Europaudvalget 2004-05 (2. samling)
S 1060
Offentligt
Folketingets Lovsekretariat
København, d en 11. m aj 2005
Sagsnr. 789/ 115222
Hermed fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. S 1060 (2. samling), der er stillet af Per Clau-
sen (EL) den 28. april 2005 i henhold til forretningsordenens § 20:
Spørgsmål S 1060:
”Vil ministeren i forlængelse af sit svar på spørgsmål nr. S 859 sikre, at der også fremover af-
sættes de fornødne midler til udvikling og forsøg med selektive redskaber?”
Svar:
Det i svar på spørgsmål nr. S 859 omtalte udviklingsprogram for bæredygtigt fiskeri og selek-
tive fangstmetoder løber over perioden 2004-2006. Der er ca. 10 mio. kr. til rådighed om året.
Programmet er en del af det danske FIUF-program, hvor det overordnede formål er at fremme
bæredygtighed, kvalitet og produktivitet inden for fiskerisektoren.
FIUF - Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet - er EU’s strukturfond for fiskeri-
et i perioden 2000-2006. EU-Kommissionen har fremsat forslag om, at FIUF i perioden 2007-
2013 skal erstattes af et nyt finansieringsinstrument - den Europæiske Fiskerifond. Jeg kan
oplyse, at det er en dansk prioritet at sikre EU´s støtte til den fortsatte udvikling af selektivt fi-
skeri.
Hans Chr. Schmidt
/Kenn Skau Fogtmann