Europaudvalget 2004
KOM (2004) 0378
Offentligt
1445013_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 18.5.2004
KOM(2004) 378 endelig
Forslag til
RÅDETS BESLUTNING
om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske
Udviklingsfond (2. tranche 2004)
(forelagt af Kommissionen)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445013_0002.png
BEGRUNDELSE
Siden ikrafttrædelsen af finansforordningen for 9. EUF har Rådet på forslag fra
Kommissionen truffet afgørelse om hver enkelt af de tre trancher af bidrag, medlemsstaterne
indbetaler for at finansiere de forskellige EUF. Hvad angår de instrumenter under 9. EUF,
som EIB (Den Europæiske Investeringsbank) varetager forvaltningen af, skal
medlemsstaterne betale deres bidrag direkte til EIB. Bidragene til de øvrige instrumenter skal
fortsat indbetales til Kommissionen.
Det aktuelle forslag vedrører den anden indkaldelse for regnskabsåret 2004. I
overensstemmelse med artikel 38 i nævnte finansforordning skal dette forslag forelægges
samtidig med Kommissionens meddelelse til Rådet inden for rammerne af budgetproceduren
for 2005 med fremlæggelse af de finansielle oplysninger om EUF. Meddelelsen indeholder de
oplysninger, som skal gøre det muligt for Rådet at fastsætte bidragene for denne tranche.
I overensstemmelse med artikel 121 i finansforordningen for 9. EUF har EIB meddelt
Kommissionen sine ajourførte overslag over betalinger for de instrumenter, den forvalter.
I overensstemmelse med artikel 38, stk. 2, i finansforordningen for 9. EUF er forfaldsplanen
for denne tranche følgende: (1) forslag forelagt Rådet samtidig med ovennævnte meddelelse,
dvs. inden den 15. juni 2004; (2) Rådet træffer afgørelse om denne tranche senest 21
kalenderdage efter forelæggelsen af Kommissionens forslag; (3) medlemsstaterne indbetaler
de forfaldne bidrag i denne tranche senest 21 kalenderdage, efter at de er blevet underrettet
om Rådets afgørelse.
Endelig skal det understreges, at det i artikel 40, stk. 4, i finansforordningen for 9. EUF
fastsættes, at hvis bidragstrancher, der er forfaldet til betaling ikke er indbetalt senest ved
udløbet af den fastsatte frist, skal den pågældende medlemsstat betale en morarente af det
ikke-betalte beløb efter bestemmelserne i samme artikel.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445013_0003.png
Forslag til
RÅDETS BESLUTNING
om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske
Udviklingsfond (2. tranche 2004)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til partnerskabsaftalen mellem staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet
og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou (Benin) den 23.
juni 2000
1
,
under henvisning til den interne aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets
bistand, undertegnet i Bruxelles den 18. september 2000
2
, særlig artikel 10,
under henvisning til Rådets afgørelse af 27. november 2001 om de oversøiske landes og
territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab
3
,
under henvisning til finansforordningen af 27. marts 2003 for den 9. Europæiske
Udviklingsfond
4
, i det følgende benævnt "finansforordningen for 9. EUF", særlig artikel 38,
stk. 1,
under henvisning til forslag fra Kommissionen
5
, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Den 21. november 2003 meddelte Kommissionen Rådet et overslag over de betalinger,
den forudså for regnskabsåret 2004, samt en forfaldsplan for indkaldelse af bidrag.
Den 22. december vedtog Rådet beslutningen om fastsættelse for regnskabsåret 2004
af forfaldsplanen for indkaldelse af medlemsstaternes bidrag til EUF.
Rådet vedtog den 19. december 2003 beslutningen om de bidrag, medlemsstaterne
skulle indbetale til Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank til første
tranche for 2004.
(2)
1
2
3
4
5
EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.
EFT L 317 af 15.12.2000, s. 355.
EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1.
EUT L 83 af 1.4.2003, s. 1.
EUT C … af …, s. …
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(3)
I artikel 38, stk. 2, andet afsnit, i finansforordningen for 9. EUF fastsættes det, at
forslaget til anden tranche for det igangværende regnskabsår skal forelægges af
Kommissionen samtidig med den meddelelse, som den inden for rammerne af
budgetproceduren skal forelægge for budgetmyndigheden inden den 15. juni.
I artikel 38, stk. 2, andet afsnit, i finansforordningen for 9. EUF fastsættes det, at
Rådet træffer afgørelse om denne tranche senest 21 kalenderdage efter forelæggelsen
af Kommissionens forslag, og at medlemsstaterne indbetaler de forfaldne bidrag i
denne tranche senest 21 kalenderdage, efter at de er blevet underrettet om Rådets
afgørelse.
I henhold til artikel 121, stk. 2, i finansforordningen for 9. EUF har Den Europæiske
Investeringsbank sendt Kommissionen de ajourførte overslag over forpligtelser og
betalinger, der er nødvendige for opstilling af ovennævnte meddelelse.
I artikel 133, stk. 2 og 3, i finansforordningen for 9. EUF fastsættes det, at den
procedure for indkaldelse af bidrag, der er fastlagt for overdragelsen af midler
vedrørende 9. EUF, også gælder for tidligere EUF -
(4)
(5)
(6)
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:
Eneste Artikel
De bidrag, medlemsstaterne skal indbetale til Kommissionen og Den Europæiske
Investeringsbank til anden tranche for 2004, er angivet i tabellen i bilaget.
Denne beslutning er rettet til de medlemsstater, der bidrager til 9. EUF.
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Rådets vegne
Formand
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445013_0005.png
BILAG
Bidrag til anden tranche 2004 (i EUR)
til
LAND
TYSKLAND
BELGIEN
DANMARK
SPANIEN
FRANKRIG
GRÆKENLAND
IRLAND
ITALIEN
LUXEMBOURG
NEDERLANDENE
PORTUGAL
DET FORENEDE
KONGERIGE
ØSTRIG
FINLAND
SVERIGE
til
Kommissionen
256 960 000
43 120 000
23 540 000
64 240 000
267 300 000
13 750 000
6 820 000
137 940 000
3 190 000
57 420 000
10 670 000
139 590 000
29 150 000
16 280 000
30 030 000
1 100 000 000
Den Europæiske
Investeringsbank
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I ALT
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445013_0006.png
FINANSIERINGSOVERSIGT
DATO: 21. april 2004
1.
KONTO: finder ikke anvendelse: vedrører EUF
BEVILLINGER:
Finder ikke anvendelse
2.
3.
4.
5.
FORANSTALTNINGENS BETEGNELSE: Rådets beslutning om fastsættelse af de finansielle bidrag,
medlemsstaterne skal betale til EUF (2. tranche 2004)
RETSGRUNDLAG: Finansforordningen af 27. marts 2003 for den 9. EUF
FORANSTALTNINGENS FORMÅL: Indkaldelse af 2. tranche af de bidrag for 2004, som
medlemsstaterne skal betale
FINANSIELLE VIRKNINGER
LØBENDE
FØLGENDE
PERIODE PÅ 12
MÅNEDER REGNSKABSÅR REGNSKABSÅR
[n]
[n+1]
(mio. EUR)
(mio. EUR)
(mio. EUR)
Finder ikke
anvendelse
5.0
5.1
UDGIFTER, SOM AFHOLDES
-
OVER EF-BUDGETTET
(RESTITUTION/INTERVENTION)
-
OVER DE NATIONALE
BUDGETTER
-
ANDRE SEKTORER
INDTÆGTER
-
EGNE EF-INDTÆGTER
(AFGIFTER/TOLD)
-
NATIONALE
Finder ikke
anvendelse
[n+2]
5.0.1 OVERSLAG - UDGIFTER
5.1.1 OVERSLAG - INDTÆGTER
5.2
6.0
6.1
6.2
6.3
BEREGNINGSMETODE
[n+3]
[n+4]
[n+5]
ER FINANSIERING MULIG GENNEM BEVILLINGER OPFØRT UNDER DET
PÅGÆLDENDE KAPITEL I DET LØBENDE BUDGET?
FINANSIERING MULIG VED OVERFØRSEL MELLEM KAPITLER PÅ
LØBENDE BUDGET
TILLÆGSBUDGET NØDVENDIGT
BEVILLINGER TIL OPFØRELSE PÅ KOMMENDE BUDGETTER
JA/NEJ
JA/NEJ
JA/NEJ
JA/NEJ
BEMÆRKNINGER:
DA
6
DA