Europaudvalget 2004
KOM (2004) 0522
Offentligt
1445147_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 27.7.2004
KOM(2004) 522 endelig
2004/0177 (ACC)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab på
den ene side og Kongeriget Norge på den anden side om protokol nr. 2 til den bilaterale
frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget
Norge
(forelagt af Kommissionen)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445147_0002.png
BEGRUNDELSE
Den ordning, der gælder for handelen med forarbejdede landbrugsprodukter mellem Det
Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge, er fastlagt i protokol nr. 2 til den bilaterale
frihandelsoverenskomst, dels i protokol 3 til aftalen dels om Det Europæiske Økonomiske
samarbejdsområde.
I 2002 blev der indledt forhandlinger mellem embedsmænd fra Kommissionen og Norge om
fjernelse af det ikke-landbrugsmæssige element i tolden i protokol 3 til EØS-aftalen.
Forhandlingerne blev afsluttet den 11. marts 2004. Aftalen indebærer: (a) nedsættelse eller
afskaffelse af tolden på en række varer, hvilket fører til gensidig forbedring af
markedsadgangen for Norge og EF; (b) et kompromis om import til Fællesskabet af
mineralvand med indhold af sukker med oprindelse i Norge (midlertidig ophævelse af
toldfriheden og indførelse af et toldfrit kontingent for indførsel til Fællesskabet i henhold til
protokol nr. 2 til frihandelsoverenskomsten).
De nye toldindrømmelser skal gennemføres ved en afgørelse om ændring af protokol 3 til
EØS-aftalen truffet af Det Blandede EØS-udvalg. Kommissionen forelagde derfor i juni 2004
Rådet et forslag vedrørende Fællesskabets holdning med henblik på vedtagelse som en
afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg.
Samtidig er det nødvendigt at ændre protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst
mellem Norge og EF: (a) med henblik på at erstatte aftalen i form af brevveksling af 27.
november 2002 for at indarbejde resultaterne af forhandlingerne (en række kvoter vil blive
overflødige, da tolden af Norge vil blive fastsat til 0 i henhold til protokol 3 til EØS-aftalen);
(b) for at gennemføre det kompromis, der er opnået om læskedrikke. Sidstnævnte består i
ophævelse af toldfriheden og indførelse af et toldfrit kontingent på 13 mio. liter for varer
henhørende under KN 2202 10 00 (vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat
sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret) og ex-2202 90 10 (anden mineralvand med
indhold af sukker (saccharose og invertsukker)). De mængder, som importeres ud over disse
kontingenter, vil blive pålagt en afgift på 0,047 EUR/l (svarende til forskellen i sukkerprisen
mellem Fællesskabet og Norge).
Vedlagte forslag til rådsafgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling opfylder
denne målsætning, og det foreslås derfor, at Rådet vedtager forslaget.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445147_0003.png
2004/0177 (ACC)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab på
den ene side og Kongeriget Norge på den anden side om protokol nr. 2 til den bilaterale
frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget
Norge
(EØS-relevant tekst)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133
sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første punktum,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
I protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske
Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge
1
og protokol 3 til EØS-aftalen som
ændret ved afgørelse nr. 140/2001 truffet af Det Blandede EØS-udvalg
2
fastlægges
ordningen for handelen med visse forarbejdede landbrugsvarer og andre
landbrugsvarer mellem de kontraherende parter.
Da afgørelse nr. 140/2001 blev vedtaget, fastslog EF og Norge i en fælles erklæring, at
det ikke-landbrugsmæssige element i tolden på varerne i tabel 1 i protokol 3 skulle
fjernes. På grundlag heraf blev der indledt forhandlinger mellem embedsmænd fra
Kommissionen og Norge, der blev afsluttet den 11. marts 2004. De nye
toldindrømmelser skal gennemføres ved en afgørelse om ændring af protokol 3 til
EØS-aftalen truffet af Det Blandede EØS-udvalg.
Der er også blevet forhandlet en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske
Fællesskab på den ene side og Kongeriget Norge på den anden side om protokol nr. 2
til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Kongeriget Norge med henblik på at tage hensyn til resultaterne af
disse forhandlinger.
Aftalen bør godkendes.
(2)
(3)
(4)
1
2
EFT L 171 af 27.6.1973, s. 1.
EFT L 22 af 24.1.2002, s. 34.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445147_0004.png
(5)
Da gennemførelsesbestemmelserne til denne afgørelse er forvaltningsforanstaltninger,
jf. artikel 2 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de
nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges
Kommissionen
3
, bør de vedtages efter forvaltningsproceduren i artikel 4 i nævnte
afgørelse -
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
Artikel 1
Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og
Kongeriget Norge på den anden side om protokol nr. 2 til den bilaterale
frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget
Norge godkendes herved på Fællesskabets vegne.
Teksten til aftalen er knyttet som bilag til denne afgørelse.
Artikel 2
Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der er beføjet til at undertegne den
i artikel 1 omhandlede aftale med bindende virkning for Fællesskabet.
Artikel 3
Gennemførelsesbestemmelserne til denne afgørelse vedtages af Kommissionen, der bistås af
Komitéen for Horisontale Spørgsmål i Forbindelse med Handel med Forarbejdede
Landbrugsprodukter, jf. artikel 16 i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93
4
. Artikel 4 i afgørelse
1999/468/EF finder anvendelse: det tidsrum, der nævnes i artikel 4, stk. 3, i afgørelse
1999/468/EF, fastsættes til en måned.
Artikel 4
Denne afgørelse træder i kraft den første dag i måneden efter vedtagelsen.
Udfærdiget i Bruxelles, den […].
På Rådets vegne
Formand
3
4
EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2580/00 (EFT L 298 af
25.11.2000, s. 5).
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING
mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Kongeriget Norge på den anden side
om protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske
Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge.
A. Brev fra Fællesskabet
Bruxelles, den
Hr.,
Jeg har hermed den ære at bekræfte, at Det Europæiske Fællesskab kan godkende vedlagte
"Godkendt referat" vedrørende protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst
mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge.
Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil bekræfte, at Kongeriget Norges regering kan
godkende indholdet af dette brev.
Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.
På Det Europæiske Fællesskabs vegne
B. Brev fra Norge
Bruxelles, den
Hr.,
Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres brev af dags dato med følgende
ordlyd:
Jeg har hermed den ære at bekræfte, at Det Europæiske Fællesskab kan godkende vedlagte
"Godkendt referat" vedrørende protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst
mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge.
Jeg har den ære at bekræfte, at min regering kan godkende indholdet af Deres brev og den
foreslåede dato for ændringernes ikrafttræden.
Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.
På vegne af Kongeriget Norges regering
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445147_0006.png
Godkendt referat
I – Indledning
Den 11. marts 2004 blev der efter flere møder mellem embedsmænd fra Norge og
Kommissionen opnået enighed om nedsættelse eller afskaffelse af tolden på en række
forarbejdede landbrugsprodukter, der er omfattet af protokol 3 til EØS-aftalen
1
eller protokol
nr. 2 til frihandelsoverenskomsten af 1973 mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
og Kongeriget Norge
2
.
Disse indrømmelser har til formål at forbedre markedsadgangen for Norge og Fællesskabet og
indebærer, at protokol 3 til EØS-aftalen og protokol nr. 2 til den bilaterale
frihandelsoverenskomst skal ændres. De to parter blev derfor enige om at anmode deres
respektive myndigheder om at godkende en række ændringer af parternes importordninger for
visse forarbejdede landbrugsprodukter. Disse ændringer vil blive gennemført i form af en
afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg om en ændring af protokol 3 til EØS-aftalen og
i form af nærværende aftale i form af en brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og
Kongeriget Norge.
Ændringerne træder i kraft den første dag i den første måned efter parternes undertegnelse af
denne aftale i form af en brevveksling, som dette godkendte referat vedrører.
De to parter er enige om, at de respektive importordninger, der er nævnt under punkt II og
III-1 nedenfor, fra 1. januar 2005 erstatter aftalen i form af brevveksling af 27. november
2002. Importordningerne, der er nævnt under III-2 og IV, anvendes fra denne aftales
ikrafttræden.
II – Norske importordninger
Fra 1. januar 2005 åbner Norge følgende årlige toldkontingenter for Fællesskabet:
Norske
toldkoder
Varebeskrivelse
Mængde
Toldsats
1506.0021 Benfedt, benolie og klovolie
1518.0041 Hørfrøolie
2 360 t
100 t
Fri
Fri
1
2
EFT L 22 af 24.1.2002, s. 34.
EFT L 171 af 27.6.1973, s. 31.
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445147_0007.png
III - Fællesskabets importordninger
1.
Fællesskabet åbner fra 1. januar 2005 hvert år følgende toldkontingenter for Norge:
Løbenr.
09.0765
09.0771
KN-kode
1517 10 90
Varebeskrivelse
Margarine, undtagen flydende margarine, med
indhold af mælkefedt på ikke over 10 vægtprocent
Mængde
2 470 t
164 000 hl
Toldsats
Fri
Fri
ex 2207 10 00 Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et
alkoholindhold på 80 % vol. eller derover,
(Taric-kode
undtagen varer fremstillet af landbrugsprodukter,
90)
der er anført i bilag I til EF-traktaten
ex 2207 20 00 Ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus,
denatureret, uanset alkoholindholdet, undtagen
(Taric-kode
varer fremstillet af landbrugsprodukter, der er
90)
anført i bilag I til EF-traktaten
2403 10
Røgtobak, også med indhold af tobakserstatning,
uanset mængdeforholdet
09.0772
14 340 hl
Fri
09.0774
370 t
Fri
2.
Fra denne aftales ikrafttræden og indtil 31. december 2004 åbner Fællesskabet
yderligere følgende toldfrie kontingenter for Norge:
09.0771
ex 2207 10 00 Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et
alkoholindhold på 80 % vol. eller derover,
(Taric-kode
undtagen varer fremstillet af landbrugsprodukter,
90)
der er anført i bilag I til EF-traktaten
ex 2207 20 00 Ethanol (ethylalkohol) og andet spiritus,
denatureret, uanset alkoholindholdet, undtagen
(Taric-kode
varer fremstillet af landbrugsprodukter, der er
90)
anført i bilag I til EF-traktaten
[15 000] hl
Fri
09.0772
[5500] hl
Fri
IV - Fællesskabsordninger for visse læskedrikke
Ved disse ordninger ophæves midlertidigt toldfriheden i henhold til
protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst for varer
henhørende under KN-kode 2202 10 00 (vand, herunder mineralvand og
vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret)
og ex 2202 90 10 (andet mineralvand med indhold af sukker (saccharose
og invertsukker)).
Fællesskabet åbner et årligt toldfrit kontingent fra 1. januar til 31.
december for varer med oprindelse i Norge henhørende under KN-kode
2202 10 00 (vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat
sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret) og ex 2202 90 10 (andet
mineralvand med indhold af sukker (saccharose og invertsukker)) for
følgende mængder: 13 mio. l i 2004 og 14,3 mio. l i 2005. I 2004 er
toldkontingentet åbent fra […til 31. december 2004]. Mængden for 2004
nedsættes forholdsmæssigt efter det tidsrum, der allerede er forløbet med
hele måneder. Indførsel ud over kontingentet belægges med
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
indførselstold på 0,047 EUR/l. Toldsatsen tages op til fornyet behandling
hvert år på grundlag af prisforskellen på sukker mellem Norge og
Fællesskabet.
Den 31. oktober 2005 og den 31. oktober hvert af de følgende år forhøjes
det toldkontingent, der skal gælde fra 1. januar det følgende år, med
10 %, hvis toldkontingentet er opbrugt. Er toldkontingentet ikke blevet
opbrugt på dette tidspunkt, får de i første afsnit omhandlede varer
ubegrænset toldfri adgang til Fællesskabet fra 1. januar til 31. december
det følgende år.
V-
De under punkt II, III og IV omhandlede toldkontingenter gælder for varer med
oprindelsesstatus i overensstemmelse med bestemmelserne om oprindelse, der er fastsat i
protokol 3 til frihandelsoverenskomsten af 1973 mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Kongeriget Norge.
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445147_0009.png
FINANCIAL STATEMENT
1.
ENTR F.4
DATE: 10.05.2004
APPROPRIATIONS:
BUDGET HEADING(S) INVOLVED:
Chapter 12, Article 120
2.
TITLE OF OPERATION: Proposal for a Council Decision concerning the conclusion of an Agreement
in the form of an Exchange of Letters between the European Community, of the one part, and the
Kingdom of Norway, of the other part, on Protocol 2 to the bilateral Free Trade Agreement between the
European Economic Community and the Kingdom of Norway
3.
LEGAL BASIS:
Article 133
4.
OBJECTIVES OF THE MEASURE:
The purpose of this Decision is to implement the results of discussions concluded with Norway in
March 2004 and relating to the trade arrangements applied to processed agricultural products.
5.
FINANCIAL IMPACT
12-MONTH
CURRENT
NEXT
PERIOD
FINANCIAL
FINANCIAL
(Million euro)
YEAR 2004
YEAR
(Million euro)
2005
(Million euro)
5.0
EXPENDITURE
-
CHARGED TO THE EC BUDGET
-
-
-
(REFUNDS/INTERVENTION)
-
NATIONAL AUTHORITIES
-
OTHER
5.1
REVENUE
-
OWN RESOURCES OF THE EC
-
-
-
(LEVIES/CUSTOMS DUTIES)
-
NATIONAL
2006
2007
2008
2009
5.0.1 ESTIMATED EXPENDITURE
5.1.1 ESTIMATED REVENUE
-
-
-
-
5.2
METHOD OF CALCULATION:
6.0
CAN THE PROJECT BE FINANCED FROM APPROPRIATIONS ENTERED IN
THE RELEVANT CHAPTER OF THE CURRENT BUDGET?
NO
6.1
CAN THE PROJECT BE FINANCED BY TRANSFERS BETWEEN CHAPTERS
OF THE CURRENT BUDGET?
NO
6.2
WILL A SUPPLEMENTARY BUDGET BE NECESSARY?
NO
6.3
WILL APPROPRIATIONS NEED TO BE ENTERED IN FUTURE BUDGETS?
NO
OBSERVATIONS: There will be no financial consequence following the adoption of this decision as the
financial impact was foreseen when proposing the Draft EEA Decision amending Protocol 3.
DA
9
DA