Europaudvalget 2004
KOM (2004) 0459
Offentligt
1445086_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 7.7.2004
KOM(2004) 459 endelig
2004/0140 (ACC)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af Kommissionens afgørelse 2002/602/EKSF om forvaltning af visse
restriktioner for indførslen af visse stålprodukter fra Den Russiske Føderation
(forelagt af Kommissionen)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445086_0002.png
BEGRUNDELSE
Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og regeringen for Den Russiske Føderation indgik den
9. juli 2002 en aftale om handel med visse stålprodukter.
I aftalens artikel 2, stk. 4, hedder det: “Skulle de lande, der søger om medlemskab af EU,
tiltræde inden aftalens udløb, vedtager parterne at tage forhøjelsen af de kvantitative lofter i
bilag II op til fornyet overvejelse”. Parterne er følgelig blevet enige om at forhøje de
kvantitative lofter. Ud over erklæring nr. 1 til aftalen om servicecentre enedes parterne
desuden om at forhøje de kvantitative lofter yderligere i to bestemte tilfælde. Parterne har
undertegnet en ny aftale, hvor disse forhøjelser er indføjet.
Regeringen for Den Russiske Føderation har desuden i overensstemmelse med artikel 3,
stk. 3, i den gældende aftale anmodet om overførsel af visse mængder under de kvantitative
lofter, som ikke er blevet udnyttet i 2003. Den tilladte overførsel for hver produktgruppe er
som følger (mængde i tons): 21 195 for SA1.a, 2 102 for SA3, 6 458 for SA4, 1 400 for SA5,
1 077 for SB1, 4 305 for SB2 og 10 984 for SB3.
Dette forslag til Rådets forordning indeholder de nødvendige gennemførelsesbestemmelser
vedrørende den nye aftale og overførslen.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445086_0003.png
2004/0140 (ACC)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af Kommissionens afgørelse 2002/602/EKSF om forvaltning af visse
restriktioner for indførslen af visse stålprodukter fra Den Russiske Føderation
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,
under henvisning til forslag fra Kommissionen
1
, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De
Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske
Føderation på den anden side
2
trådte i kraft den 1. december 1997.
Artikel 21 i partnerskabs- og samarbejdsaftalen fastsætter, at handelen med Det
Europæiske Fællesskabs produkter (i det følgende benævnt “EKSF-produkter”) er
omfattet af afsnit III i den pågældende aftale, undtagen artikel 15, og af
bestemmelserne i en aftale om kvantitative arrangementer for samhandelen med
EKSF-produkter.
EKSF og regeringen for Den Russiske Føderation indgik den 9. juli 2002 en sådan
aftale om handel med visse stålprodukter
3
(i det følgende benævnt “aftalen”), som blev
godkendt på EKSF’s vegne ved Kommissionens afgørelse 2002/603/EKSF af 8. juli
2002
4
.
EKSF-traktaten udløb den 23. juli 2002, og Det Europæiske Fællesskab overtog alle
Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs rettigheder og forpligtelser.
Parterne blev enige om, at aftalen fortsat ville gælde, og at alle parternes rettigheder og
forpligtelser skulle gælde efter traktatens udløb, jf. aftalens artikel 10, stk. 2.
Parterne indledte konsultationer som omhandlet i aftalens artikel 2, stk. 4, og enedes
om at forhøje de kvantitative lofter i aftalen for at tage højde for udvidelsen af Den
Europæiske Union. Parterne enedes endvidere om også at forhøje de kvantitative lofter
i forbindelse med erklæring nr. 1 til aftalen om oprettelse af servicecentre i Den
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
2
3
4
EFT C af , s. .
EFT L 327 af 28.11.1997, s. 3.
EFT L 195 af 24.7.2002, s. 55.
EFT L 195 af 24.7.2002, s. 54.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445086_0004.png
Europæiske Union. Forhøjelserne blev genstand for en ny aftale, som trådte i kraft på
dagen for undertegnelsen
5
.
(7)
Regeringen for Den Russiske Føderation har desuden i overensstemmelse med
artikel 3, stk. 3, i den gældende aftale anmodet om inden for de tilladte lofter for hver
produktgruppe at kunne overføre visse mængder under de kvantitative lofter, som ikke
er blevet udnyttet i 2003.
Kommissionens afgørelse 2002/602/EKSF af 8. juli 2002 om forvaltning af visse
restriktioner for indførslen af visse stålprodukter fra Den Russiske Føderation
6
bør
ændres i overensstemmelse hermed -
(8)
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
Artikel 1
I bilag IV til afgørelse 2002/602/EKSF erstattes de kvantitative lofter for 2004 med de
kvantitative lofter, der er angivet i bilaget til denne forordning.
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske
Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den
På Rådets vegne
Formand
5
6
Jf. s. … i denne Tidende.
EFT L 195 af 24.7.2002, s. 38.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445086_0005.png
BILAG
KVANTITATIVE LOFTER
Enhed: tons
År
Produkter
SA. Fladvalsede produkter
SA1. Bredbånd
SA1.a. Varmvalsede bredbånd bestemt til
yderligere valsning
SA2. Tykke plader
SA3. Andre fladvalsede produkter
SA4. Legerede produkter
SA5. Legerede kvartoplader
SA6. Legerede koldvalsede og overtrukne
plader
SB. Lange produkter
SB1. Profiler
SB2. Valsetråd
SB3. Andre lange produkter
Bemærkninger:
SA og SB er produktkategorier
SA1 til SA6 og SB1 til SB3 er produktgrupper
31 440
121 783
232 102”
“310 767
558 839
143 654
250 148
101 120
22 208
97 561
2004
DA
5
DA