Europaudvalget 2004
KOM (2004) 0341
Offentligt
1444980_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 30.4.2004
KOM(2004) 341 endelig
2004/0117 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS HENSTILLING
om beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed og om berigtigelsesretten
i forbindelse med den europæiske industris konkurrenceevne inden for audiovisuelle
tjenester og informationstjenester
(forelagt af Kommissionen)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444980_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
I
NDLEDNING
Den 24. september 1998 vedtog Rådet henstillingen om udvikling af den europæiske
industris konkurrenceevne inden for audiovisuelle tjenester og informationstjenester
gennem fremme af nationale rammer, der tager sigte på at opnå en sammenlignelig
og effektiv beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed (98/560/EF)
1
.
Denne henstilling er den første EU-retsakt om indholdet af audiovisuelle tjenester og
informationstjenester, der omfatter alle former for formidling, fra radio- og tv-
spredning til internettet.
I henstillingens afsnit III, punkt 4, opfordres Kommissionen til to år efter dens
vedtagelse at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport om
gennemførelsen af henstillingen i medlemsstaterne.
Gennemførelsen af henstillingen blev evalueret for første gang i 2000, og den første
rapport herom blev offentliggjort i 2001: Evalueringsrapport til Rådet og Europa-
Parlamentet om gennemførelsen af Rådets henstilling af 24. september 1998 med
hensyn til beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed
2
. Det fremgik
af rapporten, at gennemførelsen af henstillingen allerede i det store og hele var
tilfredsstillende. Rådet (kultur) vedtog sine konklusioner om evalueringsrapporten
den 21. juni 2001, og Europa-Parlamentet vedtog en beslutning om rapporten den
11. april 2002
3
, hvori det opfordrede Kommissionen til at udarbejde en ny rapport på
et passende tidspunkt og helst inden den 31. december 2002.
Den 12. december 2003 vedtog Europa-Kommissionen en ny evalueringsrapport om
Rådets henstilling fra september 1998 om beskyttelse af mindreårige og den
menneskelige værdighed inden for audiovisuelle tjenester og informationstjenester. I
denne rapport blev der gjort rede for de foranstaltninger, der er vedtaget i
medlemsstaterne og på EU-plan siden år 2000.
For at leve op til udfordringerne i forbindelse med den teknologiske udvikling følger
Kommissionen nu op på den anden evalueringsrapport ved at foreslå denne nye
henstilling.
2.
B
AGGRUND
I henstillingen opfordres medlemsstaterne, industrien, de berørte parter og
Kommissionen til at tage initiativ til at forbedre beskyttelsen af mindreårige og den
menneskelige værdighed i forbindelse med radio- og tv-spredning og på internettet.
Ulovligt, skadeligt og uønsket indhold og adfærd på internettet giver fortsat
anledning til bekymring for lovgivere, industri og forældre. Der vil komme nye
udfordringer både kvantitativt (mere "ulovligt" indhold) og kvalitativt (nye platforme
og produkter). Når henses til computeres stadig større behandlings- og
1
2
3
EFT L 270 af 7.10.1998, s. 48
.
KOM(2001) 106 endelig af 27.2.2001.
C5-0191/2001 - 2001/2087(COS).
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444980_0003.png
lagringskapacitet og den omstændighed, at bredbåndsteknologien gør det muligt at
distribuere f.eks. videoindhold på 3G-mobiltelefoner, er behovet for et sikkert miljø
større end nogensinde.
3.
H
ENSTILLINGENS ANVENDELSESOMRÅDE
Henstillingen fokuserer på indholdet af audiovisuelle tjenester og
informationstjenester og omfatter alle former for formidling, fra radio- og tv-
spredning til internettet.
4.
H
VORFOR EN HENSTILLING FRA
E
UROPA
-P
ARLAMENTET OG
R
ÅDET FREM FOR EN
HENSTILLING FRA
K
OMMISSIONEN
?
Da industri- og kulturpolitikken ikke omfatter harmonisering af medlemsstaternes
lovgivning, er Fællesskabet nødt til at anvende ikke-bindende retsakter som f.eks.
henstillinger for at løse de opgaver og opfylde de forpligtelser, der er fastlagt i
traktaten.
Ifølge EF-traktaten har Kommission beføjelser til at vedtage henstillinger. Artikel
249 bestemmer således, at "til udførelse af
[...]
opgaver på de i denne traktat fastsatte
betingelser skal
[
...] Kommissionen [...] rette henstillinger". Artikel 211 bestemmer,
at "for at sikre Fællesmarkedets funktion og udvikling skal Kommissionen [...] rette
henstillinger og afgive udtalelser om de i denne traktat omhandlede forhold, hvis
traktaten udtrykkeligt fastsætter dette, eller hvis Kommissionen skønner det
nødvendigt".
Ikke desto mindre finder Kommissionen, at en henstilling om dette emne fra Europa-
Parlamentet og Rådet er at foretrække frem for en henstilling fra Kommissionen.
Formålet med henstillingen er at udvikle den europæiske industris konkurrenceevne
inden for audiovisuelle tjenester og informationstjenester gennem fremme af
nationale rammer, der skal sikre en sammenlignelig og effektiv beskyttelse af
mindreårige og den menneskelige værdighed. Det kan bedre opnås, hvis
henstillingen drøftes og vedtages af Rådet. Hertil kommer, at Europa-Parlamentet i
sin beslutning
4
af 11. april 2002 om den første evalueringsrapport om henstillingen
fuldt ud tilsluttede sig behovet for at beskytte mindreårige og den menneskelige
værdighed. Det synes derfor hensigtsmæssigt, at Europa-Parlamentet inddrages helt i
drøftelsen og vedtagelsen af henstillingen. Inddragelsen af Europa-Parlamentet vil
gøre den offentlige debat bredere og give henstillingen større virkning. Fællesskabets
målsætning kan derfor bedre opnås gennem vedtagelsen af en henstilling fra Europa-
Parlamentet og Rådet end ved en henstilling fra Kommissionen.
5.
H
ENSTILLINGENS RETSGRUNDLAG
Sektoren for audiovisuelle tjenester og informationstjenester i Europa har et stort
potentiale, når det drejer sig om at skabe beskæftigelse og bidrage til økonomisk
vækst. Betingelserne for disse industrielle aktiviteters konkurrenceevne skal
4
C5-0191/2001 - 2001/2087(COS).
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444980_0004.png
forbedres, især med henblik på en bedre udnyttelse af den teknologiske udvikling
som f.eks. digitalisering. Det foreslås derfor som retsgrundlag for henstillingen at
anvende EF-traktatens artikel 157, der bestemmer, at Fællesskabet og
medlemsstaterne skal sørge for, at de nødvendige betingelser for udviklingen af
fællesskabsindustriens konkurrenceevne er til stede, idet deres indsats bl.a. skal tage
sigte på at fremme af udnyttelsen af det industrielle potentiale i politikkerne for
innovation, forskning og teknologisk udvikling.
Artikel 157 har allerede været anvendt som retsgrundlag for Rådets henstilling af
24. september 1998 om udvikling af den europæiske industris konkurrenceevne
inden for audiovisuelle tjenester og informationstjenester gennem fremme af
nationale rammer, der tager sigte på at opnå en sammenlignelig og effektiv
beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed
5
, der kompletteres af
nærværende henstilling og ved Rådets afgørelse 2000/821/EF af 20. december 2000
om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og
markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (Media Plus - Udvikling,
distribution og markedsføring) (2001-2005)
6
.
5
6
EFT L 270 af 7.10.1998, s. 48.
EFT L 13 af 17.1.2001, s. 34.
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444980_0005.png
2004/0117 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS HENSTILLING
om beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed og om berigtigelsesretten
i forbindelse med den europæiske industris konkurrenceevne inden for audiovisuelle
tjenester og informationstjenester
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,
som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 157,
som henviser til forslag fra Kommissionen
7
,
som henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
8
,
som henviser til udtalelse fra Regionsudvalget
9
,
som træffer afgørelse efter proceduren i traktatens artikel 251, og
som tager følgende i betragtning:
(1)
Rådets henstilling 98/560/EF af 24. september 1998 om udvikling af den europæiske
industris konkurrenceevne inden for audiovisuelle tjenester og informationstjenester
gennem fremme af nationale rammer, der tager sigte på at opnå en sammenlignelig og
effektiv beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed
10
er den første
EU-retsakt om indholdet af audiovisuelle tjenester og informationstjenester, der
omfatter alle former for formidling, fra radio- og tv-spredning til internettet.
Ved beslutning nr. 276/1999/EF
11
vedtog Europa-Parlamentet og Rådet en flerårig EF-
handlingsplan til fremme af en mere sikker anvendelse af internettet ved bekæmpelse
af ulovligt og skadeligt indhold på globale net ("handlingsplanen for et sikrere
internet").
Ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1151/2003/EF
12
blev
handlingsplanen for et sikrere internet forlænget med to år, og dens
anvendelsesområde blev ændret til også at omfatte foranstaltninger til fremme af
(2)
(3)
7
8
9
10
11
12
EUT C […] af […], s. […]
.
EUT C […] af […], s. […].
EUT C […] af […], s. […].
EFT L 270 af 7.10.1998, s. 48.
EFT L 33 af 6.2.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af
31.10.2003, s. 1).
EUT L 162 af 1.7.2003, s. 1.
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444980_0006.png
informationsudveksling og koordinering med de relevante aktører på nationalt plan
samt særlige bestemmelser for tiltrædelseslandene.
(4)
I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige
aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre
marked
13
gøres der rede for visse retlige begreber, og visse aspekter harmoniseres, så
man i forbindelse med informationssamfundstjenester får det fulde udbytte af
principperne for det indre marked. En række bestemmelser i direktiv 2000/31/EF er
også relevante for beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed,
herunder især artikel 16, stk. 1, litra e), der bestemmer, at medlemsstaterne og
Kommissionen skal tilskynde til udarbejdelse af adfærdskodekser vedrørende
beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed.
Medielandskabet, der er under konstant forandring som følge af nye teknologier og
mediefornyelse, gør det nødvendigt at lære børn og forældre at anvende medierne
effektivt.
Under den offentlige høring vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
97/36/EF af 30. juni 1997 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning
af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse
af tv-spredningsvirksomhed
14
blev det foreslået, at mediekendskab skulle indgå i de
emner, der omhandles i henstilling 98/560/EF.
Kommissionen tilskynder til samarbejde og udveksling af erfaringer og god praksis
mellem (selv)regulerende organer, der beskæftiger sig med evaluering eller
klassificering af audiovisuelt indhold, for at gøre alle seere, herunder især forældre og
lærere, i stand til at vurdere programindhold.
Som foreslået under den offentlige høring vedrørende direktiv 97/36/EF bør
berigtigelsesretten finde anvendelse på alle elektroniske medier.
Rådets resolution af 5. oktober 1995 om kvinders og mænds image i reklamer og
medier
15
, der opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at træffe passende
foranstaltninger for at fremme et realistisk og forskelligartet billede af kvinders og
mænds muligheder og kvalifikationer i samfundet.
I forbindelse med behandlingen af forslaget til Rådets direktiv om gennemførelse af
princippet om ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og
levering af varer og tjenesteydelser
16
noterede Kommissionen sig, at den måde, hvorpå
kønnene fremstilles i medier og reklamer, rejser vigtige spørgsmål om beskyttelse af
mænds og kvinders værdighed, men konkluderede, at det ikke var hensigtsmæssigt at
behandle disse spørgsmål i det pågældende forslag. (11)
Der bør tilstræbes et
kompromis mellem princippet om beskyttelse af den menneskelige værdighed og
ytringsfriheden, og medlemsstaterne bør med henblik herpå anlægge en strategi på
tværs af medierne, der udtrykkeligt tager sigte på at tilskynde industrien til at undgå og
bekæmpe enhver form forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk
oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering i alle medier.
EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60.
EFT C 296 af 10.11.1995, s. 15.
KOM(2003) 657.
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
13
14
15
16
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(12)
Denne henstilling bør komplettere henstilling 98/560/EF for at tage hensyn til den
teknologiske udvikling,
I. HENSTILLER, at medlemsstaterne skaber et klima med tillid, der vil fremme udviklingen
af sektoren for audiovisuelle tjenester og informationstjenester ved:
(1)
at påtænke indførelse af foranstaltninger i deres nationale lovgivning eller praksis,
der kan sikre berigtigelsesretten i alle medier, uden at dette udelukker muligheden for
at tilpasse udøvelsen af denne ret under behørigt hensyn til de enkelte mediers
særlige karakteristika
med henblik på at tilskynde til, at de teknologiske nyskabelser tages i brug, samt som
supplement til og i overensstemmelse med eksisterende foranstaltninger af
lovgivningsmæssig og anden art vedrørende radio- og tv-spredningstjenester og i tæt
samarbejde med de berørte parter:
– at fremme foranstaltninger, der kan gøre mindreårige i stand til at anvende online
audiovisuelle tjenester og informationstjenester på ansvarlig måde, i særdeleshed ved
at forældre, undervisere og lærere gøres mere bevidste om de nye tjenesters
potentiale og om de relevante midler til beskyttelse af mindreårige, især gennem
mediekendskab eller -uddannelse
– hvor det er hensigtsmæssigt og nødvendigt, at fremme foranstaltninger, der gør det
lettere at identificere og få adgang til kvalitetsindhold og -tjenester for mindreårige,
også på skoler og offentlige steder
(3)
at tilskynde industrien til at undgå forskelsbehandling på grund af køn, race eller
etnisk oprindelse, handicap, alder eller seksuel orientering i alle medier og til at
bekæmpe en sådan forskelsbehandling.
(2)
II. HENSTILLER til de berørte brancher og parter, at de:
(1)
træffer positive foranstaltninger til gavn for mindreårige, herunder initiativer, der kan
lette deres adgang til audiovisuelle tjenester og informationstjenester, samtidig med
at potentielt skadeligt indhold undgås, herunder en bundstyret ("bottom-up")
harmonisering gennem samarbejde mellem selvregulerende og samregulerende
organer i medlemsstaterne og gennem udveksling af god praksis vedrørende f.eks. et
system af fælles beskrivende symboler, der kan hjælpe seerne med at vurdere
programindhold
træffer effektive foranstaltninger med henblik på at undgå forskelsbehandling på
grund af køn, race eller etnisk oprindelse, handicap, alder eller seksuel orientering i
alle medier og for at bekæmpe en sådan forskelsbehandling og fremme et realistisk
og forskelligartet billede af kvinders og mænds muligheder og kvalifikationer i
samfundet.
(2)
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Europa-Parlamentets vegne
Formand
På Rådets vegne
Formand
7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1444980_0008.png
BILAG
VEJLEDENDE RETNINGSLINJER FOR GENNEMFØRELSE PÅ NATIONALT PLAN
AF FORANSTALTNINGER I NATIONAL LOVGIVNING ELLER PRAKSIS TIL
SIKRING AF BERIGTIGELSESRETTEN I ALLE MEDIER
Formålet er at indføre foranstaltninger i medlemsstaternes nationale lovgivning eller praksis
med henblik på at sikre berigtigelsesretten i alle medier, uden at dette udelukker muligheden
for at tilpasse af denne ret under behørigt hensyn til de enkelte mediers særlige karakteristika.
Med forbehold af medlemsstaternes øvrige civilretlige, administrative og
strafferetlige bestemmelser bør alle fysiske og juridiske personer uanset nationalitet,
hvis legitime interesser, herunder navnlig - men ikke udelukkende - ære og rygte, er
blevet krænket ved en
påstand i en publikation eller en transmission,
have ret til
berigtigelse eller tilsvarende foranstaltninger. Medlemsstaterne bør sikre, at den
faktiske udøvelse af berigtigelsesretten eller tilsvarende foranstaltninger ikke hindres
af urimelige regler eller betingelser. Berigtigelsen bør finde sted inden for en rimelig
frist efter fremsættelsen af anmodningen herom samt på et tidspunkt og i en form, der
er passende i forhold til den publikation eller transmission, anmodningen vedrører.
Retten til berigtigelse eller tilsvarende foranstaltninger bør gælde over for alle medier
under en medlemsstats myndighed.
Medlemsstaterne bør træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at indføre
retten til berigtigelse eller tilsvarende foranstaltninger, og fastlægge den procedure,
der skal gælde for udøvelsen heraf. De bør særlig sikre, at fristen for udøvelse af
berigtigelsesretten eller tilsvarende foranstaltninger er tilstrækkelig, og at de
nærmere regler er af en sådan art, at denne ret eller disse foranstaltninger på passende
måde kan udøves af fysiske eller juridiske personer, der er bosat eller etableret i
andre medlemsstater.
En anmodning om anvendelse af berigtigelsesretten eller tilsvarende foranstaltninger
bør afvises, hvis ansøgeren ikke har en legitim interesse i offentliggørelsen af en
sådan berigtigelse, eller hvis berigtigelsen ville indebære en strafbar handling eller
krænke den offentlige moral.
Der bør fastsættes bestemmelser for, hvordan tvister om udøvelse
berigtigelsesretten eller tilsvarende foranstaltninger indbringes for domstolene.
af
8