Skatteministeriet J. nr. 99/04-502 - 00350 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - forslag til skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 6, 7, 8 og 9 af 1. d   e- cember 2004. (L 130 spørgsmål nr. 6, 7, 8 og   9) Kristian Jensen /  Jens Mørkegaard
Spørgsmål 6: "Vil ministeren redegøre for, hvilke ændringer i planlægningen af ligningsarbe j- det, der påtænkes bliver konsekvensen af afskaffelsen af Ligningsrådets uda r- bejdelse af ligningsplanerne?" Svar: Bortset fra, at ligningsplanen ikke skal godkendes af Skatterådet, sker der ikke reelle ændringer. Som reglerne er i dag, er det Told- og Skattestyrelsen som – blandt andet på baggrund af en dialog med de kommunale ligningsmyndigheder – udarbejder udkast til personligningsplan, som forelægges Ligningsrådet. Den øvrige kontrolplanlægning indenfor ToldSkats ressort forelægges ikke Li g- ningsrådet. Der er først og fremmest tale om kontrolplanen, som vedrører moms og ø vrige afgifter, samt selskabsligningsplanen og ejendomsvurderingsplanen, hvor opgaven i de senere år er overgået til staten. I øvrigt suppleres den centrale kontrolplanlægning, som langt fra er udtømme n- de, med lokale kontrolplaner – herunder også lokale ligningsplaner, som uda    r- bejdes af kommunerne. Som lovforslaget er formuleret, er det told- og skatteforvaltningen, som udøver forvaltningen af lovgivning om skatter (og herunder står for udarbejdelsen af kontrolplaner – blandt andet ligningsplanen), medens Skatterådet bistår told - og skatteforvaltningen ved denne forvaltning. Når kompetencen til at godkende planer og anvisninger for ligningen er flyttet fra Skatterådet til told - og skatteforvaltningen, er grunden den, at det bør være den myndighed, som har ansvaret for de ressourcer, der trækkes på, s   om også har det endelige ansvar for godkendelsen af disse planer og anvisninger. Kontrolplanlægningen vil fremover, som det også er tilfældet i dag såvel i    n- denfor som udenfor skatteområdet  – finde sted på ba    ggrund af en dialog med de lokale enheder (skattecentrene). Der vil også fremover være behov for at suppl   e- re den centrale kontrolplanlægning med lokale kontrolplaner   – herunder li   g- ningsplaner.
Spørgsmål 7: "Vil ministeren redegøre for, hvilke konsekvenser afskaffelsen af Ligningsrådets udarbejdelse af ligningsplanerne vil få for offentlighedens mulighed for at følge prioriteringen af ligningsindsatsen?" Svar: Jeg er en stor tilhænger af offentlighed i forvaltningen, og jeg forventer de  rfor, at der vil være større åbenhed omkring hele kontrolplanlægnin gen end i dag. Dette gælder ikke alene personligningsplanen. Som det er i dag, er det kun personligningsplanen og selskabsligningsplanen som bliver offentliggjort på ToldSkats hjemmeside. Personligningsplanen bliver tillige udsendt som cirkulære, idet den   er en retsforskrift, som binder de kom- munale ligningsmyndigheder i deres arbejdstilrettelæggelse. Skatteministeriets kontrolstrategi bygger blandt andet på synlighed og præventiv effekt samt på offentlighedens medvirken til at henlede opmærksomheden på områder, hvor der kan være b   ehov for en indsats. Det er derfor vigtigt, at den samlede kontrolplanlægning   – og ikke blot perso   n- ligningsplanen – kommer til offentlighedens kundskab. For ikke at forspilde formålet, vil der selvsagt være enkelte helt specifik   ke oplysninger, som ikke kan offentliggøres. Dette gælder dog også i dag. Endvidere bør offentliggørelsen af kontrolplanlægningen følges op med offen t- liggørelse af beretning om resultatet af årets indsats.
Spørgsmål 8: "Vil ministeren redegøre for, hvorle des processen med udarbejdelsen af lig- ningsplanerne påtænkes tilrettelagt, herunder særligt offentlighedens mulighed for at øve indflydelse herpå?" Svar: Som det er i dag, er offentligheden ikke involveret i kontrolplanlægningen   - her- under i udarbejdelsen af ligningsplanen. Offentligheden har dog en indirekte indflydelse på planlægningen, idet der kommer mange signaler om, hvad der kunne være interessant at kigge på. Dette forhold vil naturligvis ikke blive ændret. Jeg henviser i øvrigt til mit svar på s  pørgsmål 7.
Spørgsmål 9: "Er det fortsat hensigten, at ligningsplanerne skal udgives?" Svar: Jeg henviser herom til mit svar på spørgsmål 7.