Europaudvalget 2004
KOM (2004) 0159
Offentligt
1444805_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 10.3.2004
KOM(2004) 159 endelig
2004/0056 (CNS)
Forslag til
RÅDETS BESLUTNING
om konsultations- og underretningsprocedurer med hensyn til kreditforsikringer,
garantier og finanskreditter
(Kodificeret udgave)
(forelagt af Kommissionen)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444805_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
I forbindelse med Borgernes Europa lægger Kommissionen stor vægt på at forenkle
fællesskabslovgivningen for at gøre den klarere og lettere tilgængelig for almindelige
borgere, således at de får nye muligheder og kan udnytte de specifikke rettigheder,
som fællesskabslovgivningen giver dem.
Dette mål kan ikke nås, så længe en lang række bestemmelser, som er blevet ændret
gentagne gange, ofte ganske væsentligt, stadig ikke er samlet, men skal findes dels i
den oprindelige retsakt og dels i senere ændringsretsakter. Det er således nødvendigt
at foretage omfattende undersøgelser af mange forskellige dokumenter, der skal
sammenholdes, før det kan fastslås, hvilke regler der gælder.
Som følge heraf er det af afgørende betydning, at bestemmelser, der ofte er blevet
ændret, kodificeres, hvis fællesskabslovgivningen skal være klar og gennemsigtig.
2.
Den 1. april 1987 besluttede Kommissionen
1
derfor at pålægge sine medarbejdere at
kodificere alle retsakter senest efter den tiende ændring af dem, idet den
understregede, at dette var et minimumskrav, og at tjenestegrenene skulle bestræbe
sig på at kodificere de tekster, de var ansvarlige for, med endnu kortere mellemrum
for at sikre, at fællesskabsreglerne var klare og lette at forstå.
Dette blev bekræftet i formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i
Edinburgh (december 1992)
2
, hvori det understreges, at en kodifikation er vigtig,
fordi den giver sikkerhed med hensyn til, hvilke retsforskrifter der gælder vedrørende
et bestemt spørgsmål på et bestemt tidspunkt.
Kodifikationen skal foretages under fuldstændig overholdelse af Fællesskabets
normale lovgivningsprocedure.
Eftersom der ved kodifikation ikke må foretages nogen ændringer af indholdet i de
berørte retsakter, har Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i en
interinstitutionel aftale af 20. december 1994 fastsat, at der kan anvendes en
hasteprocedure til hurtig vedtagelse af de kodificerede retsakter.
4.
Formålet med dette forslag er at foretage en kodifikation af Rådets
beslutning 73/391/EØF af 3. december 1973 om konsultations- og
underretningsprocedurer med hensyn til kreditforsikringer, garantier og
finanskreditter
3
. Den nye beslutning træder i stedet for de forskellige retsakter, som
er indarbejdet i den
4
; forslaget ændrer ikke indholdet af de retsakter, der kodificeres,
men er blot en sammenskrivning af dem, og der foretages kun de formelle ændringer,
der er nødvendige af hensyn til selve kodifikationen.
3.
1
2
3
4
KOM(87) 868 PV.
Se bilag 3 til del A i konklusionerne.
Foretaget i henhold til meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Kodificering
af gældende fællesskabsret, KOM(2001) 645 endelig.
Se bilag III til dette forslag.
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444805_0003.png
5.
Forslaget til kodifikation er udarbejdet på grundlag af en foreløbig konsolidering på
alle de officielle sprog af beslutning 73/391/EØF og retsakterne om ændring heraf,
som er foretaget af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle
Publikationer ved hjælp af et edb-system. Hvor artiklerne har fået nye numre, vises
sammenhængen mellem de gamle og de nye numre i en tabel i bilag IV til den
kodificerede beslutning.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444805_0004.png
73/391/EØF (tilpasset)
2004/0056 (CNS)
Forslag til
RÅDETS BESLUTNING
om konsultations- og underretningsprocedurer med hensyn til kreditforsikringer,
garantier og finanskreditter
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig
artikel
133
⌫,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet
5
,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
6
,
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Rådets beslutning 73/391/EØF af 3. december 1973 om konsultations- og
underretningsprocedurer med hensyn til kreditforsikringer, garantier og
finanskreditter
7
er blevet ændret væsentligt
8
. Beslutningen bør af klarheds- og
rationaliseringshensyn kodificeres.
73/391/EØF betragtning (1)
(2)
Rådet har ved afgørelse af 27. september 1960 oprettet en Arbejdsgruppe til
koordinering af politikken med hensyn til kreditforsikringer, garantier og
finanskreditter
9
.
5
6
7
8
9
EUT C
EUT C
EFT L 346 af 17.12.1973, s. 1. Ændret ved beslutning 76/641/EØF (EFT L 223 af 16.8.1976, s. 25).
Se bilag III.
EFT 66 af 27.10.1960, s. 1339/60.
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444805_0005.png
73/391/EØF betragtning (2) og
(3) (tilpasset)
(3)
Der bør være en
konsultationsprocedure med hensyn til kreditforsikringer,
garantier og finanskreditter –
73/391/EØF
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:
AFSNIT I
ALMINDELIG PROCEDURE
A
FDELING
I
A
NVENDELSESOMRÅDE
73/391/EØF art. 1 (tilpasset)
Artikel 1
Denne beslutning
angår konsultationsproceduren med hensyn til kreditforsikringer,
garantier og finanskreditter.
73/391/EØF bilag, art. 1
(tilpasset)
Artikel 2
1.
Der er anledning til konsultation efter proceduren i afdeling II, når staten,
enhver anden offentlig institution eller ethvert kreditforsikrings- eller
finansieringsinstitut, som hører under staten eller en anden offentlig institution,
påtænker ydelse af kredit eller hel eller delvis garanti for kredit til udlandet, der:
a)
er forbundet med udførsel af varer eller arbejds- og tjenesteydelser
b)
afviger fra de i bilag
I
anførte regler, eller som måtte afvige fra
enhver anden af medlemsstaterne vedtaget regel.
2.
Konsultationsproceduren skal anvendes:
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444805_0006.png
a)
hvad enten
finanskreditter
der
er
tale
om
leverandørkreditter
eller
b)
hvad enten disse kreditter vedrører enkeltkontrakter eller de i
artikel 3 definerede kreditrammeordninger
c)
hvad enten disse kreditter er rent private, eller de helt eller
delvist hidrører fra offentlige midler.
3.
Blandede kreditter, ved hvilke offentlige og private midler stilles til rådighed
samtidig, samt private kreditrammeordninger med rentesubsidier fra offentlige
midler betragtes ved anvendelse af
konsultations
procedure
n
som
offentlige kreditter.
73/391/EØF (tilpasset)
1
Berigtigelse 73/391/EØF,
(EFT L 80 af 26.3.1974, s. 16)
2
Tiltrædelsesakt for A, FIN og
S, art. 29 og bilag I
Artikel 3
1.
Ved kreditrammeordning forstås enhver aftale eller erklæring i en hvilken som helst
form, i medfør af hvilke tredjelande, eksportører eller finansieringsinstitutter
modtager underretning
leverandørkreditter eller
1
om, at man vil garantere
finanskreditter eller yde finanskreditter inden for grænserne af et fastsat loft eller et
loft, der senere fastsættes, og som dækker en serie transaktioner.
Konsultationsproceduren skal anvendes på disse rammeordninger, selv om
transaktionernes art ikke er nærmere defineret, og selv om der ikke er indgået en
formel forpligtelse, idet der er taget forbehold om retten til at træffe afgørelse om
hver enkeltkontrakt.
2.
Såfremt en medlemsstat eller Kommissionen under en konsultation om ydelse af en
rammeordning — hvad enten denne er offentlig eller privat — anmoder om en
medlemsstater under denne anmoder
mundtlig konsultation, og såfremt
2
syv
om, at alle eller nogle af de enkeltkontrakter, der afskrives på denne ordning, gøres
til genstand for forudgående konsultationer, skal konsultationen anvendes på sådanne
kontrakter.
En medlemsstat, der har bevilget en rammeordning, giver hvert efterfølgende halve
år meddelelse om udnyttelsesgraden af en sådan ordning.
3.
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444805_0007.png
A
FDELING
II
P
ROCEDURE
Artikel 4
Såfremt der er tale om en enkeltkontrakt, meddeler den medlemsstat, der indleder
konsultationen, følgende oplysninger:
a)
b)
c)
modtagerland
lokalisering af transaktionen eller i mangel heraf angivelse af kontrahentens hjemsted
i modtagerlandet
nærmere angivelser vedrørende transaktionen:
73/391/EØF (tilpasset)
i)
transaktionens art: vareart og det omtrentlige antal enheder, der skal
leveres
ii
iii
størrelsesorden ifølge den i bilag
II
anførte skala
købernes og eventuelle garanters offentlige eller private retlige status
iv
om der er tale om en transaktion, der er genstand for et internationalt
udbud i licitation: den for afgivelse af tilbud fastsatte tidsfrist
73/391/EØF
d)
e)
de vigtigste kreditbetingelser, som den eventuelle kreditmodtager ansøger om
de kreditbetingelser som eksportlandets myndigheder påtænker at tilbyde:
73/391/EØF (tilpasset)
i)
den procentdel, der er betalbar mod kredit
ii)
kredittens løbetid og dennes begyndelse (for eksempel hver leverance,
sidste leverance, overtagelse)
iii
tilbagebetalingstakt
iv)
de nøjagtige bestemmelser for tilbagebetaling (hver rates procentdel og
nøjagtige dato for tilbagebetaling) i tilfælde, hvor tilbagebetalingerne ikke
fordeles på lige store rater med regelmæssige mellemrum inden for
begyndelsen og udløbet af kredittens løbetid
7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444805_0008.png
v)
effektive rentesubsidier, når disse afviger fra almindelige retsregler;
rentefod såfremt kreditten skal ydes af offentlige midler
vi)
kreditforsikringsomkostninger, når disse afviger fra almindelige
retsregler
vii)
omfang af og betingelser for enhver støtte til lokale omkostninger
73/391/EØF (tilpasset)
1
Berigtigelse 73/391/EØF,
(EFT L 80 af 26.3.1974, s. 16)
f)
nøjagtige begrundelser, der gøres gældende for ikke at anvende de i
artikel
artikel 2, stk. 1,
nævnte regler eller for at fravige herfra. Hvis disse
begrundelser foreligger, skal følgende forhold obligatorisk anføres:
i)
bistandskredit
1
ii)
konkurrence fra et tredjeland (med angivelse af
modtager støtte)
hvorvidt denne
iii)
transaktionen, der skal afskrives på en rammeordning, som har været
genstand for en forudgående konsultation.
73/391/EØF (tilpasset)
Artikel 5
Såfremt der er tale om kreditrammeordninger, meddeler den medlemsstat, der indleder
konsultationen, følgende oplysninger:
a)
b)
c)
modtagerland
rammeordningens størrelse
kredittens formål:
i)
ii)
så vidt muligt lokalisering af transaktionens bestemmelsessted
den vareart, der eventuelt påtænkes leveret
iii)
låntagernes og de eventuelle garanters offentlige eller private retlige
status
8
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444805_0009.png
73/391/EØF (tilpasset)
1
Berigtigelse 73/391/EØF,
(EFT L 80 af 26.3.1974, s. 16)
d)
kreditbetingelser
som nævnt
i artikel 4, litra e), samt kvalificerende
betingelser for enkeltkontrakter (f. eks. tidsfrister for afskrivning på
rammeordningen, minimumbeløb der eventuelt skal fastsættes for kontrakterne)
nøjagtige begrundelser, der gøres gældende for at anvende de i artikel
2,
stk. 1,
nævnte regler eller for at fravige herfra. Hvis disse begrundelser
foreligger, skal følgende forhold obligatorisk anføres:
i)
bistandskredit
1
e)
ii)
konkurrence fra et tredjeland (med angivelse af
,
denne
modtager støtte).
hvorvidt
73/391/EØF
Artikel 6
Ved fremsendelse af oplysninger skal følgende nummerering overholdes:
73/391/EØF (tilpasset)
a)
enkeltkontrakter: den konsulterende stats bogstav efterfulgt af et løbenummer
for hvert år; i tilfælde, hvor kontrakten afskrives på en rammeordning, skal
nummereringen af denne rammeordning ligeledes angives
b)
rammeordninger med private kreditter: bogstavet ”X” efterfulgt af den
konsulterende stats bogstav og et løbenummer for hvert år
c)
offentlige eller blandede kreditter: bogstavet ”A” efterfulgt af den
konsulterende stats bogstav og et løbenummer for hvert år.
73/391/EØF
1
Berigtigelse 73/391/EØF,
(EFT L 80 af 26.3.1974, s. 16)
Artikel 7
Med henblik på at gøre det muligt i rette tid at samordne medlemsstaternes standpunkt skal de
i artiklerne 4 og 5 nævnte oplysninger fremsendes så hurtigt som muligt efter påbegyndelse af
undersøgelsen dels af garantierne eller af selve de påtænkte kreditter, dels af enhver anden
beslutning, der i henhold til nationale retsforskrifter eller til national administrativ praksis
måtte være en forudsætning for den videre behandling af sådanne garantier eller kreditter.
9
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444805_0010.png
Artikel 8
I tilfælde af ændring af de forhold, der berettigede en afvigelse fra reglerne, eller såfremt der
påtænkes nye væsentlige kreditbetingelser, der afviger fra de af den konsulterende
medlemsstat oprindeligt meddelte, skal der foretages en ny konsultation under et ændret
løbenummer.
Såfremt de påtænkte nye betingelser imidlertid er mere restriktive, er den pågældende
under det oprindelige løbenummer.
medlemsstat kun forpligtet
1
til omgående oplysning
Artikel 9
De i artiklerne 4 og 5 nævnte oplysninger, de i artikel 10 nævnte svar samt de i artikel 15
omhandlede meddelelser fremsendes pr. telex til de modtagere, som er udpeget af henholdsvis
hver medlemsstat, Kommissionen og Sekretariatet for Rådet.
Al korrespondance i forbindelse med en konsultation skal påføres dennes nummer samt
angivelse af modtagerlandet.
Artikel 10
1.
Medlemsstaterne og Kommissionen kan:
73/391/EØF (tilpasset)
a)
anføre, at de af den konsulterende medlemsstat påtænkte betingelser
ikke giver anledning til bemærkninger
b)
anmode den konsulterende medlemsstat om supplerende oplysninger
c)
fremsætte bemærkninger og forbehold eller afgive en afvisende
udtalelse; som afvisende udtalelse anses kun en udtalelse, der udtrykkeligt
afgives som ”afvisende udtalelse”
d)
anmode om et konsultationsmøde.
73/391/EØF
1
Tiltrædelsesakt for A, FIN og
S art. 29 og bilag I
2.
Et konsultationsmøde skal automatisk finde sted, såfremt den transaktion, der er
forelagt til konsultation, har været genstand for afvisende udtalelser fra
1
syv
medlemsstater.
Med forbehold af anvendelse af artikel 13 er den konsulterende medlemsstat
forpligtet til at udsætte sin beslutning indtil udløbet af de i artikel 11 foreskrevne
tidsfrister, eller hvis et konsultationsmøde i medfør af stykke 2 automatisk skal finde
sted, indtil dette møde har været afholdt.
3.
10
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444805_0011.png
Artikel 11
Den i artikel 10, stk. 1 foreskrevne procedure skal iværksættes inden 7 kalenderdage efter den
konsulterende medlemsstats indledende meddelelse.
I tilfælde af, at den konsulterende medlemsstat senest ved udløbet af tidsfristen på
7 kalenderdage anmodes om supplerende oplysninger, skal den konsulterende medlemsstat
afgive svar senest inden for en tidsfrist på 5 kalenderdage.
Deltageren i proceduren har fra modtagelsen af denne supplerende oplysning en tidsfrist på
højst 3 arbejdsdage til at give sin mening til kende.
73/391/EØF (tilpasset)
Artikel 12
Manglende svar fra de konsulterede medlemsstater og fra Kommissionen inden for de i
artikel 11 foreskrevne tidsfrister betragtes, som om der ikke er bemærkninger i henhold til
artikel 10 stk. 1,
litra a)
.
Så snart en medlemsstat, der har anmodet om supplerende oplysninger, meddeler de i artikel 9
nævnte modtagere, at den ikke har modtaget svar ved udløbet af den i artikel 11, stk. 2,
fastsatte tidsfrist, skal konsultationsmødet automatisk finde sted, og artikel 10, stk. 3, finde
anvendelse.
73/391/EØF
Artikel 13
Undtagelsesvis kan den konsulterende medlemsstat omgående træffe beslutning om den
påtænkte transaktion, hvis den skønner, at denne beslutning ikke længere kan udsættes.
73/391/EØF (tilpasset)
Med undtagelse af offentlige kreditter finder
bestemmelsen i stk. 1
dog ikke
anvendelse:
a)
når beslutningen om at yde eller garantere kreditten kun er begrundet i
konkurrence inden for Fællesskabet. Muligheden for omgående at træffe beslutning
om en transaktion er dog tilladt på betingelse af, at en anden medlemsstat allerede
har besluttet at støtte konkurrencen
b)
når en procedure, der er fastsat af et internationalt forum
,
i hvilket alle
medlemsstaterne er parter, for deltagerne som eneste mulighed i hastende tilfælde
foreskriver afkortelse af de normale svarfrister.
11
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444805_0012.png
73/391/EØF
1
Berigtigelse 73/391/EØF,
(EFT L 80 af 26.3.1974, s. 16)
Artikel 14
Konsultationsmøderne afholdes i forbindelse med møderne i den ved Rådets afgørelse af
27. september 1960 oprettede Arbejdsgruppe til koordinering af politikken med hensyn til
kreditforsikringer, garantier og Finanskreditter eller med møderne i dennes undergrupper.
Endvidere indkaldes der efter anmodning fra en af medlemsstaterne til særlige møder mellem
gruppens og undergruppernes møder.
Medlemsstaterne og Kommissionen giver om muligt 4 kalenderdage før
konsultationsmøderne de i artikel 9 nævnte modtagere meddelelse om listen over de sager,
som de har til hensigt at forelægge til drøftelse.
Konsultationsmøderne indkaldes til afholdelse i Sekretariatet for Rådet.
Artikel 15
Den endelige beslutning, der træffes om enhver transaktion, skal i alle tilfælde meddeles de
øvrige medlemsstater. Meddelelsen om denne beslutning foretages med angivelse af de
grunde, i henhold til hvilke den konsulterende medlemsstat eventuelt ikke har været i stand til
at følge de konsulterede partneres bemærkninger, forbehold eller afvisende udtalelser.
AFSNIT II
SÆRLIGE PROCEDURER
Artikel 16
En medlemsstat kan forespørge en anden medlemsstat, om denne har kendskab til en
transaktion, der ikke hidtil har været genstand for en konsultation, og navnlig til de af en
eksportør eller et finansieringsinstitut angivne kreditbetingelser. I de tilfælde
1
hvor der
ikke
svares på disse anmodninger om oplysninger inden for en frist på syv kalenderdage,
har den medlemsstat, der fremsatte forespørgslen, ret til at gå ud fra, at den konsulterede
medlemsstat har kendskab til denne sag, og at de angivne kreditbetingelser anses for
godkendt. Den forespørgende medlemsstat har i medfør af den i afsnit I fastsatte procedure
mulighed for at indlede en konsultation, ved udtrykkeligt at angive, at den er begrundet i et
konkurrenceforhold, der anses for godkendt.
Såfremt en medlemsstat allerede har indledt en konsultation, og en anden medlemsstat, der er
anmodet om at støtte den samme transaktion, forespørger den førstnævnte medlemsstat om
dennes endelige stilling, giver manglende svar på en sådan forespørgsel ved udløbet af den
frist på fem arbejdsdage den spørgende medlemsstat beføjelse til at antage, at den adspurgte
medlemsstat har støttet sagen på de under konsultationen angivne betingelser.
12
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444805_0013.png
73/391/EØF (tilpasset)
Artikel 17
Ved ubundne kreditter, der afviger fra de i bilag I anførte regler, eller som måtte afvige fra
enhver anden af medlemsstaterne vedtaget regel, skal der inden for rammerne af
Arbejdsgruppen til koordinering af politikken med hensyn til kreditforsikringer, garantier og
finanskreditter gives meddelelse om:
a)
de væsentlige enkeltheder i forbindelse med de kreditter, der er ydet i det
foregående kvartal
b)
udnyttelsesgraden af de ubundne kreditter ved udgangen af det foregående år.
Artikel 18
Såfremt en medlemsstat med et tredjeland indgår en aftale, som henviser til en eventuel
ydelse af kreditter uden nærmere fastsættelse af betingelserne for disse, og:
a)
såfremt det drejer sig om bundne kreditter, skal medlemsstaten ved aftalens
indgåelse meddele dens væsentlige indhold til de i artikel 9 omhandlede modtagere
b)
såfremt det drejer sig om ubundne kreditter, skal den i artikel 17 omhandlede
meddelelse også omfatte sådanne kreditter.
73/391/EØF
AFSNIT III
REGELMÆSSIGE RAPPORTER
Artikel 19
Arbejdsgruppen til koordinering af politikken med hensyn til kreditforsikringer, garantier og
Finanskreditter afgiver hvert halve år rapport om anvendelse af de i afsnit I og II omhandlede
procedurer.
Udover disse regelmæssige rapporter udarbejdes der ligeledes supplerende rapporter, såfremt
de ved anvendelse af procedurerne opståede problemers karakter og betydning kræver det.
13
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444805_0014.png
AFSNIT IV
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
Artikel 20
Beslutning 73/391/EØF ophæves.
Henvisninger til den ophævede beslutning gælder som henvisninger til nærværende
beslutning og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV.
73/391/EØF art. 2
Artikel 21
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den [...]
På Rådets vegne
Formand
[...]
14
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444805_0015.png
73/391/EØF bilag 1
BILAG I
FÆLLESSKABSREGLER DER IKKE KAN FRAVIGES UDEN KONSULTATION
76/641/EØF art. 1 (tilpasset)
A.
K
REDITTERNES LØBETID
Hvad enten der er tale om leverandørkreditter eller finanskreditter, må den bevilgede kredits
løbetid ikke overskride fem år regnet fra følgende begyndelsestidspunkter:
1.
Ved kapitalgoder bestående af særskilt anvendelige enheder (for eksempel
lokomotiver):
2.
middeltidspunktet eller de faktiske tidspunkter, på hvilke køberen fysisk skal
tage varerne i besiddelse i sit eget land.
Ved kapitalgoder bestemt til komplette anlæg eller fabrikker, når leverandøren ikke
er ansvarlig for ”commissioning”:
det tidspunkt, på hvilket køberen fysisk skal tage hele det i henhold til
kontrakten leverede udstyr i besiddelse (bortset fra reservedele).
3.
Ved byggekontrakter, hvor entreprenøren ikke er ansvarlig for ”commissioning”:
tidspunktet for byggeriets færdiggørelse.
4.
Ved installationskontrakter (eller byggekontrakter), hvor leverandøren (eller
entreprenøren) har kontraktmæssigt ansvar for ”commissioning”:
det tidspunkt, på hvilket leverandøren (eller entreprenøren) har afsluttet
installationen (eller byggeriet) og de foreløbige afprøvninger for at sikre, at
anlægget (eller byggeriet
)
er driftsklart, uanset om anlægget (eller
byggeriet) i henhold til kontrakten er overdraget til køberen på dette tidspunkt
og uafhængigt af enhver yderligere forpligtelse, som leverandøren (eller
entreprenøren) måtte have påtaget sig, for eksempel med hensyn til garanti for
effektiv drift eller uddannelse af lokalt personale.
5.
I de i pkt. 2, 3 og 4 nævnte tilfælde, når kontrakten indeholder bestemmelser om
særskilt udførelse af forskellige dele af et projekt:
begyndelsestidspunktet for hver særskilt del eller middeltidspunktet for disse
begyndelsestidspunkter eller, når leverandøren har indgået en kontrakt, der
ikke omfatter hele projektet, men en væsentlig del af dette
,
det
begyndelsestidspunkt, der gælder for hele projektet.
15
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444805_0016.png
73/391/EØF (tilpasset)
1
Berigtigelse 73/391/EØF,
(EFT L 80 af 26.3.1974, s. 16)
B.
D
EN PROCENTVISE ANDEL AF DE LOKALE OMKOSTNINGER
For så vidt
1
angår garanterede private kreditter , må den på kredit betalbare resterende
brøkdel af den lokale andel ikke overstige 5% af kontraktbeløbet
.
Der kræves dog ikke konsultation for kontrakter, ifølge hvilke betalinger af den lokale andel
senest sker ved udløbet af en frist på 3 måneder regnet fra den fuldstændige gennemførelse af
arbejdet eller af leverancerne.
Til fortolkning af denne regel forstås ved:
a)
”resterende brøkdel, betalbar på kredit” den brøkdel der udestår, efter at alle a
contobetalinger i forbindelse med kontrakten er afskrevet på den lokale andel
⌦b) ⌫
”lokal andel” den andel af kontraktsprisen, der svarer til de udgifter, som
eksportøren agter at afholde på stedet til betaling af sine ansatte, tredjemænd eller
leverancer;
c)
”kontrakt” alle former for kontrakter (leverandørkontrakter, arbejdskontrakter,
blandede kontrakter);
d)
”a-contobetalinger” de samlede summer, der skal betales mellem
ordreafgivelsen og den endelige gennemførelse af arbejdet eller af leverancerne.
73/391/EØF
C.
L
EASINGKONTRAKTER
Ved anvendelse af de i denne beslutning indeholdte regler behandles disse kontrakter
som kreditter. For så vidt deres fulde løbetid ikke udtrykkeligt er begrænset,
betragtes denne løbetid som værende længere end 5 år.
_____________
16
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444805_0017.png
73/391/EØF bilag 2
BILAG II
76/641/EØF art. 2
SKALA OVER DE VÆRDISTØRRELSER, DER SKAL ANVENDES
Kategori I:
Kategori II:
Kategori III:
Kategori IV:
Kategori V:
Kategori VI:
Kategori VII:
Kategori VIII:
Kategori IX:
Kategori X:
indtil
fra
fra
fra
fra
fra
fra
fra
fra
over
750 000 SDR
600 000 til 1 200 000 SDR
1 000 000 til 2 200 000 SDR
2 000 000 til 3 200 000 SDR
3 000 000 til 5 000 000 SDR
4 800 000 til 7 600 000 SDR
7 400 000 til 11 200 000 SDR
10 000 000 til 22 000 000 SDR
20 000 000 til 44 000 000 SDR
40 000 000 SDR.
_____________
17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444805_0018.png
BILAG III
Ophævet beslutning med ændringer
Rådets beslutning 73/391/EØF
10
Beslutning 76/641/EØF
(EFT L 346 af 17.12.1973, s. 1)
(EFT L 223 af 16.8.1976, s. 25)
_____________
10
Beslutning 73/391/EØF er tillige ændret ved følgende retsakter, som ikke er ophævet:
- Tiltrædelsesakten for Spanien og Portugal (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23)
- Tiltrædelsesakten for Østrig, Finland og Sverige (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21)
(ændret ved Rådets afgørelse 95/1/EF, EURATOM, EKSF) (EFT L 1 af 1.1.1995, s. 1).
18
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444805_0019.png
BILAG IV
S
AMMENLIGNINGSTABEL
Beslutning 73/391/EØF
Artikel 1
Artikel 2
Bilag, Artikel 1, indledende tekst
Bilag, Artikel 1, første og andet led
Bilag, Artikel 2, stk. 1, indledende tekst
Bilag, Artikel 2, stk. 1, første til tredje led
Bilag, Artikel 2, stk. 2
Bilag, Artikel 3
Bilag, Artikel 4, litra a) og b)
Bilag, Artikel 4, litra c), første til fjerde led
Bilag, Artikel 4, litra d)
Bilag, Artikel 4, litra e), første til syvende led
Bilag, Artikel 4, litra f)
Bilag, Artikel 5, litra a) og b)
Bilag, Artikel 5, litra c), første til tredje led
Bilag, Artikel 5, litra d)
Bilag, Artikel 5, litra e)
Bilag, Artikel 6, indledende tekst
Artikel 6, første til tredje led
Bilag, Artikel 7 til 9
Bilag, Artikel 10, stk. 1, indledende tekst
Bilag, Artikel 10, stk. 1, første til fjerde led
Bilag, Artikel 10, stk. 2 og 3
Bilag, Artikel 11 og 12
Artikel 1
Artikel 21
Artikel 2, stk. 1, indledende tekst
Artikel 2, stk. 1, litra a) og b)
Artikel 2, stk. 2, indledende tekst
Artikel 2, stk. 2, litra a) til c)
Artikel 2, stk. 3
Artikel 3
Artikel 4, litra a) og b)
Artikel 4, litra c), punkt i) til iv)
Artikel 4, litra d)
Artikel 4, litra e), punkt i) til vii)
Artikel 4, litra f), punkt i) til iii)
Artikel 5, litra a) og b)
Artikel 5, litra c), punkt i) til iii)
Artikel 5, litra d)
Artikel 5, litra e), punkt i) og ii)
Artikel 6, indledende tekst
Artikel 6, litra a) til c)
Artikel 7 til 9
Artikel 10, stk. 1, indledende tekst
Artikel 10, stk. 1, litra a) til d)
Artikel 10, stk. 2 og 3
Artikel 11 og 12
19
Nærværende beslutning
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444805_0020.png
Bilag, Artikel 13, stk. 1
Bilag, Artikel 13, stk. 2, indledende tekst
Bilag, Artikel 13, stk. 2, første og andet led
Bilag, Artikel 14 til 16
Bilag, Artikel 17, indledende tekst
Bilag, Artikel 17, første og andet led
Bilag, Artikel 18, indledende tekst
Bilag, Artikel 18, første og andet led
Bilag, Artikel 19
_____
Bilag 1, A
Bilag 1, B, indledende tekst
Bilag 1, B, første led
Artikel 13, stk. 1
Artikel 13, stk. 2, indledende tekst
Artikel 13, stk. 2, litra a) og b)
Artikel 14 til 16
Artikel 17, indledende tekst
Artikel 17, litra a) og b)
Artikel 18, indledende tekst
Artikel 18, litra a) og b)
Artikel 19
Artikel 20
Bilag I, A
Bilag I, B, , stk. 1
Bilag I, B, stk. 2
Bilag 1, B, andet led, første til fjerde underled Bilag I, B,stk. 3, litra a) til d)
Bilag 1, C
Bilag 2
_____
_____
Bilag I, C
Bilag II
Bilag III
Bilag IV
____________
20