Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 0. december 2004 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ophævelse af lov om Dansk Olie og Naturgas A/S m.v. og anlægslov for naturgasforsyning og ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat [af finansministeren (Thor Pedersen)] 1. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 11. november 2004 og var til 1. behandling den 26. november 2004. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Det Energipolitiske Udvalg. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og finansministeren sendte den 7. oktober 2004 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 8. Den 19. november 2004 sendte finansministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget. Samråd Udvalget har stillet 1 spørgsmål til finansministeren til mundtlig besvarelse. Ministeren har besvaret spørgsmålet i et samråd med udvalget den 8. december 2004. Ministeren har efterfølgende sendt udvalget det talepapir, der lå til grund for ministerens besvarelse af spørgsmålet. Spørgsmål Udvalget har stillet 12 spørgsmål til finansministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 2. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (<>) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret. Kristendemokraterne, Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.   Kim Andersen (V)   Ulrik Kragh (V)   Lars Christian Lilleholt (V)   Helga Moos (V)   Inger Støjberg (V)   Aase D. Madsen (DF) fmd.  Uno Larsson (DF)   Else Theill Sørensen (KF)   Christian Wedell-Neergaard (KF)   Arne Toft (S)   Erik Mortensen (S)   Jan Trøjborg (S)   Svend Auken (S)   Torben Hansen (S)   Anne Grete Holmsgaard (SF)  nfmd.  Martin Lidegaard (RV)   Keld Albrechtsen (EL) Kristendemokraterne, Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget. Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 54    * Kristendemokraterne (KD) 4 Socialdemokratiet (S) 52 Enhedslisten (EL) 4 Dansk Folkeparti (DF) 22 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 16 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 12 Siumut (SIU) 1 Det Radikale Venstre (RV)   9 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 3 *   Heraf 1 medlem valgt på Færøerne Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 99 Bilagsnr. Titel 1 Høringssvar og høringsnotat, fra finansministeren 2 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 99 Spm.nr. Titel 1 Spm. om, hvordan den lovfæstede statslige deltagelse på minimum 20 pct. i alle koncessioner på indvinding af olie og gas varetages, når der sælges aktier i DONG, til finansministeren, og ministerens svar herpå
1 2 Spm., om man vil trække de værdier, der knytter sig til 20 pct. af koncessionerne, ud af DONG i et særligt selskab, til finansministeren, og ministerens svar herpå 3 Spm. om udenlandske erfaringer med at varetage statslige energiinteresser gennem passive selskaber, til finansministeren, og ministerens svar herpå 4 Spm. om, hvordan en statslig majoritet i et fremtidigt DONG er forenelig med en fusion med ELSAM, til finansministeren, og ministerens svar herpå 5 Spm., om ministeren støtter en model, som Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre er blevet citeret for i Børsen den 20/10-04, til finansministeren, og ministerens svar herpå 6 Spm., om omkostninger ved tilbagekøb af ledninger og lagre vil blive pålagt Energinet Danmark, til finansministeren, og ministerens svar herpå 7 Spm. om den samlede værdi af de infrastrukturanlæg, som skal tilbagekøbes fra DONG, til finansministeren, og ministerens svar herpå 8 Spm. om, hvilke muligheder der er for at anvende DONG og DONG’s aktier til at stabilisere det danske energimarked, til finansministeren, og ministerens svar herpå 9 Spm. om afklaring af problemer, som fremhæves i Rothshild-rapporten, til finansministeren, og ministerens svar herpå 10 Spm. om, hvordan Energitilsynets og konkurrencemyndighedernes indseende med det privatiserede DONG skal skærpes, til finansministeren, og ministerens svar herpå 11 Spm. om, hvordan Det Energipolitiske Udvalg aktivt vil blive inddraget i børsnoteringens eksakte udformning m.v., til finansministeren, og ministerens svar herpå 12 Spm. om kommentar til artikel i Berlingske Tidende den 30/11-04: »DONGs børs-entré udskydes til 2006«, til finansministeren, og ministerens svar herpå Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 99 Samråds-spm. nr. Titel A Samrådsspm. om, hvad ministeren kan oplyse om forhandlingerne mellem DONG A/S og ELSAM om en eventuel fusion, til finansministeren