Europaudvalget 2004
KOM (2004) 0188
Offentligt
22. marts 2004
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning til udkastet til afgørelse fra Det
Blandede Udvalg, nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets
medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri
bevægelighed for personer
(forelagt af Kommissionen)
BEGRUNDELSE
Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det
Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer (herefter benævnt
aftalen) blev undertegnet den 21. juni 1999 og trådte i kraft den 1. juni 2002. Der tages i bilag
III hensyn til de retsakter, der var gældende pr. 31. december 1998.
Det er nødvendigt at ajourføre dette bilag under hensyn til de ændringer, der er foretaget siden
den 31. december 1998, primært ved direktiv 1999/42/EF [1] og 2001/19/EF [2]. Dette vil gøre
det muligt at sikre en konsekvent og korrekt anvendelse af EU-lovgivningen og at undgå
administrative og eventuelle juridiske vanskeligheder.
[1] EFT L 201 af 31.7.1999, s. 77.
[2] EFT L 206 af 31.7.2001, s. 1.
Ændringerne af bilag III har virkning fra dagen for ikrafttrædelsen af den foreslåede afgørelse.
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning til udkastet til afgørelse fra Det
Blandede Udvalg, nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets
medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri
bevægelighed for personer
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til afgørelse 2002/309/EF, Euratom truffet af Rådet og Kommissionen, for så
vidt angår aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde, den 4. april 2002 om indgåelse
af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund [3], særlig artikel 2,
[3] EFT L 114 af 30.4.2002, s. 1.
under henvisning til forslag fra Kommissionen [4], og
[4] EFT C [...] af [...], s. [...].
ud fra følgende betragtninger:
(1) Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det
Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer (herefter benævnt
"aftalen") trådte i kraft den 1. juni 2002.
(2) I henhold til aftalens artikel 14 og 18 kan Det Blandede Udvalg EU - Schweiz for fri
bevægelighed for personer vedtage ændringer til aftalens bilag III om gensidig anerkendelse af
faglige kvalifikationer.
(3) For at sikre en konsekvent og korrekt anvendelse af EU-lovgivningen og for at undgå
administrative og eventuelle juridiske vanskeligheder bør bilag III til aftalen ændres med henblik
på at integrere den EU-lovgivning, som er trådt i kraft efter datoen for aftalens undertegnelse
den 21. juni 1999, og som ikke på nuværende tidspunkt nævnes i aftalen.
(4) Fællesskabet bør nu fastlægge sin holdning ved en afgørelse truffet af Det Blandede Udvalg
-
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
Eneste artikel
Det Europæiske Fællesskabs holdning i Det Blandede Udvalg, der er nedsat i henhold til artikel
14 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det
Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer, tager udgangspunkt i
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
det udkast til afgørelse truffet af Det Blandede Udvalg, der er knyttet som bilag til denne
afgørelse.
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Rådets vegne
Formand
BILAG
Forslag til afgørelse nr. fra Det Blandede Udvalg EU - Schweiz for fri bevægelighed for personer
om ændring af bilag III (gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer) til aftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på
den anden side af
DET BLANDEDE UDVALG HAR -
under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den
ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer,
særlig artikel 14 og 18, og
ud fra følgende betragtninger:
(1) Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det
Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer (herefter benævnt
aftalen) blev undertegnet den 21. juni 1999 og trådte i kraft den 1. juni 2002. Der tages i bilag
III hensyn til de retsakter, der var gældende pr. 31. december 1998.
(2) Det er nødvendigt at ændre dette bilag for at ajourføre det under hensyn til de ændringer,
der er foretaget siden den 21. juni 1999, primært ved direktiv 1999/42/EF [5] og 2001/19/EF
[6].
[5] EFT L 201 af 31.7.1999, s. 77.
[6] EFT L 206 af 31.7.2001, s. 1.
(3) Ændringerne af bilag III har virkning fra dagen for ikrafttrædelsen af den foreslåede
afgørelse -
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
Artikel 1
Bilag III til aftalen ændres som anført i bilaget til denne afgørelse.
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for dens vedtagelse af Det Blandede Udvalg.
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Det Blandede Udvalgs vegne
Formand
Sekretærer
Forslag til ændring af bilag III til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets
medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri
bevægelighed for personer
Bilag III
Gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer
Afsnit A:
Retsakter, hvortil der henvises
A. Generel ordning
1. 389 L 0048: Rådets direktiv 89/48/EØF af 21. december 1988 om indførelse af en generel
ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende
videregående uddannelser af mindst tre års varighed (EFT L 19 af 24.1.1989, s. 16), ændret
ved:
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
- 32001 L 0019: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/19/EF af 14. maj 2001 om
ændring af Rådets direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF om den generelle ordning for anerkendelse
af erhvervsuddannelser og om ændring af Rådets direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF,
78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF,
85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF om følgende erhverv: sygeplejersker med ansvar for
den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter, farmaceuter
og læger.
2. 392 L 0051: Rådets direktiv 92/51/EØF af 18. juni 1992 om anden generelle ordning for
anerkendelse af erhvervsuddannelser til supplering af direktiv 89/48/EØF (EFT L 209 af
24.7.1992, s. 25), ændret ved:
- 394 L 0038: Kommissionens direktiv 94/38/EF af 26. juli 1994 om ændring af bilag C og D til
Rådets direktiv 92/51/EØF om anden generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser
til supplering af direktiv 89/48/EØF (EFT L 217 af 23.8.1994, s. 8)
- 395 L 0043: Kommissionens direktiv 95/43/EF af 20. juli 1995 om ændring af bilag C og D til
Rådets direktiv 92/51/EØF om anden generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser
til supplering af direktiv 89/48/EØF (EFT L 184 af 3.8.1995, s. 21)
- 95/1/EF, Euratom, EKSF: Tilpasning af retsakterne vedrørende nye medlemsstaters tiltrædelse
af Den Europæiske Union
- 397 L 0038: Kommissionens direktiv 97/38/EF af 20. juni 1997 om ændring af bilag C til
Rådets direktiv 92/51/EØF om anden generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser
til supplering af Rådets direktiv 89/48/EØF (EFT L 184 af 3.8.1997, s. 31)
- 32000 L 0005: Kommissionens direktiv 2000/5/EF af 25. februar 2000 om ændring af bilag C
og D til Rådets direktiv 92/51/EØF om anden generelle ordning for anerkendelse af
erhvervsuddannelser til supplering af direktiv 89/48/EØF
- 32001 L 0019: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/19/EF af 14. maj 2001 om
ændring af Rådets direktiv 89/48/EF og 92/51/EF om den generelle ordning for anerkendelse af
erhvervsuddannelser og om ændring af direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF, 78/686/EØF,
78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF, 85/432/EØF,
85/433/EØF og 93/16/EØF om følgende erhverv: sygeplejersker med ansvar for den almene
sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter, farmaceuter og læger.
3. 399 L 0042: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/42/EF af 7. juni 1999 indførelse af
en ordning for anerkendelse af eksamensbeviser for de former for erhvervsvirksomhed, der er
omfattet af direktiverne om liberalisering og om overgangsforanstaltninger, og til supplering af
den generelle ordning for anerkendelse af eksamensbeviser (EFT L 201 af 31.7.1999, s. 77, med
berigtigelse 31999L0042R (01) offentliggjort i EFT L 23 af 25.1.2002, s. 48).
B. juridiske erhverv
4. 377 L 0249: Rådets direktiv 77/249/EØF af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den
faktiske gennemførelse af advokaters fri udveksling af tjenesteydelser (EFT L 78 af 26.3.1977, s.
17), ændret ved:
- 1 79 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Den hellenske
Republiks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 91)
- 1 85 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT L 302 af
15.11.1985, s. 160)
- 95/1/EF, Euratom, EKSF: Tilpasning af retsakterne vedrørende nye medlemsstaters tiltrædelse
af Den Europæiske Union.
Direktivets bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:
I artikel 1, stk. 2, indsættes følgende:
"Schweiz:
Avocat
Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Avvocato".
5. 398 L 0005: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse
af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor
beskikkelsen er opnået (EFT L 77 af 14.3.1998, s. 36).
Direktivets bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:
I artikel 1, stk. 2, litra a), indsættes følgende:
"Schweiz:
Avocat
Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech
Avvocato".
C. Erhverv inden for sundhedssektoren
6. 381 L 1057: Rådets direktiv 81/1057/EØF af 14. december 1981 om supplering af direktiv
75/362/EØF, 77/452/EØF, 78/686/EØF og 78/1026/EØF om gensidig anerkendelse af
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for henholdsvis læger,
sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger og dyrlæger, for
så vidt angår erhvervede rettigheder (EFT L 385 af 31.12.1981, s. 25).
Læger
7. 393 L 0016: Rådets direktiv 93/16/EØF af 5. april 1993 om fremme af den frie bevægelighed
for læger og gensidig anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre
kvalifikationsbeviser (EFT L 165 af 7.7.1993, s. 1), ændret ved:
- 95/1/EF, Euratom, EKSF: Tilpasning af retsakterne vedrørende nye medlemsstaters tiltrædelse
af Den Europæiske Union
- 398 L 0021: Kommissionens direktiv 98/21/EF af 8. april 1998 om ændring af Rådets direktiv
93/16/EØF af 5. april 1993 om fremme af den frie bevægelighed for læger og gensidig
anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser (EFT L 119 af
22.4.1998, s. 15)
- 398 L 0063: Kommissionens direktiv 98/63/EF af 3. september 1998 om ændring af Rådets
direktiv 93/16/EØF af 5. april 1993 om fremme af den frie bevægelighed for læger og gensidig
anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser (EFT L 253 af
15.9.1998, s. 24)
- 399 L 0046: Kommissionens direktiv 1999/46/EF af 21. maj 1999 om ændring af Rådets
direktiv 93/16/EØF om fremme af den frie bevægelighed for læger og gensidig anerkendelse af
deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser
- 32001 L 0019: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/19/EF af 14. maj 2001 om
ændring af Rådets direktiv 89/48/EF og 92/51/EF om den generelle ordning for anerkendelse af
erhvervsuddannelser og om ændring af direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF, 78/686/EØF,
78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF, 85/432/EØF,
85/433/EØF og 93/16/EØF om følgende erhverv: sygeplejersker med ansvar for den almene
sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter, farmaceuter og læger
- 52002 XC 0316 (02): Meddelelse - Notifikation af benævnelser for speciallæger
- 52002 XC 1128 (01): Notifikation af benævnelser for speciallæger.
a) Artikel 3 erstattes af bilag A om eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser
for læger, hvori følgende indsættes:
Bilag A
Eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for læger
>TABELPOSITION>
b) Artikel 5 erstattes af bilag B om eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser
for speciallæger, hvori følgende indsættes:
Bilag B
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for speciallæger
>TABELPOSITION>
c) Artikel 5, stk. 3, og artikel 7, stk. 2, erstattes af bilag C om benævnelser for
speciallægeuddannelser, hvori følgende indsættes:
Bilag C
Benævnelser for speciallægeuddannelser
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
>TABELPOSITION>
6(a). 96/C/216/03: Liste over de officielle benævnelser på eksamensbeviser, certifikater eller
andre kvalifikationsbeviser samt erhvervsmæssige titler, der indehaves af alment praktiserende
læger, jf. artikel 41 i direktiv 93/16/EØF:
i) benævnelser på eksamensbeviser, certifikater eller andre kvalifikationsbeviser:
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
"diplôme de médecin praticien"
"Diplom als praktischer Arzt"
"diploma di medico generico"
ii) benævnelser på erhvervsmæssige titler:
"médecin praticien"
"praktischer Arzt"
"medico generico"
Sygeplejersker
8. 377 L 0452: Rådets direktiv 77/452/EØF af 27. juni 1977 om gensidig anerkendelse af
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for sygeplejersker med ansvar for
den almene sundheds- og sygepleje samt om foranstaltninger, der skal lette den faktiske
udøvelse af etableringsretten og den fri udveksling af tjenesteydelser (EFT L 176 af 15.7.1977,
s. 1), ændret ved:
- 1 79 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasninger af traktaterne - Den Hellenske
Republiks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 91)
- 1 85 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT L 302 af
15.11.1985, s. 160)
- 389 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EØF af 30. oktober 1989 (EFT L 341 af 23.11.1989, s. 19)
- 389 L 0595: Rådets direktiv 89/595/EØF af 30. oktober 1989 (EFT L 341 af 23.11.1989, s. 30)
- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EØF af 4. december 1990 (EFT L 353 af 17.12.1990, s. 73)
- 95/1/EF, Euratom, EKSF: Tilpasning af retsakterne vedrørende nye medlemsstaters tiltrædelse
af Den Europæiske Union
- 32001 L 0019: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/19/EF af 14. maj 2001 om
ændring af Rådets direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF om den generelle ordning for anerkendelse
af erhvervsuddannelser og om ændring af Rådets direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF,
78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF,
85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF om følgende erhverv: sygeplejersker med ansvar for
den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter, farmaceuter
og læger.
Direktivets bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:
a) i artikel 1, stk. 2, indsættes følgende:
"i Schweiz:
infirmière, infirmier
Pflegefachfrau, Pflegefachmann
infermiera, infermiere".
b) Artikel 3 erstattes af bilaget om eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser
for sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, hvori følgende
indsættes:
Bilag
Eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for sygeplejersker med ansvar for
den almene sundheds- og sygepleje)
>TABELPOSITION>
9. 377 L 0453: Rådets direktiv 77/453/EØF af 27. juni 1977 om samordning af de ved lov eller
administrativt fastsatte bestemmelser om virksomhed som sygeplejerske med ansvar for den
almene sundheds- og sygepleje (EFT L 176 af 15.7.1977, s. 8), ændret ved:
- 389 L 0595: Rådets direktiv 89/595/EØF af 30. oktober 1989 (EFT L 341 af 23.11.1989, s. 30)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
- 32001 L 0019: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/19/EF af 14. maj 2001 om
ændring af Rådets direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF om den generelle ordning for anerkendelse
af erhvervsuddannelser og om ændring af Rådets direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF,
78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF,
85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF om følgende erhverv: sygeplejersker med ansvar for
den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter, farmaceuter
og læger.
Tandlæger
10. 378 L 0686: Rådets direktiv 78/686/EØF af 25. juli 1978 om gensidig anerkendelse af
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for tandlæger og om
foranstaltninger, der skal lette den faktiske udøvelse af retten til etablering og fri udveksling af
tjenesteydelser (EFT L 233 af 24.8.1978, s. 1), ændret ved:
- 1 79 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT L 291 af
19.11.1979, s. 91)
- 1 85 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasninger af traktaterne - Den Hellenske
Republiks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT L 302 af 15.11.1985, s. 160)
- 389 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EØF af 30. oktober 1989 (EFT L 341 af 23.11.1989, s. 19)
- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EØF af 4. december 1990 (EFT L 353 af 17.12.1990, s. 73)
- 95/1/EF, Euratom, EKSF: Tilpasning af retsakterne vedrørende nye medlemsstaters tiltrædelse
af Den Europæiske Union
- 32001 L 0019: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/19/EF af 14. maj 2001 om
ændring af Rådets direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF om den generelle ordning for anerkendelse
af erhvervsuddannelser og om ændring af Rådets direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF,
78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF,
85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF om følgende erhverv: sygeplejersker med ansvar for
den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter, farmaceuter
og læger.
Direktivets bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:
a) I artikel 1 indsættes følgende:
"i Schweiz:
médecin dentiste
Zahnarzt
Medico-dentista".
b) Artikel 3 erstattes af bilag A om eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser
for tandlæger, hvori følgende indsættes:
Bilag A
Eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for tandlæger
>TABELPOSITION>
c) Artikel 5, nr. 1, erstattes af bilag B om eksamensbeviser, certifikater og andre
kvalifikationsbeviser for specialtandlæger, hvori følgende indsættes:
Bilag B
Eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for specialtandlæger
a. Ortodonti
>TABELPOSITION>
b. Mundkirurgi
>TABELPOSITION>
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
11. 378 L 0687: Rådets direktiv 78/687/EØF af 25. juli 1978 om samordning af de administrativt
eller ved lov fastsatte bestemmelser om virksomhed som tandlæge (EFT L 233 af 24.8.1978, s.
10), ændret ved:
- 95/1/EF, Euratom, EKSF: Tilpasning af retsakterne vedrørende nye medlemsstaters tiltrædelse
af Den Europæiske Union
- 32001 L 0019: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/19/EF af 14. maj 2001 om
ændring af Rådets direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF om den generelle ordning for anerkendelse
af erhvervsuddannelser og om ændring af Rådets direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF,
78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF,
85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF om følgende erhverv: sygeplejersker med ansvar for
den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter, farmaceuter
og læger.
Dyrlæger
12. 378 L 1026: Rådets direktiv 78/1026/EØF af 18. December 1978 om gensidig anerkendelse
af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for dyrlæger, omfattende
foranstaltninger, som skal lette den faktiske udøvelse af retten til etablering og fri udveksling af
tjenesteydelser (EFT L 362 af 23.12.1978, s. 1), ændret ved:
- 1 79 H: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasninger af traktaterne - Den Hellenske
Republiks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT L 291 af 19.11.1979, s. 92)
- 1 85 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT L 302 af
15.11.1985, s. 160)
- 389 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EØF af 30. oktober 1989 (EFT L 341 af 23.11.1989, s. 19)
- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EØF af 4. december 1990 (EFT L 353 af 17.12.1990, s. 73)
- 95/1/EF, Euratom, EKSF: Tilpasning af retsakterne vedrørende nye medlemsstaters tiltrædelse
af Den Europæiske Union
- 32001 L 0019: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/19/EF af 14. maj 2001 om
ændring af Rådets direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF om den generelle ordning for anerkendelse
af erhvervsuddannelser og om ændring af Rådets direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF,
78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF,
85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF om følgende erhverv: sygeplejersker med ansvar for
den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter, farmaceuter
og læger.
a) Artikel 3 erstattes af bilaget om eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser
for dyrlæger, hvori følgende indsættes:
Bilag
Eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for dyrlæger
>TABELPOSITION>
13. 378 L 1027: Rådets direktiv 78/1027/EØF af 18. december 1978 om samordning af de
administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om virksomhed som dyrlæge (EFT L 362 af
23.12.1978, s. 7), ændret ved:
- 389 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EØF af 30. oktober 1989 (EFT L 341 af 23.11.1989, s. 19)
- 32001 L 0019: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/19/EF af 14. maj 2001 om
ændring af Rådets direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF om den generelle ordning for anerkendelse
af erhvervsuddannelser og om ændring af Rådets direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF,
78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF,
85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF om følgende erhverv: sygeplejersker med ansvar for
den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter, farmaceuter
og læger.
Jordemødre
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
14. 380 L 0154: Rådets direktiv 80/154/EØF af 21. januar 1980 om gensidig anerkendelse af
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for jordemødre og om
foranstaltninger, der skal lette den faktiske udøvelse af etableringsretten og den fri udveksling af
tjenesteydelser (EFT L 33 af 11.2.1980, s. 1), ændret ved:
- 380 L 1273: Rådets direktiv 80/1273/EØF af 22. december 1980 (EFT L 375 af 31.12.1980, s.
74)
- 1 85 I: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne - Kongeriget
Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (EFT L 302 af
15.11.1985, s. 161)
- 389 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EØF af 30. oktober 1989 (EFT L 341 af 23.11.1989, s. 19)
- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EØF af 4. december 1990 (EFT L 353 af 17.12.1990, s. 73)
- 95/1/EF, Euratom, EKSF: Tilpasning af retsakterne vedrørende nye medlemsstaters tiltrædelse
af Den Europæiske Union
- 32001 L 0019: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/19/EF af 14. maj 2001 om
ændring af Rådets direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF om den generelle ordning for anerkendelse
af erhvervsuddannelser og om ændring af Rådets direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF,
78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF,
85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF om følgende erhverv: sygeplejersker med ansvar for
den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter, farmaceuter
og læger.
Direktivets bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:
a) i artikel 1 indsættes følgende:
"i Schweiz:
sage femme
Hebamme
levatrice".
b) Artikel 3 erstattes af bilaget om eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser
for jordemødre, hvori følgende indsættes:
Bilag
Eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for jordemødre
>TABELPOSITION>
15. 380 L 0155: Rådets direktiv 80/155/EØF af 21. januar 1980 om samordning af de
administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udøvelse af virksomhed
som jordemoder (EFT L 33 af 11.2.1980, s. 8), ændret ved:
- 389 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EØF af 30. oktober 1989 (EFT L 341 af 23.11.1989, s. 19.)
- 32001 L 0019: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/19/EF af 14. maj 2001 om
ændring af Rådets direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF om den generelle ordning for anerkendelse
af erhvervsuddannelser og om ændring af Rådets direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF,
78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF,
85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF om følgende erhverv: sygeplejersker med ansvar for
den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter, farmaceuter
og læger.
Farmaceuter
16. 385 L 0432: Rådets direktiv 85/432/EØF af 16. september 1985 om samordning af love og
administrative bestemmelser om visse former for virksomhed på det farmaceutiske område (EFT
L 253 af 24.9.1985, s. 34), ændret ved:
- 32001 L 0019: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/19/EF af 14. maj 2001 om
ændring af Rådets direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF om den generelle ordning for anerkendelse
af erhvervsuddannelser og om ændring af Rådets direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF,
78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF,
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF om følgende erhverv: sygeplejersker med ansvar for
den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter, farmaceuter
og læger.
17. 385 L 0433: Rådets direktiv 85/433/EØF af 16. september 1985 om gensidig anerkendelse af
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser i farmaci samt om foranstaltninger,
der skal lette den faktiske udøvelse af etableringsretten i forbindelse med visse former for
virksomhed på det farmaceutiske område (EFT L 253 af 24.9.1985, s. 37), ændret ved:
- 385 L 0584: Rådets direktiv 85/584/EØF af 20. december 1985 (EFT L 372 af 31.12.1985, s.
42)
- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EØF af 4. december 1990 (EFT L 353 af 17.12.1990, s. 73)
- 95/1/EF, Euratom, EKSF: Tilpasning af retsakterne vedrørende nye medlemsstaters tiltrædelse
af Den Europæiske Union
- 32001 L 0019: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/19/EF af 14. maj 2001 om
ændring af Rådets direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF om den generelle ordning for anerkendelse
af erhvervsuddannelser og om ændring af Rådets direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF,
78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF,
85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF om følgende erhverv: sygeplejersker med ansvar for
den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter, farmaceuter
og læger.
Direktivets bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:
Artikel 4 erstattes af bilaget om eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser i
farmaci, hvori følgende indsættes:
Bilag
Eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser i farmaci
>TABELPOSITION>
D. Arkitekter
18. 385 L 0384: Rådets direktiv 85/384/EØF af 10. juni 1985 om gensidig anerkendelse af
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for arkitekturområdet,
herunder om foranstaltninger, som skal lette den faktiske udøvelse af retten til etablering og fri
udveksling af tjenesteydelser (EFT L 223 af 21.8.1985, s. 15), ændret ved:
- 385 L 0614: Rådets direktiv 85/614/EØF af 20. december 1985 (EFT L 376 af 31.12.1985, s. 1)
- 386 L 0017: Rådets direktiv 86/17/EØF af 27. januar 1986 (EFT L 27 af 1.2.1986, s. 71)
- 390 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EØF af 4. december 1990 (EFT L 353 af 17.12.1990, s. 73)
- 95/1/EF, Euratom, EKSF: Tilpasning af retsakterne vedrørende nye medlemsstaters tiltrædelse
af Den Europæiske Union
- 32001 L 0019: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/19/EF af 14. maj 2001 om
ændring af Rådets direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF om den generelle ordning for anerkendelse
af erhvervsuddannelser og om ændring af Rådets direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF,
78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF,
85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF om følgende erhverv: sygeplejersker med ansvar for
den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter, farmaceuter
og læger.
a) I artikel 11 indsættes følgende:
"i Schweiz:
- eksamensbeviser udstedt af écoles polytechniques fédérales / Eidgenössische Technische
Hochschulen / Politecnici Federali: arch. dipl. EPF / dipl. Arch. ETH / arch. dipl. PF
- eksamensbeviser udstedt af l'Ecole d'architecture de l'Université de Genève: architecte diplômé
EAUG
- certifikater fra la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des
techniciens / Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Techniker / Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG):
architecte REG A / Architekt REG A / architetto REG A".
b) Artikel 15 finder ikke anvendelse.
19. 98/C/217: Eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for
arkitekturområdet, som anerkendes af alle medlemsstater (ajourføring af meddelelse 96/C 205
af 16. juli 1996) (EFT C 217 af 11.7.1998).
(ajourføring af meddelelse 99/C/351/10 af 4. december 1999, EFT C 351 af 4.12.1999,
meddelelse 2001/C/333/02 af 28. november 2001, EFT C 333 af 28.11.2001, meddelelse
2002/C/214/03 af 10. september 2002, med corrigendum i EFT C 79 af 2.4.2003.
I ajourføringen 2003/C 294/02 af 4. december 2003, EFT C 294 af 4.12.2003 (med corrigendum
i EFT C 297 af 9.12.2003) indsættes i forbindelse med aftalen følgende:
"i Schweiz:
- eksamensbeviser udstedt af l'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana:
diploma di architettura (arch. dipl. USI)".
E. Handel og formidlervirksomhed
20. Direktiv 364 L 022, 364 L 0223, 364 L 0224, 368 L 0363, 368 L 0364, 370 L 0522, 370 L
0523 og 375 L 0369 ophæves ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/42/EF af 7. juni
1999 om indførelse af en ordning for anerkendelse af eksamensbeviser for de former for
erhvervsvirksomhed, der er omfattet af direktiverne om liberalisering og om
overgangsforanstaltninger, og til supplering af den generelle ordning for anerkendelse af
eksamensbeviser (EFT L 201 af 31.7.1999, s. 77, med berigtigelse 31999L0042R (01)
offentliggjort i EFT L 23 af 25.1.2002, s. 48).
Handel med og distribution af giftige stoffer
21. 374 L 0556: Rådets direktiv 74/556/EØF af 4. juni 1974 om gennemførelse af
etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser for selvstændig virksomhed og
formidlervirksomhed inden for handel med og distribution af giftige stoffer (EFT L 307 af
18.11.1974, s. 1).
21a. 374 L 0557: Rådets direktiv 74/557/EØF af 4. juni 1974 om gennemførelse af
etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser for selvstændig virksomhed og
formidlervirksomhed inden for handel med og distribution af giftige stoffer (EFT L 307 af
18.11.1974, s. 5), ændret ved:
- 95/1/EF, Euratom, EKSF: Tilpasning af retsakterne vedrørende nye medlemsstaters tiltrædelse
af Den Europæiske Union.
Direktivets bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasning:
"i Schweiz:
Alle giftige stoffer, der er omtalt i artikel 2 i loven om giftstoffer (RS 813.0), og navnlig de
stoffer, der opført på listen over giftige stoffer i klasse 1, 2 og 3 i overensstemmelse med artikel
3 i anordningen om giftige stoffer (RS 813.01)."
Selvstændige handelsagenter
22. 386 L 0653: Rådets direktiv 86/653/EØF af 18. december 1986 om samordning af
medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter (EFT L 382 af 31.12.1986, s. 17).
F. Industri og håndværk
23. Direktiv 364 L 0427, 364 L 0429, 364 L 0428, 366 L 0162, 368 L 0365, 368 L 0366 og 369 L
0082 ophæves ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/42/EF af 7. juni 1999 om
indførelse af en ordning for anerkendelse af eksamensbeviser for de former for
erhvervsvirksomhed, der er omfattet af direktiverne om liberalisering og om
overgangsforanstaltninger, og til supplering af den generelle ordning for anerkendelse af
eksamensbeviser (EFT L 201 af 31.7.1999, s. 77, med berigtigelse 31999L0042R (01)
offentliggjort i EFT L 23 af 25.1.2002, s. 48).
G. Hjælpeerhverv i forbindelse med transport
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
24. Direktiv 382 L 0470 ophæves ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/42/EF af 7.
juni 1999 om indførelse af en ordning for anerkendelse af eksamensbeviser for de former for
erhvervsvirksomhed, der er omfattet af direktiverne om liberalisering og om
overgangsforanstaltninger, og til supplering af den generelle ordning for anerkendelse af
eksamensbeviser (EFT L 201 af 31.7.1999, s. 77, med berigtigelse 31999L0042R (01)
offentliggjort i EFT L 23 af 25.1.2002, s. 48).
H. Filmindustri
25. Direktiv 363 L 0607, 365 L 0264, 368 L 0369 og 370 L 0451 ophæves ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 1999/42/EF af 7. juni 1999 om indførelse af en ordning for
anerkendelse af eksamensbeviser for de former for erhvervsvirksomhed, der er omfattet af
direktiverne om liberalisering og om overgangsforanstaltninger, og til supplering af den
generelle ordning for anerkendelse af eksamensbeviser (EFT L 201 af 31.7.1999, s. 77, med
berigtigelse 31999L0042R (01) offentliggjort i EFT L 23 af 25.1.2002, s. 48).
I. Andre sektorer
26. Direktiv 367 L 0043, 368 L 0367, 368 L 0368, 375 L 0368 og 382 L 0489 ophæves ved
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/42/EF af 7. juni 1999 om indførelse af en ordning
for anerkendelse af eksamensbeviser for de former for erhvervsvirksomhed, der er omfattet af
direktiverne om liberalisering og om overgangsforanstaltninger, og til supplering af den
generelle ordning for anerkendelse af eksamensbeviser (EFT L 201 af 31.7.1999, s. 77, med
berigtigelse 31999L0042R (01) offentliggjort i EFT L 23 af 25.1.2002, s. 48).
J. Landbrug
27. Direktiv 363 L 0261, 363 L 0262, 365 L 0001, 367 L 0530, 367 L 0531, 367 L 0532, 367 L
0654, 368 L 0192, 368 L 0415 og 371 L 0018 ophæves ved Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 1999/42/EF af 7. juni 1999 om indførelse af en ordning for anerkendelse af
eksamensbeviser for de former for erhvervsvirksomhed, der er omfattet af direktiverne om
liberalisering og om overgangsforanstaltninger, og til supplering af den generelle ordning for
anerkendelse af eksamensbeviser (EFT L 201 af 31.7.1999, s. 77, med berigtigelse
31999L0042R (01) offentliggjort i EFT L 23 af 25.1.2002, s. 48).
K. Forskelligt
28. 385 D 0368: Rådets beslutning 85/368/EØF af 16. juli 1985 om sammenlignelighed af de
ved erhvervsuddannelse i medlemsstaterne opnåede kvalifikationer (EFT L 199 af 31.7.1985, s.
56).
Afsnit B:
Akter, som de kontraherende parter tager til efterretning
De kontraherende parter tager følgende akter til efterretning:
Generelt
29. 374 Y 0820(01): Rådets resolution af 6. juni 1974 om gensidig anerkendelse af
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser (EFT C 98 af 20.8.1974, s. 1).
Generel ordning
30. 389 L 0048: Rådets og Kommissionens erklæring om Rådets direktiv 89/48/EØF af 21.
december 1988 om indførelse af en generel ordning for gensidig anerkendelse af
eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregående uddannelser af mindst tre års
varighed (EFT L 19 af 24.1.1989, s. 23).
Læger
31. 375 X 0366: Rådets henstilling 73/366/EØF af 16. juni 1975 om statsborgere i
storhertugdømmet Luxembourg, der er indehavere af et eksamensbevis for læger udstedt i et
tredjeland (EFT L 167 af 30.6.1975, s. 20).
32. 375 X 0367: Rådets henstilling 73/367/EØF af 16. juni 1975 om den kliniske lægeuddannelse
(EFT L 167 af 30.6.1975, s. 21).
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
33. 375 Y 0701(01): Rådets erklæringer i forbindelse med vedtagelsen af teksterne vedrørende
den frie ret til etablering og frie udveksling af tjenesteydelser for læger i Fællesskabet (EFT C
146 af 1.7.1975, s. 1).
34. 386 X 0458: Rådets henstilling 86/458/EØF af 15. september 1986 om statsborgere i
storhertugdømmet Luxembourg, der er indehavere af et eksamensbevis for alment
praktiserende læger, udstedt i et tredjeland (EFT L 267 af 19.9.1986, s. 30).
35. 389 X 0601: Rådets henstilling 89/601/EØF af 8. november 1989 om uddannelse af
sundhedspersonale i kræftsygdomme (EFT L 346 af 27.11.1989, s. 1).
Tandlæger
36. 378 Y 0824(01): Erklæring vedrørende direktivet om samordning af de administrativt eller
ved lov fastsatte bestemmelser om virksomhed som tandlæge (EFT C 202 af 24.8.1978, s. 1).
Dyrlæger
37. 378 X 1029: Rådets henstilling 78/1029/EØF af 18. december 1978 vedrørende statsborgere
i storhertugdømmet Luxembourg, der er indehavere af et eksamensbevis for dyrlæger udstedt i
et tredjeland (EFT L 362 af 23.12.1978, s. 12).
38. 378 Y 1223(01): Rådets erklæringer vedrørende direktivet om gensidig anerkendelse af
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for dyrlæger omfattende
foranstaltninger, der skal lette den faktiske gennemførelse af etableringsretten og den frie
udveksling af tjenesteydelser (EFT C 308 af 23.12.1978, s. 1).
Farmaceuter
39. 385 X 0435: Rådets henstilling 85/435/EØF af 16. september 1985 om statsborgere i
storhertugdømmet Luxembourg, der er indehavere af et eksamensbevis for farmaceuter,
udstedt i et tredjeland (EFT L 253 af 24.9.1985, s. 45).
Arkitekter
40. 385 X 0386: Rådets henstilling 85/386/EØF af 10. juni 1985 om indehavere af et
eksamensbevis på arkitekturområdet udstedt i et tredjeland (EFT L 223 af 21.8.1985, s. 28).