Europaudvalget 2005
KOM (2004) 0493
Offentligt
1445986_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 17.10.2005
KOM(2005) 523 endelig
2004/0165 (COD)
Ændret forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om Den Europæiske Socialfond
(forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens
artikel 250, stk. 2)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445986_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
(1)
INDLEDNING
Den 14. juli 2004 vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentet og Rådet
om at udstede en ny forordning om Den Europæiske Socialfond
1
. Forslaget blev
fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet den 15. juli 2004.
Den 9. marts 2005 afgav Det Økonomiske og Sociale Udvalg udtalelse om
Kommissionens forslag
2
.
Regionsudvalget afgav udtalelse den 23. februar 2005
3
.
Europa-Parlamentet afgav udtalelse ved førstebehandlingen den 6. juli 2005
4
.
FORSLAGETS MÅL
(2)
(3)
(4)
2.
Den Europæiske Socialfond (ESF) bidrager til det mål om økonomisk og social samhørighed,
der er omhandlet i EF-traktatens artikel 158, ved at støtte politikker og prioriteringer, som
tager sigte på at opnå fuld beskæftigelse, forbedre arbejdskvalitet og –produktivitet og
fremme social integrering og samhørighed i overensstemmelse med retningslinjerne og
henstillingerne i den europæiske beskæftigelsestrategi (EBS).
For at nå dette mål skal ESF takle tre større udfordringer: forskelle i beskæftigelsen, sociale
forskelle, kvalifikationskløfter og mangel på arbejdskraft i den udvidede Union - økonomisk
og social omstrukturering på grund af globaliseringen og udviklingen i den videnbaserede
økonomi – demografiske ændringer, som har ført til, at arbejdsstyrken bliver ældre og mindre.
Kommissionen har foreslået at forenkle gennemførelsen af samhørighedspolitikken, samtidig
med at hovedprincipperne - programmering, partnerskab, samfinansiering og evaluering -
fastholdes. Et af de grundlæggende elementer i denne reform er at fremme en mere strategisk
programmering og sigte på i højere grad at koncentrere og målrette Den Europæiske
Socialfonds interventioner inden for Lissabon-dagsordenens og den europæiske
beskæftigelsesstrategis rammer.
3.
KOMMISSIONENS
ÆNDRINGSFORSLAG
HOLDNING
TIL
DE
VEDTAGNE
Den 6. juli 2005 vedtog Europa-Parlamentet 85 ændringsforslag. Kommissionen er rede til at
acceptere nedenstående ændringsforslag helt eller delvist.
Ændringsforslag nr. 3:
(giver en oversigt over politikområder), jf. betragtning 7
Ændringsforslag nr. 4:
(fremhæver betydningen af EU’s nuværende og fremtidige
udfordringer), jf. ny betragtning 4
1
2
3
4
KOM(2004)493 endelig.
EUT C […] af […], s. […].
EUT C […] af […], s. […].
EUT C […] af […], s. […].
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Ændringsforslag nr. 5:
(fremhæver den europæiske sociale models betydning og
modernisering), jf. ny betragtning 4
Ændringsforslag nr. 6:
(fremhæver betydningen af integrering af de forskellige
principper under EF-initiativprogrammet EQUAL), jf. ny betragtning 6
Ændringsforslag nr. 7:
(giver en oversigt over foranstaltninger for bedre at kunne forudse
og styre forandringer), jf. betragtning 9
Ændringsforslag nr. 8:
(forebyggelse af relevante problemer i tilknytning til den
demografiske udvikling), jf. ny betragtning 8
Ændringsforslag nr. 9:
(henvisning til økonomisk inaktive), jf. betragtning 9
Ændringsforslag nr. 10:
(henvisning til regioner i den yderste periferi), jf. artikel 4, stk. 2
Ændringsforslag nr. 11:
(bestræbelser på at fremme nyskabende foranstaltninger), jf.
betragtning 12
Ændringsforslag nr. 12:
(fremhæver, at tværnationalt samarbejde er af grundlæggende
betydning og bør integreres i ESF's anvendelsesområde), jf. betragtning 12
Ændringsforslag nr. 84:
(koncentration af de begrænsede midler, der er til rådighed,
sådan at der er overensstemmelse mellem udgifterne og andre fonde og politikker), jf.
betragtning 13
Ændringsforslag nr. 16:
(ESF-støtte til dårligt stillede grupper), jf. betragtning 15
Ændringsforslag nr. 17:
(udveksling af erfaringer om social udstødelse og
forskelsbehandling), jf. betragtning 16
Ændringsforslag nr. 87:
(nærmere definition af fondens opgaver), jf. artikel 2, stk. 1
Ændringsforslag nr. 19:
(social integrering), jf. artikel 2, stk. 2
Ændringsforslag nr. 21:
(fremhæver betydningen af ESF’s støtte til nyskabende
foranstaltninger i medlemsstaterne og tværnationalt samarbejde), jf. artikel 3, stk. 4
Ændringsforslag nr. 23:
(omfatter flere punkter, f.eks. livslang læring og oprettelse af
nye virksomheder), jf. artikel 3, stk. 1, litra a), nr. i)
Ændringsforslag nr. 24 og 93:
(tydeliggør teksten), jf. artikel 3, stk. 1, litra a), nr. ii)
Ændringsforslag nr. 25:
(ESF-støtte til dårligt stillede grupper), jf. artikel 3, stk. 1, litra
b)
Ændringsforslag nr. 26:
(knytter en tættere forbindelse til den europæiske
beskæftigelsesstrategi), jf. artikel 3, stk. 1, litra b), nr. i)
Ændringsforslag nr. 27:
(tydeliggør teksten), jf. artikel 3, stk. 1, litra a), nr. i), og artikel
3, stk. 1, litra b), nr. ii)
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Ændringsforslag nr. 28:
(integration af kønsaspektet), jf. artikel 3, stk. 1, litra b), nr. iii)
Ændringsforslag nr. 29:
(særlige foranstaltninger, der kan fremme mulighederne for at
forene arbejde og privatliv), jf. artikel 3, stk. 1, litra b), nr. ii)
Ændringsforslag nr. 32:
(fremhæver behovet for at bekæmpe social udstødelse og alle
former for forskelsbehandling), jf. artikel 3, stk. 1, litra c)
Ændringsforslag nr. 33:
(ESF-støtte til dårligt stillede grupper), jf. artikel 3, stk. 1, litra
c), nr. i)
Ændringsforslag nr. 34:
(særlige foranstaltninger til at forbedre den sociale integrering af
vandrende arbejdstagere), jf. artikel 3, stk. 1, litra b), nr. iv)
Ændringsforslag nr. 35:
(foranstaltninger, der kan bekæmpe forskelsbehandling på
arbejdspladsen), jf. artikel 3, stk. 1, litra c), nr. ii)
Ændringsforslag nr. 38:
(foranstaltninger, der kan fremme tilbagevenden til
arbejdsmarkedet af dårligt stillede grupper, herunder handicappede eller personer, der tager
sig af omsorgskrævende personer), jf. artikel 3, stk. 1, litra c), nr. i)
Ændringsforslag nr. 40:
(synliggør den rolle, som arbejdsmarkedets parter og ikke-
statslige organisationer spiller), jf. artikel 3, stk. 1, litra e)
Ændringsforslag nr. 88:
(gør udarbejdelse og indførelse af reformer af de almene og
erhvervsfaglige uddannelsessystemer til en støtteberettiget foranstaltning under målet om
regional konkurrenceevne og beskæftigelse), jf. artikel 3, stk. 1, litra d), nr. i)
Ændringsforslag nr. 89:
(støtten omfatter samhørighedslandenes område), jf. artikel 3,
stk. 3
Ændringsforslag nr. 41:
(omfatter flere punkter, f.eks. livslang læring og oprettelse af
nye virksomheder), jf. artikel 3, stk. 1, litra a), nr. i), og artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i)
Ændringsforslag nr. 42:
(forebyggelse af adskillelse), jf. artikel 3, stk. 2, litra a), nr. ii)
Ændringsforslag nr. 46:
(henvisning til løbende uddannelse og repræsentative faglige
organisationer), jf. artikel 3, stk. 2, litra b), nr. ii)
Ændringsforslag nr. 48:
(foranstaltninger til information og bevidstgørelse),
bestemmelser om foranstaltninger til information og bevidstgørelse indgår i
gennemførelsesforordningen
Ændringsforslag nr. 49:
(teknisk rettelse), jf. artikel 3, stk. 5
Ændringsforslag nr. 50:
(forbindelse til den europæiske beskæftigelsesstrategi og til
social integrering), jf. artikel 4, stk. 1
Ændringsforslag nr. 51:
(nærmere definition af den form for geografiske områder, der
skal tages hensyn til i de operationelle programmer), jf. artikel 4, stk. 2
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Ændringsforslag nr. 52:
(tilføjer
”ikke-forskelsbehandling”
og
"ligestilling mellem
kvinder og mænd”
til de kvantificerede mål og indikatorer), jf. artikel 4, stk. 4
Ændringsforslag nr. 53:
(tilføjer
”ikke-forskelsbehandling”
og
"ligestilling mellem
kvinder og mænd”
til evalueringen), jf. artikel 4, stk. 5
Ændringsforslag nr. 54:
(synliggør den rolle, som arbejdsmarkedets parter og ikke-
statslige organisationer spiller), jf. artikel 5, stk. 2
Ændringsforslag nr. 55:
(foranstaltninger til information og bevidstgørelse),
bestemmelser om foranstaltninger til information og bevidstgørelse indgår i
gennemførelsesforordningen
Ændringsforslag nr. 56:
(teknisk rettelse), jf. artikel 5, stk. 3, første afsnit
Ændringsforslag nr. 62:
(længere overskrift - Ligestilling af mænd og kvinder og lige
muligheder), jf. artikel 6, overskrift
Ændringsforslag nr. 63:
(styrker integrering af kønsaspektet, herunder i den forudgående
evaluering), jf. artikel 6
Ændringsforslag nr. 64:
(styrker integrering af kønsaspektet), jf. artikel 6
Ændringsforslag nr. 65:
(ligelig deltagelse af kvinder og mænd), jf. artikel 6
Ændringsforslag nr. 66:
(foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling), jf.
artikel 6 og betragtning 15
Ændringsforslag nr. 71:
(overskrift - Status- og gennemførelsesrapporter), jf. artikel 10,
overskrift
Ændringsforslag nr. 73:
(årsrapporter), jf. artikel 10 i almindelighed og artikel 10, litra
d), i særdeleshed
Ændringsforslag nr. 74:
(rapportering om vandrende arbejdstagere og deres adgang til
beskæftigelse), jf. artikel 10, litra b)
Ændringsforslag nr. 75:
(rapportering om støtte til dårligt stillede grupper), jf. artikel 10,
litra c) og d)
Ændringsforslag nr. 76:
(rapportering om social integration), jf. artikel 10, litra d)
Ændringsforslag nr. 81:
(selvstændig
virksomheder), jf. artikel 3, stk. 1, litra a)
erhvervsvirksomhed
og
oprettelse
af
Ændringsforslag nr. 82:
(koordinering af Den Europæiske Socialfond og Lissabon-
strategien), jf. artikel 4, stk. 3
Ændringsforslag nr. 83:
(social udstødelse), jf. artikel 10, litra d)
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Ændringsforslag nr. 92:
(EU-forskrifterne som gennemført i national lovgivning finder
anvendelse), jf. artikel 11, stk. 1.
4.
KONKLUSION
Under henvisning til EF-traktatens artikel 250, stk. 2, ændrer Kommissionen sit forslag som
anført nedenfor.
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445986_0007.png
2004/0165 (COD)
Ændret fForslag
til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om Den Europæiske Socialfond
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 148,
under henvisning til forslag fra Kommissionen
5
,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
6
,
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget
7
,
efter proceduren i traktatens artikel 251
8
, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Forordning (EF) nr. […] om generelle bestemmelser for
Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond
og Samhørighedsfonden
9
fastlægger rammebestemmelserne for indsatsen under strukturfondene og
Samhørighedsfonden og opstiller navnlig mål, principper og regler for partnerskab,
programmering, evaluering og forvaltning. Det er derfor nødvendigt at definere de
opgaver, som Den Europæiske Socialfond, i det følgende benævnt ”ESF”, har i
relation til dem, der er fastlagt i traktatens artikel 146, og i forbindelse med
medlemsstaternes og Fællesskabets bestræbelser på at udvikle en samordnet strategi
for beskæftigelse som foreskrevet i overensstemmelse med traktatens artikel 125. Af
klarhedshensyn bør Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1784/1999 af
12. juli 1999 om Den Europæiske Socialfond
10
erstattes af en ny forordning.
Det er nødvendigt at fastsætte særlige bestemmelser om den type aktiviteter, der kan
finansieres under de mål, der er fastlagt i forordning (EF) nr. […] [om generelle
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske
Socialfond og Samhørighedsfonden].
ESF bør styrker økonomisk og social samhørighed ved at forbedre
beskæftigelsesmulighederne inden for rammerne af de opgaver, fonden har fået
(2)
(3)
5
6
7
8
9
10
EUT C […] af […], s. […].
EUT C […] af […], s. […].
EUT C […] af […], s. […].
EUT C […] af […], s. […].
EUT C […] af […], s. […].
EFT L 213 af 13.8.1999, s. 5.
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445986_0008.png
tillagt i medfør af traktatens artikel 146 og 159, i overensstemmelse med
bestemmelserne i forordning (EF) nr. […] om [generelle bestemmelser for Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og
Samhørighedsfonden.].
(4)
Denne indfaldsvinkel er særlig vigtig i betragtning af udfordringerne som følge af
Unionens udvidelse og den økonomiske globalisering. I den forbindelse er det
uomgængeligt nødvendigt at erkende den europæiske sociale models vigtighed.
Rådet har i overensstemmelse med traktatens artikel 99 og 128 og med det
formål at omlægge Lissabon-strategien for vækst og arbejdspladser vedtaget en
integreret pakke med overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker og
retningslinjer for beskæftigelsen; sidstnævnte omfatter målsætninger,
prioriteringer og mål for beskæftigelsen. I den forbindelse opfordrede Det
Europæiske Råd [på mødet den 22. og 23. marts 2005] til at mobilisere alle
formålstjenlige ressourcer på nationalt plan og EU-plan, herunder
samhørighedspolitikken.
Der er indhøstet nye erfaringer med EF-initiativprogrammet EQUAL, navnlig
med hensyn til kombinering af lokale, regionale, nationale og europæiske
foranstaltninger. Disse erfaringer bør anvendes i forbindelse med alle ESF-
støtteforanstaltninger. Der bør navnlig lægges vægt på inddragelse af
målgrupper, fastlæggelse af politiske temaområder og integrering heraf,
innovation og eksperimentering, tværnationale samarbejdsmetoder, adgang for
grupper, der er marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet, de sociale
følgevirkninger på det indre marked og adgang for ngo'er til og ngo-ledelse af
projekter.
ESF bør støtte de af medlemsstaternes politikker, som nøje følger de retningslinjer og
henstillinger, der er udarbejdet under den europæiske beskæftigelsesstrategi, og som
er i overensstemmelse med de af Fællesskabet fastlagte mål med hensyn til social
integrering og
ikke-forskelsbehandling samt fremme af ligestilling mellem mænd
og kvinder
og almen og erhvervsfaglig uddannelse.
I den forbindelse bør der tages
hensyn til arbejdsprogrammet for uddannelse 2010, som er baseret på
overordnede sammenhængende nationale strategier for livslang læring og
anvender begrebet livslang læring såvel på som uden for arbejdspladsen, med
særlig vægt på den første uddannelse. Endvidere bør ESF bidrage,
så der derved
ydes et bedre bidrag til virkeliggørelsen af de mål, der opnåedes enighed om på Det
Europæiske Råds møder i Lissabon og Göteborg,
hvad angår skabelse af
betingelser for højere produktivitet og konkurrenceevne samt større social
samhørighed og bedre jobkvalitet.
ESF bør også forebygge problemer i tilknytning til den demografiske udvikling i
EU’sFællesskabets aktive befolkning og konsekvenserne heraf, navnlig gennem
livslang erhvervsfaglig uddannelse.
For bedre at kunne forudse og styre forandringer under målet om regional
konkurrenceevne og beskæftigelse bør støtten fra ESF navnlig koncentreres om
forbedring af arbejdstageres og virksomheders
samt erhvervsdrivendes
tilpasningsevne
over for følgerne af globalisering og virksomhedsomlægninger,
den bør sigte på styrkelse af arbejdstagernes kvalifikationer, tilskyndelse af
(5)
(6)
(3)(7)
(8)
(4)(9)
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445986_0009.png
økonomisk inaktive til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, forbedring af
arbejdsvilkårene, proaktive foranstaltninger, som f.eks. omskoling og personlig
karriererådgivning, der er tilpasset den enkeltes kvalifikationer, for at
forhindre, at strukturarbejdsløshed udvikler sig til langtidsledighed,
øget
adgang til beskæftigelse og udvidet arbejdsmarkedsdeltagelse
med henblik på fuld
beskæftigelse,
udbygning af den sociale integrering af dårligt stillede og
disses
adgang til beskæftigelse og
bekæmpelse af
de former for
forskelsbehandling,
der
er anført i artikel 13 i traktaten,
samt fremme af partnerskaber med henblik på
reformer.
(5)(10) Ud over disse vigtige opgaver er det for at øge den økonomiske vækst, for at skabe
beskæftigelsesmuligheder for kvinder og mænd og for at opnå bedre arbejdskvalitet
og -produktivitet nødvendigt i de mindst udviklede regioner og medlemsstater under
”konvergensmålet”
at øge og forbedre investeringerne i menneskelige ressourcer og
at udbygge den institutionelle, administrative og retslige kapacitet, navnlig med
henblik på forberedelse og gennemførelse af reformer og håndhævelse af gældende
bestemmelserfællesskabslovgivningen.
(11)
Inden for denne række af prioriteringer bør ESF’s interventioner udvælges
med en vis fleksibilitet for at tage hensyn til de særlige udfordringer i de enkelte
medlemsstater, og der bør være et vist spillerum i forbindelse med den form for
prioriterede aktioner, ESF finansierer, for at kunne tage udfordringerne op.
(6)(12) Fremme af nyskabende aktiviteter og af tværnationalt samarbejde er af
grundlæggende betydning og bør integreres i ESF's anvendelsesområde,
både under
konvergensmålet og under målet om regional konkurrenceevne og
beskæftigelse. Der bør ydes støtte til fremme og afprøvning af nyskabende
koncepter og aktiviteter i overensstemmelse med de retningslinjer og
henstillinger, der er udarbejdet under den europæiske beskæftigelsesstrategi, og
med de af Fællesskabet fastlagte mål med hensyn til social integrering.
(7)(13) Det er nødvendigt at skabe sammenhæng mellem ESF's indsats og den politik, der er
fastlagt under den europæiske beskæftigelsesstrategi, og at koncentrere ESF-støtten
om gennemførelsen af retningslinjerne og henstillingerne vedrørende beskæftigelse,
de nationale reformprogrammer og Fællesskabets mål samt medlemsstaternes
nationale planer for social integrering. ESF bør også bidrage til opnåelse af
synergivirkninger i forbindelse med andre fondes foranstaltninger til fordel for
en bæredygtig udvikling på lokalt, regionalt og nationalt plan. ESF-støtte bør
også bidrage til opnåelse af målene om social integrering og almen og
erhvervsfaglig uddannelse.
(8)(14) En rationel og effektiv gennemførelse af de foranstaltninger, der støttes af ESF,
forudsætter en god forvaltningsskik og et partnerskab mellem alle relevante
territoriale og socioøkonomiske aktører, navnlig arbejdsmarkedets parter og andre
involverede, også på regionalt og lokalt plan.
(9)(15) Medlemsstaterne og Kommissionen skal sikre, at gennemførelsen af de prioriterede
foranstaltninger, der finansieres af ESF under konvergensmålet og målet om regional
konkurrenceevne og beskæftigelse, medvirker til at fremme ligebehandling og
afskaffe forskelsbehandling af mænd og kvinder;
ved
integrationen af kønsaspektet
bør kombinerest med særlige foranstaltninger, der
kan forbedre adgangen til
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445986_0010.png
beskæftigelse og
vedvarende kan øge kvindernes andel og avancementsmuligheder i
beskæftigelsen,
og til at fremme ligestilling og forebygge forskelsbehandling,
navnlig af dårligt stillede grupper, herunder handicappede, vandrende
arbejdstagere og medlemmer af mindretal.
(10)(16) ESF bør også yde støtte til teknisk bistand, navnlig med henblik på at tilskynde til
gensidig kvalificering gennem udveksling af erfaringer, og formidling og overførsel
af god praksis,
og tværnationalt og –regionalt samarbejde,
ogfor på
den måde
at
fremhæve ESF's bidrag til gennemførelsen af Fællesskabets politikmål og
prioriterede opgaver vedrørende beskæftigelse og social integrering
samt
bekæmpelse af social udstødelse og forskelsbehandling.
(11)(17) Ifølge forordning (EF) nr. […] [om generelle bestemmelser for Den Europæiske
Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden]
skal reglerne om udgifters støtteberettigelse fastsættes på nationalt plan med visse
undtagelser, for hvilke der skal fastsættes særlige bestemmelser. Undtagelserne
vedrørende ESF bør derfor fastsættes.
(18)
Af hensyn til fællesskabslovgivningens klarhed bør Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1784/1999 af 12. juli 1999 om Den Europæiske
Socialfond
11
udskiftes -
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
Artikel 1
Formål
Denne forordning fastlægger opgaverne for Den Europæiske Socialfond (ESF) og
anvendelsesområdet for støtten under målene ”konvergens” og ”regional konkurrenceevne og
beskæftigelse”, der er defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. […], samt de former for
udgifter, der er støtteberettigede.
Artikel 2
Opgaver
1.
ESF skal
bidrage til Fællesskabets prioriteringer, der går ud på at
styrke den
økonomiske og sociale samhørighed,
et højt beskæftigelsestal og flere og bedre
arbejdspladser, ved at forbedre beskæftigelsesegnetheden. Med henblik herpå
støtter den
de politikker i medlemsstaterne, der tager sigte på fuld beskæftigelse,
forbedring af arbejdskvalitet og -produktivitet, fremme af social integrering,
herunder forbedring af dårligt stilledes adgang til beskæftigelse,
og mindskelse
af de
nationale,
regionale
og lokale
forskelle i beskæftigelsen.
ESF støtter navnlig foranstaltninger, der er i overensstemmelse med de retningslinjer
og henstillinger, der er vedtaget under den europæiske beskæftigelsesstrategi.
11
EFT L 213 af 13.8.1999, s. 5.
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445986_0011.png
2.
Ved varetagelsen af de opgaver, der er omhandlet i stk. 1, skal ESF medvirke til at
løse Fællesskabets prioriterede opgaver, hvad angår behovet for at øge den sociale
integrering, styrke konkurrenceevnen og fremme en miljøvenlig økonomisk vækst.
ESF tager navnligi
den forbindelse
hensyn til Fællesskabets
relevante
prioriteringer og
mål på områderne for social integrering, almen og erhvervsfaglig
uddannelse,
øger integrationen af økonomisk inaktive på arbejdsmarkedet,
bekæmper social udstødelse – navnlig udstødelse af dårligt stillede grupper –
og
fremmer
ligestilling af mænd og kvinder
samt ikke-forskelsbehandling.
Artikel 3
Bistandens anvendelsesområde
1.
Inden for rammerne af
”konvergensmålet”
og målet om
”regional
konkurrenceevne”
og
”beskæftigelse”
støtter ESF foranstaltninger vedrørende følgende prioriterede
opgaver:
(a)
Forbedring af tilpasningsevnen hos arbejdstagere, og virksomheder
og
erhvervsdrivende for bedre at kunne forudse og styre økonomiske
forandringer,
navnlig ved at fremme:
(i)
livslang læring og
virksomheders, navnlig SMV'ers, og arbejdstageres
øgede investeringer i menneskelige ressourcer gennem udvikling og
indførelse af systemer for livslang læring og strategier,
herunder
lærlingeuddannelser,
der kan sikre bedre adgang til uddannelse for,
navnlig
lavtuddannede og ældre arbejdstagere, større gennemsigtighed
med hensyn tiludvikling
af
kvalifikationer og kompetence, udbredelse af
informations-
og
kommunikationsteknologi,
e-læring
og
ledelseskvalifikationer, og fremme af iværksætterlyst, og innovation
og
oprettelse af flere nye virksomheder
tidlig konstatering og positiv styring af økonomiske forandringer, bl.a.
gennem udvikling og udbredelse af nyskabende og mere produktive
former for arbejdstilrettelæggelse, herunder bedre arbejdsmiljø,
identificering af fremtidige beskæftigelses- og kvalifikationsbehov samt
udvikling af specifikke beskæftigelses-, uddannelses- og støttetjenester
samt omskoling
for arbejdstagere i forbindelse med omstrukturering af
virksomheder og sektorer.
(ii)
(b)
Forbedring af adgangen til beskæftigelse
og vedvarende integrering på
arbejdsmarkedet
for arbejdssøgende og inaktive, forebyggelse af
arbejdsløshed,
især langtids- og ungdomsarbejdsløshed, fremme af aktiv
aldring og
forlængelse af den erhvervsaktive periode og øget beskæftigelse af
kvinder og vandrende arbejdstagere, navnlig ved at fremme:
(i)
modernisering og styrkelse af arbejdsmarkedsinstitutioner, navnlig
arbejdsformidlinger
og andre relevante initiativer, der bidrager til
EU'sFællesskabets og medlemsstaternes strategi for fuld
beskæftigelse
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445986_0012.png
(ii)
gennemførelse af aktive og forebyggende foranstaltninger, der kan sikre
en tidlig identificering af behov
med individuelle handlingsplaner
og
personlig
støtte,
arbejdssøgning, og
mobilitet,
selvstændig
erhvervsvirksomhed og etablering af egen virksomhed,
herunder
andelsforetagender, foranstaltninger til at fremme deltagelse på
arbejdsmarkedet, fleksible mekanismer til at holde ældre
arbejdstagere på arbejdsmarkedet længere og foranstaltninger til at
fremme mulighederne for at forene arbejde og privatliv, herunder
lettere adgang til børnepasning og pleje af omsorgskrævende
personer
(iii)
integration af kønsaspektet og
specifikke foranstaltninger, der kan
forbedre adgangen til beskæftigelse og
øge kvinders muligheder for
varig beskæftigelse og avancement, mindske
og fjerne
den
direkte og
indirekte
kønsbaserede opdeling af arbejdsmarkedet, herunder
bekæmpelse af
de grundlæggende
årsagerne til kønsbaserede
lønforskelle, og fremme mulighederne for at forene arbejde og privatliv,
herunder lettere adgang til børnepasning og pleje af personer med behov
herfor
(iv) specifikke foranstaltninger, der kan fremme den sociale integrering aføge
vandrende arbejdstageres og øge disses muligheder for beskæftigelse
og
dermed styrke deres sociale integration, lette geografisk og
erhvervsmæssig mobilitet for arbejdstagere og integration af
grænseoverskridende arbejdsmarkeder,
herunder
gennem
rådgivning
og sprogundervisning samt anerkendelse af kompetence
og,
der er
erhverveterhvervede
kvalifikationer
i et andet land.
(c)
Forbedring af den sociale integrering af dårligt stillede
med henblik på
vedvarende integrering på arbejdsmarkedet
og bekæmpelse af
alle former
for
forskelsbehandling
på arbejdsmarkedet,
navnlig ved at fremme:
(i)
mulighederne for beskæftigelse
og tilbagevenden til arbejdsmarkedet
for dårligt stillede personer,
f.eks.
socialt udstødte, personer der er gået
tidligt ud af skolen, minoriteter, og handicappede
og personer, der
plejer omsorgskrævende personer,
gennem foranstaltninger der kan
gøre dem bedre egnede til beskæftigelse også inden for den tredje sektor,
adgang til erhvervsuddannelse og
ledsageforanstaltninger og relevante
og
plejetjenester,
som
fremmer
støtte-,
samfunds-
beskæftigelsesmulighederne
accept af
mangfoldighed på arbejdspladsen og bekæmpelse af
forskelsbehandling af dem, der søger indadgang
til og
avancementsmuligheder
på arbejdsmarkedet,
herunder
gennem
bevidstgørelse og medinddragelse af lokalsamfund og virksomheder
og
fremme af lokale beskæftigelsesinitiativer.
(ii)
(d)
Styrkelse af de menneskelige ressourcer især ved at fremme:
(i)
udarbejdelse og
erhvervsfaglige
indførelse af reformer af
uddannelsessystemer
for
de almene og
at
udvikle
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445986_0013.png
beskæftigelsesegnethed, forbedre de grundlæggende skole- og
erhvervsuddannelsers relevans for arbejdsmarkedet og sørge for en
løbende ajourføring af de kvalifikationer, som lærerne har, med
henblik på en videnbaseret økonomi
(ii)
netværksaktiviteter mellem højere læreanstalter, forskningscentre
og teknologiske centre samt virksomheder.
(d)(e) Forberedelse af reformer vedrørende beskæftigelse og integrering, navnlig ved
at fremme
oprettelsen af nye virksomheder og videreudviklingen og
gennemførelsen
af partnerskaber, og pagter
og initiativer
gennem
netværkssamarbejde mellem de relevante involverede parter,
som f.eks.
arbejdsmarkedets parter og ikke-statslige organisationer
på nationalt,
regionalt, og lokalt
og tværnationalt
plan.
2.
Inden for rammerne af
”konvergensmålet”
støtter ESF også foranstaltninger
vedrørende følgende prioriterede opgaver:
(a)
Forøgelse og forbedring af investeringerne i menneskelige ressourcer, navnlig
ved at fremme:
(i)
gennemførelse af reformer inden for de almene og erhvervsfaglige
undervisningssystemer, navnlig med henblik på at bringe dem i bedre
overensstemmelse med demindstille
menneskerdem bedre på
behovene
i et videnbaseret samfund
og livslang uddannelse
at forbedre de
grundlæggende skole- og erhvervsuddannelsers relevans for
arbejdsmarkedet og at sørge for en løbende ajourføring af de
kvalifikationer, som lærerne og det øvrige personale har
øget deltagelse i almen og erhvervsfaglig undervisning hele livet
igennem, herunder foranstaltninger til væsentlig nedbringelse af det antal
elever, der går tidligt ud af skolen,
begrænset adskilt undervisning
og
forbedring af adgangen til
og kvaliteten af
grundlæggende
erhvervsuddannelse og videregående uddannelse
(ii)
(iii) udvikling af de menneskelige ressourcer inden for forskning og
innovation, bl.a. gennem ph.d.-studier og uddannelse af forskere med
tilhørende netværksaktiviteter mellem universiteter, forskningscentre og
virksomheder.
(b)
Styrkelse af den institutionelle kapacitet og effektiviteten i den offentlige
forvaltning og de offentlige tjenester på nationalt, regionalt og lokalt plan
og,
hvor det er relevant, arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet og ikke-
statslige organisationer
med henblik på at indlede reformer, og udbrede god
forvaltningsskik
og bedre regulering,
specielt på det økonomiske,
beskæftigelsesmæssige, sociale, miljømæssige og retslige område, navnlig ved
at fremme:
(i)
mekanismer til mere
hensigtsmæssig udformning af politikker og
programmer, overvågning og evaluering,
bl.a.
ved hjælp af
undersøgelser, statistikker og sagkundskab, støtte til koordinering mellem
DA
13
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445986_0014.png
tjenesterne og en dialog mellem de relevante offentlige og private
organer
(ii)
kapacitetsopbygning med hensyn til udarbejdelse af politikker og
programmer
på de relevante områder,
herunder også håndhævelse af
lovgivningen, navnlig gennem
løbende
uddannelse af ledere og øvrigt
personale og særlig støtte til vigtige tjenester, kontrolorganer og
socioøkonomiske aktører, herunder arbejdsmarkedets parter, og relevante
ngo'er
og repræsentative faglige organisationer.
3.
ESF kan støtte de aktioner, som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i de områder i
medlemsstaterne, der er støtteberettigede i henhold til Samhørighedsfonden, jf.
artikel 5, stk. 3, i [forordning nr. […] [om generelle bestemmelser for Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og
Samhørighedsfonden.
Ved gennemførelsen af de mål og prioriterede opgaver, der er omhandlet i stk. 1 og
2, støtter ESF fremme og udbredelse af nyskabende aktiviteter
i medlemsstaterne
samt tværnationalt og -regionalt samarbejde, navnlig i form af udveksling af
oplysninger, erfaringer, resultater og god praksis og udvikling af komplementære
metoder og samordnede eller fælles foranstaltninger.
Ved gennemførelsen af den prioriterede opgave vedrørende social integrering, der er
omhandlet i stk. 21, litra c), nr. i), kan ESF's finansiering af foranstaltninger inden for
anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. […] [EFRU] højst udgøre 10 % af
udgifterne til den pågældende prioriterede opgave.
Artikel 4
Sammenhæng og koncentration
3.4.
4.5.
1.
Medlemsstaterne og forvaltningsmyndighederne sikrer, at de foranstaltninger, der
støttes af ESF, er i overensstemmelse med og understøtter gennemførelsen
bidrager
til foranstaltningerne til gennemførelse
af den europæiske beskæftigelsesstrategi.
De sikrer navnlig, at de foranstaltninger, der er beskrevet i den
nationale
strategiske
referenceramme og i de operationelle programmer, fremmer strategiens
målsætninger, prioriteringer og mål i den enkelte medlemsstat
inden for rammerne
af de nationale reformprogrammer og de nationale handlingsplaner for social
integrering. Medlemsstaterneog
særlig koncentrerer
også
støtten
der, hvor ESF
kan bidrage til politikker,
om gennemførelsen af de
relevante
beskæftigelseshenstillinger, der er fremsat i medfør af traktatens artikel 128, stk. 4,
og
om virkeliggørelsen af Fællesskabets relevante
beskæftigelsesrelaterede
mål
vedrørende social integrering
og almen og erhvervsfaglig uddannelse.
Inden for de operationelle programmer skal ressourcerne anvendes til at
imødekomme de mest påtrængende behov og koncentreres om de politikområder,
hvor ESF-støtten i væsentlig grad kan medvirke til virkeliggørelsen af programmets
mål. For at ESF-støtten kan blive så effektiv som mulig, skal der,
hvor det er
hensigtsmæssigt,
i de operationelle programmer tages særligt hensyn til de regioner
og områder, der har de alvorligste problemer,
f.eks.
herunder også dårligt stillede
2.
DA
14
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445986_0015.png
byområder,
regioner i den yderste periferi,
landdistrikter præget af tilbagegang, og
fiskeriafhængige områder
eller de områder, som er særlig ramt af
virksomhedsflytninger.
3.
De relevante oplysninger i den årsrapport fra medlemsstaterne, der er omhandlet i
artikel 1966 i forordning (EF) nr. […] [om generelle bestemmelser for Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og
Samhørighedsfonden], skal også medtages i de tilsvarende nationale handlingsplaner
for beskæftigelsereformprogrammer henholdsvis de tilsvarende nationale
handlingsplaner for social integrering.
De kvantificerede mål og indikatorer, der vælges til overvågning af gennemførelsen
af den nationale strategiske referenceramme, der er defineret i artikel 18 i forordning
(EF) nr. […] [om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden], skal være
dem, der anvendes ved gennemførelsen af den europæiske beskæftigelsesstrategi og i
forbindelse med de for Fællesskabet
relevantefastlagte
mål for social integrering,
ikke-forskelsbehandling
og almen og erhvervsfaglig uddannelse
samt fremme af
ligestilling mellem kvinder og mænd.
Overvågningsindikatorerne for operationelle
programmer skal være i overensstemmelse med disse kvantificerede mål.
Evalueringer af ESF's indsats skal også indeholde en vurdering af, hvordan de af ESF
støttede foranstaltninger i den pågældende medlemsstat har medvirket til
gennemførelsen af den europæiske beskæftigelsesstrategi og til virkeliggørelsen af
Fællesskabets mål vedrørende social integrering,
ikke-forskelsbehandling, almen
uddannelse og erhvervsuddannelse og fremme af ligestilling mellem kvinder og
mænd
og almen og erhvervsfaglig uddannelse.
Artikel 5
God forvaltningsskik og partnerskab
1.
ESF skal fremme god forvaltningsskik og partnerskab. ESF-støtten skal i
overensstemmelse med de specifikke institutionelle ordninger i den enkelte
medlemsstat udformes og gennemføres på det mest hensigtsmæssige territoriale plan
under særlig hensyntagen til det regionale og lokale plan.
Medlemsstaterne og forvaltningsmyndigheden for hvert operationelt program skal på
det mest hensigtsmæssige territoriale plan sørge for, at arbejdsmarkedets parter
involveres i
og har tilstrækkelig adgang,
og at de berørte ikke-statslige parter på
passende måde høres om
og deltager i forberedelsen,
programmeringen,
gennemførelsen og overvågningen af ESF-støtten.
Forvaltningsmyndigheden for hvert operationelt program skal tilskynde til, at
arbejdsmarkedets parter på passende måde deltager i og får adgang til de aktiviteter,
der finansieres i henhold til artikel 23 i denne forordning.
Under konvergensmålet skal mindst 2 % af ESF-midlerne afsættes til
kapacitetsopbygning og aktiviteter, som arbejdsmarkedets parter gennemfører i
4.
5.
2.
3.
DA
15
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445986_0016.png
fællesskab, navnlig vedrørende forbedring af tilpasningsevnen hos arbejdstagere og
virksomheder som omhandlet i artikel 23, stk. 1, litra a).
4.
Forvaltningsmyndigheden for hvert operationelt program skal tilskynde til, at ngo'er
på passende måde deltager i og får adgang til de aktiviteter, der finansieres, navnlig
hvis de vedrører social integrering eller ligestilling af mænd og kvinder.
Hvis ansvaret for gennemførelsen uddelegeres, kan støtten i forbindelse med et
program ydes i form af globaltilskud.
Artikel 6
Ligestilling af mænd og kvinder
og lige muligheder
Medlemsstaterne og forvaltningsmyndighederne sørger for, at de operationelle programmer
indeholder en beskrivelse af, hvordan ligestillingen af mænd og kvinder
og lige muligheder
fremmes ved programmeringenforberedelsen, gennemførelsen og overvågningen, eventuelt
ved hjælp af særlige indikatorer, samt ved evalueringen
af programmer. Medlemsstaterne
sørger for en ligelig deltagelse af kvinder og mænd i forvaltningen og gennemførelsen af
de operationelle programmer på lokalt, regionalt og nationalt plan.
Artikel 7
Innovation
I forbindelse med de enkelte operationelle programmer lægger medlemsstaterne og
forvaltningsmyndighederne særlig vægt på at fremme og integrere nyskabende aktiviteter.
Efter høring af det overvågningsudvalg, der er omhandlet i artikel 4762 i forordning (EF) nr.
[…] [om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den
Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden], udvælger forvaltningsmyndigheden de
emner, for hvilke der kan ydes støtte til innovation
i forbindelse med partnerskab,
ligesom
den fastlægger de nærmere gennemførelsesbestemmelserforanstaltninger.
Artikel 8
Tværnationalt samarbejde
1.
Medlemsstaterne og forvaltningsmyndighederne sørger for, at programmeringen af
tværnationale og -regionale samarbejdsaktiviteter udformes som en særlig prioriteret
opgave inden for et operationelt program eller som et særligt operationelt program.
Medlemsstaterne sikrer sammenhæng og komplementaritet mellem foranstaltninger
under fondenESF og foranstaltninger, der støttes under andre tværnationale EF-
programmer, navnlig på området for almen og erhvervsfaglig uddannelse, gennem
passende samarbejdsmekanismer, så der gøres bedst mulig brug af Fællesskabets
ressourcer til støtte for undervisning og livslang læring.
5.
2.
DA
16
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445986_0017.png
Artikel 9
Teknisk bistand
Kommissionen fremmer navnlig udvekslinger af erfaringer, bevidstgørelsesaktiviteter,
seminarer, netværksarbejde og peer-review for derigennem at fastlægge og udbrede god
praksis og tilskynde til gensidig dygtiggørelse,
tværnationalt og –regionalt samarbejde
med
henblik på at forstærke ESF's politiske betydning for og bidrag til virkeliggørelsen af
Fællesskabets mål med hensyn til beskæftigelse og social integrering.
Artikel 10
Årlige og endelige
Status- og gennemførelsesrapporter
De årlige og endelige rapporter om gennemførelsen, der er omhandlet i artikel 4966 i
forordning (EF) nr. […] [om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden], skal indeholde en
sammenfattende beskrivelse af gennemførelsen, for så vidt angår:
(a)
(b)
integration af kønsaspektet og eventuelle kønsspecifikke foranstaltninger
foranstaltninger, der skal styrke den sociale integrering aføge vandrende
arbejdstageres
deltagelse i beskæftigelsen og således styrke deres sociale
integrering
og disses beskæftigelse
foranstaltninger, der skal styrke den sociale integrering aføge minoriteters
deltagelse
i beskæftigelsen med henblik på bæredygtig integrering af disse på
arbejdsmarkedet
og disses beskæftigelse
foranstaltninger, der skal styrke integreringen på arbejdsmarkedet og den
sociale integrering af andre dårligt stillede grupper, herunder adgang for
handicappede
nyskabende aktiviteter, herunder en begrundelse for de emner, der er udvalgt med
henblik på innovation, og en beskrivelse af de opnåede resultater og udbredelsen og
anvendelsen heraf
tværnationale og -regionale samarbejdsaktiviteter.
Artikel 11
Støtteberettigelse
1.
ESF yder støtte til offentlige udgifter i form af individuelle tilskud eller
globaltilskud, der ikke skal tilbagebetales, lån, rentegodtgørelser og mikrokreditter
samt indkøb af varer og tjenesteydelser
i overensstemmelse med reglerne for
offentlige indkøb
ved offentlige udbud.
Der kan ikke ydes ESF-støtte til følgende udgifter:
(c)
(d)
(d)(e)
(e)(f)
2.
DA
17
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445986_0018.png
(a)
(b)
(c)
3.
Moms, der kan refunderes
Renter af gæld
Køb af infrastrukturer, afskrivningsberettigede aktiver, fast ejendom og jord.
Uanset stk. 2 i denne artikel finder de regler om støtteberettigelse, der er fastsat i
artikel 67 i forordning (EF) nr. […] [om EFRU], anvendelse på foranstaltninger, der
medfinansieres af ESF, og som er omfattet af anvendelsesområdet for artikel [2] i
[forordningen om EFRU].
Uanset de nationale regler om støtteberettigelse kan udgifter, der anmeldes under
operationelle programmer, som medfinansieres af ESF, omfatte:
(a)
Udgifter i form af ydelser og lønninger, som tredjemand har afholdt til fordel
for deltagerne i en foranstaltning, og som attesteres over for modtageren,
forudsat at sådanne betalinger udgør den nationale offentlige medfinansiering
af foranstaltningen i overensstemmelse med de gældende nationale regler
indirekte omkostninger ved en foranstaltning efter standardsatser, for indtil 20
% af de anmeldte direkte omkostninger ved den pågældende foranstaltning,
afhængigt af foranstaltningens art, forholdene i forbindelse med
gennemførelsen og stedet herfor.
Artikel 12
Overgangsbestemmelser
4.
(b)
Denne forordning påvirker ikke den fortsatte gennemførelse eller eventuelle ændringer,
herunder hel eller delvis annullering, af foranstaltninger, der er godkendt af Rådet eller
Kommissionen i henhold til forordning (EF) nr. 1784/1999, som var gældende inden den 1.
januar 2007.
Ansøgninger, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 1784/9499, er fortsat gyldige.
Artikel 13
Ophævelse
Forordning (EF) nr. 1784/99 ophæves fra den 1. januar 2007.
Henvisninger til forordning (EF) nr. 1784/99 betragtes som henvisninger til nærværende
forordning.
Artikel 14
Revisionsklausul
Europa-Parlamentet og Rådet tager senest den 31. december 2013 denne forordning op til
fornyet overvejelse efter proceduren i traktatens artikel 251.
DA
18
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 15
Ikrafttrædelse
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske
Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2007.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den
På Europa-Parlamentets vegne
Formand
På Rådets vegne
Formand
DA
19
DA