Europaudvalget 2004
KOM (2004) 0463
Offentligt
1445090_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 08.07.2004
KOM(2004) 463 endelig
2004/0139 (ACC)
.
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af
visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande
.
(forelagt af Kommissionen)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445090_0002.png
BEGRUNDELSE
Formålet med denne forordning er at ændre forordning (EØF) nr. 3030/93 for at tilpasse de
kvantitative lofter for import af visse tekstilvarer fra Den Socialistiske Republik Vietnam for
at tage hensyn til de nye medlemsstaters tiltrædelse af Fællesskabet.
Med virkning fra den 1. maj 2004 ændrede Rådet ved forordning (EF) nr. 487/2004
1
forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med
oprindelse i tredjelande
2
. Ved denne forordning blev de kvantitative lofter for import i det
udvidede Fællesskab af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande tilpasset under
hensyntagen til den traditionelle import i de ti nye medlemsstater og ved hjælp af en formel
bestående af den gennemsnitlige import i årene 2000 til 2002,
justeret pro rata temporis.
Den
samme metode bør nu anvendes til at tilpasse de kvantitative lofter for import af visse
tekstilvarer fra Den Socialistiske Republik Vietnam.
Rådet anmodes om at godkende dette forslag til Rådets forordning om ændring af forordning
(EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i
tredjelande.
1
2
EFT L 79 af 17.3.2004, s. 1.
EFT L 275 af 8.11.1993, s. 1.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2004/0139 (ACC)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af
visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,
under henvisning til forslag fra Kommissionen
3
, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Fra den 1. maj 2004 er ti nye medlemsstater tiltrådt Den Europæiske Union.
Tiltrædelsesaktens artikel 6, stk. 7, fastsætter, at de nye medlemsstater skal anvende
den fælles handelspolitik for tekstilvarer, og at de kvantitative restriktioner, som
Fællesskabet anvender på import af tekstilvarer og beklædningsgenstande, skal
tilpasses for at tage hensyn til de nye medlemsstaters tiltrædelse af Fællesskabet.
Med virkning fra den 1. maj 2004 ændrede Rådet ved forordning (EF) nr. 487/2004
4
forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer
med oprindelse i tredjelande
5
. Ved denne forordning blev de kvantitative lofter for
import i det udvidede Fællesskab af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande
tilpasset under hensyntagen til den traditionelle import i de ti nye medlemsstater og
ved hjælp af en formel bestående af den gennemsnitlige import i årene 2000 til 2002,
justeret pro rata temporis.
Den samme metode bør nu anvendes til at tilpasse de
kvantitative lofter for import af visse tekstilvarer fra Den Socialistiske Republik
Vietnam.
Forordning (EF) nr. 3030/93 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.
Det er ønskeligt, at denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen, så
erhvervsdrivende kan drage fordel af den så hurtigt som muligt -
(2)
(3)
(4)
3
4
5
EFT C […] af […], s. […]..
EFT C 79 af 17.3.2004, s. 1.
EFT L 275 af 8.11.1993, s. 1.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
Artikel 1
I forordning (EØF) nr. 3030/93 erstattes de kvantitative lofter for Vietnam for 2004 i bilag V
og bilag VII med de kvantitative lofter i bilaget til denne forordning
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions
Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den […].
På Rådets vegne
Formand
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445090_0005.png
BILAG
I bilag V affattes de kvantitative lofter for Vietnam for 2004 således:
Fællesskabets
kvantitative lofter
Tredjeland
Vietnam
Kategori
GRUPPE IB
4
5
6
7
8
GRUPPE IIA
9
20
39
GRUPPE IIB
12
13
14
15
18
21
26
28
29
31
68
73
76
78
83
GRUPPE IIIA
35
tons
1 341
1 000 par
1 000 stk.
1 000 stk.
1 000 stk.
tons
1 000 stk.
1 000 stk.
1 000 stk.
1 000 stk.
1 000 stk.
tons
1 000 stk.
tons
tons
tons
5 539
14 984
636
1 061
2 132
22 942
2 348
7 110
747
8 088
790
2 093
2 050
2 126
710
tons
tons
tons
1 067
289
266
1 000 stk.
1 000 stk.
1 000 stk.
1 000 stk.
1 000 stk.
22 276
7 669
9 755
6 408
22 628
Enhed
2004
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445090_0006.png
41
GRUPPE IIIB
10
97
GRUPPE IV
118
GRUPPE V
161
tons
1 336
1 000 par
tons
6 841
367
tons
295
tons
545
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445090_0007.png
I bilag VII affattes Fællesskabets kvantitative lofter for Vietnam for 2004 således for varer,
der genindføres under proceduren for passiv forædling:
Fællesskabets
kvantitative lofter
Tredjeland
Vietnam
Kategori
GRUPPE IB
4
5
6
7
8
GRUPPE IIB
12
13
15
18
21
26
31
68
76
78
1 000 par
1 000 stk.
1 000 stk.
Tons
1 000 stk.
1 000 stk.
1 000 stk.
Tons
Tons
Tons
3 348
1 024
331
385
2 239
210
1 869
156
532
372
1 000 stk.
1 000 stk.
1 000 stk.
1 000 stk.
1 000 stk.
1 065
812
765
1 418
3 287
Enhed
2004
DA
7
DA