Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2004-05 (2. samling)
KOM (2005) 0123 Bilag 1
Offentligt
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EUK
24. august 2005
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Integrations-
ministeriets grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Rådet
og Europa-Parlamentet om et forslag til beslutning om et rammeprogram om
solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme for perioden 2007-2013,
KOM(2005) 123 endelig.
Materialet er ligeledes sendt til Folketingets Udlændinge- og Integrationsud-
valg.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Dato:
Kontor:
J.nr.:
Sagsbeh.:
Fil-navn:
Internationalt ko
2004/4050
H
0908-oversend grun
INM 224
Vedlagt fremsendes grundnotat vedrørende Meddelelse fra Kommissionen til Rådet
og Europa-Parlamentet om et forslag til beslutning om et rammeprogram om soli-
daritet og forvaltning af migrationsstrømme for perioden 2007- 2013,
KOM(2005)123 endelig.
Grundnotatet er ligeledes sendt til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg.
Med venlig hilsen
Rikke Hvilshøj
/ Henrik Ankerstje
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3
NOT
Dato:
Kontor:
J.nr.:
18. august 20
Internationalt kon
2005/4050-4
INM 224
Grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-
Parlamentet om et forslag til beslutning om et rammeprogram om solidaritet og
forvaltning af migrationsstrømme for perioden 2007- 2013, KOM(2005)123 endelig
Resumé
Kommissionens meddelelse om et rammeprogram om solidaritet og forvaltning af migrationsstrøm-
me for perioden 2007- 2013 indeholder i lyset af Haag-programmet forslag til beslutninger om
etablering af fire fonde: Den Europæiske Flygtningefond, Fonden for De Ydre Grænser, Den
Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere og Den Europæiske Tilbagesendelses-
fond. Den samlede beløbsramme udgør 5 866 mio. euro.
Danmark deltager grundet forbeholdet vedrørende retlige og indre anliggender ikke i vedtagelsen af
forslagene, jf. Protokollen om Danmarks Stilling. Forslaget om oprettelse af Fonden for De Ydre
Grænser er dog en udbygning af Schengen-reglerne, hvorefter det følger af Protokollen om Dan-
marks Stilling, at Danmark kan tilslutte sig fonden på mellemstatsligt grundlag. Forslagene til
oprettelse af de fire fonde skønnes at være i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Beslutnings-
forslagene har grundet forbeholdet vedrørende retlige og indre anliggender ikke lovgivningsmæssige
eller statsfinansielle konsekvenser og antages heller ikke at ville have samfundsøkonomiske konse-
kvenser.
Regeringen støtter et stærkere og mere effektivt samarbejde om retlige og indre anliggender. Regerin-
gen støtter, at EU’s indsats vedrørende asyl, udsendelse, grænsekontrol og integration sker i over-
ensstemmelse med Haag-programmet og i den forbindelse, at området gives en høj prioritet med
henblik på at skabe en sammenhæng mellem de politiske mål og de disponible midler. Indledende
drøftelser har vist en overvejende positiv holdning til forslagene hos de øvrige lande.
1. Baggrund
På grundlag af resultaterne af Tammerfors-programmet vedtog Det Europæiske
Råd (DER) den 5. november 2004 et nyt flerårligt arbejdsprogram på området for
retlige og indre anliggender, der fastlægger prioriteterne for de kommende fem år
(Haag-programmet). Der lægges i Haag-programmet vægt på, at samarbejdet om
asyl, migration og grænsekontrol skal bygge på solidaritet og fordeling af byrder,
herunder af finansiel karakter.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
4
I forlængelse af to tidligere meddelelser fra EU-Kommissionen af henholdsvis 10.
februar og 14. juli 2004 om politiske udfordringer og budgetmæssige midler i en
udvidet union 2007-2013, har Kommissionen den 6. april 2005 vedtaget en medde-
lelse til Rådet og Europa-Parlamentet med forslag om etablering af et finansielt
rammeprogram for solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme for perioden
2007-2013.
Meddelelsen indeholder i lyset af Haag-programmet Kommissionens forslag til be-
slutninger om oprettelse af fire fonde, der tilsammen udgør det generelle program
om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme. Det drejer sig om forslag til
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om oprettelse af Den Europæiske
Flygtningefond for perioden 2008 – 2013 (Den Europæiske Flygtningefond), for-
slag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om oprettelse af Fonden for De
Ydre Grænser for perioden 2007 – 2013 (Fonden for De Ydre Grænser), forslag til
Rådets beslutning om oprettelse af Den Europæiske Fond for Integration af Tred-
jelandsstatsborgere for perioden 2007 – 2013 (Den Europæiske Fond for Integrati-
on af Tredjelandsstatsborgere) og forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslut-
ning om oprettelse af Den Europæiske Tilbagesendelsesfond for perioden 2008 –
2013 (Den Europæiske Tilbagesendelsesfond).
Kommissionens forslag til oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond (2008 –
2013) er fremsat med hjemmel i EF-traktatens afsnit IV, artikel 63, stk. 2, litra b
(vedrørende fremme af en ligelig fordeling mellem medlemsstaterne af indsatsen
med hensyn til modtagelse af flygtninge og fordrevne og følgerne heraf).
Kommissionens forslag til oprettelse af Fonden for De Ydre Grænser (2007 –
2013) er fremsat med hjemmel i EF-traktatens afsnit IV, artikel 62, stk. 2 (vedrø-
rende passage af de indre og ydre grænser og visumregler).
Kommissionens forslag til oprettelse af Den Europæiske Fond for Integration af
Tredjelandsstatsborgere (2007 – 2013) er fremsat med hjemmel i EF-traktatens
afsnit IV, artikel 63, stk. 3, litra a (vedrørende betingelser for indrejse og ophold af
tredjelandsstatsborgere).
Kommissionens forslag til oprettelse af Den Europæiske Tilbagesendelsesfond
(2008 – 2013) er fremsat med hjemmel i EF-traktatens afsnit IV, artikel 63, stk. 3,
litra b (vedrørende ulovlig indvandring og ulovligt ophold, herunder repatriering af
personer med ulovligt ophold).
Ifølge artikel 1 i Protokollen om Danmarks Stilling deltager Danmark ikke i Rådets
vedtagelse af foranstaltninger, der foreslås i henhold til afsnit IV i EF-traktaten, og
ifølge protokollens artikel 2 er ingen af de foranstaltninger, der er vedtaget i hen-
hold til dette afsnit, bindende for eller finder anvendelse i Danmark.
I det omfang Rådet har truffet afgørelse om et forslag om eller initiativ til udbyg-
ning af Schengen-reglerne efter bestemmelserne i afsnit IV i EF-traktaten, træffer
Danmark i henhold til artikel 5 i Protokollen om Danmarks Stilling inden seks må-
neder afgørelse om, hvorvidt Danmark vil gennemføre denne afgørelse i sin natio-
nale lovgivning. Hvis Danmark beslutter sig herfor, vil afgørelsen skabe en folkeret-
lig forpligtelse mellem Danmark og de øvrige medlemsstater.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
5
Det fremgår af grænsefondsforslagets præambel, at der er tale om et forslag til ud-
bygning af Schengen-reglerne.
Kommissionens forslag til de tre fonde vedrørende flygtninge, grænser og tilbages-
endelse skal vedtages med kvalificeret flertal i overensstemmelse med proceduren
for fælles beslutningstagen med Europa-Parlamentet, jf. EF-traktatens artikel 251.
Forslaget vedrørende integrationsfonden skal vedtages med enstemmighed i Rådet
efter høring af Europa-Parlamentet, jf. artikel 250.
Det samlet beløb, som er afsat til rammeprogrammet om solidaritet og forvaltning
af migrationsstrømme, er på 5 866 mio. euro for perioden 2007-2013 (i løbende
priser). Indenfor dette rammebeløb er der afsat 1 184 mio. euro til Den Europæiske
Flygtningefond, 759 mio. euro til Den Europæiske Tilbagesendelsesfond, 1 771
mio. euro til Den Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere og 2
152 mio. euro til Fonden for De Ydre Grænser.
2. Beslutningsforslagenes indhold
Ifølge Kommissionens meddelelse er det hensigten, at de fire fonde skal komple-
mentere EURODAC-systemet, Visuminformationssystemet (VIS), Schengeninfor-
mationssystemet (SIS II) og Grænseagenturet, og finansieringen af disse initiativer
vil ikke blive berørt af forslagene til de fire nye fonde. De allerede eksisterende fi-
nansielle programmer ARGO (administrativt samarbejde vedrørende grænsekon-
trol, visum, asyl og immigration), INTI (samarbejde om integration) og pilotprojek-
ter vedrørende udsendelse samt Flygtningefonden vil imidlertid blive overtaget og
videreudviklet indenfor rammerne af de fire nye fonde.
De fire forslag indeholder en række bestemmelser om blandt andet årlig program-
mering og prioritering, teknisk bistand, finansiel forvaltning, samt overvågnings- og
kontrolordninger, der er fælles for alle forslagene. Det betyder i korte træk, at med-
lemslandene for hver af de fire fonde er forpligtet til på nationalt plan og i et sam-
arbejde mellem de kompetente myndigheder og relevante organer at udarbejde fler-
årige strategiske programmer og årlige arbejdsprogrammer på grundlag af overord-
nede retningsliner fra Kommissionen. Et fælles udvalg for solidaritet og forvaltning
af migrationsstrømme bestående af medlemslandene bistår Kommissionen med at
udarbejde de overordnede retningslinier for fondene. Medlemslandene er endvidere
forpligtet til at indføre forvaltnings- og kontrol systemer, som sikrer godkendelse af
udgifter, intern kontrol, rapportering og overvågning med henblik på revision og
evaluering af fondene.
2.1. Den Europæiske Flygtningefond (2008-2013)
Forslaget indebærer en revision og forlængelse af den nuværende flygtningefond,
som blev vedtaget i 2004 for perioden 2005 – 2010 (og var en forlængelse af den
første flygtningefond, der eksisterede fra 2000 til 2004). Forslaget udvider tidsperi-
oden for fonden til 2013 og tilpasser strukturen til de andre foreslåede fonde for
grænsekontrol og visum, udsendelse og integration. Planlagte projekter for perioden
2005 – 2007 udføres efter de nuværende regler, men for næste periode 2008 – 2013
får fonden nye retningslinier for styring og kontrol svarende til de øvrige fonde.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
6
Endvidere støttes projekter til udsendelse af asylansøgere fra 2008 af udsendelses-
fonden og dækkes dermed ikke længere af flygtningefonden.
Flygtningefondens overordnede formål er fortsat at støtte og fremme medlemssta-
ternes indsats med hensyn til modtagelse af flygtninge og fordrevne og følgerne
heraf. Målgruppen er konventionsflygtninge og subsidiært beskyttede personer med
lovligt ophold, asylansøgere samt personer, der har opnået midlertidig beskyttelse i
medfør af Rådets direktiv 2001/55/EF om minimumsstandarder for midlertidig
beskyttelse i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer. Der kan ydes støt-
te til modtagelsesforhold, asylprocedurer, integration og frivillig repatriering. Støtte
til udsendelse af afviste asylansøgere er fra 2008 omfattet af tilbagesendelsesfonden.
Som hidtil er en del af fondens midler afsat til nødforanstaltninger i tilfælde af, at
direktivet om midlertidig beskyttelse iværksættes.
Kommissionen skal indenfor hver programperiode (2008 – 2010 og 2011 – 2013)
fastsætte en række strategiske retningsliner, og medlemslandene skal herefter i sam-
arbejde med Kommissionen fastlægge årlige implementeringsprogrammer og priori-
teter. Støtte fra fonden kræver fortsat som udgangspunkt 50 % medfinansiering fra
det enkelte medlemsland, men kan for særligt prioriterede områder falde til 40 %.
Medlemsstaterne modtager årligt et grundbeløb (300.000 euro til ”gamle” og
500.000 euro til ”nye” medlemslande). Herudover fordeles midlerne efter antallet af
personer, der modtages i medlemsstaterne, hvoraf 30 % beregnes i forhold til antal-
let af personer, der tildeles asyl, og 70 % beregnes i forhold til antallet af personer,
der er asylansøgere eller har midlertidig beskyttelse i landet.
2.2. Fonden for De Ydre Grænser (2007-2013)
Fonden for De Ydre Grænser (’grænsefonden’) har til formål at gennemføre det
fælles integrerede grænseforvaltningssystem for kontrol og overvågning af de ydre
grænser i medlemslandene i overensstemmelse med principperne om solidaritet og
en rimelig byrdefordeling, idet nogle medlemsstater på grund af deres geografiske
beliggenhed må kontrollere og overvåge udsatte og længere sø- og landegrænser i
fællesskabets interesse, mens den eneste ydre grænse i andre medlemsstater er luft-
havnene.
Grænsefonden har – overordnet set – til opgave at yde finansiel støtte til fire ho-
vedområder;
(1) at forbedre effektiviteten af forvaltningen og kontrollen med de ydre grænser
med henblik på at reducere ulovlig passage og forøge sikkerheden i det fælles
rejseområde,
(2) at gøre det lettere og hurtigere for personer med lovlig indrejse at indrejse i EU
i overensstemmelse med Schengen-reglerne samtidigt med, at EU beskyttes
mod ulovlig indrejse,
(3) at opnå en ensartet anvendelse af EU-retten i medlemsstaterne og en overord-
net effektivitet for så vidt angår nationale grænsevagters udførelsen af deres
opgaver i overensstemmelse med EU-retten, og
(4) at forbedre effektiviteten af udstedelse af visa samt gennemførelsen af anden
fremrykket grænsekontrol.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
7
Grænsefonden vil konkret yde støtte til for eksempel medlemsstaternes implemen-
tering af ’bedste praksis’ som defineret af Grænseagenturet og sikring af hurtig im-
plementering – på det operationelle og tekniske plan – af risikoanalyser udarbejdet
af agenturet.
Fonden og Grænseagenturet supplerer hinanden, idet agenturet stiller den nødven-
dige tekniske støtte til rådighed for Kommissionen og medlemsstaterne og mulig-
gør EU's gennemførelse af eksisterende og fremtidige tiltag i forbindelse med kon-
trollen og overvågningen af de ydre grænser. Til forskel fra agenturet støtter fonden
derimod alene medlemsstaternes tiltag på nationalt plan.
Støtte fra fonden kræver som udgangspunkt 50 % medfinansiering fra det enkelte
medlemsland, men kan for særligt prioriterede områder falde til 25 %. Omfanget af
støtten, som medlemsstaterne tildeles, vil være baseret på en fordelingsnøgle bestå-
ende af såvel konstante forhold (40 %) som variable forhold (60 %). De vigtigste
parametre for så vidt angår konstante forhold vil være længden af den enkelte med-
lemsstats ydre grænser og antallet af konsulære repræsentationer, mens de variable
forhold vil tage udgangspunkt i forhold som migrationsstrømme, myndighedernes
faktiske daglige arbejdsbyrde og antallet af tredjelandsstatsborgere, der får afslag på
deres visumansøgning.
2.3. Den Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere (2007-
2013)
Fonden, der er en videreudvikling af det nuværende pilot integrationsprogram (IN-
TI), har som overordnet målsætning at støtte initiativer i medlemslandene, som
sikrer, at tredjelandsstatsborgere integreres i samfundet. Fonden har til formål at
understøtte udvikling af nationale procedurer for indvandring (eksempelvis ”fast-
track” procedurer, kvote-systemer og lign.), udvikling af introduktionsprogrammer
for nyankomne, øge indvandreres politiske, civile og kulturelle deltagelse i samfun-
det, øge medlemslandenes offentlige og private tjenesteudbyderes mulighed for at
udvikle individuelle initiativer, som tager højde for nyankomnes forskellige behov,
øge mangfoldigheden i modtagerlandene og endelig at forbedre medlemslandenes
kapacitet til at udvikle, overvåge og evaluere integrationspolitikker.
Det er hensigten, at integrationsfonden skal komplementere initiativer under Den
Eupæiske Socialfond (ESF) vedrørende beskæftigelse. Uden for integrationsfon-
dens målsætning falder således støtte til beskæftigelsesinitiativer og sprogundervis-
ning, medmindre disse initiativer indgår i et introduktionsprogram, som har til for-
mål at øge udlændinges generelle samfundsforståelse. Integrationsfonden adskiller
sig også fra ESF ved kun at have tredjelandsstatsborgere som målgruppe og ikke at
fokusere generelt på alle potentielt marginaliserede grupper. Personer, som har op-
nået asyl eller anden form for beskyttelse, falder uden for integrationsfondens mål-
gruppe, idet denne gruppe er omfattet af flygtningefonden.
Kommissionen fastsætter en række strategiske retningsliner inden for to program-
perioder (2007-2010 og 2011-2013), og medlemslandene skal herefter i samarbejde
med Kommissionen fastlægge årlige implementeringsprogrammer og prioriteter.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
8
Støtte fra fonden kræver som udgangspunkt 50 % medfinansiering fra medlemslan-
dene, men kan for særligt prioriterede områder falde til 25 %.
Der er i forslaget lagt op til, at fordelingen af midler fra fonden skal foregå efter et
”solidaritetsprincip”. Ud over et fastsat grundbeløb (300.000 euro til ”gamle” og
500.000 euro til ”nye” medlemslande) skal fondens midler fordeles i forhold til an-
tallet af tredjelandsstatsborgere, som allerede opholder sig legalt på medlemslandets
område (40 %) og antallet af nytilkomne over en periode på tre år (60 %).
2.4. Den Europæiske Tilbagesendelsefond (2008-2013)
Fonden har som overordnet målsætning at støtte initiativer i medlemslandene, som
styrker medlemsstaternes indsats for at udsende tredjelandsstatsborgere, der ophol-
der sig ulovligt på medlemsstaternes territorium. Fonden skal således medvirke til at
etablere eller forbedre en integreret udsendelsesstyring på nationalt niveau, styrke
samarbejdet mellem medlemsstaterne og fremme en effektiv og ensartet anvendelse
af fælles standarder for udsendelse.
I forslaget nævnes en bred vifte af konkrete tiltag, der vil kunne opnå støtte, herun-
der følgende:
forbedring af samarbejdet mellem medlemsstaternes myndigheder og tredje-
landes konsulære myndigheder med henblik på at få udstedt rejsedokumen-
ter
fremme af frivillig udsendelse gennem frivillige udsendelsesprogrammer
forenkling og gennemførsel af tvangsmæssige tilbagesendelser
etablering af fælles udsendelsesplaner til et bestemt land eller region
udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes myndigheder, de kon-
sulære myndigheder og indvandringsmyndighederne i tredjelande
tilrettelæggelse af seminarer for praktikere på området
fælles tiltag vedrørende modtagelse af tilbagevendte personer i hjemlandet
eller tidligere opholds- eller transitland
fælles reintegrationstiltag i hjemlandet
forbedring af relevante myndigheders kapacitet til at foretage kvalificerede
udsendelsesafgørelser, gennemføre udsendelser, foretage hurtige vurderin-
ger af appelsager mm.
afholdelse af seminarer og fælles træning for relevante myndigheders perso-
nale vedrørende juridiske og praktiske aspekter af udsendelsesoperationer
Fonden skal dække udsendelse af såvel indvandrere med ulovligt ophold som afvi-
ste asylansøgere. For at undgå sammenfald med flygtningefonden vil afviste asylan-
søgere imidlertid først fra januar 2008 være omfattet af tilbagesendelsesfonden, idet
denne gruppe indtil da er omfattet af flygtningefonden.
Forslaget indebærer, at Kommissionen fastsætter en række strategiske retningsliner
inden for to programperioder (2007 – 2010 og 2011 – 2013), og at medlemslandene
herefter i samarbejde med Kommissionen fastlægger årlige implementeringspro-
grammer og prioriteter. I perioden 2005-2006 vil Kommissionen iværksætte nogle
forberedende foranstaltninger på udsendelsesområdet, hvortil der er afsat 15 milli-
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
9
oner euro uden for tilbagesendelsesfonden. Da Kommissionen ønsker at inddrage
erfaringerne fra disse forberedende handlinger i det videre arbejde under tilbages-
endelsesfonden, forventes der ikke udbetalt midler fra fonden før 2008. Støtte fra
fonden kræver som udgangspunkt 50 % medfinansiering fra det enkelte medlems-
land, men kan for særligt prioriterede områder falde til 25 %.
Der er i forslaget lagt op til, at tildelingen af midler fra fonden skal foregå efter et
”solidaritetsprincip”. Ud over et fastsat grundbeløb (300.000 euro til ”gamle” og
500.000 euro til ”nye” medlemslande) skal fondens midler uddeles efter en forde-
lingsnøgle, der består at to komponenter. Den ene komponent baseres på antallet af
tredjelandsstatsborgere i en medlemsstat, der som følge af en afgørelse fra de rele-
vante myndigheder er forpligtet til at udrejse (70 %), mens den anden komponent
baseres på en medlemsstats hidtidige udsendelsesindsats (30 %).
3. Det nationale retsgrundlag
Der findes ikke tilsvarende nationalt retsgrundlag.
3.1. Internationale forpligtelser
Forslagene er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtigelser.
4. Nærhedsprincippet
4.1. EU-kommissionens bemærkninger til nærhedsprincippet
Kommissionen har i meddelelsen om et rammeprogram om solidaritet og forvalt-
ning af migrationsstrømme for perioden 2007-2013 anført, at etableringen af et
område med frihed, sikkerhed og retfærdighed indebærer, at der må findes en ba-
lance mellem beskyttelsen af den enkeltes grundlæggende rettigheder og udøvelsen
af det ansvar, som EU har fået tildelt.
Det fremgår af meddelelsen, at de overordnede mål, som er fastsat i Haag-
programmet, omfatter blandt andet videreudvikling af en fælles migrations- og asyl-
politik og indførelsen af et integreret forvaltningssystem for kontrol og overvågning
ved de ydre grænser, som skal ses i sammenhæng med et overordnet princip om
solidaritet og en rimelig ansvarsfordeling mellem medlemslandene, herunder for så
vidt angår de finansielle følger.
Det anføres endvidere, at rammeprogrammets mål er at styrke gennemførelsen af
de fælles politikker på nationalt plan, og at det vil blive gennemført ved delt for-
valtning mellem medlemsstaterne og Kommissionen. Det vil gøre det muligt for
medlemsstaterne at udvælge foranstaltninger i overensstemmelse med en grundig
vurdering af behovene og en strategi, som er tilpasset til den lokale situation, og
som er fastlagt i samarbejde med Kommissionen.
De fire fonde under rammeprogrammet udgør et sammenhængende hele både poli-
tisk og operationelt, idet hver fond afspejler målene for en politik, som i samspil
med de tre andre vil gøre det muligt at udvikle et område med frihed, sikkerhed og
retfærdighed og nå de overordnede mål.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
10
Det fremgår af beslutningsforslaget til grænsefonden, at det er et grundlæggende
princip, at det er medlemsstaterne, der har ansvaret for kontrol og overvågning af
deres grænser. Med henblik på at gennemføre et fælles integreret grænseforvalt-
ningssystem støtter fonden udtrykkeligt de opgaver, som medlemsstaterne også
udfører på vegne af Schengen-medlemsstaterne.
I beslutningsforslaget til integrationsfonden anføres det, at det er et grundlæggende
princip at medlemsstaterne har ansvaret for udvikling og gennemførelse af integra-
tionsstrategier, men medlemsstaternes indsats for at gennemføre de fælles grund-
læggende principper for integration af indvandrere kan støttes af en fond på grund
af disse politikkers indvirkning på de andre medlemsstater.
I beslutningsforslaget til tilbagesendelsesfonden anføres det, at det er et grundlæg-
gende princip at udvikling og gennemførsel af alle aspekter af forvaltningen af tilba-
gesendelse er medlemsstaternes ansvar, men at medlemsstaternes indsats for at
gennemføre principperne for integreret tilbagesendelse i overensstemmelser med de
fælles standarder kan støttes af en fond på grund af disse politikkers indvirkning på
de andre medlemsstater.
For så vidt angår flygtningefonden anføres det i beslutningsforslaget, at en ligelig
fordeling af indsatsen med hensyn til modtagelsen af flygtninge og internt fordrev-
ne ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne og derfor bedre kan
gennemføres på fællesskabsplan.
4.2. Integrationsministeriets bemærkninger til nærhedsprincippet
Integrationsministeriet kan tilslutte sig EU-Kommissionens bemærkninger for så
vidt angår nærhedsprincippet, idet gennemførslen af rammeprogrammet om solida-
ritet og forvaltning af migrationsstrømme for perioden 2007-2013 vil være medvir-
kende til at sikre, i overensstemmelse med det overordnede princip om solidaritet
og en rimelig ansvarsfordeling mellem medlemslandene, at de specifikke mål i
Haag-programmet nås.
Forslaget om oprettelse af en integrationsfond vurderes tillige at opfylde nærheds-
princippet, idet der lægges vægt på, at en fejlslagen integrationspolitik i et medlems-
land kan få betydning for andre landes - og dermed hele EU’s – økonomi. Ved at
yde finansiel støtte til medlemsstaternes indsats for at gennemføre de fælles grund-
læggende principper for integration af indvandrere på fællesskabsniveau, kan det
sikres, at alle medlemslandene vil prioritere integration af indvandrere i fremtiden
og derved undgå marginalisering af visse grupper i samfundet til gavn for alle med-
lemslande.
Det er Integrationsministeriets vurdering, at forslagene ikke går udover, hvad der er
nødvendigt for at nå målene, da det fortsat er medlemsstaterne, der har kompeten-
cen til at udvikle og gennemføre den respektive politik, og idet de fire fonde alene
skal supplere medlemsstaternes indsats og sikre, hvor det er nødvendigt, samarbej-
de og koordinering på fællesskabsplan.
Forslagene til oprettelse af de fire fonde skønnes derfor at være i overensstemmelse
med nærhedsprincippet.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
11
5. Høring
Advokatrådet, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Amnesty International,
Institut for Menneskerettigheder, Rådet for Etniske Minoriteter, har været hørt
over forslagene.
Der er ikke modtaget bemærkninger til beslutningsforslagene.
6. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser
Beslutninger om oprettelse af de fire fonde har hverken lovgivningsmæssige eller
statsfinansielle konsekvenser, da Danmark efter Protokollen om Danmarks Stilling
ikke deltager i vedtagelsen, og beslutningerne ikke er bindende for eller finder an-
vendelse i Danmark.
En tilknytning til fondene på mellemstatsligt grundlag skønnes at ville få lovgiv-
ningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser. Det er ikke muligt på nuværende
tidspunkt at give et klart billede af omfanget og fordelingen af de eventuelle lovgiv-
ningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser forbundet hermed. Det bemærkes i
den forbindelse, at der endnu ikke er opnået enighed om den overordnede finan-
sielle ramme for EU for 2007-2013.
På en række punkter må det tillige forventes, at medlemsstaterne under forhandlin-
gerne vil fremsætte forslag til ændringer.
7. Samfundsøkonomiske og andre konsekvenser
Forslagene vurderes umiddelbart ikke at have samfundsøkonomiske konsekvenser.
8. Regeringens foreløbige generelle holdning
En fælles EU-indsats på området for retlige og indre anliggender har på en række
områder merværdi frem for national indsats. Indvandringspresset på EU som hel-
hed skaber således behov for en samlet indsats blandt andet med henblik på at ska-
be en mere effektiv kontrol af de fælles ydre grænser for at modvirke misbrug af
asylsystemerne samt for at optimere udsendelsesområdet.
Danmark støtter et stærkere og mere effektivt samarbejde om retlige og indre anlig-
gender. Danmark støtter, at EU’s indsats vedrørende asyl, udsendelse, grænsekon-
trol og integration sker i overensstemmelse med Haag-programmet, og i den for-
bindelse, at området tildeles gives en høj prioritet med henblik på at skabe en sam-
menhæng mellem de politiske mål og de disponible midler.
9. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Indledende drøftelser har vist en overvejende positiv holdning til forslagene hos de
øvrige lande.
10. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg
Forslagene til beslutninger om oprettelse af de fire fonde har ikke tidligere været
forelagt for Folketingets Europaudvalg.