet - Grækenland
Grækenland — Italien og Tyrkiet — Østrig
gasrørledninger.
-
Tyrkiet – Grækenland – Italien
DZ-ES-
FR
DZ-LY-IT
2004
2004
2008
2008
1500
540
P/W
P/W
Til bedømmelse hos
EIB
900
TR-GR-
IT
2004
2010
P/W
Forundersøgelse
krævet
36
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0037.png
Bredbåndsnet, forskning, udvikling og innovation
Start
Projektområde
Specifikke projekter
Slut
Samlede
udgifter
Synergier med
fællesskabsstøtte
Synergier med EIB
Bredbånd / "Den digitale
Fremme dækningen af
bredbånd i fjerne, tyndt
kløft"
2004 2006 Fastlægges senere
på basis af de
befolkede egne (optiske net,
nationale
fibernet, kobbernet, trådløse
bredbåndsstrategier.
net, satellitforbindelser osv.)
ved udgangen af 2005 i
overensstemmelse med de
nationale
20
bredbåndsstrategier , som
vil blive offentliggjort ved
udgangen af 2003. Dette vil
også gøre det muligt at
forbinde skoler og
sundhedscentre.
Berettiget
til
støtte
fra
strukturfondene. 5 mia. EUR
programmeret
til
informationssamfundet
som
helhed over perioden 2000-2006
(revideres efter strukturfondenes
midtvejsevaluering). Kriterier og
retningslinjer er beskrevet i
vejledning vedrørende anvendelse
af strukturfondene i forbindelse
med elektronisk kommunikation.
Mobilkommunikation og
Udvikles gennem Mobile
Communication Technology
-teknologier
Platform. Der er to
fællesskabsstøttede F&U-
projekter: (1) en storstilet
testning af mobil
interoperabilitet og (2)
udvikling af nutidens
mobilsystemer ud over 3G.
Vejledende
Fællesskabsstøtte
2004 2006 800 mio. EUR til F&U 400 mio. EUR til F&U fra det 6.
rammeprogram. Skal modsvares
af et tilsvarende beløb fra private
deltagere i Fællesskabets F&U-
projekter.
Generelt repræsenterer
Fællesskabets støtte til F&U
vedrørende IKT ca. 5 % af de
samlede F&U-udgifter til IKT i EU.
De resterende fonde er private
(virksomheder, der investerer i
Projects will
benefit from the
ICT and
Research
envelopes within
the
Innovation
2010 Initiative,
itself
globally
amounting to
€20
billion
between
2004-2006
20
Medlemsstaterne forpligtede sig på Det Europæiske Råd til at have udarbejdet nationale bredbåndsstrategier ved udgangen af 2003. 20-21. marts 2003,
Konklusioner, punkt 38.
37
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0038.png
F&U) eller offentlige (støtte fra
nationale F&U-programmer).
Infrastruktur for IKT-
baseret forskningsnet
(Géant)
Opgradering af forsknings- og Løbe 2010 2,35 mia.
uddannelsesnet til 10 Gbit/s i nde
2005 og herefter overgang til
terabitnet.
Vejledende Fællesskabsstøtte på
150 mio. EUR fra det 6.
rammeprogram for F&U.
Hydrogen-økonomi
Nanoelektronik
Hypogen
Hypogen
- storstilet
2004 2015 1,3 mia. EUR
prøvningsanlæg til produktion
af hydrogen og elektricitet
Hycom
1,5 mia. EUR
Hycom
– Oprettelse af et
begrænset antal
Faser
"brintsamfund" forskellige
2005-2007 (500 mio.
steder i Unionen, hvor brint vil
EUR)
blive anvendt som energikilde
2007-2012 (1,5 mia.
i forbindelse med varme- og
EUR)
elektricitetsproduktion og som
2013-2015 (800 mio.
brændstof for køretøjer
EUR)
Infrastruktur: 2,5 mia.
Infrastruktur og projekter
2004 2009 EUR
fastlægges sammen med
industrien via
F&U-projekter:
Nanoelektronics Technology
2,8 mia. EUR
Platform
Udvikle netværk af nationale 2005 2012 Indtil 1,25 mia. EUR
laserfaciliteter pr. 2010 og en
international facilitet pr. 2012
2004 2013 2004-2006
900 mio. EUR
fra 2007 og frem,
stiger med fra 300
mio. EUR til 450 mio.
EUR om året.
Mulig støtte fra rammeprogrammet
for forskning og fra
strukturfondene
Mulig støtte fra rammeprogrammet
for forskning og fra
strukturfondene
Næste generation af
laserteknologi
Mulig støtte fra rammeprogrammet
for forskning og fra
strukturfondene
Mulig støtte fra rammeprogrammet
for forskning
Projects will
benefit from the
ICT and
Research
envelopes within
the
Innovation
2010 Initiative,
itself
globally
amounting to
€20
billion
between
2004-2006
GMES (global miljø- og
Opbygning af GMES-
sikkerhedsovervågning)
satellitnet, faciliteter og
relaterede applikationer
38
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0039.png
Korou-
opsendelsesfaciliteten
2004 2005 320 mio. EUR
Mulig støtte fra rammeprogrammet
for forskning og fra
strukturfondene
39
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0040.png
BILAG 2: En køreplan for viden og net
Pr. december 2003
– Forenkling af procedurerne vedrørende statsstøtte til SMV'er, herunder reglerne for
støtte til F&U (Kommissionen)
– Lancering af forberedelserne til sikkerhedsrelateret forskning
– TEN-forslag: prioritering af transportnet og tilpasning af finansieringsreglerne for
TEN inden for transport og energi
– Forslag til ændringer af gældende selskabslovgivning for at lette grænseoverskridende
fusioner
– Forslag til retningslinjer om behandling af offentlig-private partnerskaber i
nationalregnskaberne
– Gennemførelse af nationale bredbåndsstrategier
– Det Europæiske Råd (december) gennemgår de første fremskridt
Pr. marts 2004
– Politisk enighed om prioriterede projekter for transeuropæiske transportnet og om
finansieringsreglerne for TEN inden for transport, telekommunikation og energi
– Endelig vedtagelse af planlagte foranstaltninger vedrørende offentlige indkøb og EF-
patent
– Endelig vedtagelse af den anden jernbanepakke
Pr. juni 2004
– Endelig vedtagelse af forslag om ændring af Eurovignet-systemet
– Enighed om forslag om skattemæssig behandling af moder- og datterselskaber og
fusioner
– Endelig vedtagelse fa investeringsservicedirektivet og gennemsigtighedsdirektivet
– Midtvejsrevision af strukturfondene
– Grønbog om offentlig-private partnerskaber og om lovgivningen for offentlige indkøb
– Forslag fra Kommissionen om en eventuel harmoniseret europæisk kapitalstruktur for
at sikre skattemæssig gennemsigtighed i risikokapitaltransaktioner
40
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
– Kommissionens færdiggørelse af oprettelsen af de første europæiske teknologifora
41
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0042.png
Pr. december 2004
– Endelig vedtagelse af prioriterede projekter for transeuropæiske transportnet og af
finansieringsreglerne for TEN inden for transport, telekommunikation og energi
EIB-/EIF-INDEN FOR RAMMERNE AF KØREPLANEN FOR DET EUROPÆISKE
VÆKST INITIATIV
Pr. december 2003:
– Godkendelse af EIB's og EIF's "Corporate Operational Plan" (COP) for 2004-2006,
herunder EIB's og EIF's bidrag til vækstinitiativet. TEN-investeringsfaciliteten (TIF) tages
formelt i brug. Innovation 2010-initiativet bringes på linje med vækstinitiativet.
Pr. marts 2004:
– Statusrapport om vækstinitiativet med foranstaltningerne på plads og de første
transaktioner i gang eller indkredset (med henblik på Det Europæiske Råds møde i foråret)
– EIB iværksætter (med midler fra rammeprogrammet for forskning) forundersøgelsen for en
ny type risikokapitalinstrument for ekspertisecentre og udfyldning af lakunen mellem
forskning og den tidlige investeringsfase. Der vil da kunne gennemføres en pilotordning i
2004.
Pr. juni 2004:
– Midtvejsrevision af COB og EIB's bidrag til det europæiske vækstinitiativ, rapport til
bestyrelserne
Pr. december 2004:
– Godkendelse af EIB's og EIF's "Corporate Operational Plan" for 2005-2007, herunder
eventuelle tilpasninger af EIB's bidrag til vækstinitiativet.
42
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444494_0043.png
BILAG 3: Køreplan for Quick-start-projekter
43