Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg 9. maj 2005 I forbindelse med behandlingen af (L 106) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, lov om insti- tutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, lov om grund- læggende social- og sundhedsuddannelser, lov om almen voksenuddan- nelse og om voksenuddannelsescentre og forskellige andre love (Ud- møntning af kommunalreformen for så vidt angår det almene gymnasi- um, hf, social- og sundhedsuddannelser og andre ungdomsuddannelser samt voksenuddannelsescentre (VUC)) har Folketingets Uddannelsesud- valg i brev af 20. april 2005 stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål 58: ”Hvorfor er lønmodtagersiden ikke repræsenteret i de midlertidige besty- relser på social- og sundhedsskolerne?” Svar: I lovforslagets § 11, stk. 4, foreslås det, at de midlertidige bestyrelser i 2006 skal varetage enkelte af de nuværende fællesbestyrelsers opgaver, jf. den gældende lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, § 19. Fællesbestyrelserne opretholdes i øvrigt uændrede i 2006 og består blandt andet af repræsentanter for de færdiguddannedes organisationer, jf. lo- vens § 18, stk. 2, og der er således sikret lønmodtagerorganisationerne indflydelse på social- og sundhedsskolernes drift i 2006. Som nævnt i svarene på spørgsmål 45 og 57 er medarbejderne repræsen- teret i den midlertidige bestyrelse. Jeg henviser i øvrigt til mit svar på spørgsmål 60. Dette svar fremsendes i 5 eksemplarer. Med venlig hilsen Bertel Haarder