Retsudvalget 2004-05 (2. samling)
KOM (2005) 0065 Bilag 3
Offentligt
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EUK
3. oktober 2005
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Justitsministeriets
oversigt over høringssvar vedrørende Europa-Kommissionens grønbog om
arv og testamente, KOM(2005) 65 endelig.
Materialet er ligeledes sendt til folketingets Retsudvalg.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2
Kære udenrigsminister.
Jeg vedlægger høringssvarene og en høringsoversigt om Kommissionens grønbog
om arv og testamente (Kom(2005) 65 endelig udgave), idet jeg skal anmode om, at
materialet oversendes til Folketingets Europaudvalg til orientering.
Materialet er tillige sendt til Folketingets Retsudvalg til orientering.
Med venlig hilsen
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3
OVERSIGT
over
høringssvar vedrørende Europa-Kommissionens grønbog om arv og
testamente
(Kom(2005) 65 endelig udgave)
1. Baggrund
Kommissionen har fremlagt en grønbog om arv og testamente (KOM(2005) 65
endelig udgave). Justitsministeriet sendte den 7. juli 2005 et grundnotat om grønbo-
gen til Folketingets Retsudvalg og Europaudvalg.
2. Høring
Grønbogen har været sendt i høring hos:
Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret, Københavns Byret samt retterne i
Århus, Odense, Aalborg og Roskilde, Den Danske Dommerforening, Dommer-
fuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Advokatrådet, Foreningen af Advokater
og Advokatfuldmægtige, Foreningen af Familieretsadvokater, Foreningen af autori-
serede bobestyrere, Finansrådet, Forbrugerrådet, Forsikring & Pension, Foreningen
af offentlige chefer i statsamterne og Københavns Overpræsidium, Foreningen af
Statsamtmænd, Statsamtet Bornholm, Statsamtet Frederiksborg, Statsamtet Fyn,
Københavns Overpræsidium, Statsamtet København, Statsamtet Nordjylland,
Statsamtet Ringkjøbing, Statsamtet Roskilde, Statsamtet Ribe, Statsamtet Storstrøm,
Statsamtet Sønderjylland, Statsamtet Vejle, Statsamtet Vestsjælland, Statsamtet Vi-
borg, Statsamtet Århus, Adoption & Samfund og Dansk Landbrug.
Følgende myndigheder og organisationer mv. har ikke afgivet høringssvar:
Dommerfuldmægtigforeningen, Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige,
Foreningen af offentlige chefer i statsamterne og Dansk Landbrug.
Følgende myndigheder og organisationer mv. har meddelt, at de ikke har bemærkninger til grønbo-
gen:
Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret, Københavns Byret samt retterne i
Århus, Odense, Aalborg og Roskilde, Domstolsstyrelsen, Foreningen af Statsamt-
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
206770_0004.png
4
mænd, Statsamtet Bornholm, Statsamtet Frederiksborg, Statsamtet Fyn, Statsamtet
København, Statsamtet Nordjylland, Statsamtet Ringkjøbing, Statsamtet Roskilde,
Statsamtet Ribe, Statsamtet Storstrøm, Statsamtet Sønderjylland, Statsamtet Vejle,
Statsamtet Vestsjælland, Statsamtet Viborg, Statsamtet Århus, Københavns Over-
præsidium, Forsikring & Pension og Finansrådet.
3. Generelle bemærkninger
Advokatrådet
er positiv over for fælles europæiske regler om lovvalg, kompetence,
anerkendelse og fuldbyrdelse i relation til arv og testamente. De væsentligste hensyn
i denne relation må tages til arvelader, således at regelsættet i videst muligt omfang
tilgodeser arvelader på bekostning af arvinger med hensyn til, hvilket regelsæt der
skal anvendes ved testamentsoprettelse og ved arveladerens død.
Foreningen af Familieretsadvokater
anfører, at der er et voksende behov for at
være opmærksom på løsningen af problemer i dødsboer, der involverer internatio-
nale forhold, og at foreningens medlemmer som led i deres daglige rådgivning ofte-
re end tidligere oplever tvister med internationalt tilsnit. Foreningen har endvidere
anført, at de arve- og skifteretlige regler er komplicerede og meget forskellige fra
land til land, og at der er et væsentligt behov for at beskytte svage parter.
Adoption & Samfund
giver udtryk for, at fælles europæiske regler skal anerkende
den status en adoption i Danmark medfører, og at der kan være til grund til at
overveje fælleseuropæiske/internationale regler om genindtræden i den oprindelige
arvefølge ved ophævelse af en adoption.
Forbrugerrådet
har i sit høringssvar betonet nødvendigheden af en afklaring af
behovet for en regulering på området.
4. Bemærkninger til og svar på grønbogens spørgsmål
Høringssvarene indeholder mere overordnede bemærkninger til de emner, der er
behandlet i grønbogen, mens der ikke er blevet fremsat særskilte bemærkninger til
de spørgsmål, der er stillet under de enkelte emner.
For så vidt angår grønbogens afsnit 2 om lovvalgsregler (spørgsmål 1-13), anfører
Advokatrådet,
at udgangspunktet for lovvalget bør være afdødes domicil ved
dødsfaldet. Arvelader bør endvidere gives mulighed for ved testamente at bestem-
me, at en anden stats lovgivning skal finde anvendelse. En sådan mulighed for arve-
laderen bør imidlertid være begrænset dels til anvendelse af medlemsstaternes lov-
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
206770_0005.png
5
givning og dels til medlemsstater, som arvelader har tilknytning til enten ved, at
medlemsstaten er arveladers tidligere domicilstat eller ved, at arvelader har de væ-
sentligste aktiver i den pågældende medlemsstat.
Foreningen af Familieretsadvokater
giver i deres høringssvar udtryk for tilsva-
rende betragtninger for så vidt angår spørgsmålet om arveladerens adgang til ved
testamente at bestemme, at en anden stats lovgivning skal finde anvendelse. Som et
tilknytningsmoment ved lovvalget nævner foreningen endvidere statsborgerskab.
Foreningen af autoriserede bobestyrere
anfører, at lovvalgsreglerne om arvefor-
delingen hænger tæt sammen med reguleringen af ægtefællers formueforhold og de
heraf afledede retsvirkninger med hensyn til testationskompetence og ægtefællebe-
skyttelsesregler mv. På denne baggrund finder foreningen, at det vil være ønskeligt -
hvis det er muligt inden for de givne rammer - at foretage en kobling mellem de to
regelsæt, så der skabes større klarhed ikke mindst som led i en forudgående profes-
sionel rådgivning om tilrettelæggelse af et generationsskifte, der rummer internatio-
nal-privatretlige elementer. Foreningen er sympatisk indstillet over for, at borgerne i
medlemsstaterne inden for visse rammer skal have mulighed for selv at foretage et
lovvalg. Det er imidlertid en forudsætning, at lovvalgsreglerne får en udformning,
der også efter danske forhold må anses for rimelige.
I relation til grønbogens afsnit 3 om kompetenceregler (spørgsmål 14-24), anfører
Advokatrådet,
at det af hensyn til forudsigelighed og gennemskuelighed for den
enkelte, bør være én enkelt ret, der er kompetent. Som udgangspunkt bør det være
den ret, hvor arvelader senest havde domicil. Advokatrådet anfører endvidere, at
der kan gives mulighed for, at en arvelader ved testamente kan tillægge en anden
medlemsstat kompetence i den situation, hvor arveladers væsentligste aktiver befin-
der sig i den pågældende medlemsstat, eller hvor arvelader tidligere har haft domicil
i denne stat.
Foreningen af autoriserede bobestyrere
er sympatisk indstillet over for, at bor-
gerne i medlemsstaterne inden for visse rammer skal have mulighed for selv at træf-
fe beslutning om skiftekompetencen. Det er imidlertid en forudsætning, at kompe-
tencereglerne får en udformning, der også efter danske forhold må anses for rimeli-
ge.
For så vidt angår grønbogens afsnit 4 om anerkendelse og fuldbyrdelse (spørgsmål
25-32) giver
Advokatrådet
udtryk for, at regelsættet bør indeholde bestemmelser
om anerkendelse af domme, kendelser, udpegelse af eksekutorer, testamenter og
dokumenter udstedt af andre medlemsstater, f.eks. arvebevis. Ved anerkendelse af
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
206770_0006.png
6
testamenter er det efter Advokatrådets opfattelse afgørende, at der til brug for an-
erkendelse i andre stater skabes et regelsæt, der sikrer en efterprøvelse af testamen-
tets gyldighed i den medlemsstat, hvor testamentet er oprettet.
Foreningen af Familieretsadvokater
anfører i sit høringssvar, at arveladeren ofte
har et ønske om, at en bestemt eksekutor skal behandle eller deltage i behandlingen
af boet. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der skabes mulighed for, at arveladeren
ved testamente kan bestemme, at en bestemt eksekutor skal medvirke ved bobe-
handlingen, selvom boet skiftes i et andet land, end det, hvor eksekutoren virker.
Det er efter
Advokatrådets
opfattelse afgørende, at et Europæisk Arvebevis som
omhandlet i grønbogens afsnit 5 om bevis for arvingers status (spørgsmål 33-35),
først bør kunne udstedes efter, at den kompetente myndighed har foretaget en prø-
velse af arveforholdene. Arveforholdene bør fremgå af arvebeviset, og det skal
fremgå, om arvingen er enearving eller medarving. Arvebeviset skal herefter udgøre
arvingernes legitimation i relation til udlevering af aktivet, registrering af ejerret-
tigheder over aktivet eller salg af aktivet.
Adoption & Samfund
har anført, at det kan overvejes, om et europæisk arvebevis
kan anvendes til at sikre adoptivbarnet arveretligt over for adoptivforældrene i peri-
oden, fra forældrene modtager barnet, og indtil adoptionsbevillingen udstedes.
Herved vil barnets arveret kunne sikres, selvom en af adoptivforældrene afgår ved
døden i denne periode.
I relation til Grønbogens afsnit 6 om registrering af testamenter (spørgsmål 36 og
37) anfører
Advokatrådet,
at den myndighed, der behandler afdødes bo, må have
mulighed for at indhente oplysninger fra et centralt register eller et andet lands regi-
ster med henblik på at få oplyst, om arveladeren har oprettet testamente.
Foreningen af Familieretsadvokater
giver i deres høringssvar udtryk for støtte til
registrering af testamenter i medlemsstaterne. Foreningen peger på, at der kan op-
rettes et centralt register, men at det muligvis vil være tilstrækkeligt med en central
indgang til at spørge i de enkelte landes registre.
Foreningen af autoriserede bobestyrere
hilser det velkomment, hvis harmonise-
ringsarbejdet munder ud i en forenkling af registrerings- og tegningspraksis i de
respektive lande, for så vidt angår oprettelse af testamenter, notering af bobestyrer-
behandling, tinglysning mv.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
7