Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg 9. maj 2005 I forbindelse med behandlingen af (L 106) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, lov om insti- tutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, lov om grund- læggende social- og sundhedsuddannelser, lov om almen voksenuddan- nelse og om voksenuddannelsescentre og forskellige andre love (Ud- møntning af kommunalreformen for så vidt angår det almene gymnasi- um, hf, social- og sundhedsuddannelser og andre ungdomsuddannelser samt voksenuddannelsescentre (VUC)) har Folketingets Uddannelsesud- valg i brev af 20. april 2005 stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål 47: ”Hvordan vil regeringen sikre, at regionerne har tilstrækkelige ressourcer, dvs. økonomi, viden og personale til at benytte udviklingstilskuddene til at understøtte den regionale udvikling?” Svar: De kommende regionsråd får ansvaret for udarbejdelse af udviklingspla- ner, der skal indeholde en samlet overordnet vision for regionens udvik- ling på områderne natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, ud- dannelse og kultur samt udviklingen i regionens udkantsområder og landdistrikter. Regionerne får via udviklingstilskuddene mulighed for at koordinere tiltag på disse områder og sekretariatsbetjener de nye regiona- le vækstfora. Der er for 2007 forudsat i forslag til lov om regionernes finansiering (L 71), at regionerne har indtægter på udviklingsområdet på 2,1 mia. kr. (2003-priser). Heraf udgør statens bloktilskud 1,6 mia. kr. og udviklings- bidrag fra kommunerne 0,5 mia. kr. Der er ikke centrale bindinger på, hvordan regionsrådene prioriterer udviklingsmidlerne til de forskellige opgaveområder inden for udviklingsplanen. Ved nedlæggelsen af amterne og omflytningen af offentlige opgaver pr. 1. januar 2007 vil personalet følge deres opgaver (jf. forslag til lov om
2 visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalrefor- men (L 65)). Således vil regionerne efter reglerne i virksomhedsoverdra- gelsesloven få overført de relevante medarbejdere samt dermed viden og kompetencer, der er nødvendige til regionernes fremtidige opgavevareta- gelse.   Dette svar fremsendes i 5 eksemplarer. Med venlig hilsen Bertel Haarder