Skatteudvalget Folketinget Christiansborg 1240  København K            2. december 2004 L124 - Forskelsbehandling ved optagelse på CO2 -afgiftslovens procesliste Skatteministeren har i brev af 18. november 2004 givet Fibertex A/S afslag på vores ansø gning af 11. oktober 2002 om optagelse på proceslisten. Fibertex har da også ved gennemlæsning af lovforslag 124 desværre måttet konstatere, at Skatteministeriet ikke har fundet anledning til at foretage de nødvendige tilpasninger af proceslisten ti l CO2-afgiftsloven, som giver energiintensive virksomheder mulighed for forhøjet ti lbagebetaling af CO2-afgift. Optagelsen på proceslisten er afgørende for vores internationale konkurrenceevne og de rmed bevarelsen af beskæftigelsen for 375 medarbejdere i  Nordjylland. Skatteministeren giver som begrundelse at:   Fibertex A/S hverken opfylder 3% kriteriet eller 1% kriteriet   Skatteministeriet ikke kan lempe kriterierne for optagelse på proceslisten   Der skal være konsistens i behandlingen af proceslistes ager Vi mener, at processerne opfylder betingelserne for optagelse på proceslisten i forhold til: De faktiske anvendte krav til de processer, som er optaget på proceslisten. Skatteministeriets skærpede retningslinier af 22. maj 2002 (dog ikke 1% kriter iet). Fibertex A/S Box 8029 Svendborgvej 2 DK-9220 Aalborg Ø Denmark Tel. + 45 96 35 35 35 Fax + 45 98 15 85 55 Web www.fibertex.com e-mail: fibertex@fibertex.com CVR-nr.:  40098216
Det er vores opfattelse, at der ikke er konsistens i behandlingen af proceslistesager, samt at der stilles skærp ede krav til Fibertex A/S da: 1% kriteriet normalt kun anvendes som et underordnet kriterium til 3% kriteriet. Ikke alle virksomheder på proceslisten opfyldte 1% kriteriet på optagelsestidspunktet. Kravet efter energibeskatningsdirektivet er da også kun 0,5%, hvorfor det ikke er korrekt, når Skatteministeriet anfører, at en konkret lempelse i forhold til nuværende kr  iterier ikke vil kunne godkendes af EU-Kommissionen. Det i dag nok er de færreste processer på proceslisten som opfylder 1% kriteriet. Skatteministeriet har manipuleret med de af Fibertex A/S fremsendte tal for at forhindre, at vi opfylder 3% kriteriet. Det er således vores opfattelse, at Fibertex A/S bør optages på proceslisten i forbindelse med vedtagelse af L124, ikke mindst fordi der er tale om grov forskelsbehandling i forhold til allerede optagne virksomheder. Yderligere har vi været udsat for en meget utilfredsstillende og  langsommelig sagsbehandling, som det fremgår af vedlagte sagsbeskrivelse. Med venlig hilsen Fibertex A/S Knud Wæde Hansen Adm. direktør Bilag
Sagsbeskrivelse Fibertex - Tung proces 11.10.02 Fibertex fremsender ansøgning om overførsel af produktionen fra let til tung proces til skatteministeren. 06.11.02 26 dage Svar fra skatteministeriet med anmodning om flere oplysninger, så ministeriet kan kontrollere, i hvilken grad Fibertex opfylder de 5 kriterier, der læg ges vægt på. 26.11.02 20 dage Fibertex fremsender de ønskede oplysninger til skatteministeriet. 16.12.02 20 dage Mail fra skatteministeriet med nye spørgsmål. 19.12.02 3 dage Mail fra Fibertex til skatteministeriet med svar herpå. 03.03.03 74 dage Brev fra Skatteministeriet, hvori det konkluderes, at man ikke finder grundlag for at foreslå Fibertex medtaget på proceslisten. 07.03.03 4 dage Brev fra Fibertex til skatteministeren, hvori der argumenteres for, at Fibertex' spunbond-produktion optages på proceslisten. 24.04.03 48 dage Telefonisk henvendelse fra Fibertex. Morten Hansen, skatteministeriet oplyser, at Fibertex' seneste henvendelse bliver behandlet snarest. 13.05.03 19 dage Telefonisk henvendelse fra Fibertex til Morten Hansen. Morten Hansen er overrasket over, at Fibertex ikke har modtaget svar fra skatteministeren på brevet af 07.03.04. 23.05.03 10 dage Telefonisk henvendelse fra Fibertex til Morten Hansen. Han lover at rykke skatteministeren for svarbrevet 16.06.03 24 dage Telefonisk henvendelse fra Fibertex til Morten Hansen. Morten Hansen oplyser, at der skal holdes et internt møde i ministeriet med deltagelse af skatteministeren om Fibertex' sag. 19.06.03 3 dage Mail fra skatteministeriet. Skatteministeren har måttet udskyde mødet et par dage. 25.06.03 6 dage Mail fra skatteministeriet. Man har brug for mere tid til behandlingen af Fibertex' proceslisteanmodning. 10.09.03 77 dage Fibertex rykker for nyt i sagen. 19.09.03 9 dage Mail fra skatteministeriet. Sagen ligger til fortsat behandling i systemet. 21.10.03 32 dage Fibertex rykker for nyt i sagen. 10.11.03 20 dage Skatteministeriet oplyser, at der tidligst vil blive fremsat et lovforslag, hvor en proceslisteændring kan komme med, i februar 2004. 15.12.03 35 dage Skatteministeriet svarer på mail fra Fibertex, at der endnu ikke er truffet beslutning om en ændring af proceslisten. Der er tale om en politisk beslutning med en uvis tidshorisont. 09.02.04 56 dage Fibertex opdager, at der er fremsat et lovforslag i teknisk høring,  hvori ingen af Fibertex' processer er medtaget. 24.02.04 15 dage Fibertex fremsender høringssvar, hvori der igen argumenteres for optagelse på proceslisten.
31.03.04 36 dage Svar fra skatteministeriet. Det konkluderes, at man ikke finder tilstrækkeligt  grundlag for optagelse af spunbond-produktionen proceslisten. Det anføres især, at en optagelse af denne proces og processer med samme energiforbrug vil koste statskassen trecifrede millionbeløb. 01.04.04 1 dag Brev fra Fibertex til skatteministeren, hvori Fibertex erklærer sig uenig. 13.04.04 12 dage Mail fra skatteministeriet. Man er ved at udarbejde et svar på ovennævnte brev og vil gerne have de tal, man arbejder med, bekræftet. 14.04.04 1 dag Fibertex sender de ønskede oplysninger. 05.05.04 21 dage Mail fra skatteministeriet, hvori man tilbyder Fibertex et møde. 14.05.04 9 dage Fibertex ved advokat Anders Hjulmand begærer aktindsigt i en række sager vedrørende "Proceslisten". 02.06.04 17 dage Advokat Anders Hjulmand stiller begæringen om aktin dsigt i bero, indtil det aftalte møde den 10.06.04 har været afholdt, dog med undtagelse af sagsakter vedrørende AGRO FERM, hvis elforbrug til produktion af lysin er medtaget i ovennævnte lovforslag som et nyt punkt 37 på proceslisten. 09.06.04 7 dage Sagsakter vedrørende AGRO FERM modtages. 10.06.04 1 dag Der afholdes møde hos Fibertex. Skatteministeriet deltager med 4 personer. Skatteministeriet vil foretage en ny vurdering af Fibertex' produktion, hvortil man ønsker diverse interne regnskabsoplysninge r tilsendt. Advokat Anders Hjulmand meddeler på mødet, at ovennævnte begæring om aktindsigt i lyset af skatteministeriets imødekommenhed vil være stillet i bero indtil videre. 24.06.04 14 dage Fibertex fremsender de ønskede oplysninger. 12.08.04 49 dage Telefonisk henvendelse fra Søren Olsen, skatteministeriet. Skatteministeriet har brug for en nærmere specifikation af nogle af de fremsendte oplysninger. 16.08.04 4 dage Den ønskede specifikation fremsendes til skatteministeriet. 17.09.04 32 dage Fibertex rykker skatteministeriet for "Nyt i sagen". 01.10.04 14 dage Svar fra skatteministeriet. Der arbejdes videre med sagen. 25.10.04 24 dage Advokat Anders Hjulmand begærer igen aktindsigt. 04.11.04 10 dage Skatteministeriet meddeler, at det ikke er muligt at tage stilling til anmodningen om aktindsigt grundet sagernes karakter. 17.11.04 13 dage Skatteministeriet meddeler, at anmodningen om aktindsigt forventes besvaret i løbet af 14 dage. 18.11.04 1 dag Advokat Anders Hjulmand beder om en orientering om aktindsigtssagens stade. 18.11.04 0 dage Skatteministeriet giver efter en ny vurdering af Fibertex' produktion afslag på ansøgningen om optagelse på proceslisten. 24.11.04 6 dage Skatteministeriet svarer, at anmodningen om aktindsigt forventes besvaret inden udgangen af uge 49. 02.12.04/NHJ