Miljø- og Planlægningsudvalget 2005-06
KOM (2005) 0718 Bilag 2
Offentligt
256961_0001.png
Revideret GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG
Meddelelse fra Kommissionen: Temastrategi for bymiljøet
KOM (2005) 718 endelig
Resume
Kommissionen har udsendt ovenstående meddelelse, som er den endelige vedtagne
temastrategi for bymiljøet i Europa. Temastrategien har udspring i EU’s 6.
miljøhandlingsprogram, der er et nøgleinstrument for fremskridt hen imod en bæredygtig
udvikling i Fællesskabet.
Meddelelsen er bygget op omkring fire hovedpunkter: bæredygtig byforvaltning, bæredygtig
transport, bæredygtigt byggeri og bæredygtig byplanlægning. Formålet med strategien er, at
bidrage til bedre lokal gennemførelse af EU’s nuværende miljøpolitik og miljøforskrifter.
Dette skal ske ved at støtte og opmuntre de lokale myndigheders indsats for at iværksætte en
mere helhedsorienteret byforvaltning og ved at opfordre medlemsstaterne til at understøtte
denne proces og udnytte de muligheder, der tilbydes på EU-plan.
I strategien beskrives, hvilke foranstaltninger Kommissionen vil iværksætte i forhold til at
gennemføre strategien. Det drejer sig om vejledning om helhedsorienteret miljøforvaltning,
vejledning om planer for bæredygtig bytrafik, støtte til udveksling af erfaringer om bedste
praksis, netværk af demonstrationsprojekter, netværk af nationale centre for
bymiljøspørgsmål, internetportal for lokalmyndigheder, uddannelse, udnyttelse af andre
programmer for støtteforanstaltninger og forskning. Desuden beskrives samspil med andre
politikområder.
Det forventes, at de virkemidler som stilles til rådighed i nærværende strategi, vil kunne
bidrage til at hjælpe lokalmyndigheder og andre aktører til at indkredse de foranstaltninger
der bedst egner sig til deres særlige situation, og med at få udbytte af
informationsudvekslingen på tværs af EU.
Meddelelsen indeholder ingen forslag til konkrete retsakter, hvorfor det ikke er relevant at
vurdere forholdet til nærheds- og proportionalitetsprincippet. Meddelelsen har ikke
lovgivningsmæssige, økonomiske eller administrative konsekvenser. Det skal dog bemærkes,
at medlemsstaterne opfordres til at tilskynde de lokale myndigheder til at opfylde strategiens
målsætninger. Som konsekvens af denne opfordring, må der derfor forventes en indsats på
nationalt niveau i forhold til at udbrede kendskabet til temastrategien og de muligheder, som
strategien indeholder.
1. Status
Kommissionen sendte den 12. januar 2006 ovennævnte meddelelse til Rådet og Europa-
Parlamentet. Temastrategien vil blive drøftet på miljørådsmødet den 26. juni med henblik på
vedtagelse af rådskonklusioner.
Grundnotat er oversendt til FMPU og FEU d. 10. februar 2006.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
256961_0002.png
2
2. Formål og indhold
Kommissionen anfører, at målet med strategien er at bidrage til bedre livskvalitet ved hjælp af
en integreret strategi, der koncentreres om byområder og til at sikre borgerne et højt niveau
for livskvalitet og social velfærd ved at tilvejebringe et miljø, hvor forureningsniveauet ikke
medfører skadelige virkninger for menneskers sundhed og miljøet, og ved at tilskynde til en
bæredygtig byudvikling.
Kommissionen gennemgår merværdien af en indsats for bymiljøet på EU-plan. Det
understreges, at lokalmyndighederne har en afgørende rolle at spille i indsatsen for et bedre
bymiljø, men at det også kræver en indsats fra de regionale og nationale myndigheder samt i
EU.
Kommissionen anfører, at EU’s bedste mulighed for at støtte medlemsstaterne og de lokale
myndigheder er at fremme udnyttelsen af bedste praksis i hele Europa og tilskynde byerne til
at danne netværk og udveksle erfaringer. EU kan tilbyde økonomiske tilskud til investeringer,
hvis formål er at opfylde miljøpolitiske hovedkrav, og yde støtte til kapacitetsopbygning ved
at stille midler til rådighed for forskning og uddannelse, udarbejde relevant vejledende
materiale og tilskynde til oprettelse af landsdækkende byrådgivningsinstitutioner.
Endvidere pointeres det, at det er vigtigt at medlemsstaterne udnytter EU’s tilbud til de lokale
myndigheder, som de præsenteres for i denne strategi. Medlemsstaterne opfordres også til at
tilskynde de lokale myndigheder til at opfylde strategiens målsætninger gennem et nært
samarbejde og en nøje samordning mellem de relevante forvaltningsorganer om at finde
løsninger, der er effektive for netop deres byer og regioner.
Kommissionen har i udarbejdelsen af strategien taget hensyn til forskelle mellem byernes
karakter og forskelle mellem de bestående nationale, regionale og lokale forpligtigelser. Det
betyder, at der ikke er opstillet fælles normer for alle bymiljøproblemer, og strategien
indeholder i forlængelse heraf heller ikke bindende EU-regler.
I strategien har Kommissionen opstillet en række foranstaltninger, hvis sigte er, at bidrage til
bedre lokal gennemførelse af EU’s nuværende miljøpolitik og miljøforeskrifter. Det skal
gennemføres ved at støtte og opmuntre de lokale myndigheders indsats for at iværksætte en
mere helhedsorienteret byforvaltning og ved at opfordre medlemsstaterne til at understøtte
denne proces og udnytte de muligheder, der tilbydes på EU-plan.
Efter gennemgang af de opstillede foranstaltninger på EU-plan beskrives samspillet med
andre politikområder. Endvidere beskrives det, hvordan Kommissionen med bistand fra
Miljøagenturet og i samarbejde med medlemstaterne vil arbejde på at fremskaffe bedre
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3
europæiske miljødata, som et led i opfølgningen på strategien, uden at lægge større byrder på
de involverede parter.
I det følgende listes de opstillede foranstaltninger op. Hensigten med foranstaltningerne er, at
EU skal bidrage med nogle solide rammer, der kan udmøntes i lokale initiativer baseret på
bedste praksis.
Vejledning om helhedsorienteret miljøforvaltning
Kommissionen vil i 2006 give teknisk vejledning om helhedsorienteret miljøforvaltning
på grundlag af erfaringer og med eksempler på god praksis. Vejledningen vil omfatte
henvisninger til de mest relevante miljøregler, f.eks. direktiverne om luft, støj, vand,
affald og energieffektivitet
Vejledning om planer for bæredygtig bytrafik
I 2006 vil Kommissionen udarbejde teknisk vejleningsmateriale for hovedaspekter af
trafikplanlægningen på grundlag af anbefalingerne fra den sagkyndige arbejdsgruppe, der
aflagde beretning i december 2004, og fremlægge eksempler på bedste praksis.
Støtte til udveksling af erfaringer om bedste praksis
Kommissionen vil tilbyde at yde støtte til lokale og regionale myndigheders udveksling af
praktiske erfaringer og demonstrationsprojekter, der viser løsninger på
byudviklingsproblemer. Medlemsstaterne og regionale og lokale myndigheder opfordres
til at udnytte disse muligheder.
Kommissionen påtænker, at iværksætte et rammeprogram for udveksling af erfaringer om
byudvikling som led i den foreslåede samhørrighedspolitik 2007-2013.
Internetportal for lokalmyndigheder på Kommissionens websted
Kommissionen vil vurdere mulighederne for at opbygge en temaportal for
lokalmyndigheder.
Uddannelse
Kommissionen vil støtte kapacitetsopbygning i lokale og regionale myndigheder inden for
byforvaltning på grundlag af den nye forordning Life+ og andre instrumenter, og
Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte initiativer af denne art.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
256961_0004.png
4
Udnyttelse af andre programmer for støtteforanstaltninger
Kommissionen opfordrer kraftigt medlemsstaterne til at udnytte disse muligheder for at
gøre en indsats for at løse byområdernes problemer og til at tillægge bymiljøet passende
vægt i de nationale strategiske reference rammer
Kommissionen vil tilbyde at støtte yderligere byforskning og herunder inddrage
lokalmyndighederne i en aktiv rolle og tilstræbe at stille materiale, der er udarbejdet for
dem, til rådighed på mange sprog, så det bliver lettere at udnytte dem på lokalt plan.
3. Nærhedsprincippet
Meddelelsen indeholder ingen retsakter, hvorfor det ikke er relevant at vurdere forholdet til
nærhedsprincippet.
4. Konsekvenser for Danmark
Meddelelsen har ikke konsekvenser for så vidt angår dansk lovgivning, statsfinansielle
anliggender og danske miljøbeskyttelsesregler, da meddelelsen ikke indeholder nogen
bindende regler.
5. Høring
Forslaget har været udsendt i høring den 26. januar 2006 til ca. 140 interessenter. Der er ved
høringsfristens udløb den 27. februar 2006 modtaget høringssvar fra 16 høringsparter.
Kommentarerne kan opdeles som følger:
Der er modtaget svar fra følgende parter: Center for Natur, Arbejde og Samfund (CNAS),
Center for Skov, Landskab og Planlægning, Dansk Transport og Logistik, Dansk Vand og
Spildevandsforening, Fagligt Fælles Forbund (3F), Friluftsrådet og Handel, Transport og
Serviceerhvervene (HTS).
Herudover har følgende tilkendegivet, at de ikke havde bemærkninger til meddelelsen:
Advokatrådet, Banedanmark, CO-industri og Dansk Metal, Ejendomsforeningen Danmark,
Elsam, Erhvervs- og Byggestyrelsen – Silkeborg og Realkreditrådet. Forbrugerrådet har
meddelt, at de af ressourcemæssige årsager ikke mulighed for at forholde sig til papiret.
Center for Natur, Arbejde og Samfund retter i sit høringssvar fokus på den udbredte brug af
brændeovne, som de ser som hovedproblemet i forureningen af atmosfæren, og de håber, at
problemet vil blive inddraget i temastrategien. CNAS foreslår, at Kommissionen:
1. træffer foranstaltninger, der opmuntrer de nationale og lokale myndigheder til at
oplyse om de sundhedsskadelige effekter ved brændeovnsrøg.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
256961_0005.png
5
2. støtter udarbejdelse af røgkort, ligesom man støtter udarbejdelse af støjkort.
3. tager initiativ til at stramme direktiverne om luft, så det bliver muligt for
myndighederne at forbyde brugen af brændeovne i bebyggelser, hvor mikroklimaet
tilsiger det.
4. officielt understreger, hvor vigtigt det er at udnytte EU's træressourcer på en effektiv
og mindre ressource- og miljøbelastende måde end blot som affald til individuel
opvarmning.
5. støtter de nationale og lokale myndigheder i at fremme brugen af mere energieffektive
og miljøvenlige opvarmningsmetoder ved hjælp af afgifter og tilskud samt gennem en
skærpet varmeplanlægning.
Center for Skov, Landskab og Planlægning finder det glædeligt, at Kommissionen retter
opmærksomhed på byernes rolle, men finder, at områder som byudviklingens samspil med
klimaforandringer, med landskab og natur samt med menneskers sundhed og levevilkår kunne
have en mere central placering. Skov og Landskab foreslår således, at emnerne indgår i listen
af forskningstemaer på linie med de emner, som allerede foreslås til det syvende
forskningsrammeprogram.
Dansk Transport og Logistik samt HTS finder det vigtigt, at der gives transportvirksomheder
en lang tidshorisont til at planlægge finansiering af nye køretøjer i forbindelse med den
offentlige trafikplanlægning, samt at der tages behørigt hensyn til adgangen til varer og
tjenesteydelser. Organisationerne påpeger vigtigheden af, at alle relevante
virksomhedssegmenter inddrages i løsninger til forbedring af bymiljøet, samt at der er et stort
behov for ensartede betingelser i forhold til de krav, der stilles, når de lokale myndigheder
skal udarbejde og gennemføre planer for bæredygtig bytrafik. Organisationerne er
imødekommende overfor en videreudvikling af Euronormerne, men ser med skepsis på
differentierede afgifter i miljøfølsomme områder, idet det vil virke som en skat, der forringer
konkurrenceevnen for fx detailhandlen i byen sammenholdt med detailhandlen uden for byen.
Det ses dog at være relevant at fremme anvendelse af de nyeste og mest miljøvenlige biler i
byområder, men det er vigtigt med en langtidshorisont.
Dansk Vand og Spildevandsforening kan til fulde støtte strategien og påpeger, at en af de
store udfordringer er, hvordan vi kan kombinere vand som et rekreativt element i bymiljøet
med de større vandmængder, der skal afledes grundet klimaforandringer, så det bliver et plus
for bymiljøet og med en sikring af krav til sundhed og hygiejne. En strategi med mulighed for
støtte til igangsættelse af projekter og erfaringsudveksling på dette område vil være af stor og
positiv betydning for bymiljøerne.
Fagligt Fælles forbund (3F) kan støtte de overordnede strategier i dokumentet, men ser gerne,
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
256961_0006.png
6
at det tydeliggøres i 5.3.2, at arbejdsmiljøet indgår i de oplysninger, som de nationale centre
for bymiljøspørgsmål bør beskæftige sig med. 3F spørger til om partikelforureningen fra
brændeovne i private hjem indgår i overvejelser om at mindske partikelforureningen fra
opvarmningssystemer. 3F finder at det i konklusionen bør tydeliggøres, at borgere,
miljøorganisationer, arbejdsgiver og arbejdstagerorganisationer inddrages i
strategiudarbejdelserne samt at der bør udarbejdes cost/bennefit analyser af omkring miljø-,
sundheds- og arbejdsmiljøpåvirkningerne, hvis man ikke foretager sig noget for at forbedre
bymiljøet. 3F er ikke enige i, at det indstilles, at indsatsen ikke indbefatter bindende krav. 3F
finder, at der bør være nogle minimumskrav gældende både for medlemsstaterne og de lokale
myndigheder, hvad angår hvilken indsats, der skal gøres.
Friluftsrådet ser temastrategien som et vigtigt initiativ. Opdelingen i de fire hovedpunkter:
byforvaltning, transport, byggeri og byplanlægning gør det imidlertid vanskeligt at overskue,
hvor og hvordan friluftslivet og deres forhold bliver varetaget. Friluftsrådet anmoder derfor
om, at friluftslivet specifikt nævnes under 6.2 (Natur og biologisk mangfoldighed) og 6.3
(Miljø og livskvalitet). Friluftsrådet anmoder myndighederne i Danmark om at tage initiativ
til at blive forbillede på indsatsen for friluftslivet, som en væsentlig værdi for bymiljøet.
Friluftsrådet støtter konklusionen om, at det kræver en indsats på alle niveauer, og opfordrer
allerede nu de danske myndigheder til at sætte gang i deres støtte og initiativer. Friluftsrådet
lægger vægt på, at strategien sætter fokus på den kompetence og indsigt, der skal opbygges,
men Friluftsrådet mener, at EU overser, at udviklingen med at ændre borgernes adfærd kan
fremmes gennem indspil fra eller samspil med NGO’er, og at NGO’ernes rolle til at fremme
de lokale myndigheders aktive medvirken også er overset i strategien. Friluftsrådet anmoder
de danske myndigheder om at sikre disse perspektiver. Under 6.2 (Natur og biologisk
mangfoldighed) finder Friluftsrådet det centralt, at der lægges vægt på de muligheder
bæredygtig byplanlægning giver for at fremme biodiversiteten i byen. Friluftsrådet finder
desuden, at glæde og lyst bør have en fremtrædende plads i afsnittet om miljø og livskvalitet.
Friluftsrådet foreslår, at første sætning i konklusionen ændres til: Gode byområder skabes ved
nøje samordning af politikker og initiativer i et tæt samarbejde mellem forskellige
forvaltningsniveauer, beboere og NGO’er. Endelig opfordrer Friluftsrådet Danmark til at
arbejde for, at strategien i langt højere grad medmidler og støtte på alle niveauer kommer til at
afspejle em mere bred interesse.
Rammenotatet om forslaget har den 10. februar 2006 været forelagt miljøspecialudvalget i
skriftlig høring. Den skriftlige høring har givet anledning til følgende kommentarer:
Dansk Transport og Logistik er overordnet enig i forslag til dansk holdning og indstilling til
temastrategien. Dansk Transport og logistik anfører endvidere at, der i forbindelse med
konkrete initiativer, bør tages hensyn til, at der er behov for ensartet betingelser. Herunder
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
256961_0007.png
7
nævnes tekniske krav til lastbilerne og godstransporterhvervet.
Advokatrådet har ikke bemærkninger til temastrategien.
Det Økologiske Råd (DØR) finder det positivt, at Kommissionen i sit 6.
miljøhandlingsprogram anmodede om en temastrategi for bymiljøet. DØR finder ikke de
forslået virkemidler tilstrækkelige, da strategien kun indeholder frivillige virkemidler. For at
løse problemerne med byernes miljø foreslår DØR, at virkemidlerne skal være bindende for at
skærpe den politiske opmærksomhed således, at der også allokeres nødvendige økonomiske
investeringer. På den baggrund foreslås følgende indsats i strategien:
1. Der skal stilles bindende krav om bæredygtig planlægning og forvaltning af bymiljøet.
2. Der skal opstilles en række bindende minimumskrav til, hvilke miljøstander, som
opfyldes via planerne.
3. Der skal stilles bindende krav om bæredygtig transportplaner for byerne.
4. Minimumskrav, som skal opfyldes gennem transportplanerne, kan bl.a. tilrettelægges
ud fra EU direktiver om luftkvalitet og støj, krav til maksimalt antal partikler samt
f.eks. WHO’s anbefalinger for luftkvalitet og sundhed, samt en række sociale krav om
tilgængelighed for alle.
5. Planerne for planlægning og forvaltning af bymiljøet samt transportplanerne skal
undergå en uvildig ”review”.
6. Der skal opstilles bindende krav om information om byernes miljø. EU-indikatorer og
lokalt besluttet indikatorer foreslås som værktøj.
7. EU skal sikre, at der kun gives støtte fra EU’s regionalfonde m.v. til projekter i byer
eller til byudvikling, som er i overensstemmelse med de opstillede planer.
8. EU skal sikre, at der opstartes et program til opbygning af den nødvendige
forvaltningsmæssige kapacitet til gennemførelse af ovenstående krav i alle omfattede
byer.
9. EU skal, som forslået i temastrategien, hjælpe byerne med fremlæggelse af
information, planlægningsmetoder, ”best practice”, støtte til netværk mellem nationale
centre for bæredygtig byplanlægning og byforvaltning, støtte til forskning på området
m.m.
DØR mener ikke, at intentionerne fra det 6. miljøhandlingsprogram bliver indfriet, hvis ikke
alle eller en væsentlig del af de ovennævnte elementer indsættes i strategien.
Danske Maritime finder, at temastrategien helt forbigår erhvervspolitiske overvejelser. De gør
opmærksom på, at en uhensigtsmæssig byudviklingspolitik kan betyde, at en virksomhed, der
ikke udgør et miljøproblem ændrer denne status på grund af et skift i omgivelserne. En
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
256961_0008.png
8
flytning af virksomheden vil ikke være samfundsøkonomisk gevinst og endvidere vil flytning
af virksomheder ud af Europæiske byer betyde, at arbejdspladser også flyttes. Danske
Maritime opfordrer derfor til at sikre, at udvikling af bymiljø sker således, at der ikke skabes
nye miljøproblemer ved ændringer omkring erhvervsvirksomheder, der i dag ligger i byerne,
og som i dag ikke udgør miljøproblemer.
6. Europa Parlamentets udtalelser
Der foreligger ikke udtalelser fra Europa Parlamentet.
7. Forhandlingssituation
Der er p.t. ikke indledt egentlige forhandlinger i Rådsregi.
8. Dansk holdning
Danmark finder det positivt at, der som opfølgning på det 6. miljøhandlingsprogram, nu er
fremlagt en temastrategi for bymiljøet gældende for de europæiske byer. Danmark kan støtte
indholdet i den af Kommissionen fremlagte meddelelse. Danmark er således enige i
meddelelsens overordnede beskrivelse af miljøproblemerne i byerne og kan støtte, de
foranstaltninger som meddelelsen indeholder med det formål, at understøtte de lokale
myndigheders indsats for at iværksætte en mere helhelhedsorienteret byforvaltning. Især er
det positivt, at der sættes fokus på helhedsorienteret miljøforvaltning i byerne og, at der sættes
fokus på bæredygtig transport, da transporten mange steder udgør den væsentligste
miljøbelastning i byerne. For Danmark vil det være naturligt, at indsatsen for at forbedre
luftkvaliteten i byerne søges tilvejebragt indenfor rammerne af den fremlagte temastrategi for
luftforurening.
Danmark finder, at udvidelsen af EU med en række østeuropæiske lande med mange svære
miljøproblemer i byerne understøtter behovet for en fælles indsats for at skabe bæredygtige
byer.
Danmark finder det positivt, at der i meddelelsen er lagt op til, at det er frivilligt at indføre en
helhedsstrategi for forvaltning af bymiljøet. I Danmark er der allerede krav til kommunerne
om at redegøre for deres bidrag til en bæredygtig udvikling via en lokal Agenda 21-strategi,
herunder fremme af bæredygtig byudvikling. Ved at der er lagt op til, at det skal være
frivilligt at indføre en helhedsstrategi for forvaltning af bymiljøet, kan de lokale myndigheder
stadig tilrettelægge deres forvaltning på baggrund af de tilstedeværende lokale betingelser og
muligheder.
Danmark støtter, at de lokale myndigheder skal have bedre adgang til løsninger, som allerede
findes, så de kan lære af hinandens erfaringer og de vanskeligheder, de deltagende parter er
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
9
stødt på. Det kan bidrage til en bedre tilrettelæggelse af løsninger, som passer til en given
lokal situation. Kommissionen beskriver i denne forbindelse støttemuligheder.
Danmark finder det positivt, at Kommissionen arbejder videre med at etablere et netværk af
nationale centre, hvor formålet er at kunne fremskaffe strukturerede og evaluerede
informationer om sociale, økonomiske og miljømæssige forhold i byområder til lokale
myndigheder. Et sådan netværk kan give lokale myndigheder for at få informationer et sted,
hvor informationerne er velstruktureret og evaluerede.
Danmark finder det endvidere positivt, at Kommissionen vil støtte kapacitetsopbygning i
lokale og regionale myndigheder inden for byforvaltning bl.a. via den nye forordning ”Life+”.
Styrkelse af kompetencer i forbindelse med helhedsorienteret forvaltning kan være med til at
fremme samarbejde på tværs af sektorer, borgerinddragelse samt støtte det aktuelle
vidensbehov.
Danmark finder yderligere strategiens oplæg til samspil med andre politikområder, herunder;
klimaændringer, natur og biologisk mangfoldighed, miljø og livskvalitet samt bæredygtig
udnyttelse af naturressourcer, særdeles positivt.