Europaudvalget 2005-06
KOM (2005) 0229 Bilag 7
Offentligt
Europaudvalgets formand
European Commission
Information Society and Media Directorate-General
B-1049 Brussels
Att.: Kommissær Viviane Reding
København, den x. december 2005
J.nr. KOM (2005) 229
---- UDKAST ----
Folketingets kommentar til Kommissionens meddelelse ”i2010 – Et europæisk
informationssamfund for vækst og beskæftigelse”
Kære Viviane Reding,
Folketingets Europaudvalg har haft lejlighed til at behandle Kommissionens meddelelse ”i2010 – Et
europæisk informationssamfund for vækst og beskæftigelse” og har i den forbindelse følgende be-
mærkninger til meddelelsen:
Det fremgår af meddelelsen, at meddelelsen udgør den strategiske ramme for forskning og innovati-
on inden for informations og kommunikationsteknologierne. Meddelelsen opstiller 3 prioriterede
mål, henholdsvis etableringen af et europæisk informationsrum, innovation og investering i forsk-
ning samt etableringen af et informationssamfund med plads til alle.
Udvalget støtter disse overordnede målsætninger og afventer i den forbindelse de mere konkrete
initiativer, som Kommissionen oplyser, at den vil fremsætte.
Det gælder blandt andet den annoncerede revision af direktivet ”TV uden grænser”, revisionen af
telepakken, overvejelserne omkring interoperabilitet og digital rights management, initiativerne om-
kring en øget forskningsindsats på området for informations og kommunikationsteknologi samt den i
meddelelsen anførte handlingsplan for digital forvaltning tillige med den strategiske plan for offent-
lige tjenester.
Særligt for så vidt angår det prioriterede mål om at etablere et informationssamfund med plads til
alle, skal udvalget bemærke, at dette også bør omfatte personer med funktionsnedsættelse, såsom
handicappede og ældre. Informationssamfundet skal indrettes således, at denne persongruppe har
mulighed for at drage fuld nytte af IT-værktøjer på arbejdet såvel som privat. Dermed sikres det, at
for eksempel ældre kan blive længere på arbejdsmarkedet, ligesom den generelle livskvalitet øges
for de pågældende. Alt i alt er der behov for, at Kommissionen på struktureret vis inddrager hensy-
net til personer med funktionsnedsættelse i nye EU-initiativer, således som det også fremgår af
Kommissionens meddelelse af 28. november i år om handicappedes situation i det udvidede EU.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
-2-
I det omfang Kommissionen påregner at fremsætte forlag til egentlige retsakter på området, skal
Udvalget opfordre Kommissionen til at sikre, at der tages udgangspunkt i forslagenes merværdi for
medlemslandene, samt at nærhedsprincippet i hvert enkelt tilfælde er respekteret.
med venlig hilsen
Elisabeth Arnold
Formand for Folketingets Europaudvalg