Europaudvalget 2005-06
KOM (2005) 0492
Offentligt
1445957_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 14.10.2005
KOM(2005) 492 endelig
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om Fællesskabets holdning i Associeringsrådet EF-Tyrkiet om gennemførelsen af
artikel 9 i afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet om iværksættelse af
slutfasen af toldunionen
(forelagt af Kommissionen)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445957_0002.png
BEGRUNDELSE
EF og Tyrkiet iværksatte slutfasen af toldunionen mellem EF og Tyrkiet ved afgørelse nr.
1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet. Et af toldunionens vigtigste mål er at opnå fri
varebevægelser mellem EF og Tyrkiet. Afgørelsen blev fulgt op af afgørelse nr. 2/97 om
listen over fællesskabsretsakterne vedrørende afskaffelse af tekniske handelshindringer og
betingelserne og retningslinjerne for Tyrkiets anvendelse heraf.
Artikel 9 i afgørelse 1/95 fastsætter følgende: ”Når Tyrkiet har iværksat
fællesskabsinstrumentets eller -instrumenternes bestemmelser for afskaffelse af tekniske
handelshindringer, foregår samhandelen med den pågældende vare mellem de kontraherende
parter i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i nævnte instrumenter, uden at
dette i øvrigt berører anvendelsen af denne afgørelses bestemmelser”. Artiklen præciserer
imidlertid ikke, hvornår og hvordan Tyrkiet må anses for at have iværksat de pågældende
bestemmelser.
Visse produkter skal opfylde de væsentlige krav, der er specificeret i den relevante
sektorlovgivning. I visse tilfælde skal opfyldelsen af kravene bekræftes af
overensstemmelsesvurderingsorganer, der udpeges af de kompetente myndigheder i
medlemsstaterne, og som skal anmeldes til Europa-Kommissionen.
Associeringsrådets afgørelse 1/95 og 2/97 fastsætter ikke procedurerne for Tyrkiets
anmeldelse af overensstemmelsesvurderingsorganer til Europa-Kommissionen og
medlemsstaterne.
Formålet med denne afgørelse er at fastsætte disse procedurer, og nærmere bestemt en
metode, der gør det muligt at efterprøve, om den pågældende fællesskabslovgivning er
indarbejdet i den tyrkiske lovgivning, om de administrative infrastrukturer er på plads, og om
de overensstemmelsesvurderingsorganer, der er udpeget af Tyrkiet, opfylder kravene i de
relevante direktiver.
Disse procedurer vil skabe den sikkerhed og tillid, der er nødvendig for at fremme de frie
varebevægelser inden for toldunionen, og gøre det muligt at udvikle Tyrkiets kapacitet til
overensstemmelsesvurdering.
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445957_0003.png
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om Fællesskabets holdning i Associeringsrådet EF-Tyrkiet om gennemførelsen af
artikel 9 i afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet om iværksættelse af
slutfasen af toldunionen
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 300,
stk. 2, andet afsnit,
under henvisning til forslag fra Kommissionen
1
, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Det er fastsat i artikel 9 i afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet den
22. december 1995 om iværksættelse af slutfasen af toldunionen
2
, at når Tyrkiet har
indarbejdet fællesskabsinstrumenterne til afskaffelse af de tekniske handelshindringer
for en bestemt vare i sin nationale lovgivning, foregår samhandelen med den
pågældende vare i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i disse
instrumenter.
For at denne bestemmelse kan træde i kraft, bør der fastsættes en procedure for de
tyrkiske
overensstemmelsesorganers
anmeldelse
til
Kommissionen
og
medlemsstaterne og for sidstnævntes anerkendelse af disse organer.
I henhold til i artikel 22, stk. 3), i Ankara-aftalen af 12. september 1963 om oprettelse
af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet
3
, træffer
associeringsrådet fra begyndelsen af overgangsperioden, i tilfælde af at en fælles
handling fra de kontraherende parters side viser sig nødvendig, de beslutninger, som er
egnede til ved iværksættelse af associeringsordningen at nå et af målene i
associeringsaftalen, uden at denne udtrykkeligt har overdraget det de beføjelser, der er
påkrævet til dette formål -
(2)
(3)
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
1
2
3
EUT C [...] af [...], s. [...].
EFT L 35 af 13.2.1996, s. 1.
EFT L 217 af 29.12.1964, s. 3687.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Eneste artikel
Den holdning, som Fællesskabet skal indtage i associeringsrådet, der blev oprettet ved
Ankara-aftalen af 12. september 1963 om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske
Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet, til gennemførelsen af artikel 9 i afgørelse nr. 1/95 truffet
af Associeringsrådet EF-Tyrkiet, baseres på det udkast til associeringsrådets afgørelse, som er
knyttet til denne afgørelse.
Udfærdiget i Bruxelles, den […]
På Rådets vegne
Formand
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1445957_0005.png
BILAG
Udkast til
AFGØRELSE NR. .../2005 TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET EF-TYRKIET
den [...]
om gennemførelsen af artikel 9 i afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-
Tyrkiet om iværksættelse af slutfasen af toldunionen.
ASSOCIERINGSRÅDET EF-TYRKIET HAR -
under henvisning til aftalen af 12. september 1963 om oprettelse af en associering mellem Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet, særlig artikel 22, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Artikel 9 i afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet om iværksættelse
af slutfasen af toldunionen fastsætter retsvirkningerne af Tyrkiets iværksættelse af
bestemmelserne i det eller de fællesskabsinstrumenter, der er nødvendige for
afskaffelsen af de tekniske handelshindringer for en bestemt vare, men fastlægger ikke
de nødvendige procedurer og betingelser for anvendelsen af denne artikel.
Tyrkiet og Fællesskabet er enige om, at [] der med henblik på gennemførelsen af
artikel 9 i afgørelse nr. 1/95 bør oprettes de nødvendige administrative infrastrukturer
til iværksættelse af fællesskabsinstrumentet eller -instrumenterne, og at det bør sikres,
at disse infrastrukturer vil fortsætte med at være fuldt ud operationelle og effektive.
Tyrkiet og Fællesskabet er blevet enige om procedurereglerne for gennemførelsen af
artikel 9 i afgørelse nr. 1/95.
For at toldunionen kan fungere tilfredsstillende, bør de principper, der er fastsat i
afgørelse nr. 2/97 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet den 4. juni 1997 om listen
over fællesskabsretsakterne vedrørende afskaffelse af tekniske handelshindringer og
betingelserne og retningslinjerne for Tyrkiets anvendelse heraf, samt i artikel 54, 55 og
56 i afgørelse nr. 1/95, gennemføres effektivt.
I betragtning af de nære forbindelser mellem Fællesskabet og de kontraherende parter i
aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde forekommer det
hensigtsmæssigt at indgå parallelle aftaler om europæisk overensstemmelsesvurdering
mellem Tyrkiet og disse lande, der svarer til denne afgørelse -
(2)
(3)
(4)
(5)
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 1
Vurdering af teknisk lovgivning
1. Det Blandede Udvalg for Toldunionen, der blev nedsat ved artikel 52 i afgørelse nr. 1/95,
er kompetent til at efterprøve, om Tyrkiet effektivt har iværksat bestemmelserne i det eller de
fællesskabsinstrumenter, der er nødvendigt for at afskaffe de tekniske handelshindringer for
en bestemt vare. Med henblik herpå skal Det Blandede Udvalg for Toldunionen vedtage en
erklæring.
2. Uden at dette indskrænker dets muligheder for at nedsætte underudvalg eller
arbejdsgrupper, jf. artikel 53, stk. 4, i afgørelse nr. 1/95, kan Det Blandede Udvalg for
Toldunionen gøre brug af alle oplysninger, som det har til sin rådighed om de særlige aspekter
af gennemførelsesstrukturerne i Tyrkiet, herunder evalueringer foretaget af eksterne
kontrahenter.
Artikel 2
Anmeldelse af de tyrkiske overensstemmelsesvurderingsorganer
1. Når den erklæring, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, er vedtaget, kan de tyrkiske
myndigheder foretage anmeldelse til Kommissionen og medlemsstaterne af navnene på de
overensstemmelsesvurderingsorganer, de har udpeget, med angivelse af alle fuldstændige
oplysninger og de emneområder og overensstemmelsesvurderingsprocedurer, som organerne
er udpeget til at varetage.
2. De regler, der gælder for udpegelsen af overensstemmelsesvurderingsorganer i
medlemsstaterne, gælder tilsvarende for Tyrkiet. Kommissionen forsyner Tyrkiet med
detaljerede oplysninger om de pågældende regler og om proceduren for anmeldelse til
Kommissionen.
3. Når anmeldelsesproceduren er afsluttet, er resultaterne af de overensstemmelsesprocedurer,
der gennemføres af Fællesskabets organer og af de tyrkiske organer, gensidigt anerkendt. Det
vil ikke være nødvendigt at gentage procedurerne eller opfylde supplerende krav, for at de
pågældende resultater er godkendt.
Artikel 3
Parternes forpligtelser med hensyn til deres myndigheder og organer
1. Parterne påser, at de myndigheder på deres område, der er ansvarlige for den faktiske
gennemførelse af Fællesskabets lovgivning og den nationale lovgivning, vedblivende
anvender denne lovgivning. De sikrer, at disse myndigheder er bemyndiget til om fornødent at
anmelde, suspendere, ophæve suspensioner og tilbagetrække anmeldelser af
overensstemmelsesvurderingsorganer,
sikre
industrivarers
overensstemmelse
med
Fællesskabets lovgivning eller den nationale lovgivning samt om nødvendigt kræve dem
trukket tilbage fra markedet.
2. Parterne påser, at de organer, der på deres respektive områder er anmeldt som kompetente
til at vurdere overensstemmelsen med kravene i Fællesskabets lovgivning eller den nationale
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
lovgivning, vedblivende efterlever kravene i Fællesskabets lovgivning eller den nationale
lovgivning. De træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at organerne bevarer den
fornødne kompetence til at udføre de opgaver, de har fået pålagt.
3. Hvis en part beslutter at tilbagekalde anmeldelsen af et organ på dens område, underretter
den skriftligt den anden part derom. Det pågældende organ skal ophøre med at vurdere
overensstemmelse
senest
datoen
for
anmeldelsens
tilbagekaldelse.
Overensstemmelsesvurderinger, der er foretaget før denne dato, forbliver gyldige, medmindre
Det Blandede Udvalg for Toldunionen træffer anden afgørelse.
Artikel 4
Efterprøvning af anmeldte organer
1. Hver part kan anmode den anden part om at efterprøve, om et organ, der er anmeldt på dens
område eller på en EU-medlemsstats område, er teknisk kompetent og efterlever de relevante
retsforskrifter. Anmodningen skal begrundes for at sætte den part, der er ansvarlig for
anmeldelsen, i stand til at foretage den nødvendige efterprøvning og rapportere hurtigt til den
anden part. Parterne kan også i fællesskab undersøge, om et organ er teknisk kompetent og
efterlever de relevante forskrifter. Med henblik herpå skal parterne sikre sig det fulde
samarbejde med organerne på deres område. Parterne træffer alle egnede foranstaltninger og
benytter alle foreliggende midler til at løse de problemer, der konstateres.
2. Hvis problemerne ikke kan løses til begge parters tilfredshed, kan de forelægge deres tvist
for Det Blandede Udvalg for Toldunionen, idet de gør rede for deres synspunkter. Det
Blandede Udvalg for Toldunionen træffer afgørelse om egnede foranstaltninger inden for en
frist på to måneder.
3. Medmindre Det Blandede Udvalg for Toldunionen træffer anden afgørelse inden den frist,
der er fastsat i stk. 2, suspenderes anmeldelsen af organet og anerkendelsen af dets
kompetence til at vurdere overensstemmelsen med kravene i Fællesskabets lovgivning eller
den nationale lovgivning helt eller delvis ved udgangen af denne periode.
4. Uden at dette berører bestemmelserne i stk. 3, kan begge parter forelægge sagen til
behandling ved den tvistbilæggelsesprocedure, der er fastsat i artikel 61 og 62 i afgørelse nr.
1/95.
5. Hvis der efter udløbet af fristen i stk. 2 fremkommer nye elementer i sagen, kan en part
anmode Det Blandede Udvalg for Toldunionen om at beslutte at tage suspensionen, jf. stk. 3,
op til fornyet overvejelse. I så tilfælde undersøger begge parters eksperter i fællesskab det
pågældende overensstemmelsesvurderingsorgan. Den part, der besluttede at suspendere
anmeldelsen, tager sin beslutning op til fornyet overvejelse i lyset af eksperternes rapport.
Den kan beslutte fortsat at suspendere anmeldelsen, hvis den begrunder sit beslutning.
Artikel 5
Udveksling af oplysninger og samarbejde
For at sikre en korrekt og ensartet anvendelse og fortolkning af denne afgørelse skal parterne
sikre, at deres myndigheder og anmeldte organer:
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1.
udveksler alle relevante oplysninger om gennemførelsen af bestemmelserne i de
fællesskabsinstrumenter, der er nødvendige for afskaffelsen af de tekniske
handelshindringer for en bestemt vare, jf. artikel 1, herunder navnlig oplysninger om
proceduren til sikring af, at de anmeldte organer efterlever de relevante forskrifter
i den udstrækning, det er hensigtsmæssigt, deltager i parternes informations- og
koordinationsordninger og andre aktiviteter med tilknytning dertil
opfylder de informations- og kommunikationskrav, der er fastsat i de relevante
retlige instrumenter for de enkelte sektorer
samarbejder med henblik på at etablere gensidige anerkendelsesordninger på
frivilligt grundlag.
Artikel 6
Forvaltning
2.
3.
4.
Det Blandede Udvalg for Toldunionen er ansvarligt for, at denne afgørelse fungerer effektivt.
Det kan bl.a. træffe afgørelse om:
(a)
(b)
udpegelse af et eksperthold til at efterprøve, om et anmeldt organ har den
fornødne tekniske kompetence og efterlever de relevante forskrifter
udveksling af oplysninger om ændringer og ændringsforslag til Fællesskabets
lovgivning og den nationale lovgivning, herunder aftaler med tredjelande, i
overensstemmelse med principperne i artikel 54 og 55 i afgørelse nr. 1/95
vedtagelse af foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse om
nødvendigt, herunder detaljerede regler for vurderingsproceduren
udvidelse af denne afgørelse til andre procedurer og certifikater, end dem, der
er nævnt i artikel 2, og med henblik herpå vedtagelse af de regler, der er
nødvendige for at forbedre anvendelsen af artikel 9 i afgørelse nr. 1/95, hvis
der opstår vanskeligheder
alle andre spørgsmål med tilknytning til denne afgørelse.
Artikel 7
Aftaler med andre lande
1. Aftaler om overensstemmelsesvurdering, som den ene part har indgået med et land, der
ikke er part i denne afgørelse, indebærer ikke, at den anden part er forpligtet til at acceptere
resultater af overensstemmelsesvurderingsprocedurer, der er gennemført i det pågældende
tredjeland, medmindre parterne i associeringsrådet udtrykkelig er enige herom.
2. Den part, der har indgået overensstemmelsesvurderingsaftaler med en tredjepart, skal
samarbejde med den anden part, hvis denne overvejer at indgå tilsvarende aftaler med den
(c)
(d)
(e)
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
samme tredjepart, og skal om nødvendigt yde den nødvendige tekniske og administrative
bistand.
Artikel 8
Ikrafttræden
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Udfærdiget i Bruxelles, den […]
På associeringsrådets vegne
DA
9
DA