Europaudvalget 2004
KOM (2004) 0554
Offentligt
1445179_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 12.8.2004
KOM(2004) 554 endelig
.
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om indgåelse af tillægsprotokollen til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk
samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater
på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn
til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken
Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas,
Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse
af Den Europæiske Union
.
(forelagt af Kommissionen)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445179_0002.png
BEGRUNDELSE
Ti nye medlemsstater har tiltrådt Den Europæiske Union den 1. maj 2004. I henhold til
artikel 6, stk. 2, i akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken
Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken
Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den
Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for
Den Europæiske Union, i det følgende benævnt 'tiltrædelsesakten', godkendes de nye
medlemsstaters tiltrædelse af aftalen om handel, udvikling og samarbejde med Den
Sydafrikanske Republik ved indgåelse af en protokol til denne aftale. Det kan ifølge artikel 6,
stk. 2, ske efter en forenklet procedure, da protokollen indgås af Rådet for Den Europæiske
Union, der træffer afgørelse med enstemmighed på medlemsstaternes vegne, og det
pågældende tredjeland. Denne procedure berører ikke Fællesskabets egne beføjelser.
Kommissionen har således ført forhandlinger om denne tillægsprotokol for den del, der
henhører under EF's kompetence, på Det Europæiske Fællesskabs vegne og for den del, der
henhører under medlemsstaternes kompetence, på medlemsstaternes vegne på basis af
forhandlingsdirektiver, der blev udstedt af Rådet den 26. april, og i samråd med et udvalg
bestående af repræsentanter for medlemsstaterne.
Tillægsprotokollen indeholder de nødvendige tekniske tilpasninger af handels-, udviklings- og
samarbejdsaftalen, som følger af de nye kontraherende parters tiltrædelse, særlig vedrørende:
Institutionelle bestemmelser: Protokollen indeholder en række justeringer som følge
af de nye medlemsstaters tiltrædelse af denne blandede aftale samt en forøgelse af
antallet af officielle sprog.
Handelsbestemmelser: Handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen foreskriver en
væsentlig handelsliberalisering mellem Den Europæiske Union og Sydafrika, som i
nogle tilfælde er begrænset til toldkontingenter. Disse toldkontingenter er blevet
revideret på grundlag af den traditionelle handel mellem de nye medlemsstater på
den ene side og Sydafrika på den anden. Tillægsprotokollen indeholder justeringer af
disse, hvor det er nødvendigt.
Oprindelsesregler: De flersprogede bestemmelser i protokol 1 til handels-,
udviklings- og samarbejdsaftalen vedrørende definition af begrebet “varer med
oprindelsesstatus” og metoderne for administrativt samarbejde er blevet suppleret
med de nye medlemsstaters sprog.
Nævnte protokol er blevet forhandlet og aftalt med Sydafrika.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om indgåelse af tillægsprotokollen til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk
samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater
på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn
til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken
Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas,
Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse
af Den Europæiske Union
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 310,
under henvisning til traktaten om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands,
Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens,
Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske
Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union, særlig artikel 6, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og
dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik (i det følgende
benævnt “Sydafrika”) på den anden side blev undertegnet i Pretoria den 11. oktober
1999.
Traktaten om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns,
Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken
Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks
tiltrædelse af Den Europæiske Union, i det følgende benævnt “tiltrædelsestraktaten”,
blev undertegnet i Athen den 16. april 2003.
Det er nødvendigt at indgå en tillægsprotokol til handels-, udviklings- og
samarbejdsaftalen for at tage hensyn til de nye medlemsstaters tiltrædelse.
Tillægsprotokollen bør derfor godkendes -
(2)
(3)
(4)
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
Artikel 1
Tillægsprotokollen til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske
Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den
anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands,
Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns,
Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske
Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union godkendes herved på Den Europæiske
Unions og dens medlemsstaters vegne.
Teksten til tillægsprotokollen er knyttet til denne afgørelse.
Artikel 2
Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der har beføjelse til at undertegne
protokollen med bindende virkning for Fællesskabet.
Udfærdiget i Bruxelles, den […].
På Rådets vegne
Formand
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445179_0005.png
TILLÆGSPROTOKOL
til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og
dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side
for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken
Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens,
Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske
Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union
KONGERIGET BELGIEN,
DEN TJEKKISKE REPUBLIK,
KONGERIGET DANMARK,
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,
REPUBLIKKEN ESTLAND,
DEN HELLENSKE REPUBLIK,
KONGERIGET SPANIEN,
DEN FRANSKE REPUBLIK,
IRLAND
DEN ITALIENSKE REPUBLIK,
REPUBLIKKEN CYPERN,
REPUBLIKKEN LETLAND,
REPUBLIKKEN LITAUEN,
STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,
REPUBLIKKEN UNGARN,
REPUBLIKKEN MALTA,
KONGERIGET NEDERLANDENE,
REPUBLIKKEN ØSTRIG,
REPUBLIKKEN POLEN,
DEN ITALIENSKE REPUBLIK,
REPUBLIKKEN SLOVENIEN,
DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
REPUBLIKKEN FINLAND,
KONGERIGET SVERIGE,
DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,
i det følgende benævnt “medlemsstaterne”, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske
Union, og
Det Europæiske Fællesskab,
i det følgende benævnt “Fællesskabet”,
og
Den Sydafrikanske Republik (“Sydafrika”),
(i det følgende tilsammen benævnt “de nuværende kontraherende parter”),
SOM TAGER HENSYN TIL aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det
Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske
Republik på den anden side, som blev undertegnet i Pretoria den 11. oktober 1999 og trådte i
kraft den 1. maj 2004,
SOM TAGER HENSYN TIL, at traktaten om Den Tjekkiske Republiks, Republikken
Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken
Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den
Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union, i det følgende benævnt
“tiltrædelsestraktaten”, blev undertegnet i Athen den 16. april 2003,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at ti nye medlemsstater tiltrådte Den Europæiske Union og
derved Fællesskabet den 1. maj 2004,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at i henhold til artikel 6, stk. 2, i tiltrædelsestraktaten er de
nye kontraherende parters tiltrædelse af handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen blevet
aftalt ved indgåelsen af en protokol til nævnte aftale -
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:
Afdeling 1
Ændringer af teksten til aftalen om handel, udvikling og
samarbejde med tilhørende bilag og protokoller
Artikel 1
Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Cypern, Republikken Letland,
Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen,
Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik, i det følgende benævnt ‘de nye
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
medlemsstater’, bliver parter i aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det
Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske
Republik på den anden side, som blev undertegnet i Pretoria den 11. oktober 1999, og
godkender og noterer sig på samme måde som Fællesskabets øvrige medlemsstater teksten til
aftalen såvel som de bilag, protokoller og erklæringer, der er knyttet dertil.
Artikel 2
Sprog og originaltekster
Artikel 108 i handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen affattes således:
Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk,
italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk,
spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, og de officielle sprog i Sydafrika, bortset fra
engelsk, nemlig Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans,
isiNdebele, isiXhosa og isiZulu, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.
Artikel 3
Toldkontingenter
I liste 6 i bilag IV til handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen forhøjes toldkontingenterne
for tilberedt frugt globalt og for blanding af tilberedt frugt globalt med henholdsvis 1 225 tons
og 340 tons.
Artikel 4
Oprindelsesregler
Der foretages følgende ændringer i protokol 1 til handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen:
1. Artikel 16, stk. 4, affattes således:
På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende
påtegninger:
ES
CS
DA
DE
ET
“EXPEDIDO A POSTERIORI”
“VYSTAVENO DODATEČNĔ”
“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”
“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”
“VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT”
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
EL
EN
FR
IT
LV
LT
HU
MT
NL
PL
PT
SL
SK
FI
SV
“ΕΚ∆ΟΘΕΝ
ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”
“ISSUED RETROSPECTIVELY”
“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”
“RILASCIATO A POSTERIORI”
“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”
“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”
“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”
“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”
“AFGEGEVEN A POSTERIORI”
“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”
“EMITIDO A POSTERIORI”
“IZDANO NAKNADNO”
“VYDANÉ DODATOČNE”
“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”
“UTFÄRDAT I EFTERHAND”
2. Artikel 17, stk. 2, affattes således:
På duplikateksemplarer, der bliver udstedt på denne måde, skal anføres en af følgende
påtegninger:
ES
CS
DA
DE
ET
EL
EN
FR
IT
“DUPLICADO”
“DUPLIKÁT”
“DUPLIKAT”
“DUPLIKAT”
“DUPLIKAAT”
“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”
“DUPLICATE”
“DUPLICATA”
“DUPLICATO”
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
LV
LT
HU
MT
NL
PL
PT
SL
SK
FI
SV
“DUBLIKĀTS”
“DUBLIKATAS”
“MÁSODLAT”
“DUPLIKAT”
“DUPLICAAT”
“DUPLIKAT”
“SEGUNDA VIA”
“DVOJNIK”
“DUPLIKÁT”
“KAKSOISKAPPALE”
“DUPLIKAT”
3. Bilag IV affattes således:
FAKTURAERKLÆRING
Fakturaerklæringen, hvis tekst er angivet i det følgende, udfærdiges i overensstemmelse med
fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.
Spansk
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n°
.. …
(1)
.) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen
preferencial . …
(2)
.
Tjekkisk
V�½vozce v�½robků uveden�½ch v tomto dokumentu (číslo povolení …
(1)
) prohlašuje, že kromě
zřetelně označen�½ch, mají tyto v�½robky preferenční původ v …
(2)
.
Dansk
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes
tilladelse nr. ...
(1)
), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har
præferenceoprindelse i ...
(2)
.
Tysk
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...
(1)
) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben,
präferenzbegünstigte ...
(2)
Ursprungswaren sind.
Estisk
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...
(1)
) deklareerib,
et need tooted on ...
(2)
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Græsk
Ο εξαγωγέας τω�½ προϊό�½τω�½ που καλύπτο�½ται από το παρό�½ έγγραφο
(άδεια
τελω�½είου
υπ΄αριθ.
...
(1)
)
δηλώ�½ει ότι, εκτός εά�½ δηλώ�½εται σαφώς άλλως, τα προϊό�½τα αυτά εί�½αι
προτιµησιακής καταγωγής
...
(2)
.
Engelsk
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...
(1)
)
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...
(2)
preferential
origin.
Fransk
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...
(1)
)
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...
(2)
).
Italiensk
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.
...
(1)
) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...
(2)
.
Lettisk
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …
(1)
), deklarē, ka,
iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …
(2)
.
Litauisk
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …
(1)
) deklaruoja,
kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …
(2)
preferencinès kilmés prekés.
Ungarsk
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …
(1)
) kijelentem, hogy
eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …
(2)
származásúak.
Maltesisk
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …
(1)
)
jiddikjara li,
ħlief
fejn indikat b’mod
ċar
li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini
preferenzjali …
(2)
.
Nederlandsk
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning
nr. ...
(1)
), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen
van preferentiële ... oorsprong zijn
(2)
.
Polsk
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …
(1)
)
deklaruje,
że
z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …
(2)
preferencyjne pochodzenie.
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Portugisisk
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização
aduaneira n°. ...
(1)
), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos
são de origem preferencial ...
(2)
.
Slovensk
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …
(1)
) izjavlja,
da, razen
če
ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …
(2)
poreklo.
Slovakisk
V�½vozca v�½robkov uveden�½ch v tomto dokumente (číslo povolenia …
(1)
) vyhlasuje, že okrem
zreteľne označen�½ch, majú tieto v�½robky preferenčn�½ pôvod v …
(2)
.
Finsk
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...
(1)
) ilmoittaa, että nämä
tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita
(2)
.
Svensk
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...
(1)
)
försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung
(2)
.
Sydafrikanske sprog
Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago ke tokumente ye (Nomoro ya
ditöwantle ya tumelelo...
(1)
) ba ipolela gore ntle le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke
töa go töwa
(2)
ka tlhago.
Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena (tumello ya thepa naheng No
...
(1)
) e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena
ke tsa ... tshimoloho e kgethilweng
(2)
.
Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya
kgethiso No ...
(1)
) o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno
tse ke tsa ... dinaga tse di thokegang
(2)
.
Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngeligunya lalokutfunyelwa
ngaphandle Nombolo ...
(1)
) lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona
ngalokucacile, lemikhicito ...ngeyendzabuko lebonelelwako
(2)
.
Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo
ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u nea maanda la mithelo ya zwitundwannda kana
zwirumelwannda la vhu ...
(1)
), li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga
inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa ... vhubwo hune ha khou funeseswa kana u
takaleleswa
(2)
.
Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa
Nomboro ...
(1)
) u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa
ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene
(2)
.
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No ...
(1)
)
verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van ...
voorkeuroorsprong
(2)
is.
Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro ...
(1)
egunyaza imikhiqizo
ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi,
lemikhiqizo ine ... mwelaphi enconyiswako
(2)
.
Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu
zempahla zesigunyaziso Nombolo ...
(1)
) ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe
ngokucacileyo, ezi mveliso ... zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye
(2)
.
Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo ... yokugunyaza yentela yempahla ...
(1)
uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka
... endaweni ekhethekileyo
(2)
.
............................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3)
(Sted og dato)
............................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4)
(Eksportørens underskrift; navnet på den person, der underskriver erklæringen, angives med
blokbogstaver)
(1) Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør i medfør af artikel 20 i protokollen, skal den godkendte
eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturærklæringen ikke udfærdiges af en godkendt
eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.
(2) Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta
og Melilla i henhold til artikel 36 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det
dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges
(3) Disse angivelser kan udelades, hvis oplysningerne fremgår af selve dokumentet.
(4) Jf. artikel 19, stk. 5, i protokollen. Hvis det ikke er nødvendigt, at eksportøren skriver under, er han også fritaget for at
angive sit navn.
Afdeling 2
Overgangsbestemmelser
Artikel 5
Konsultationer
Sydafrika forpligter sig til ikke at fremsætte krav, anmodninger eller indsigelser og til ikke at
ændre eller tilbagekalde indrømmelser i henhold til GATT 1994, artikel XXIV.6 og XXVIII, i
forbindelse med denne udvidelse af Fællesskabet. Indtil udgangen af juli 2004 er
Kommissionen imidlertid rede til at overveje at afholde yderligere konsultationer i henhold til
artikel 22, stk. 2, i handels-, udviklings- og samarbejdsaftalen.
DA
13
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 6
Varer under transport eller midlertidigt oplagt
1.
Bestemmelserne i aftalen kan finde anvendelse på varer, som udføres enten fra
Sydafrika til en af de nye medlemsstater eller fra en af de nye medlemsstater til
Sydafrika, som er i overensstemmelse med protokol 1 til aftalen, og som på
tiltrædelsesdatoen er under transport eller midlertidigt oplagt, i et toldlager eller en
frizone i Sydafrika eller i den pågældende nye medlemsstat.
Der kan i sådanne tilfælde indrømmes præferencebehandling, hvis der senest fire
måneder efter tiltrædelsesdatoen forelægges toldmyndighederne i importlandet et
oprindelsesbevis, som toldmyndighederne i eksportlandet har udstedt med
tilbagevirkende kraft.
Artikel 7
Kontingenter i 2004
For 2004 beregnes forhøjelserne af de bestående toldkontingenter pro rata i forhold til
basismængderne og under hensyntagen til den del af perioden, der er udløbet inden den 1. maj
2004.
2.
Afdeling 3
Almindelige og afsluttende bestemmelser
Artikel 8
Denne protokol udgør en integrerende del af aftalen om handel, udvikling og samarbejde
mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Sydafrika på
den anden side.
Artikel 9
1.
2.
Denne protokol godkendes af Fællesskabet, af Rådet for Den Europæiske Union på
medlemsstaternes vegne, og af Sydafrika i overensstemmelse med egne procedurer.
Parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de i stk. 1 nævnte
procedurer. Godkendelsesinstrumenterne deponeres i generalsekretariatet for Rådet
for Den Europæiske Union.
DA
14
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 10
1.
2.
Denne protokol træder i kraft på den første dag i den første måned, der følger efter
datoen for deponeringen af det sidste godkendelsesinstrument.
Den finder anvendelse med virkning fra den 1. maj 2004.
Artikel 11
Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på hvert af de kontraherende parters sprog som
angivet i artikel 2, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.
Udfærdiget i Bruxelles, den [….]
På Det Europæiske Fællesskabs vegne
På Republikken Sydafrikas vegne
DA
15
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445179_0016.png
LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT
Policy area(s): 21 DEV
Activity: 21 03 Geographical Cooperation
T
ITLE OF ACTION
:
1.
BUDGET LINE(S) + HEADING(S)
None
2.
2.1.
2.2.
OVERALL FIGURES
Total allocation for action (Part B): N/A
Period of application:
From 1 May 2004
2.3.
(a)
Overall multi-annual estimate of expenditure:
Schedule of commitment appropriations/payment
intervention)
(see point 6.1.1)
appropriations
(financial
€ million (to
three decimal places)
Year
2003
Commitments
Payments
(b)
0.0
0.0
2004
0.0
0.0
2005
0.0
0.0
2006
0.0
0.0
2007
0.0
0.0
2008
and
subs.
Years
0.0
0.0
Total
0.0
0.0
Technical and administrative assistance and support expenditure(see
point 6.1.2)
Commitments
Payments
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Subtotal a+b
Commitments
Payments
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
0.0
DA
16
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445179_0017.png
(c)
Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure
(see points 7.2 and 7.3)
Commitments/
payments
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TOTAL a+b+c
Commitments
Payments
2.4.
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
0.0
Compatibility with financial programming and financial perspective
[X] Proposal is compatible with existing financial programming.
Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial
perspective.
Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional
Agreement.
2.5.
Financial impact on revenue:
1
[X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding
implementation of a measure)
OR
Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:
(NB All details and observations relating to the method of calculating the effect on
revenue should be shown in a separate annex.)
(€ million to one decimal place)
Prior to
action
Situation following action
Budget line
Revenue
[Year
n-1]
[Yea [n+1] [n+2] [n+3 [n+4] [n+5]
r n]
]
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
a) Revenue in absolute terms
b) Change in revenue
0.0
(Please specify each budget line involved, adding the appropriate number of rows
to the table if there is an effect on more than one budget line.)
1
For further information, see separate explanatory note.
DA
17
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445179_0018.png
3.
BUDGET CHARACTERISTICS
Type of expenditure
New
EFTA
contribution
NO
Contributions
form applicant
countries
NO
Heading in
financial
perspective
[4]
Non-comp
4.
Diff
NO
LEGAL BASIS
Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and
its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part,
Treaty of Accession of the ten New Member States to the Community.
5.
5.1.
5.1.1.
DESCRIPTION AND GROUNDS
Need for Community intervention
2
Objectives pursued
Accession of the new Member States to the Agreement on Trade, Development and
Cooperation (TDCA) with the Republic of South Africa by the conclusion of a protocol to this
Agreement.
5.1.2.
Measures taken in connection with
ex ante
evaluation
No specific
ex ante
evaluation has been conducted.
5.1.3.
Measures taken following
ex post
evaluation
No specific
ex post
evaluation has been conducted.
5.2.
5.3.
Action envisaged and budget intervention arrangements
Methods of implementation
Implementation methods will be consistent with the general implementation rules of the
TDCA.
6.
6.1.
FINANCIAL IMPACT
Total financial impact on Part B - (over the entire programming period)
(The method of calculating the total amounts set out in the table below must be explained by
the breakdown in Table 6.2. )
2
For further information, see separate explanatory note.
DA
18
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445179_0019.png
6.1.1.
Financial intervention
No financial interventions foreseen.
Commitments (in € million to three decimal places)
Breakdown
2003
2004
2005
2006
2007
[n+5
and
subs.
Years]
Total
No actions planned :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
6.1.2.
Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure
(commitment appropriations)
[Year
n]
[n+1]
[n+2]
[n+3]
[n+4]
[n+5
and
subs.
years]
Total
1)
Technical
and
administrative assistance
a) Technical
offices
assistance
b) Other technical and
administrative assistance:
- intra muros:
- extra muros:
of which for construction
and
maintenance
of
computerised management
systems
Subtotal 1
2) Support expenditure
a) Studies
b) Meetings of experts
c) Information and
publications
Subtotal 2
TOTAL
DA
19
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445179_0020.png
6.2.
Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire
programming period)
3
The actions and measures to be funded will be defined by the feasibility study.
Commitments (in € million to three decimal places)
Breakdown
Type
of outputs
(projects, files )
1
Action 1
- Measure 1
- Measure 2
Action 2
- Measure 1
- Measure 2
- Measure 3
etc.
TOTAL COST
Number of
outputs
(total for years
1…n)
2
3
Average unit
cost
Total cost
(total for years
1…n)
4=(2X3)
If necessary explain the method of calculation
7.
IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE
No impact on staff or administrative expenditure is anticipated.
7.1.
Impact on human resources
Staff to be assigned to management of the
action using existing and/or additional
resources
Number of
permanent posts
A
Officials
or
temporary staff
B
C
Other human resources
Total
If necessary, a fuller description of the
tasks may be annexed.
Number of
temporary posts
Description of tasks deriving from the
action
Total
Types of post
3
For further information, see separate explanatory note.
DA
20
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445179_0021.png
7.2.
Overall financial impact of human resources
Type of human resources
Amount (€)
Method of calculation
*
Officials
Temporary staff
Other human resources
(specify budget line)
Total
The amounts are total expenditure for twelve months.
7.3.
Other administrative expenditure deriving from the action
Amount €
Method of calculation
Budget line
(number and heading)
Overall allocation (Title A7)
A0701 – Missions
A07030 – Meetings
A07031 – Compulsory committees
1
A07032 – Non-compulsory committees
1
A07040 – Conferences
A0705 – Studies and consultations
Other expenditure (specify)
Information systems (A-5001/A-4300)
Other expenditure - Part A
(specify)
Total
The amounts are total expenditure for twelve months.
1
Specify the type of committee and the group to which it belongs.
Annual total (7.2 + 7.3)
Duration of action
Total cost of action (I x II)
years
I.
II.
III.
(In the estimate of human and administrative resources required for the action, DGs/Services
must take into account the decisions taken by the Commission in its orientation/APS debate
and when adopting the preliminary draft budget (PDB). This means that DGs must show that
human resources can be covered by the indicative pre-allocation made when the PDB was
adopted.
Exceptional cases (i.e. those where the action concerned could not be envisaged when the
PDB was being prepared) will have to be referred to the Commission for a decision on
whether and how (by means of an amendment of the indicative pre-allocation, an ad hoc
redeployment exercise, a supplementary/amending budget or a letter of amendment to the
draft budget) implementation of the proposed action can be accommodated.)
DA
21
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
8.
8.1.
FOLLOW-UP AND EVALUATION
Follow-up arrangements
Follow-up arrangements will be no different from those already planned in the TDCA.
8.2.
Arrangements and schedule for the planned evaluation
Arrangements for evaluation will be no different from those already planned in the TDCA.
9
ANTI-FRAUD MEASURES
Fraud prevention and protection measures will be no different from those already planned in
the TDCA.
DA
22
DA