Erhvervsudvalget 2005-06
KOM (2005) 0374
Offentligt
1445839_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 16.8.2005
KOM(2005) 374 endelig
RÅDETS FORORDNING
om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige
told på importen af visse færdigforarbejdede stoffer af endeløse polyesterfibre med
oprindelse i Folkerepublikken Kina
(forelagt af Kommissionen)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445839_0002.png
BEGRUNDELSE
1) B
AGGRUNDEN FOR FORSLAGET
110
Begrundelse og formål
Forslaget vedrører anvendelse af Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december
1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det
Europæiske Fællesskab, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 461/2004 af
8. marts 2004 (i det følgende benævnt ”grundforordningen”), i proceduren vedrørende
import af visse færdigforarbejdede stoffer af endeløse polyesterfibre med oprindelse i
Folkerepublikken Kina.
120
Generel baggrund
Forslaget fremsættes som led i gennemførelsen af grundforordningen og er resultatet af
en undersøgelse, der blev foretaget i overensstemmelse med de indholdsmæssige og
proceduremæssige krav i grundforordningen.
139
Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører
Der er ingen gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører.
141
Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål
Ikke relevant.
2) H
ØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE
219
Høring af interesserede parter
De interesserede parter, der er berørt af proceduren, har allerede i løbet af
undersøgelsen haft lejlighed til at forsvare deres interesser i overensstemmelse med
bestemmelserne i grundforordningen.
Ekspertbistand
229
Der har ikke været behov for ekstern ekspertbistand.
Konsekvensanalyse
230
Forslaget er et resultat af grundforordningens gennemførelse.
Grundforordningen foreskriver ikke en generel konsekvensanalyse, men indeholder en
udtømmende liste over de forhold, der skal vurderes.
3) F
ORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER
305
Resumé af forslaget
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Kommissionen meddelte den 17. juni 2004, at der blev indledt en
antidumpingprocedure
vedrørende
importen
til
Fællesskabet
af
visse
færdigforarbejdede stoffer af endeløse polyesterfibre med oprindelse i
Folkerepublikken Kina (”Kina”
).
Den 17. marts 2005 indførte Kommissionen ved
forordning (EF) nr. 426/2005 (”den midlertidige forordning”) en midlertidig
antidumpingtold på importen til Fællesskabet af visse færdigforarbejdede stoffer af
endeløse polyesterfibre med oprindelse i det pågældende land.
Vedlagte forslag fra Kommissionen til Rådets forordning indeholder de endelige
konklusioner vedrørende dumping, skade, årsagsforhold og Fællesskabets interesse.
Det foreslås, at der indføres en endelig antidumpingtold på importen af visse
færdigforarbejdede stoffer af endeløse polyesterfibre med oprindelse i Kina.
Det foreslås, at Kommissionen vedtager vedlagte forslag til Rådets forordning, således
at de endelige antidumpingforanstaltninger kan vedtages af Rådet og blive
offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende senest den 16. september 2005.
310
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod
dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab,
senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 461/2004 af 8. marts 2004.
329
Subsidiaritetsprincippet
Forslaget henhører under Fællesskabets enekompetence. Subsidiaritetsprincippet finder
derfor ikke anvendelse.
Proportionalitetsprincippet
Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende grunde:
331
Foranstaltningens form er beskrevet i ovennævnte grundforordning og giver ingen
mulighed for nationale beslutninger.
Det er ikke relevant at angive, hvordan finansielle og administrative byrder, der
pålægges Fællesskabet, nationale regeringer, regionale og lokale myndigheder,
erhvervsdrivende og borgere begrænses mest muligt og står i rimeligt forhold til
forslagets mål.
Reguleringsmiddel
332
341
Foreslået middel: forordning.
Andre midler ville ikke være hensigtsmæssige af følgende grund:
342
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Ovennævnte grundforordning fastsætter ingen andre muligheder.
4) B
UDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER
409
Forslaget har ingen konsekvenser for Fællesskabets budget.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445839_0005.png
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige
told på importen af visse færdigforarbejdede stoffer af endeløse polyesterfibre med
oprindelse i Folkerepublikken Kina
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse
mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab
1
(”grundforordningen”), særlig artikel 9,
under henvisning til forslag fremsat af Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg,
og
ud fra følgende betragtninger:
A.
1. Midlertidige foranstaltninger
(1)
Den 17. marts 2005 indførte Kommissionen ved forordning (EF) nr. 426/2005
2
(”den
midlertidige forordning”) en midlertidig antidumpingtold på importen af visse
færdigforarbejdede stoffer af endeløse polyesterfibre med oprindelse i
Folkerepublikken Kina (”Kina”).
Undersøgelsen af dumping og skade omfattede perioden fra 1. april 2003 til
31. marts 2004 (”undersøgelsesperioden”). Undersøgelsen af tendenser, der var
relevante for skadesvurderingen, omfattede perioden fra 1. januar 2000 til udgangen af
undersøgelsesperioden (”den betragtede periode”).
PROCEDURE
(2)
2. Efterfølgende procedure
(3)
Efter indførelsen af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse
færdigforarbejdede stoffer af endeløse polyesterfibre fra Kina blev alle parter
underrettet om de kendsgerninger og betragtninger, der lå til grund for den
midlertidige forordning. Parterne fik også en frist til at fremsætte bemærkninger til
disse oplysninger.
1
2
EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004,
s. 12).
EUT L 69 af 16.3.2005, s. 6.
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(4)
Nogle af de interesserede parter fremsatte skriftlige bemærkninger. Parter, der
anmodede herom, fik også mulighed for at blive hørt mundtligt. Kommissionen
indhentede og efterprøvede alle oplysninger, som den anså for nødvendige. Der blev
taget hensyn til de mundtlige og skriftlige bemærkninger fra parterne, og de foreløbige
resultater blev i påkommende tilfælde ændret i overensstemmelse hermed.
Kommissionen underrettede parterne om de væsentligste kendsgerninger og
betragtninger, på grundlag af hvilke den påtænkte at anbefale indførelse af en endelig
antidumpingtold og endelig opkrævning af de beløb, for hvilke der var stillet
sikkerhed i form af midlertidig told. De interesserede parter fik også en frist til at
fremsætte bemærkninger til disse oplysninger. Der blev taget hensyn til de mundtlige
og skriftlige bemærkninger fra parterne, og forslaget til en endelig antidumpingtold er
i påkommende tilfælde blevet ændret i overensstemmelse hermed.
B.
DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE
(5)
(6)
Den pågældende vare blev i betragtning (11) i den midlertidige forordning defineret
som færdigforarbejdede stoffer af endeløse polyesterfibre til beklædningsgenstande,
som er vævede stoffer af garn af endeløse syntetiske fibre med indhold af teksturerede
og/eller ikke-teksturerede endeløse polyesterfibre på 85 vægtprocent eller derover,
farvede eller trykte. Det skal i den forbindelse præciseres, at selv om den pågældende
vare som regel anvendes til beklædningsgenstande, bl.a. til at fremstille for til
beklædning og til at fremstille anorakker, sportsbeklædning, skitøj, undertøj og
modeprodukter, kan den også, om end i mindre udstrækning, anvendes til andre
formål. Alle færdigforarbejdede stoffer af endeløse polyesterfibre som beskrevet
ovenfor er derfor omfattet af varedefinitionen uafhængigt af deres endelige
anvendelsesformål. Uanset om den pågældende vare anvendes til det ene eller det
andet formål, er dens grundlæggende fysiske, tekniske og kemiske egenskaber de
samme, og de forskellige anvendelser berører derfor ikke definitionen af den
pågældende vare.
Det bekræftes også, at stoffer, der er farvet hvide, også falder ind under
varedefinitionen. Der må imidlertid sondres mellem disse stoffer og ublegede vævede
stoffer af garn af endeløse syntetiske fibre (også kaldet grå stoffer), der opnås efter
vævning, men inden farvning, og som udgør råvaren til den pågældende vare.
Sidstnævnte stoffer er derfor ikke omfattet af varedefinitionen. Da vævede stoffer, der
er farvet hvide som nævnt ovenfor, henhører under KN-kode ex 5407 51 00, ex 5407
61 10 og ex 5407 69 10, måtte disse KN-koder tilføjes i den relevante del af denne
forordning.
Det bekræftes desuden, at der bør sondres mellem den pågældende vare og vævede
stoffer af endeløse polyesterfibre, af garn af forskellig farve, hvor indfarvet garn
væves til klæde, og designet skabes ved at væve mønsteret. Sidstnævnte vare har ikke
de samme grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber, da der anvendes en anden
råvare (indfarvet garn), og designet opnås ved vævning i stedet for trykning eller
farvning. Desuden anvendes denne form for færdigforarbejdede stoffer normalt som
møbelstoffer, mens den pågældende vare næsten udelukkende anvendes til at
fremstille beklædningsgenstande.
Flere interesserede parter hævdede, at færdigforarbejdede stoffer af endeløse
polyesterfibre (”FSEP”), der anvendes til møbler eller boligmontering, ikke burde
(7)
(8)
(9)
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
være omfattet af antidumpingforanstaltningerne. En interesseret part, der importerer
polyesterstoffer til paraplyer, anførte også, at den tekstilvare, firmaet importerer,
anvendes til et andet formål og ikke egner sig til beklædningsindustrien på grund af
vægtforskellen.
(10)
Det blev ved undersøgelsen bekræftet, at den pågældende vare i en vis, men dog
mindre udstrækning anvendes til møbler og boligmonteringsformål. Disse stoffer har
imidlertid trods forskelle i en række faktorer, som f.eks. farve, garnstørrelse og
færdigbehandling, samme grundlæggende tekniske, fysiske og kemiske egenskaber
som de stoffer, der anvendes til beklædningsgenstande. Det konkluderes derfor, at de
ikke bør udelukkes fra varedefinitionen.
En interesseret part anførte, at afhængigt af varens anvendelse, f.eks. som for til
billigere beklædningsgenstande eller som stof til dyrere beklædningsgenstande, er der
betydelige forskelle i pris og kvalitet, hvorfor disse varer ikke bør opfattes som en og
samme pågældende vare.
Det bemærkes i den henseende, at der er taget højde for forskellene i type og pris med
de PKN-koder, der er fastlagt til undersøgelsen, og som sikrer, at forskellige
produkttyper sammenlignes med samme vare.
I betragtning (15) i den midlertidige forordning anførte Kommissionen, at den havde
konstateret, at FSEP fremstillet af EF-erhvervsgrenen og solgt på fællesskabsmarkedet
var samme vare som FSEP fremstillet i de pågældende lande og eksporteret til
Fællesskabet, da der ikke var konstateret nogen forskelle i de grundlæggende fysiske
og kemiske egenskaber og anvendelsesformål for de eksisterende forskellige typer.
Da der ikke er modtaget yderligere bemærkninger vedrørende varedefinitionen og
samme vare, bekræftes de foreløbige konklusioner i betragtning (11)-(16) i den
midlertidige forordning.
C.
(15)
PARTER, SOM ER BERØRT AF PROCEDUREN
(11)
(12)
(13)
(14)
En af de interesserede parter anmodede om, at der blev offentliggjort nærmere
oplysninger om de samarbejdsvillige fællesskabsproducenter, så de interesserede
parter fik mulighed for at vurdere, om de stående krav var opfyldt. Som anført i
betragtning (8), litra a), i den midlertidige forordning anmodede
fællesskabsproducenterne i henhold til grundforordningens artikel 19 om, at
oplysningerne om deres selskaber ikke blev offentliggjort, da dette ville være til
betydelig skade for dem. Da nogle af dem køber polyestergarn (deres vigtigste
råmateriale) fra kinesiske leverandører, er der risiko for gengældelse. Deres
anmodning blev konstateret at være tilstrækkeligt dokumenteret og blev derfor
imødekommet.
D.
DUMPING
1. Markedsøkonomisk behandling
(16)
I denne undersøgelse gav 49 eksporterende producenter i Kina sig til kende og
anmodede om markedsøkonomisk behandling i henhold til artikel 2, stk. 7, litra c), i
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445839_0008.png
grundforordningen. Hver enkelt anmodning blev gennemgået ud fra de fem kriterier,
der er fastsat i nævnte artikel.
(17)
Som nævnt i betragtning (23) i den midlertidige forordning kunne 25 selskaber på det
grundlag bevise, at de opfyldte de fem relevante kriterier for markedsøkonomisk
behandling. De øvrige selskaber kunne ikke indrømmes markedsøkonomisk
behandling: 10 af dem samarbejdede ikke tilstrækkeligt ved undersøgelsen, da de ikke
fremlagde de ønskede nødvendige oplysninger, og for de 14 andre konstateredes det,
at de, jf. nedenstående tabel, ikke opfyldte kriterierne i grundforordningens artikel 2,
stk. 7, litra c).
Kriterier
Selskab
Artikel 2,
stk. 7,
litra c),
første led
Ikke opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Ikke opfyldt
Ikke opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Ikke opfyldt
Ikke opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Ikke opfyldt
Artikel 2,
stk. 7,
litra c),
andet led
Ikke opfyldt
Ikke opfyldt
Ikke opfyldt
Ikke opfyldt
Ikke opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Ikke opfyldt
Opfyldt
Ikke opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Ikke opfyldt
Artikel 2,
stk. 7,
litra c),
tredje led
Opfyldt
Ikke opfyldt
Ikke opfyldt
Ikke opfyldt
Ikke opfyldt
Ikke opfyldt
Ikke opfyldt
Ikke opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Ikke opfyldt
Ikke opfyldt
Opfyldt
Artikel 2,
stk. 7,
litra c),
fjerde led
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Artikel 2,
stk. 7,
litra c),
femte led
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kilde:
kontrollerede besvarelser af spørgeskemaer fra samarbejdsvillige kinesiske eksportører.
(18)
De pågældende selskaber og klageren fik lejlighed til at fremsætte bemærkninger til
ovennævnte undersøgelsesresultater. Resultatet af gennemgangen af bemærkningerne
fra de forskellige interesserede parter er omtalt nedenfor.
Generelt skal det bemærkes, at bevisbyrden ifølge grundforordningens artikel 2, stk. 7,
litra c), påhviler de eksporterende producenter, der gør krav på markedsøkonomisk
behandling, eftersom artiklen fastsætter, at selskaberne skal fremlægge tilstrækkelige
(19)
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
beviser for, at de driver virksomhed under markedsøkonomiske vilkår. Der kan ikke
indrømmes markedsøkonomisk behandling, hvis der fortsat er tvivl, f.eks. fordi det
eller de pågældende selskaber ikke gav eller ikke kunne give de nødvendige
oplysninger, eller oplysningerne var utilstrækkelige.
(20)
Det skal også bemærkes, at hvert enkelt af de fem kriterier i artikel 2, stk. 7, litra c),
skal være fuldt ud opfyldt, for at et selskab kan indrømmes markedsøkonomisk
behandling. Der kan med andre ord ikke indrømmes markedsøkonomisk behandling,
hvis et af kriterierne kun er delvis opfyldt. Det er også institutionernes sædvanlige
praksis at undersøge, om en gruppe af forbundne virksomheder samlet opfylder
betingelserne for markedsøkonomisk behandling, dvs. at alle de forbundne
virksomheder, som producerer og/eller sælger det pågældende produkt, hver især skal
godtgøre, at de opfylder kriterierne for indrømmelse af markedsøkonomisk
behandling.
I den sammenhæng hævdede selskab 4, 5, 9 og 14, at vurderingen af, om et selskab
bør indrømmes markedsøkonomisk behandling, skal foretages ud fra en
helhedsbetragtning, og at de burde indrømmes markedsøkonomisk behandling,
eftersom Kommissionen konstaterede, at det kun var visse aspekter af de pågældende
kriterier, der ikke var opfyldt. Disse påstande blev afvist af ovennævnte grunde.
Selskab 4 og 5 hævdede også, at Kommissionens resultater ikke var tilstrækkelige til
at konkludere, at de ikke opfyldte
kriterium 1.
Det skal i den forbindelse bemærkes,
at kontrolbesøget hos de to selskaber afslørede, at de enten gav vildledende
oplysninger i deres anmodning om markedsøkonomisk behandling, eller at de
simpelthen udelod vigtige oplysninger. For et af selskaberne blev det angivet, at en
vigtig leverandør af råmateriale var et privat selskab, mens det ved undersøgelsen på
stedet senere konstateredes at være statsejet. Selskabets argument om, at det ikke kan
forventes at have nærmere kendskab til ejerforholdene hos sine leverandører, kunne
ikke godtages, da selskabet i anmodningen om markedsøkonomisk behandling
udtrykkeligt anførte, at leverandøren var privatejet, og selskabet også udtrykkeligt
bekræftede dette under kontrolbesøget. Med hensyn til det andet selskab konstateredes
det ved kontrolbesøget, at selv om der specifikt skulle gives oplysning herom i
anmodningen om markedsøkonomisk behandling, undlod selskabet at anføre sine
indkøb af hovedråmaterialet, og der blev således ikke givet oplysninger om de
relevante leverandører. Disse omstændigheder lagde i høj grad hindringer i vejen for
kontrollen, og det kunne ikke efterprøves, om de tilsvarende omkostninger blev
afholdt som reaktion på markedssignaler og uden statslig indblanding. Selskabernes
påstande blev derfor afvist.
Selskab 3, 9 og 14 hævdede, at den kendsgerning, at revisorerne havde påtegnet deres
årsregnskab med forbehold, ikke i sig selv er tilstrækkelig til, at
kriterium 2
i artikel
2, stk. 7, litra c), kan betragtes som ikke opfyldt. Selskab 2 bestred Kommissionens
konklusion om, at selskabet ikke har ét klart sæt uafhængigt reviderede regnskaber,
som anvendes til alle formål. Selskab 4 og 5 hævdede, at kriterium 2 burde betragtes
som opfyldt, da de havde et klart sæt uafhængigt reviderede regnskaber.
Generelt skal det bemærkes, at kriterium 2 i artikel 2, stk. 7, litra c), kræver, at de
pågældende selskaber skal bevise, at de har et grundlæggende sæt regnskaber, som
revideres uafhængigt, og som er i overensstemmelse med internationale
regnskabsstandarder, således at det er muligt at vurdere pålideligheden af disse
(21)
(22)
(23)
(24)
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
regnskaber med henblik på at sikre en behørig dumpingvurdering.
Dumpingberegningen baseres hovedsagelig på data fra selskabernes regnskaber, såsom
indtægter, omkostninger, overskud og lagerbeholdning, som derfor skal være
pålidelige. Antidumpingkontrolbesøget består netop i at efterprøve disse poster. Det
må desuden huskes, at revisionspåtegningen (godkendelse uden eller med forbehold
eller nægtelse af godkendelse) afhænger af, hvor væsentlige mangler der konstateres i
regnskaberne. Det forhold, at en revisor ikke nægter at godkende regnskaberne,
betyder ikke automatisk, at regnskaberne er korrekte, hvilket kun kan garanteres ved
en revisionspåtegning uden forbehold.
(25)
Specielt vedrørende selskab 3, 9 og 14 skal det bemærkes, at revisorernes forbehold
var ret betydelige. For et af selskaberne var revisorerne ikke i stand til at efterprøve
lageropgørelsen ved årets udgang og årets salgsomkostninger. For et andet selskab
anførte revisorerne i deres beretning, at de ikke var i stand til at efterprøve
lageropgørelsen ved årets udgang på grund af
”særlige forhold”.
Det skal bemærkes,
at lagerværdien udgjorde over 10 % af det pågældende selskabs balancesum. I øvrigt
stemte de regnskaber, selskabet fremlagde, ikke overens med dem, der var omtalt i
revisionsberetningen, hvilket rejste tvivl om, hvorvidt det var de korrekte reviderede
regnskaber, der blev fremlagt. For det sidste af selskaberne var der betydelige
forbehold i årsregnskabet for 2002. Selv om der ikke kunne ses nogen åbenbar
ændring af regnskabspolitikken eller nogen korrigering af forhold, der var påtalt de
foregående år, blev der ikke fremsat samme forbehold for 2003-regnskabet, og det
såede tvivl om, hvorvidt regnskabet var blevet revideret af uafhængige revisorer i
overensstemmelse med internationale standarder. Dette regnskab blev end ikke
godkendt af aktionærerne. Disse selskabers påstande blev derfor afvist.
Hvad angår selskab 2, skal det bemærkes, at de betydelige ændringer, revisorerne
forlangte, og som medførte en halvering af overskuddet, kun blev registreret i
årsregnskabet, men ikke i selskabets andre regnskaber. Grunden hertil var, at selskabet
til andre formål ønskede, at dets regnskaber skulle udvise et større overskud.
Regnskaberne kunne derfor ikke afstemmes med det reviderede årsregnskab, hvilket
ville have haft en direkte og betydelig virkning for enhver dumpingberegning. Det
måtte derfor konkluderes, at selskabet ikke havde et klart sæt regnskaber, der
anvendtes til alle formål. Da der ikke er fremkommet yderligere oplysninger fra
selskabet, bekræftes dette resultat, og selskabets påstand afvises.
For selskab 4 og 5 konstateredes der betydelige mangler i regnskaberne ved
kontrolbesøget. Selskaberne hævdede, at disse mangler skyldtes kontorfejl, og at
Kommissionen ikke havde foretaget en grundig undersøgelse og misforstod
situationen. Det skal for det første påpeges, at det påhviler selskaberne at afklare eller
fjerne tvivl, der måtte opstå i forbindelse med kontrollen. Det skal også bemærkes, at
nogle af de dokumenter, der blev anmodet om, ikke blev fremlagt af selskaberne inden
for det tidsrum, der var afsat til gennemgang af anmodningen om markedsøkonomisk
behandling, og at det derfor ikke var muligt at kontrollere eller tage disse dokumenter i
betragtning. De konstaterede mangler rejste alvorlig tvivl om regnskabernes
pålidelighed, og det bekræftes derfor, at disse regnskaber ikke kunne betragtes som
revideret i overensstemmelse med internationale standarder. Da der ikke er
fremkommet yderligere oplysninger fra selskaberne, bekræftes disse resultater, og
selskabernes påstande afvises.
(26)
(27)
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(28)
(29)
De to sidstnævnte selskaber og selskab 6 hævdede, at det var ubegrundet at
konkludere, at de ikke opfyldte
kriterium 3.
Selskab 4 hævdede, at Kommissionen ikke havde nogen rimelig grund til at
konkludere, at aktionærerne betalte en nedsat pris ved privatiseringen. Undersøgelsen
viste imidlertid for det første, at selskabets værdi kun var ansat til 25 % af dets
bogførte nettoværdi på privatiseringstidspunktet, hvilket såede tvivl om
vurderingsberetningens pålidelighed. Men det viste sig tilmed, at de nye aktionærer
kun betalte en del af denne pris for at blive ejere af selskabet. Den resterende del
konstateredes at være betalt af et tredje selskab, som selskab 4 afviste at give nærmere
oplysninger om, hvad ejerforholdene angik. Det kunne derfor ikke bortvejre mistanken
om, at dette tredje selskab var statsejet. Påstanden om, at oplysningerne ikke kunne
fremlægges af hensyn til forretningshemmeligheden, kan ikke accepteres, da
myndighederne i antidumpingundersøgelser behandler alle fortrolige dokumenter, der
fremlægges ved kontrolbesøget, som fortrolige i overensstemmelse med
grundforordningens artikel 19, stk. 1, og oplysningerne således under ingen
omstændigheder ville blive videregivet. Påstanden blev derfor afvist.
Selskab 5 bestred Kommissionens negative beslutning om markedsøkonomisk
behandling vedrørende kriterium 3 med den begrundelse, at det angiveligt købte sit
vigtigste udstyr fra et forbundet privat selskab, og at aktiverne således blev overdraget
til markedspris. Det skal bemærkes, at Kommissionens konklusioner i dette tilfælde
var baseret på den kendsgerning, at selskabet i anmodningen om markedsøkonomisk
behandling oprindelig anførte, at alle dets aktiver blev købt på det åbne marked,
hvilket ved kontrolbesøget konstateredes at være ukorrekt. Det konstateredes faktisk,
at alle aktiver i realiteten blev overført fra selskabets aktionær. Selskabet kunne ikke
give nærmere oplysninger om, hvordan aktionæren oprindelig havde købt de
pågældende aktiver og til hvilken pris. Selskabet kunne derfor ikke godtgøre, at
aktiverne blev overdraget til markedspris, og kunne dermed heller ikke godtgøre, at
dets produktionsomkostninger og økonomiske situation ikke blev væsentligt fordrejet
som et levn fra det tidligere ikke-markedsøkonomiske system. De vildledende
oplysninger, selskabet gav om oprindelsen af sine faste aktiver, var i høj grad en
hindring for kontrolarbejdet. Da der ikke er fremkommet yderligere oplysninger,
bekræftes disse konklusioner, og påstanden er blevet afvist.
Selskab 6 hævdede, at den kendsgerning, at alle aktiver afskrives med samme faste
sats, ikke burde føre til den konklusion, at selskabets økonomiske situation fordrejes.
Selskabet hævdede desuden, at prisen for overtagelsen af brugsretten til jorden, som
Kommissionens tjenestegrene fandt unormalt lav, er fastsat ved en ren
markedstransaktion uden statslig indblanding. Disse påstande afvistes med den
begrundelse, at anvendelsen af samme afskrivningssats for alle aktiver i dette tidligere
kollektivt ejede selskab ikke afspejler den økonomiske virkelighed og indebærer en
væsentlig fordrejning af virksomhedens produktionsomkostninger og økonomiske
situation. Hvad angår overtagelsen af brugsretten til den statsejede jord, var staten pr.
definition indblandet, og selskabet kunne ikke bevise, at overtagelsesprisen - der
syntes unaturligt lav i forhold til den normale årlige lejeafgift, selskabet tidligere
betalte - afspejlede markedsværdien.
Det skal bemærkes, at nogle eksporterende producenter også hævdede, at
Kommissionens konklusion om ikke at indrømme dem markedsøkonomisk behandling
var baseret på forkerte resultater. De fremlagde imidlertid ikke yderligere oplysninger
(30)
(31)
(32)
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
i den henseende, og deres påstande måtte derfor afvises. Kun et selskab kunne
fremlægge gyldige begrundelser, mens de øvrige selskabers påstande måtte afvises.
(33)
Mere generelt hævdede selskab 9, at det manglende kontrolbesøg var ugunstigt for
dem og diskriminerende i forhold til de selskaber, hos hvilke der var aflagt
kontrolbesøg. To andre selskaber hævdede, at et besøg til samtidig kontrol af
anmodningen
om
markedsøkonomisk
behandling
og
besvarelsen
af
dumpingspørgeskemaet var ufordelagtigt for dem, og det samme gjaldt overskridelsen
af fristen på tre måneder for Kommissionens beslutning om markedsøkonomisk
behandling efter grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c).
Det skal i den henseende bemærkes, at kontrolbesøg ifølge grundforordningens artikel
16 ikke er obligatoriske og gennemføres, hvis det anses for påkrævet. I det
foreliggende tilfælde blev den anmodning om markedsøkonomisk behandling, som
selskab 9 havde fremsat, afvist allerede ved første gennemgang, da selskabet - selv om
der blev fremsendt en mangelskrivelse - ikke godtgjorde, at alle kriterierne var opfyldt.
Med hensyn til de øvrige påstande skal det bemærkes, at de samtidige kontrolbesøg og
den manglende overholdelse af fristen på tre måneder hænger sammen med, at denne
procedure omfattede mange eksporterende producenter, og at bestemmelserne om
stikprøver kun kunne anvendes for dumpingberegninger. Undersøgelsen indebar
derfor en betydelig og tidskrævende gennemgang af hver enkelt anmodning om
markedsøkonomisk behandling. Under alle omstændigheder anses de tidsmæssigt
sammenfaldende kontrolbesøg og den manglende overholdelse af fristerne ikke for at
have nogen åbenbare retlige konsekvenser eller nogen ugunstige virkninger, og der
kunne – som allerede konkluderet i tidligere undersøgelser – på den måde tages
rimelig stilling til spørgsmålet om markedsøkonomisk behandling. Påstandene blev
derfor også afvist.
Klagerens påstand om, at der hos alle berørte selskaber burde aflægges et kontrolbesøg
vedrørende anmodningen om markedsøkonomisk behandling, blev afvist ud fra de
grunde, der er anført i betragtning (34).
(34)
(35)
2. Individuel behandling
(36)
Individuel behandling blev indrømmet 18 selskaber - heraf 13, som havde anmodet
om, men ikke opnået markedsøkonomisk behandling - da de konstateredes at opfylde
alle betingelser for individuel behandling efter grundforordningens artikel 9, stk. 5.
Tre selskaber, der ikke blev indrømmet individuel behandling, hævdede, at de enten
ikke fik tilstrækkelig tid til at indgive anmodningen om markedsøkonomisk
behandling/individuel behandling for deres datterselskaber, eller at deres
datterselskabers begrænsede aktivitet ikke berettigede, at der skulle indgives en
begrundet anmodning om markedsøkonomisk behandling/individuel behandling.
For disse tre selskabers vedkommende skal det bemærkes, at der oprindelig ikke blev
indgivet nogen anmodning om markedsøkonomisk behandling/individuel behandling
inden for den frist, der gjaldt for samtlige selskaber. Efter en første gennemgang blev
disse selskaber ved en mangelskrivelse opfordret til også at indsende en anmodning
inden for en bestemt frist vedrørende deres forbundne selskaber, som også var aktive
inden for salg/produktion af den pågældende vare. Der indkom imidlertid ingen
sådanne anmodninger, og der kunne ikke indrømmes en ekstra frist for ikke at skabe
(37)
(38)
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
forskelsbehandling i forhold til de selskaber, der havde fremlagt de relevante
oplysninger inden for de fastsatte frister. Det skal i den forbindelse bemærkes, at i
betragtning af, at det drejer sig om en kompliceret sag, der krævede individuel
undersøgelse af anmodninger om markedsøkonomisk behandling/individuel
behandling for mange selskaber, og hvor bestemmelserne om stikprøver måtte
anvendes til konstatering af dumping, ville indrømmelsen af længere frister også have
forhindret, at undersøgelsen blev afsluttet til tiden. Dertil kommer, at den
omstændighed, at et selskabs aktivitet er begrænset, ikke fritager selskabet for at
bevise, at det opfylder de relevante kriterier. Påstandene blev derfor afvist.
3. Stikprøver
(39)
En af de eksporterende producenter hævdede, at udvælgelsen til stikprøven var unfair,
da den alene var baseret på eksportvolumen, og at producenten burde have været med i
prøven i betragtning af den høje merværdi, der karakteriserede de produkter, selskabet
eksporterede til Fællesskabet.
Denne påstand blev imidlertid afvist, da udvælgelsen af selskaberne til stikprøven
foregik i overensstemmelse med grundforordningens artikel 17, stk. 1, dvs. på
grundlag af den største repræsentative eksporterede mængde, der med rimelighed
kunne undersøges inden for den tid, der var til rådighed.
En anden eksporterende producent bestred den konklusion, at selskabet, da det
udtrykkeligt havde afvist at være med i stikprøven, ikke kunne betragtes som en
samarbejdsvillig part. Selskabet hævdede for det første, at stikprøveudvælgelsen efter
artikel 17, stk. 2, skal foretages med parternes samtykke, således at de får mulighed for
at sige nej til at være med i stikprøven. For det andet hævdede det, at ifølge
grundforordningens artikel 2, stk. 7, er et kontrolbesøg ikke en nødvendig betingelse
for at påvise, at et selskab opfylder de fem relevante kriterier, og at det derfor stadig
kunne indrømmes markedsøkonomisk behandling. Det fremførte, at dette også kan ses
af, at 22 selskaber blev indrømmet markedsøkonomisk behandling, men der blev kun
aflagt besøg på stedet hos syv. Selskabet hævdede desuden, at det burde være blevet
underrettet om følgerne af manglende samarbejdsvilje som omhandlet i artikel 18,
stk. 1.
Angående den første påstand skal det bemærkes, at ifølge artikel 17, stk. 2, er
parternes samtykke ikke en nødvendig betingelse, da artiklen fastsætter, at den
endelige udvælgelse påhviler Kommissionen, idet udvælgelsen dog så vidt muligt
foretages i samråd med de berørte parter og med disses samtykke. Desuden blev
stikprøveudvælgelsen i dette tilfælde foretaget i samråd med de kinesiske
myndigheder, og også under denne procedure gav det berørte selskab udtryk for, at det
ikke ønskede at være med i stikprøven, fordi et kontrolbesøg ville volde det
vanskeligheder. Det skal tillige bemærkes, at selskabet ikke anmodede om en
individuel undersøgelse efter grundforordningens artikel 17, stk. 3.
Den anden påstand blev betragtet som ubegrundet, da nægtelse af at give adgang til
nødvendige oplysninger, således også i forbindelse med beslutningen om
markedsøkonomisk behandling, efter grundforordningens artikel 18 bør betragtes som
manglende samarbejdsvilje. Det blev over for selskabet gjort klart, at medvirken i
stikprøven indebar, at det skulle besvare et spørgeskema og acceptere en kontrol på
stedet af besvarelsen, hvilket selskabet afslog. Under alle omstændigheder skal det
(40)
(41)
(42)
(43)
DA
13
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
bemærkes, at selv om selskabet var blevet indrømmet markedsøkonomisk behandling,
ville det have været nødvendigt at anvende bestemmelserne i artikel 18 ved manglende
deltagelse i stikprøven, manglende besvarelse af et spørgeskema efter artikel 17, stk. 3,
og manglende accept af et kontrolbesøg. Den sidste af selskabets påstande bør også
afvises, fordi følgerne af manglende samarbejdsvilje klart fremgik af punkt 8 i
meddelelsen om indledning af proceduren.
4. Normal værdi
4.1 Fastsættelse af den normale værdi for eksporterende producenter, der blev
indrømmet markedsøkonomisk behandling
(44)
Da der ikke er fremsat bemærkninger hertil, bekræftes den generelle metode, der blev
anvendt til at fastsætte den normale værdi, jf. betragtning (31)-(40) i den midlertidige
forordning.
De eksporterende producenter, der blev indrømmet markedsøkonomisk behandling,
hævdede, at der var visse kontorfejl i beregningen af den normale værdi, eller bestred
den metode, der var anvendt til at beregne de justeringer, der skønnedes nødvendige.
Disse spørgsmål er blevet undersøgt, og der er foretaget de nødvendige ændringer.
(45)
4.2 Fastsættelse af den normale værdi for alle eksporterende producenter, der ikke blev
indrømmet markedsøkonomisk behandling
a) Referenceland
(46)
Nogle af de interesserede parter hævdede, at grundforordningens artikel 2, stk. 7, ikke
var blevet overholdt, da de ikke inden indførelsen af midlertidige foranstaltninger blev
underrettet om valget af et andet referenceland end det, der var foreslået i
indledningsmeddelelsen. De hævdede også, at da de ikke vidste, at der ikke var nogen
samarbejdsvillige producenter i Mexico, som var det land, der blev foreslået i
indledningsfasen, kunne de ikke yde Kommissionen bistand ved valget af et alternativt
land.
I den henseende skal det for det første bemærkes, at artikel 2, stk. 7, litra a), fastsætter,
at parterne umiddelbart efter iværksættelsen af undersøgelsen underrettes om det
påtænkte tredjeland med markedsøkonomi. I dette tilfælde påtænktes det umiddelbart
efter iværksættelsen stadig at anvende Mexico som referenceland, og parterne blev
opfordret til at fremsætte bemærkninger til dette valg. På det tidlige stadium af
undersøgelsen var der faktisk intet, der tydede på, at ingen mexicansk producent ville
vise sig villig til at samarbejde. Først senere blev det klart, at der som følge af
manglende samarbejde måtte vælges et andet land.
Desuden fastsættes det ikke i artikel 2, stk. 7, litra a), at parterne bør bistå
Kommissionen i valget af et passende referenceland.
De interesserede parter blev også underrettet om de foreløbige resultater, herunder det
foreløbigt valgte referenceland, dvs. Tyrkiet, og fik lejlighed til at fremsætte
bemærkninger. Der blev ikke fremsat nogen bemærkninger om, at Tyrkiet ikke kunne
anses for at være et passende referenceland i dette tilfælde. Bestemmelserne i
(47)
(48)
(49)
DA
14
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), kan derfor ikke anses for at være
tilsidesat, og resultaterne i betragtning (44)-(48) i den midlertidige forordning
bekræftes.
b) Fastsættelse af den normale værdi
(50)
Da der ikke er fremsat bemærkninger hertil, bekræftes den generelle metode, der blev
anvendt til at fastsætte den normale værdi, jf. betragtning (49) og (50) i den
midlertidige forordning.
5. Eksportpris
(51)
To eksporterende producenter hævdede, at de betingelser for beregning af
eksportprisen, der er fastsat i grundforordningens artikel 2, stk. 9, ikke var opfyldt, og
at eventuelle justeringer af eksportprisen ved salg til Fællesskabet via forbundne
selskaber etableret i et tredjeland snarere burde ske efter bestemmelserne i artikel 2,
stk. 10.
I den henseende bekræftes det, at bestemmelserne i artikel 2, stk. 10, særlig litra i),
faktisk blev anvendt som nævnt i betragtning (53) i den midlertidige forordning.
De eksporterende producenter, der blev indrømmet markedsøkonomisk behandling,
hævdede, at der var visse kontorfejl i beregningen af eksportprisen, eller bestred den
metode, der var anvendt til at beregne visse justeringer, der skønnedes nødvendige.
Disse spørgsmål er blevet undersøgt, og der er foretaget de nødvendige ændringer.
(52)
(53)
6. Sammenligning
(54)
En eksporterende producent, der blev indrømmet markedsøkonomisk behandling, og
som deltog i stikprøven, hævdede, at de justeringer, der efter grundforordningens
artikel 2, stk. 10, litra i), blev foretaget af selskabets salg til Fællesskabet via dets
datterselskab etableret i et tredjeland, ikke var berettigede, da det pågældende
datterselskab blot fungerede som en eksportsalgsafdeling. Den pågældende producent
hævdede også, at, hvis der alligevel blev foretaget en justering, burde den under alle
omstændigheder være begrænset til, hvad der ville være en normal provision betalt til
ikke-forbundne agenter. To andre eksporterende producenter hævdede også, at
justeringen burde begrænses til de direkte salgsudgifter.
I den henseende viste undersøgelsen, at de funktioner, det pågældende
salgsdatterselskab varetog, var mere vidtgående end dem, som en eksportørs
eksportsalgsafdeling typisk varetager, og at de snarere burde sammenlignes med dem,
der varetages af en agent, der arbejder på provisionsbasis, jf. artikel 2, stk. 10, litra i).
Den forbundne part anses derfor for at have haft omkostninger, som faktisk reducerer
de beløb, eksportørerne modtager, og som således bør trækkes fra den pris, den første
uafhængige køber i Fællesskabet betaler.
Det skal bemærkes, at de to andre eksporterende producenter, der befinder sig i samme
situation som ovennævnte producent, delte Kommissionens synspunkt om, at der
(55)
(56)
(57)
DA
15
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
burde foretages en justering efter artikel 2, stk. 10, litra i), for at få en rimelig
sammenligning (jf. betragtning (51)).
(58)
Desuden anses justeringsbeløbet for at være behørigt beregnet i overensstemmelse
med artikel 2, stk. 10, litra i), dvs. på grundlag af den avance, det forbundne selskab
modtager. Avancen blev i dette tilfælde beregnet som de forbundne selskabers faktiske
SGA-omkostninger plus en rimelig fortjeneste og bør ikke begrænses udelukkende til
de direkte salgsudgifter. De eksporterende producenters påstande blev derfor afvist.
Flere af de interesserede parter hævdede, at justeringen for ikke-refunderet moms var
uberettiget og baseret på en fejlagtig forståelse af systemet. Andre eksporterende
producenter, herunder en, der var enig i justeringsprincippet, bestred den metode, der
var anvendt til at beregne justeringen, og forlangte, at justeringen skulle baseres på det
faktiske ikke-refunderede momsbeløb.
Den første påstand afvistes, fordi den ikke var behørigt begrundet, og der ikke blev
fremlagt andre oplysninger, der kunne bekræfte, at justeringen er baseret på en
fejlagtig forståelse.
Hvad angår påstanden om, at de faktiske beløb burde anvendes, blev disse i mange
tilfælde ikke oplyst af de berørte eksporterende producenter eller ikke underbygget
med tilstrækkelige beviser, og de kunne derfor ikke tages i betragtning. Påstandene
blev derfor afvist.
Efter bemærkninger fra en række parter præciseres det, at de priser for samme
produkttyper solgt på hjemmemarkedet i Tyrkiet, som blev anvendt til at fastsætte den
normale værdi, om nødvendigt blev justeret for at sikre en rimelig sammenligning med
de produkttyper, som de berørte kinesiske producenter eksporterede til Fællesskabet,
jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra a). Disse justeringer blev foretaget på
grundlag af et rimeligt skøn over forskellenes markedsværdi. For to selskaber måtte
den justering, der blev foretaget i den midlertidige fase, revideres, så den bedre kom til
at afspejle deres individuelle situation, og de relevante margener revideredes
tilsvarende.
(59)
(60)
(61)
(62)
7. Dumpingmargen
7.1. For de samarbejdsvillige eksporterende producenter, der blev indrømmet
markedsøkonomisk eller individuel behandling
a) Markedsøkonomisk behandling
(63)
To af de tre selskaber, der blev indrømmet markedsøkonomisk behandling, hævdede,
at den forbindelse, der blev konstateret mellem dem i undersøgelsesperioden, ikke
længere afspejler den reelle situation, da aktionærforbindelsen mellem alle tre
selskaber kort efter undersøgelsesperioden ophævedes, fordi alle de pågældende aktier
blev solgt til uafhængige personer. Selskaberne hævdede derfor, at der burde tages
hensyn til denne nye situation, og at hvert af selskaberne, da de ikke længere kan
betragtes som forbundne, bør tildeles en individuel dumpingmargen, der afspejler dets
egen situation.
DA
16
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445839_0017.png
(64)
Undersøgelsen viste imidlertid, at forbindelsen mellem de pågældende selskaber i
undersøgelsesperioden faktisk bestod af mere end blot en aktionærforbindelse. Det
konstateredes, at de tre selskaber ud over denne forbindelse også havde fælles
bestyrelsesmedlemmer. Dette forhold forstærkede den forbindelse, der bestod i kraft af
aktionærforbindelsen.
Det konstateredes derfor, at selskaberne måtte betragtes som forbundne i
undersøgelsesperioden. Selv om situationen angiveligt ændredes kort efter
undersøgelsesperioden, ville det under alle omstændigheder være for tidligt at
konkludere, at disse ændringer er af varig karakter. I betragtning af arten af den
forbindelse, der konstateredes i undersøgelsesperioden, kan det ikke udelukkes, at der
er risiko for omgåelse gennem det selskab, der pålægges den laveste told. Det skal
også bemærkes, at mens forbindelsen kan have påvirket resultaterne for
undersøgelsesperioden, kan eventuelle ændringer i forbindelsen efter
undersøgelsesperioden ikke betragtes som relevante.
Det konkluderes derfor, at selskabernes påstande bør afvises.
Forskellige interesserede parter bestred også, at bestemmelserne om stikprøver var
anvendt korrekt. Da de tre selskaber, som blev indrømmet markedsøkonomisk
behandling, og som deltog i stikprøven, konstateredes at være forbundne, hævdes det,
at de udgør en enkelt enhed, og at deres dumpingmargen derfor ikke kan lægges til
grund for et gyldigt gennemsnit efter grundforordningens artikel 9, stk. 6. Det skyldes,
at denne artikel omhandler den vejede gennemsnitlige dumpingmargen, der er fastsat
for parterne i stikprøven, hvorfor dumpingmargenen nødvendigvis må baseres på
resultaterne for mere end ét selskab. Der blev henvist til WTO-appelinstansens rapport
i forbindelse med EF-Indien-sengelinnedsagen
3
, hvori det konkluderedes, at det vejede
gennemsnit nødvendigvis måtte referere til mere end ét selskab.
Hertil skal det bemærkes, at appelinstansens konklusioner, der blev fremsat i en anden
sammenhæng, nemlig i forbindelse med antidumpingaftalens (ADA) artikel 2.2.2 (ii),
og en anden sag, ikke kan anvendes direkte i den foreliggende specifikke sag. For det
andet bør argumentet afvises, fordi det vejede gennemsnit af stikprøven i denne sag er
baseret på hvert selskabs egen normale værdi og eksportpriser, og disse selskaber ikke
udgør en enkelt enhed. Først da de tre individuelle margener var fastsat, blev der
beregnet et vejet gennemsnit af disse margener for de forbundne selskaber for at
undgå, at selskaberne i betragtning af deres indbyrdes forbindelse kanaliserer al deres
eksport gennem det selskab, som der blev fastsat den laveste dumpingmargen for. Det
skal også bemærkes, at grundforordningens artikel 9, stk. 6, ikke specifikt udelukker
anvendelse af dumpingmargener, der er fastsat for forbundne parter i stikprøven.
Påstandene blev derfor afvist.
(65)
(66)
(67)
(68)
b) Individuel behandling
(69)
Da der ikke er fremsat bemærkninger hertil, bekræftes den metode, der blev anvendt til
fastsættelse af dumpingmargenerne for de selskaber, der blev indrømmet individuel
behandling, jf. betragtning (57) i den midlertidige forordning.
3
WT/DS141/AB/R
DA
17
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445839_0018.png
(70)
På grundlag af ovenstående udgør de endelige dumpingmargener følgende i procent af
cif-prisen, Fællesskabets grænse, ufortoldet:
Selskab
Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd
Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd
Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd
Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd
Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd
Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd
Hangzhou Hongfeng Textile Co., Ltd
Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd
Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd
Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd
Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd
Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd
Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd
Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd
Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd
Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd
Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd
Nantong Teijin Co., Ltd
Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd
Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile
Co., Ltd
Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd
Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd
Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd
Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd
Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co.,
Ltd
Shaoxing County Xingxin Textile Co Ltd
Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing
Co., Ltd
Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd
Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd
Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd
Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd
Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd
Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd
Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd
Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd
Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd
Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd
Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd
Endelig
dumpingmargen
14,1%
14,1%
14,1 %
37,1 %
14,1 %
37,1 %
14,1 %
14,1 %
37,1 %
14,1 %
14,1 %
37,1 %
14,1 %
14,1 %
37,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
37,1 %
37,1 %
26,7 %
14,1 %
14,1 %
36,3 %
14,1 %
37,1 %
37,1 %
36,3 %
46,4 %
37,1 %
14,1 %
37,1 %
14,1 %
56,2 %
14,1 %
14,1 %
37,1 %
DA
18
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445839_0019.png
Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd
Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd
Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co.,
Ltd
Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd
Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd
Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd
Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd
7.2. For alle andre eksporterende producenter
(71)
37,1 %
37,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
Da der ikke er fremsat nogen bemærkninger hertil, bekræftes resultaterne i betragtning
(59)-(61) i den midlertidige forordning.
E.
SKADE
1. Produktionen i Fællesskabet
(72)
Da der ikke er fremsat nogen bemærkninger hertil, bekræftes de foreløbige resultater
vedrørende den samlede produktion i Fællesskabet, jf. betragtning (62) og (63) i den
midlertidige forordning.
2. Definition af erhvervsgrenen i Fællesskabet
(73)
En af de interesserede parter hævdede, at der ikke var tilstrækkelig støtte fra en
betydelig del af producenterne i Fællesskabet. Den pågældende part anførte, at et
selskab var gået konkurs under undersøgelsen og derfor ikke burde tages i betragtning
ved definitionen af erhvervsgrenen i Fællesskabet. Parten hævdede desuden, at en af
producenterne importerede det pågældende produkt i den betragtede periode og burde
udelukkes fra erhvervsgrenen i Fællesskabet i henhold til grundforordningens
artikel 4, stk. 1, litra a).
Det skal bemærkes, at en producent i Fællesskabet er i betalingsstandsning, men havde
en produktion i gang i undersøgelsesperioden og i øjeblikket fortsætter sin produktion.
Dette selskab blev derfor medtaget i definitionen af erhvervsgrenen i Fællesskabet.
Undersøgelsen bekræftede, at intet selskab, der blev medregnet til erhvervsgrenen i
Fællesskabet, importerede det pågældende produkt i undersøgelsesperioden. Nogle
importerede imidlertid det grå produkt, dvs. råvaren til FSEP. Disse argumenter bør
derfor afvises.
Da der ikke er fremsat yderligere bemærkninger hertil, bekræftes definitionen af
erhvervsgrenen i Fællesskabet, jf. betragtning (64) i den midlertidige forordning.
(74)
(75)
3. Forbruget i Fællesskabet
(76)
Da der ikke er fremsat nogen bemærkninger hertil, bekræftes beregningen af forbruget
i Fællesskabet, jf. betragtning (65) og (66) i den midlertidige forordning.
DA
19
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
4. Importen til Fællesskabet fra det pågældende land
4.1.
(77)
Importens omfang og markedsandel
Da der ikke er fremsat nogen bemærkninger hertil, bekræftes beregningen af den
pågældende imports omfang og markedsandel, jf. betragtning (67) og (68) i den
midlertidige forordning.
De importerede varers pris og underbud
Da der ikke er fremsat nogen bemærkninger hertil, bekræftes beregningen af prisen og
underbuddet for den pågældende import, jf. betragtning (69)-(71) i den midlertidige
forordning.
4.2.
(78)
5. EF-erhvervsgrenens situation
(79)
I betragtning (98) i den midlertidige forordning konkluderede Kommissionen
foreløbigt, at EF-erhvervsgrenen havde lidt væsentlig skade, jf. artikel 3 i
grundforordningen.
Ingen af de interesserede parter satte spørgsmålstegn ved de tal vedrørende EF-
erhvervsgrenens situation eller den fortolkning af dem, der var anført i betragtning
(72)-(98) i den midlertidige forordning. Resultaterne som anført i disse betragtninger i
den midlertidige forordning bekræftes derfor, og det konkluderes, at EF-
erhvervsgrenen har lidt væsentlig skade, jf. artikel 3 i grundforordningen.
F.
(81)
ÅRSAGSSAMMENHÆNG
(80)
Foruden de andre faktorer, der blev undersøgt i den midlertidige forordning,
undersøgtes også EF-erhvervsgrenens eksportresultater. Det konstateredes, at EF-
erhvervsgrenens eksportsalg i hele perioden holdt sig stabilt på ca. 25 mio. løbende
meter. Det skal bemærkes, at denne eksport gælder den vare, der anvendes til for, og
som sælges til en betydeligt lavere pris. Samtidig blev det produktsortiment, som hele
EU 25-erhvervsgrenen eksporterede, i undersøgelsesperioden solgt til en pris, der var
ca. 270 % højere end for importen fra Kina. Under alle omstændigheder blev kun
salget på fællesskabsmarkedet taget i betragtning ved beregningen af tal for
fortjenesten, således at disse ikke er påvirket af eksportresultaterne. Af ovennævnte
grunde kan det konkluderes, at Fællesskabets eksport ikke påførte EF-erhvervsgrenen
skade.
For importen fra alle andre tredjelande tilsammen var priserne desuden gennemsnitligt
set konstant højere end de kinesiske priser. På grundlag af ovenstående, og da der ikke
er fremsat bemærkninger til årsagssammenhængen, bekræftes konklusionen i
betragtning (99)-(111) i den midlertidige forordning.
DA
20
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
G.
FÆLLESSKABETS INTERESSER
1. EF-erhvervsgrenens og andre EF-producenters interesser
(82)
Da der ikke er fremsat bemærkninger vedrørende EF-erhvervsgrenens og andre EF-
producenters interesser, bekræftes resultaterne som anført i betragtning (112)-(118) i
den midlertidige forordning.
2. Uafhængige importørers interesser
(83)
Der indkom en række bemærkninger fra uafhængige importører og
importører/brugere. Der fandt også en høring sted af de parter, der anmodede om en
sådan. Importørernes argumenter var sammenfaldende med brugernes og omtales i
betragtning (87)-(90). Det skal bemærkes, at den samlede mængde, som de importører,
der gav sig til kende, importerede fra Kina, er ubetydelig og kun tegner sig for ca. 2 %
af den samlede import fra Kina i undersøgelsesperioden. De resterende 98 % reagerede
ikke på foranstaltningerne.
Da der ikke er fremsat andre bemærkninger vedrørende uafhængige importørers
interesser, bekræftes resultaterne som anført i betragtning (119)-(121) i den
midlertidige forordning.
(84)
3. Leverandørernes interesser
(85)
Da der ikke er fremsat bemærkninger vedrørende EF-leverandørernes interesser,
bekræftes resultaterne som anført i betragtning (122)-(125) i den midlertidige
forordning.
4. Brugernes interesser
(86)
Ni brugere besvarede et spørgeskema, men kun en af dem importerede den
pågældende vare (betragtning (127) i den midlertidige forordning). Efter indførelsen af
de midlertidige foranstaltninger indkom der imidlertid bemærkninger fra fire brugere,
som ikke havde givet sig til kende tidligere i undersøgelsen. To af dem fremstiller
stoffer til boligmontering. De importerede alle den pågældende vare fra Kina. I
betragtning af, at sektoren er meget fragmenteret, anslås de at repræsentere under 2 %
af den.
De brugere, der producerer tøj, hævdede, at deres virksomheder nu er i alvorlig fare,
fordi der til fællesskabsmarkedet importeres færdigt tøj fra Kina til meget lave priser,
mens de må producere med meget højere omkostninger. Desuden ville de komme til at
betale en høj antidumpingtold på importen af den pågældende vare, som er råvaren til
deres produktion. De anfører, at de kan sælge deres færdige varer til lidt højere priser
til deres kunder, da de er meget mere fleksible, og de kan levere små mængder med
kort varsel. I betragtning af den nuværende markedssituation med lavprisimporten af
beklædningsgenstande og antidumpingtolden på råvaren hævder de imidlertid, at de
ikke vil kunne opretholde produktionen i Fællesskabet og derfor vil blive nødt til at
lukke deres produktionsanlæg.
Det skal bemærkes, at disse tøjproducenter er små og mellemstore virksomheder. De
er under stort pres på grund af importen af færdigvarer, der er steget stærkt bl.a. som
(87)
(88)
DA
21
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
følge af afskaffelsen af tekstilkontingenter den 1. januar 2005. Desuden stiger deres
råvareomkostninger på grund af tolden. Selv om det er rigtigt, at den allerede
vanskelige situation i tøjsektoren kunne blive yderlige forværret af antidumpingtolden
på FSEP, er det klart, at presset på disse virksomheder først og fremmest skyldes
importen af tøj fra Kina.
(89)
Nogle brugere hævdede, at også farvnings- og trykningssektoren ville blive berørt, når
der ikke længere blev indført tekstiler til Fællesskabet på grund af tolden. De hævdede
også, at leverandørerne af højteknologiske tekstilmaskiner i Fællesskabet ville blive
ramt, fordi tekstilproduktionen i Kina ville falde på grund af tolden.
Som anført i betragtning (128) i den midlertidige forordning, er det imidlertid
sandsynligt, at importen til fællesskabsmarkedet fra Kina vil fortsætte til rimelige,
ikke-dumpede priser, ligesom der stadig vil være adgang til ikke-dumpede varer fra
andre kilder, eftersom import fra tredjelande (ekskl. Kina) tegner sig for over 30 % af
forbruget i Fællesskabet. Desuden vil omkostningsstigningen sandsynligvis ikke blive
væsentlig, da antidumpingtolden for mange eksporterende producenter fastsættes til
14,1 %, og FSEP kun udgør en del af brugernes produktionsomkostninger. Det skal
også bemærkes, at den angiveligt vanskelige situation, som nogle selskaber måske
befinder sig i, først og fremmest synes at skyldes importen af færdigt tøj fra Kina, og
at det ikke ville hjælpe på dette særlige problem, hvis der ikke blev indført
antidumpingforanstaltninger. I den henseende skal det også bemærkes, at brugere, der
tegner sig for en meget lille importmængde, har givet sig til kende, mens langt
hovedparten ikke har fremsat nogen bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen.
Da der ikke er fremsat andre bemærkninger vedrørende brugernes interesser, bekræftes
konklusionerne som anført i betragtning (126)-(128) i den midlertidige forordning.
(90)
(91)
5. Konklusion om Fællesskabets interesser
(92)
På baggrund af konklusionerne i den midlertidige forordning, jf. betragtning (129)-
(131) i den midlertidige forordning, og under hensyntagen til bemærkningerne fra de
forskellige parter kan det konkluderes, at der ikke er nogen tvingende grunde til ikke at
indføre endelige antidumpingforanstaltninger over for dumpingimporten af FSEP med
oprindelse i Kina.
H.
(93)
ENDELIGE ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER
På grundlag af den metode, der er beskrevet i betragtning (132)-(135) i den
midlertidige forordning, blev der beregnet en skadestærskel med henblik på at
fastsætte niveauet for de foranstaltninger, der skal indføres.
Ved beregningen af skadesmargenen i den midlertidige forordning blev der som mål
fastsat en fortjeneste på 8 % for EF-erhvervsgrenen, hvilket en erhvervsgren af denne
type med rimelighed ville kunne opnå under normale konkurrencevilkår, dvs. uden
dumpingimport, og som opnåedes i 1998 og 1999, før den kinesiske eksport begyndte
at volde problemer (betragtning (134) i den midlertidige forordning).
En af de interesserede parter hævdede, at en målfortjeneste på 8 % på grundlag af
årene 1998 og 1999 ikke ville være passende. Parten anførte, at da fortjenesten
allerede var meget lavere i 2000, dvs. det første år i den betragtede periode, hvor
(94)
(95)
DA
22
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445839_0023.png
virkningerne af dumpingimporten ikke var så mærkbare, burde denne fortjeneste
anvendes som målfortjeneste. Det skal imidlertid bemærkes, at importen fra Kina
allerede i 2000 tegnede sig for en høj markedsandel, nemlig 18,2 % (betragtning (67) i
den midlertidige forordning), og at situationen for EF-erhvervsgrenen allerede var
begyndt at blive vanskelig. Det fandtes derfor rimeligt at anvende en mere stabil
tidligere periode som reference ved fastlæggelsen af, hvilken målfortjeneste EF-
erhvervsgrenen kunne forvente, hvis der ikke var nogen dumpingimport.
(96)
Da der ikke er fremsat nogen nye bemærkninger hertil, bekræftes den metode, der er
anført i betragtning (132)-(135) i den midlertidige forordning.
1. Endelige foranstaltninger
(97)
På baggrund af ovenstående bør der i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i
grundforordningen
indføres
en
endelig
antidumpingtold
svarende
til
dumpingmargenen og til den skadesmargen, der er beregnet i alle tilfælde, hvor de var
lavere end de konstaterede dumpingmargener.
På grundlag af ovenstående fastsættes den endelige told til følgende:
Selskab
Endelig
antidumping-
told
14,1 %
14,1 %
14,1 %
37,1 %
14,1 %
37,1 %
14,1 %
14,1 %
37,1 %
14,1 %
14,1 %
37,1 %
14,1 %
14,1 %
37,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
37,1 %
37,1 %
26,7 %
14,1 %
14,1 %
(98)
Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd
Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd
Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd
Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd
Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd.
Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd
Hangzhou Hongfeng Textile Co., Ltd
Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd
Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd
Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd
Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd
Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd
Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd
Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd
Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd
Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd
Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd
Nantong Teijin Co., Ltd
Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd
Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile
Co., Ltd
Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd
Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd
Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd
Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd
DA
23
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445839_0024.png
Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co.,
Ltd
Shaoxing County Xingxin Textile Co., Ltd
Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing
Co., Ltd
Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd
Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd
Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd
Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd
Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd
Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd
Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd
Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd
Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd
Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd
Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd
Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd
Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd
Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co.,
Ltd
Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd
Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd
Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd
Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd
(99)
33,9 %
14,1 %
37,1 %
37,1 %
33,9 %
46,4 %
37,1 %
14,1 %
37,1 %
14,1 %
56,2 %
14,1 %
14,1 %
37,1 %
37,1 %
37,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
De individuelle antidumpingtoldsatser, der er anført i denne forordning, blev fastsat på
grundlag af resultaterne af den foreliggende undersøgelse. De afspejler derfor den
situation, som ved undersøgelsen konstateredes med hensyn til disse selskaber. Disse
toldsatser finder (i modsætning til den landsdækkende told for "alle andre selskaber")
således udelukkende anvendelse på import af varer med oprindelse i det pågældende
land, som er fremstillet af de specifikt nævnte selskaber. Importerede varer fremstillet
af ethvert andet selskab, der ikke er udtrykkeligt nævnt med navn og adresse i den
relevante del af denne forordning, herunder enheder, der er forretningsmæssigt
forbundet med de specifikt nævnte, kan ikke drage fordel af disse satser, men er
omfattet af satsen for "alle andre selskaber".
(100)
Alle anmodninger om anvendelse af disse individuelle antidumpingtoldsatser (f.eks.
efter ændring af den pågældende virksomheds navn eller efter oprettelse af nye
produktions- eller salgsenheder) fremsendes straks til Kommissionen
4
sammen med
alle relevante oplysninger, især om ændringer af selskabets aktiviteter i forbindelse
med fremstilling og hjemmemarkeds- og eksportsalg i tilknytning til den pågældende
navneændring eller ændring vedrørende produktions- og salgsenheder. Hvis det er
4
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Handel
Direktorat B
Kontor J-79 5/16
B-1049 Bruxelles.
DA
24
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445839_0025.png
nødvendigt, vil forordningen blive ændret i overensstemmelse hermed ved en
ajourføring af listen over selskaber, der er omfattet af individuelle toldsatser.
2. Opkrævning af midlertidig told
(101) På grund af størrelsen af de konstaterede dumpingmargener og den væsentlige skade,
der er forvoldt EF-erhvervsgrenen, anses det for nødvendigt, at de beløb, for hvilke der
er stillet sikkerhed i form af midlertidig antidumpingtold, indført ved forordning (EF)
nr. 426/2005, opkræves med et beløb svarende til den endelige told. Såfremt den
endelige told er højere end den midlertidige told, opkræves kun de beløb, der er sikret
svarende til den midlertidige told, endeligt, mens de beløb, der er sikret ud over den
endelige antidumpingtold, frigives -
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
Artikel 1
1.
Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af vævede stoffer af garn af
endeløse syntetiske fibre med indhold af teksturerede og/eller ikke-teksturerede
endeløse polyesterfibre på 85 vægtprocent eller derover, farvede (inklusive farvet
hvide) eller trykte, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, henhørende under KN-
kode ex 5407 51 00 (TARIC-kode 5407 51 00 10), 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407
61 10 (TARIC-kode 5407 61 10 10), 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10
(TARIC-kode 5407 69 10 10) og ex 5407 69 90 (TARIC-kode 5407 69 90 10).
Den endelige antidumpingtold fastsættes til følgende af nettoprisen, frit
Fællesskabets grænse, ufortoldet, for de i stk. 1 omhandlede varer fremstillet af
følgende selskaber:
Selskab
Endelig
antidumping-
told
14,1 %
14,1 %
14,1 %
37,1 %
14,1 %
37,1 %
14,1 %
14,1 %
37,1 %
14,1 %
14,1 %
37,1 %
14,1 %
14,1 %
37,1 %
14,1 %
Taric-
tillægskode
A617
A617
A617
A623
A617
A623
A617
A617
A623
A617
A617
A623
A617
A617
A623
A617
2.
Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd
Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd
Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd
Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd
Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd
Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd
Hangzhou Hongfeng Textile Co., Ltd
Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd
Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd
Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd
Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd
Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd
Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd
Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd
Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd
Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd
DA
25
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445839_0026.png
Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd
Nantong Teijin Co., Ltd
Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd
Shaoxing China Light & Textile Industrial City
Somet Textile Co., Ltd
Shaoxing County Fengyi Textile Printing &
Dyeing Co., Ltd
Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd
Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co.,
Ltd
Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd
Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp.
& Exp. Co., Ltd
Shaoxing County Xingxin Textile Co., Ltd
Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and
Sandwashing Co., Ltd
Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd
Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd
Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd
Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd
Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd
Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd
Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd
Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd
Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd
Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing
Co., Ltd
Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing
knitwear Co., Ltd
Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd
Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd
Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and
Dyeing Co., Ltd
Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing
Co., Ltd
Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd
Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd
Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co.,
Ltd
Alle andre selskaber
3.
14,1 %
14,1 %
14,1 %
37,1 %
37,1 %
26,7 %
14,1 %
14,1 %
33,9 %
14,1 %
37,1 %
37,1 %
33,9 %
46,4 %
37,1 %
14,1 %
37,1 %
14,1 %
56,2 %
14,1 %
14,1 %
37,1 %
37,1 %
37,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
14,1 %
56,2 %
A617
A617
A617
A623
A623
A619
A617
A617
A621
A617
A623
A623
A620
A622
A623
A617
A623
A617
A618
A617
A617
A623
A623
A623
A617
A617
A617
A617
A617
A999
Medmindre andet er fastsat, finder de gældende bestemmelser om told anvendelse.
Artikel 2
Såfremt en ny eksporterende producent i Folkerepublikken Kina forelægger Kommissionen
tilstrækkelige beviser for, at vedkommende:
DA
26
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
- ikke har eksporteret den vare, der er beskrevet i artikel 1, stk. 1, til Fællesskabet i
undersøgelsesperioden (1. april 2003-31. marts 2004)
- ikke er forbundet med nogen af de eksportører eller producenter i Folkerepublikken Kina,
der er omfattet af antidumpingforanstaltningerne indført ved denne forordning
- faktisk har eksporteret den pågældende vare til Fællesskabet efter den undersøgelsesperiode,
som foranstaltningerne er baseret på, eller har indgået en uigenkaldelig kontraktlig
forpligtelse om eksport af en betydelig mængde til Fællesskabet
kan Rådet, der træffer afgørelse med simpelt flertal på grundlag af et forslag forelagt af
Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg, ændre artikel 1, stk. 2, ved at tilføje den
nye eksporterende producent i) til de selskaber, der er omfattet af den vejede gennemsnitstold
på 37,1 %, der gælder for selskaber, der blev indrømmet individuel behandling i
overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, i forordning (EF) nr. 384/96, eller ii) til de selskaber,
der er omfattet af den vejede gennemsnitstold på 14,1 %, der gælder for selskaber, der blev
indrømmet markedsøkonomisk behandling i overensstemmelse med artikel 2, stk. 7, litra c), i
forordning (EF) nr. 384/96.
Artikel 3
Beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af midlertidig antidumpingtold i henhold til
Kommissionens forordning (EF) nr. 426/2005 om import af vævede stoffer af garn af
endeløse syntetiske fibre med indhold af teksturerede og/eller ikke-teksturerede endeløse
polyesterfibre på 85 vægtprocent eller derover, farvede eller trykte, henhørende under KN-
kode 5407 52 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 90 og ex 5407 69 90 (TARIC-kode 5407
69 90 10) og med oprindelse i Folkerepublikken Kina, opkræves endeligt med den sats, der
fastsættes endeligt ved denne forordning, i overensstemmelse med nedenstående regler.
Beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed ud over den endelige antidumpingtold, frigives.
Såfremt den endelige told er højere end den midlertidige told, opkræves kun de beløb, der er
sikret ved den midlertidige told, endeligt.
Artikel 4
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den […]
På Rådets vegne
Formand
[…]
DA
27
DA