Socialudvalget 2005-06
KOM (2005) 0536
Offentligt
214139_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 21.10.2005
KOM(2005) 536 endelig
2004/0158 (COD)
Ændret forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet -
PROGRESS
(forelagt af Kommissionen
i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
214139_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
(1)
B
AGGRUND
Den 14. juli 2004 vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
afgørelse om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet – Progress
1
.
Forslaget blev fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet den 15. juli 2004.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 15. marts 2005
2
.
Regionsudvalget afgav udtalelse den 23. februar 2005
3
.
Europa-Parlamentet afgav udtalelse ved førstebehandlingen den 6. september 2005
4
.
F
ORMÅLET MED
K
OMMISSIONENS FORSLAG
(2)
(3)
(4)
2.
Det overordnede formål med fællesskabsprogrammet for beskæftigelse og social solidaritet er
at yde økonomisk støtte til gennemførelsen af EU's målsætninger inden for beskæftigelse og
social- og arbejdsmarkedspolitik og således inden for rammerne af Lissabon-strategien
bidrage til virkeliggørelse af målene på den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden.
Derfor vil programmet via økonomisk støtte styrke Kommissionens rolle som initiativtager til
forslag vedrørende EU-strategier, gennemførelse og opfølgning af EU's målsætninger og
omsættelse heraf i nationale politikker, støtte til og overvågning af gennemførelsen af EU-
lovgivningen, fremme af samarbejds- og koordineringsmekanismer mellem medlemsstaterne
og samarbejde med organisationer, som repræsenterer civilsamfundet.
3.
K
OMMISSIONENS HOLDNING TIL PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG
Den 6. september 2005 vedtog Europa-Parlamentet 72 ændringsforslag. Kommissionen kan
acceptere en stor del af Europa-Parlamentets ændringsforslag helt, principielt eller delvis, da
de forbedrer forslaget og bevarer forslagets mål og politiske gennemførlighed. Kommissionen
kan acceptere følgende ændringsforslag helt eller delvis:
Ændringsforslag 1
(Indføjelse af EF-handlingsprogrammet med henblik på at fremme
organisationer, der er aktive på europæisk plan hvad angår ligestilling mellem mænd og
kvinder): jf. betragtning 2.
Ændringsforslag 2
(Den europæiske beskæftigelsesstrategis store betydning understreges
stærkere): jf. betragtning 3.
Ændringsforslag 3
(Det understreges, at Rådet nu har besluttet også at bruge den åbne
koordinationsmetode inden for social beskyttelse og social inddragelse): jf. betragtning 5.
1
2
3
4
KOM(2004) 488 endelig.
EUT C […] af […], s. […].
EUT C 164 af 5.7.2005, s. 48.
EUT C […] af […], s. […].
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Ændringsforslag 4
(Der bør gøres opmærksom på indvandrernes særlige situation): jf.
betragtning 5a (ny).
Ændringsforslag 5
(Nødvendigheden af at forene arbejdsliv og familieliv understreges):
jf. betragtning 6.
Ændringsforslag 6
(Indføjelse af en henvisning til artikel 13 og de deri anførte former for
forskelsbehandling og behovet for at tage ved lære af de erfaringer, der er gjort.
Henvisning til de meromkostninger, som handicappede afholder på grund af deres
handicap): jf. betragtning 7.
Ændringsforslag 7
(Indføjelse af en henvisning til direktivet om ligebehandling af mænd
og kvinder): jf. betragtning 8.
Ændringsforslag 8
(Indføjelse af en henvisning til ligebehandling af mænd og kvinder og
princippet om integration af ligestillingsaspektet): jf. betragtning 9.
Ændringsforslag 10
(Indføjelse af målsætninger): jf. betragtning 10.
Ændringsforslag 11
(Indføjelse af en
arbejdsmarkedspolitiske dagsorden): jf. artikel 1.
henvisning
til
den
social-
og
Ændringsforslag 12
(Henvisning til brugen af statistikker og indikatorer opdelt efter køn
og aldersgruppe): jf. artikel 2, stk. 1, nr. 2).
Ændringsforslag 13
(Evaluering af effektiviteten af EU-lovgivningen og de politiske
målsætninger): jf. artikel 2, stk. 1, nr. 3).
Ændringsforslag 14
(Henvisning til fremme af netværk, gensidige læringsprocesser og
udbredelse af innovative koncepter): jf. artikel 2, stk. 1, nr. 4).
Ændringsforslag 15
(Indføjelse af målsætninger): jf. artikel 2, stk. 1, nr. 5).
Ændringsforslag 17
(Henvisning til princippet om Indføjelse af ligestillingsaspektet i hele
programmet): jf. artikel 2, stk. 1a (nyt).
Ændringsforslag 18
(Henvisning til forpligtelsen til udbredelse og offentliggørelse af
resultaterne og til regelmæssige drøftelser med de berørte parter): jf. artikel 2, stk. 1b (nyt).
Ændringsforslag 19
(Der skal udvikles "fælles" indikatorer, da kun indikatorer, der er
vedtaget i fællesskab, kan sikre den nødvendige sammenlignelighed): jf. artikel 4, nr. 1).
Ændringsforslag 20
(Krav om en bedre sammenhæng mellem de europæiske
retningslinjer for beskæftigelsen og den generelle økonomiske politik): jf. artikel 4, nr. 2).
Ændringsforslag 21
(Henvisning til behovet for udvikling af nye og innovative
koncepter): jf. artikel 4, nr. 3).
Ændringsforslag 22
(Henvisning til gennemførelse af nationale handlingsplaner): jf.
artikel 4, nr. 4).
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Ændringsforslag 24
(Indføjelse af udtrykket "social udstødelse" er i overensstemmelse
med formuleringen i det aktuelle handlingsprogram, og indføjelse af, at der skal udvikles
”fælles” indikatorer, da kun indikatorer, der er vedtaget i fællesskab, kan sikre den
nødvendige sammenlignelighed): jf. artikel 5, nr. 1).
Ændringsforslag 25
(Indføjelse af betydningen af den åbne koordinationsmetode på
nationalt plan og fællesskabsplan): jf. artikel 5, nr. 2).
Ændringsforslag 26
(Henvisning til behovet for udvikling af nye og innovative
koncepter): jf. artikel 5, nr. 3).
Ændringsforslag 27
(EU-nettenes rolle styrkes med baggrund i deres særlige ekspertise):
jf. artikel 5, nr. 5).
Ændringsforslag 28
(Nødvendigheden af at forene arbejdsliv og familieliv understreges):
jf. indledningen til artikel 6.
Ændringsforslag 29
(Henvisning til brugen af statistikker og indikatorer opdelt efter køn
og aldersgruppe): jf. artikel 6, nr. 1).
Ændringsforslag 30
(Støtte til gennemførelsen af EU’s arbejdsmarkedslovgivning
gennem gennemførelse af faglige seminarer): jf. artikel 6, nr. 2).
Ændringsforslag 31
(Undgåelse af overlapninger
Arbejdsmiljøagenturs arbejdsopgaver): jf. artikel 6, nr. 3).
med
Det
Europæiske
Ændringsforslag 32
(Understregning af arbejdsmarkedets parters centrale rolle): jf. artikel
6, nr. 4).
Ændringsforslag 34
(Under sektion 4 støttes effektiv gennemførelse af princippet om
bekæmpelse af forskelsbehandling og fremme af mainstreaming heraf i ”alle” EU-
politikker): jf. indledningen til artikel 7.
Ændringsforslag 35
(Indføjelse af en forpligtelse til at vurdere effektiviteten af
eksisterende lovgivning): jf. artikel 7, nr. 1).
Ændringsforslag 36
(Støtte til gennemførelsen af EU’s lovgivning vedrørende
bekæmpelse af forskelsbehandling gennem gennemførelse af faglige seminarer): jf. artikel
7, nr. 2).
Ændringsforslag 37
(Understregning af den centrale rolle, som ngo'er på området for
bekæmpelse af forskelsbehandling, spiller): jf. artikel 7, nr. 3).
Ændringsforslag 39
(Under sektion 5 støttes effektiv gennemførelse af princippet om
ligestilling mellem mænd og kvinder og fremme af mainstreaming heraf i ”alle” EU-
politikker): jf. indledningen til artikel 8.
Artikel 8, nr. 1): Kommissionen indføjer formuleringen ”effektivitet” af hensyn til
sammenhængen.
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Ændringsforslag 40
(Støtte til gennemførelsen af EU’s ligestillingslovgivning gennem
gennemførelse af faglige seminarer): jf. artikel 8, nr. 2).
Ændringsforslag 41
(Nødvendigheden af at forene arbejdsliv og familieliv understreges):
jf. artikel 8, nr. 3).
Ændringsforslag 42
(Understregning af den centrale rolle, som EU-netværk på området
for ligestilling spiller): jf. artikel 8, nr. 4).
Ændringsforslag 43
(Progress bør også finde anvendelse på tværnationalt plan): jf. artikel
9, stk. 1, indledningen.
Ændringsforslag 44
(Betydningen af offentliggørelse af uddannelsesmateriale via
internettet eller andre medier understreges): jf. artikel 9, stk. 1, litra a), femte led.
Ændringsforslag 45
(Progress bør også fremme gensidig læring og udbredelse af god
praksis og innovative koncepter) jf. artikel 9, stk.1, litra b), første led.
Ændringsforslag 46
(Progress bør også finde anvendelse på tværnationalt plan): jf. artikel
9, stk. 1, litra b), første led.
Ændringsforslag 47
(Indføjelse af organisering af et årligt forum for alle de berørte
aktører, som skal bidrage til at fremme dialogen, gøre programmets resultater mere kendte
og behandle fremtidige prioriteringer): jf. artikel 9, stk. 1, litra b), led 3a (nyt).
Ændringsforslag 48
(Betydningen af at der rettes større opmærksomhed mod de særlige
forhold i hver enkelt medlemsstat i betragtning af de forskellige situationer, der findes i
Fællesskabet, understreges): jf. artikel 9, stk. 1, litra b), første led.
Ændringsforslag 49
(De personer, der beskæftiger sig med det pågældende område, bør
have adgang til uddannelsesforanstaltninger): jf. artikel 9, stk. 1, litra c), tredje led.
Ændringsforslag 52
(Henvisning til artikel 3): jf. artikel 9, stk. 2a (nyt).
Ændringsforslag 53
(Via programmet finansieres ingen foranstaltninger til forberedelse
og gennemførelse af europæiske år): jf. artikel 9, stk. 2b (nyt).
Ændringsforslag 54
(Henvisning til arbejdsformidlinger): jf. artikel 10, stk. 1, andet led.
Ændringsforslag 58
(Udvidelse af listen over opgaver, der skal varetages af det udvalg,
der bistår Kommissionen): jf. artikel 12.
Ændringsforslag 61
(Forpligtelse til også at underrette de øvrige berørte udvalg om de
foranstaltninger, der er truffet inden for rammerne af de fem programsektioner): jf. artikel
14, stk. 1a (nyt).
Ændringsforslag 62
(Ud over de hidtil nævnte områder bør der sikres sammenhæng
mellem programmet og regionalpolitikken og den generelle økonomiske politik, da begge
disse politikker kan have stor betydning for opfyldelsen af programmets mål): jf. artikel
15, stk. 1.
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Ændringsforslag 63
(Sikring af at der undgås overlapning med andre relevante EU- og
fællesskabsforanstaltninger): jf. artikel 15, stk. 2.
Ændringsforslag 64
(Sikring af sammenhæng og komplementaritet. Det er derfor af
afgørende betydning at undgå overlapning): jf. artikel 15, stk. 2.
Ændringsforslag 65
(Indføjelse af henvisningen til den social- og arbejdsmarkedspolitiske
dagsorden): jf. artikel 15, stk. 4.
Ændringsforslag 68
(Sikring af at fordelingen af bevillingerne på de enkelte
programsektioner er gennemsigtig og fastlægges af budgetmyndigheden): jf. artikel 17, stk.
4.
Ændringsforslag 69
(Europa-Parlamentet skal overvåge gennemførelsen af Progress-
programmet): jf. artikel 19, stk. 1.
Ændringsforslag 70
(Europa-Parlamentet skal overvåge gennemførelsen af Progress-
programmet): jf. artikel 19, stk. 1.
Ændringsforslag 71
(Europa-Parlamentet bør på passende vis holdes orienteret om
programmets gennemførelse.): jf. artikel 19, stk. 3.
4.
K
ONKLUSION
Under henvisning til EF-traktatens artikel 250, stk. 2, ændrer Kommissionen sit forslag som
angivet i det følgende.
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
214139_0007.png
2004/0158 (COD)
Ændret
Fforslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet -
PROGRESS
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 13,
stk. 2, artikel 129 og artikel 137, stk. 2, litra a),
under henvisning til forslag fra Kommissionen
5
,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
6
,
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget
7
,
efter proceduren i traktatens artikel 251, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Ifølge Det Europæiske Råd i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 er fremme af
beskæftigelse og social integration uløseligt forbundet med EU's overordnede
strategiske målsætning for det kommende tiår om at blive verdens mest
konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi, der har kapacitet til en
bæredygtig økonomisk vækst med flere og bedre job og større social samhørighed.
Der blev fastlagt ambitiøse målsætninger og mål med henblik på, at EU igen kan
opfylde betingelserne for fuld beskæftigelse, forbedre produktiviteten og
arbejdskvaliteten samt fremme social samhørighed og et rummeligt arbejdsmarked.
I tråd med at Kommissionen har anført, at den har til hensigt at konsolidere og
rationalisere EU's støtteinstrumenter, skal denne afgørelse oprette ét enkelt strømlinet
program, der muliggør videreførelse og udvikling af de aktiviteter, der er blevet
iværksat på grundlag af Rådets afgørelse 2000/750/EF af 27. november 2000 om
Fællesskabets handlingsprogram for bekæmpelse af forskelsbehandling (2001-2006)
8
,
Rådets beslutning 2001/51/EF af 20. december 2000 om et EF-handlingsprogram
vedrørende fællesskabsstrategien for ligestilling mellem mænd og kvinder (2001-
2005)
9
, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 50/2002/EF af 7. december 2001
om oprettelse af et EF-handlingsprogram til fremme af medlemsstaternes samarbejde
(2)
5
6
7
8
9
EUT C af , s. .
EUT C af , s. .
EUT C af , s. .
EFT L 303 af 2.12.2000, p. 23.
EFT L 17 af 19.11.2001, p. 22.
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
214139_0008.png
om bekæmpelse af social udstødelse
10
, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr.
1145/2002/EF af 10. juni 2002 om Fællesskabets tilskyndelsesforanstaltninger på
beskæftigelsesområdet
11
og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr.
848/2004/EF af 29. april 2004 om fastlæggelse af et EF-handlingsprogram med
henblik på at fremme organisationer, der er aktive på europæisk plan hvad
angår ligestilling mellem mænd og
12
,
samt andre aktiviteter, der gennemføres på
fællesskabsplan vedrørende arbejdsvilkår.
(3)
På Det Europæiske Råds ekstraordinære møde om beskæftigelse i Luxembourg i 1997
blev den europæiske beskæftigelsesstrategi, der omfatter koordinering af
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker på grundlag af fælles vedtagne
retningslinjer for beskæftigelsen og henstillinger, iværksat. Den europæiske
beskæftigelsesstrategi er nu det vigtigste
instrument
til gennemførelse af
beskæftigelses- og arbejdsmarkedsmålsætningerne i Lissabon-strategien.
På Det Europæiske Råds møde i Lissabon blev det konkluderet, at antallet af personer
i EU, der lever under fattigdomsgrænsen og i social udstødelse, er uacceptabelt, og
derfor blev det skønnet nødvendigt, at der gøres en målrettet og afgørende indsats for
at udrydde fattigdom gennem fastsættelse af passende målsætninger. Sådanne
målsætninger blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde i Nice den 7., 8. og 9.
december 2000. Det Europæiske Råd gav desuden udtryk for, at indsatsen for at
bekæmpe social udstødelse burde bygge på en åben koordineringsmetode, der
kombinerer nationale handlingsplaner og et kommissionsinitiativ om samarbejde.
Demografiske ændringer repræsenterer på langt sigt en større udfordring for de sociale
sikringsordningers evne til at sørge for tilstrækkelige pensioner og tilstrækkelig
en
alment tilgængelig, kvalitativt god og på lang sigt finansierbar
sundhedspleje og
langtidspleje, og fremme af politikker.
Det er derfor vigtigt at fremme
politikker, der
muliggør både tilstrækkelig social beskyttelse, og økonomisk bæredygtighed, er af stor
betydning
og at de sociale sikringsordninger er bæredygtige. Rådet har vedtaget,
at samarbejdet om social sikring skal baseres på
Denne balance opnås i
overensstemmelse med den åbne koordinationsmetode.
Der bør gøres opmærksom på indvandrernes særlige situation i denne
forbindelse samt på betydningen af foranstaltninger til omdannelse af
uregistrerede aktiviteter til regulære ansættelsesforhold.
Sikring af minimumsstandarder og løbende forbedring af arbejdsvilkårene i EU udgør
et centralt element i den europæiske social- og arbejdsmarkedspolitik og svarer til en
af EU's betydningsfulde overordnede målsætninger. Fællesskabet spiller en
betydningsfuld rolle med hensyn til at støtte og supplere medlemsstaternes aktiviteter
inden for arbejdsmiljø, arbejdsvilkår,
herunder behovet for at forene arbejdsliv og
familieliv,
beskyttelse af arbejdstagerne, når deres ansættelseskontrakt ophører,
information,
medvirkning samt
og høring af arbejdstagerne, repræsentation og
kollektivt forsvar af arbejdstagerne og arbejdsgivernes interesser.
(4)
(5)
(5a)
(6)
10
11
12
EFT L 10 af 12.1.2002, p. 1
EFT L 170 af 29.6.2002, p. 1
EUT L 157 af 30.4.2004, s. 18. Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 7.
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
214139_0009.png
(7)
Bekæmpelse af forskelsbehandling er et af EU's grundlæggende principper.
I artikel
13 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab er det fastsat, at
forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller
tro, handicap, alder eller seksuel orientering skal bekæmpes. Forbuddet mod
forskelsbehandling er også forankret i
Aartikel 21 i Den Europæiske Unions charter
om grundlæggende rettigheder forbyder en række forskellige former for
forskelsbehandling. Der skal tages hensyn til de særlige kendetegn ved de forskellige
former for forskelsbehandling,
og med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af
forskelsbehandling af en eller flere årsager bør flere foranstaltninger udarbejdes
parallelt.
Følgelig skal der tages højde for handicappedes særlige behov, hvad angår
programmets
og resultaternes tilgængelighed,
og der skal sikres fuld og lige adgang
til aktiviteterne, som finansieres via Progress, og resultaterne og evalueringen af
disse aktiviteter. Programmet skal dække de meromkostninger, som
handicappede afholder som følge af deres handicap. De erfaringer med
bekæmpelse af bestemte former for forskelsbehandling, der er erhvervet gennem
mange år, inklusive forskelsbehandling på grund af køn, kan også være nyttige i
forbindelse med bekæmpelse af andre former for forskelsbehandling.
På grundlag af traktatens artikel 13 har Rådet vedtaget
følgende direktiver:
direktiv
2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle
uanset race eller etnisk oprindelse
13
, som forbyder forskelsbehandling på grundlag af
race eller etnisk oprindelse i forbindelse med bl.a. beskæftigelse, uddannelse, levering
af varer og tjenesteydelser og social beskyttelse, og direktiv 2000/78/EF af 27.
november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til
beskæftigelse og erhverv
14
, som forbyder forskelsbehandling inden for beskæftigelse
og erhverv på grundlag af religion eller tro, handicap, alder og seksuel orientering
samt direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet
om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering
af varer og tjenesteydelser
15
.
Ligestilling mellem mænd og kvinder er
ifølge artikel 2 og 3 i traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab
et grundlæggende princip i
fællesskabsretten, og de direktiver og andre retsakter, der er blevet udstedt på grundlag
af dette princip, har bidraget
bidrager
afgørende til at forbedre kvindernes situation.
Erfaringerne fra aktioner på fællesskabsplan har vist, at fremme af ligestilling mellem
mænd og kvinder og bekæmpelse af forskelsbehandling i praksis nødvendiggør en
kombination af instrumenter, herunder lovgivning, støtteordninger og mainstreaming,
som skal være udformet med henblik på at styrke hinanden indbyrdes. I tråd
overensstemmelse
med princippet om integration af ligestillingsaspektet
ligestilling
mellem kvinder og mænd
bør ligestilling mellem mænd og kvinder
integration af
ligestillingsaspektet
integreres
fremmes
i alle programmets sektioner
og
foranstaltninger. I dette program behandles forskelsbehandling på grundlag af
køn navnlig i sektion 5, ligestilling.
Mange ikke-statslige organisationer på forskellige niveauer kan yde et betydeligt
bidrag på europæisk plan gennem de vigtigste netværk, der bidrager til ændring
(8)
(9)
(9a)
13
14
15
EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
EUT L 373 af 21.12.2004, s. 37.
DA
9
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
214139_0010.png
af retningslinjerne for de politikker, der vedrører programmets overordnede
mål.
(10)
Da den foreslåede aktions målsætninger ikke kan opfyldes i tilstrækkelig grad af
medlemsstaterne
på nationalt plan
på grund af behovet for udveksling af
oplysninger på EU-plan og udbredelse af god praksis på fællesskabsplan, og
da
disse
målsætninger
derfor på grund af fællesskabsaktionernes og -foranstaltningernes
multilaterale dimension bedre kan opfyldes på fællesskabsplan, kan Fællesskabet
vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet som
beskrevet i traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet,
jf. nævnte artikel, er denne afgørelse ikke mere vidtgående end, hvad der er
nødvendigt for at nå disse målsætninger.
I denne afgørelse fastlægges der for programmets samlede varighed en
finansieringsramme, der udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden
som omhandlet i punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af
budgetproceduren
16
.
De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i
overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse
af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges
Kommissionen
17
. -
(11)
(12)
(12a) Da programmet er inddelt i fem sektioner, kan medlemsstaterne vedtage
bestemmelser om, at deres nationale repræsentanter udskiftes alt afhængig af,
hvilke emner det udvalg, der bistår Kommissionen, behandler -
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
Artikel 1
Oprettelse af programmet
Med denne afgørelse vedtages fællesskabsprogrammet for beskæftigelse og social solidaritet,
benævnt ”Progress”, med henblik på at yde økonomisk støtte til gennemførelsen af EU’s
målsætninger inden for beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik og således bidrage
inden for rammerne af Lissabon-strategien at bidrage
til virkeliggørelse af målene under
Lissabon-strategien inden for disse områder
i den social- og arbejdsmarkedspolitiske
dagsorden (2006-2010)
18
. Det skal løbe fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2013.
16
17
18
EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.
EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
KOM(2005) 33 af 9.2.2005.
DA
10
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
214139_0011.png
Artikel 2
Programmets generelle målsætninger
1.
(1)
Med dette program forfølges følgende generelle målsætninger:
Forbedring af kendskabet til og forståelsen af de forhold, der er fremherskende i
medlemsstaterne (og i andre deltagerlande) gennem analyser, evaluering og nøje
overvågning af politikker.
Støtte til udvikling af statistiske redskaber og metoder samt fælles indikatorer,
om
muligt opdelt efter køn og aldersgruppe,
inden for de områder, der dækkes af
programmet.
Støtte til og overvågning af gennemførelsen af EU-lovgivningen
og i givet fald
politiske målsætninger i medlemsstaterne samt vurdering af disses
effektivitet og
betydning.
Fremme af netværk, gensidige læringsprocesser og kortlægning og udbredelse af god
praksis
og innovative koncepter
på EU-plan.
Forbedring af de berørte parter og offentlighedens kendskab til de EU-politikker
og
-målsætninger,
der forfølges under hver enkelt af de 5 sektioner.
Forøgelse af de vigtigste EU-netværks evne til at fremme, og støtte
og videreudvikle
EU-politikker
og –målsætninger, hvor det er relevant.
I alle programsektioner og -foranstaltninger tages der hensyn til princippet om
inddragelse af ligestillingsaspektet.
Der sikres en passende udbredelse til alle berørte parter og til offentligheden af
de resultater, der er opnået ved alle programsektioner og -foranstaltninger.
Kommissionen fører i passende omfang drøftelser med de vigtigste berørte
parter.
Artikel 3
Programmets struktur
Programmet inddeles i følgende 5 sektioner:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Beskæftigelse
Social beskyttelse og inddragelse
Arbejdsvilkår
Bekæmpelse af forskelsbehandling og bevarelse af forskelligartethed
Ligestilling mellem mænd og kvinder.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1a.
1b.
DA
11
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
214139_0012.png
Artikel 4
SEKTION 1: Beskæftigelse
Under sektion 1 støttes gennemførelsen af den europæiske beskæftigelsesstrategi gennem:
(1)
Forbedring af kendskabet til beskæftigelsessituationen
og dens perspektiver,
navnlig gennem analyser og undersøgelser og udvikling af statistikker og
fælles
indikatorer
inden for rammerne af den europæiske beskæftigelsesstrategi.
Overvågning og evaluering af gennemførelsen af de europæiske retningslinjer for
beskæftigelsen og henstillinger
og deres betydning, navnlig ved hjælp af den
fælles beskæftigelsesrapport,
samt analyse af samspillet mellem den europæiske
beskæftigelsesstrategi og
den generelle økonomiske politik såvel som social- og
arbejdsmarkedspolitikken samt
andre politikområder.
Tilrettelæggelse af udvekslinger af politikker og processer,
god praksis og
innovative koncepter
og
samt
fremme af gensidige læringsprocesser i forbindelse
med den europæiske beskæftigelsesstrategi.
Styrkelse af bevidstheden og udbredelse af oplysninger samt fremme af debatten om
udfordringer, og politikker og
gennemførelsen af nationale reformprogrammer
beskæftigelsesområdet, herunder blandt regionale og lokale aktører,
arbejdsmarkedets parter og andre berørte parter.
Artikel 5
SEKTION 2: Social beskyttelse og integration
Under sektion 2 støttes gennemførelsen af den åbne koordinationsmetode inden for social
beskyttelse og integration gennem:
(1)
Forbedring af kendskabet til fattigdomsspørgsmål, social beskyttelse og politikker til
fordel for
aspekter af social udstødelse og fattigdom, politikker inden for social
beskyttelse og
social integration, navnlig ved hjælp af analyser og undersøgelser samt
udvikling af statistikker og
fælles
indikatorer
inden for rammerne af den åbne
koordineringsmetode på området social beskyttelse og integration.
Overvågning og evaluering af gennemførelsen af den åbne koordinationsmetode inden
for social beskyttelse og integration samt analyse af samspillet mellem denne åbne
koordinationsmetode og andre politikområder
og dens betydning på nationalt plan
og fællesskabsplan.
Tilrettelæggelse af udvekslinger af politikker og processer,
god praksis og innovative
koncepter
og
samt
fremme af gensidige læringsprocesser i forbindelse med strategien
for social beskyttelse og integration.
Styrkelse af bevidstheden og udbredelse af oplysninger samt fremme af debatten om
de væsentligste udfordringer og politiske spørgsmål, der rejses inden for rammerne af
EU's koordineringsproces inden for social beskyttelse og social integration, herunder
(2)
(3)
(4)
(2)
(3)
(4)
DA
12
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
214139_0013.png
blandt ngo'erne, regionale og lokale aktører,
arbejdsmarkedets parter
samt andre
berørte parter.
(5)
Udvikling af de vigtigste EU-netværks evne til at forfølge
understøtte og
videreudvikle
EU’s politiske mål
og strategier inden for social beskyttelse og
integration.
Artikel 6
SEKTION 3: Arbejdsvilkår
Under sektion 3 støttes forbedring af arbejdsmiljøet og -vilkårene, herunder sundhed og
sikkerhed på arbejdsstedet,
samt muligheden for at forene arbejdslivet med familielivet
gennem:
(1)
Forbedring af kendskabet til situationen, hvad angår arbejdsvilkårene, navnlig gennem
analyser og undersøgelser samt
i givet fald
udvikling af statistikker og indikatorer,
samt vurdering af
effektiviteten og
betydningen af eksisterende lovgivning, politikker
og praksis.
Støtte til gennemførelsen af EU’s arbejdsmarkedslovgivning gennem øget
effektiv
overvågning, uddannelse af forskellige aktører,
gennemførelse af faglige seminarer,
udvikling af vejledninger og netværkssamarbejde blandt specialiserede organer,
herunder arbejdsmarkedets parter.
Iværksættelse af forebyggende foranstaltninger og fremme af en forebyggelseskultur
inden for arbejdsmiljø området sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.
Styrkelse af bevidstheden, udbredelse af oplysninger samt fremme af debatten om de
væsentligste udfordringer og politiske spørgsmål vedrørende arbejdsvilkår,
herunder
blandt arbejdsmarkedets parter.
Artikel 7
SEKTION 4: Bekæmpelse af forskelsbehandling og bevarelse af forskelligartethed
Under sektion 4 støttes effektiv gennemførelse af princippet om bekæmpelse af
forskelsbehandling og fremme af mainstreaming heraf i
alle
EU-politikker gennem:
(1)
Forbedring af kendskabet til situationen, hvad angår forskelsbehandling, navnlig
gennem analyser og undersøgelser samt
i givet fald
udvikling af statistikker og
indikatorer, samt vurdering af
effektiviteten og
betydningen af eksisterende
lovgivning, politikker og praksis.
Støtte til gennemførelsen af EU’s lovgivning vedrørende bekæmpelse af
forskelsbehandling gennem øget
effektiv
overvågning, uddannelse af forskellige
aktører
gennemførelse af faglige seminarer
og netværkssamarbejde blandt
specialiserede organer, der beskæftiger sig med bekæmpelse af forskelsbehandling.
(2)
(3)
(4)
(2)
DA
13
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
214139_0014.png
(3)
Styrkelse af bevidstheden, spredning af oplysninger og fremme af debatten om de
væsentligste udfordringer og politiske spørgsmål vedrørende forskelsbehandling og
mainstreaming af bekæmpelse af forskelsbehandling i
alle
EU-politikker,
herunder
blandt ngo'er på området for bekæmpelse af forskelsbehandling, regionale og
lokale aktører, arbejdsmarkedets parter og øvrige berørte parter.
Udvikling af de vigtigste EU-netværks evne til at forfølge
fremme og videreudvikle
EU’s politiske mål
og strategier.
Artikel 8
SEKTION 5: Ligestilling mellem mænd og kvinder
(4)
Under sektion 5 støttes effektiv gennemførelse af princippet om ligestilling mellem mænd og
kvinder og fremme af mainstreaming heraf i
alle
EU-politikker gennem:
(1)
Forbedring af kendskabet til situationen, hvad angår ligestilling og integrering af
ligestillingsaspektet, navnlig gennem analyser og undersøgelser samt udvikling af
statistikker og
i givet fald
indikatorer, samt vurdering af
effektiviteten og
betydningen af eksisterende lovgivning, politikker og praksis.
Støtte til gennemførelsen af EU’s ligestillingslovgivning gennem øget
effektiv
overvågning, uddannelse af forskellige aktører,
gennemførelse af faglige seminarer
og netværkssamarbejde blandt specialiserede organer, der beskæftiger sig med
ligestillingsspørgsmål.
Styrkelse af bevidstheden, udbredelse af oplysninger samt fremme af debatten om de
væsentligste udfordringer og politiske spørgsmål vedrørende ligestilling mellem
kvinder og mænd,
herunder betydningen af at forene arbejdslivet med familielivet,
og integrering af ligestillingsaspektet.
Udvikling af de vigtigste EU-netværks evne til at forfølge
støtte og videreudvikle
EU’s politiske mål
og strategier vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder.
Artikel 9
Typer af foranstaltninger
1.
Programmet finansierer følgende aktionstyper,
der også kan gennemføres inden for
en grænseoverskridende ramme:
(a)
Analyseaktiviteter
(2)
(3)
(4)
– Indsamling, udvikling og udbredelse af data og statistikker.
– Udvikling og udbredelse af fælles metoder og
i givet fald
indikatorer/benchmarks.
– Gennemførelse af undersøgelser og analyser samt udbredelse af resultaterne heraf.
DA
14
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
214139_0015.png
– Gennemførelse af evalueringer og konsekvensvurderinger samt udbredelse af resultaterne
heraf.
– Udarbejdelse og offentliggørelse af vejledninger, og rapporter
og uddannelsesmateriale
via internettet eller andre medier.
(b)
Aktiviteter vedrørende gensidige læringsprocesser, oplysning og udbredelse
– Fastlæggelse
og udveksling
af bedste
god
praksis,
innovative koncepter og erfaringer
og
tilrettelæggelse af peer review
og gensidige læringsprocesser
ved hjælp af møder,
workshopper og seminarer på EU-plan,
tværnationalt
eller nationalt plan,
idet der om
muligt tages hensyn til særlige nationale forhold.
– Tilrettelæggelse af formandskabskonferencer/seminarer.
– Tilrettelæggelse af konferencer/seminarer til støtte for udvikling og gennemførelse af
Fællesskabets lovgivning og politiske målsætninger.
Tilrettelæggelse af et årligt forum for alle berørte aktører med henblik på evaluering
af gennemførelsen af den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden samt af de
enkelte programsektioner, inklusive forelæggelse af resultaterne og dialog om
fremtidige prioriteringer.
– Tilrettelæggelse af mediekampagner og -begivenheder.
– Udarbejdelse og offentliggørelse af materialer med henblik på at udbrede oplysninger om
programmet og om resultater af programmet.
(c)
Støtte til de centrale aktører
– Støtte til
driftsomkostninger, som afholdes af
de vigtigste EU-netværks
driftsomkostninger,
hvis aktiviteter er forbundet med gennemførelsen af programmets
målsætninger.
– Oprettelse af arbejdsgrupper bestående af nationale embedsmænd med henblik på at
overvåge gennemførelsen af fællesskabslovgivningen.
– Støtte til uddannelsesseminarer rettet mod advokater
fagfolk,
centralt placerede
embedsmænd og andre relevante aktører.
– Netværkssamarbejde blandt specialiserede organer på EU-plan.
– Støtte til netværk af eksperter.
– Støtte til observatorier på EU-plan.
– Udveksling af personale mellem nationale myndigheder.
– Samarbejde med internationale institutioner.
2.
De aktionstyper, der er beskrevet i stk. 1, litra b), bør have en stærk EU-dimension
og et passende omfang, der sikrer et reelt merudbytte på EU-plan, og gennemføres af
DA
15
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
214139_0016.png
nationale myndigheder, de specialiserede organer, der er beskrevet
fællesskabslovgivningen, eller aktører, der betragtes som centrale på området.
2a.
i
De forskellige former for foranstaltninger skal på de i artikel 3 anførte områder
bidrage
til
opfyldelse
af
målsætningerne
i
den
social-
og
arbejdsmarkedspolitiske dagsorden inden for rammerne af Lissabon-strategien.
Via programmet finansieres ingen foranstaltninger til forberedelse og
gennemførelse af europæiske år.
Artikel 10
Adgang til programmet
2b.
1.
Der er adgang til dette program for alle offentlige og/eller private organer, aktører og
institutioner, navnlig:
– medlemsstaterne
– offentlige arbejdsformidlinger
– lokale og regionale myndigheder
– de specialiserede organer, der er beskrevet i fællesskabslovgivningen
– arbejdsmarkedets parter
– ikke-statslige organisationer,
navnlig
på EU-plan
– universiteter
videregående uddannelsesinstitutioner og
forskningsinstitutter
– eksperter inden for evaluering
– nationale statistiske kontorer
– medierne.
2.
Kommissionen kan også deltage direkte i programmet, når det drejer sig om
gennemførelse af de aktioner, som er beskrevet i artikel 9, stk. 1, litra a) og b).
Artikel 11
Ansøgningsprocedure
De aktionstyper, der er beskrevet i artikel 9, kan finansieres ved:
– Tjenesteydelseskontrakter efter udbud. I forbindelse med samarbejde med nationale
statistiske kontorer finder Eurostats procedurer anvendelse.
DA
16
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
214139_0017.png
– Begrænset støtte efter indkaldelse af forslag. I dette tilfælde kan EU's samfinansiering
normalt ikke overstige 80 % af de samlede udgifter afholdt af modtageren. Der kan kun
tildeles støtte, som overstiger dette loft, i særlige tilfælde og efter nøje undersøgelse.
De aktionstyper, der er beskrevet i artikel 9, stk. 1, kan kun støttes på grundlag af
støtteansøgninger fra f.eks. medlemsstaterne
i overensstemmelse med de relevante
bestemmelser i finansforordningen
19
og gennemførelsesforordningen hertil
20
.
Artikel 12
Gennemførelsesbestemmelser
1.
De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse vedtages efter
forvaltningsproceduren i artikel 13, stk. 2, for så vidt angår følgende områder:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
De generelle retningslinjer for gennemførelsen af programmet.
A
Det årlige arbejdsprogrammet
for gennemførelsen af programmet,
opdelt
på de enkelte sektioner.
Den finansielle støtte fra Fællesskabet.
Årsbudgettet og fordelingen af støtte til programmets forskellige sektioner.
Procedurerne for udvælgelse af aktioner med henblik på tildeling af
fællesskabsstøtte og Kommissionens udkast til en liste over de aktioner, den
indstiller til støtte.
Kriterier for evaluering af programmet, hvortil også hører kriterier, der
vedrører cost-benefit-forholdet og ordningen for formidling og overførsel
af resultaterne.
(f)
2.
De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse vedtages, for så
vidt angår alle andre forhold, efter rådgivningsproceduren i artikel 13, stk. 3.
Artikel 13
Udvalg
1.
2.
Kommissionen bistås af et udvalg.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF,
jf.
dog dennes artikel 8.
Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.
19
20
Jf. Rådets forordning nr. 1605/2002, EFT L 248, s. 1, særlig artikel 110.
Jf. Rådets forordning nr. 2342/2002, EFT L 357, s. 1, særlig artikel 168.
DA
17
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
214139_0018.png
3.
4.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF,
jf.
dog dennes artikel 8.
Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.
Artikel 14
Samarbejde med andre udvalg
1.
Kommissionen etablerer de nødvendige forbindelser med Udvalget for Social
Beskyttelse og Beskæftigelsesudvalget med henblik på at sikre, at disse regelmæssigt
og på passende vis informeres om gennemførelsen af de aktiviteter, der henvises til i
nærværende afgørelse.
Kommissionen underretter også de øvrige berørte udvalg om de
foranstaltninger, der er truffet inden for rammerne af de fem
programsektioner.
Kommissionen etablerer, når det skønnes hensigtsmæssigt et regelmæssigt og
struktureret samarbejde mellem dette udvalg og de tilsynsudvalg, der er nedsat
vedrørende andre relevante politikker, instrumenter og aktioner.
Artikel 15
Overensstemmelse og komplementaritet
1a.
2.
1.
Kommissionen sikrer i samarbejde med medlemsstaterne den overordnede
sammenhæng med andre af EU's og EF's politikker, instrumenter og aktioner,
navnlig ved at etablere hensigtsmæssige mekanismer til at samordne programmets
aktiviteter med relevante aktiviteter vedrørende forskning, retlige og indre
anliggender, kultur, uddannelse, erhvervsfaglig uddannelse og ungdomspolitik samt
vedrørende udvidelsen og EF's eksterne forbindelser
og med regionalpolitikken og
den generelle økonomiske politik.
Mulige synergieffekter mellem dette program og
programmer på uddannelsesområdet bør gøres til genstand for særlig
opmærksomhed.
Kommissionen og medlemsstaterne sikrer sammenhængen og komplementariteten
mellem aktioner, der iværksættes under dette program og andre relevante EU- og EF-
aktioner, navnlig under strukturfondene og herunder især Den Europæiske
Socialfond,
og sikrer desuden, at overlapninger undgås.
Kommissionen sikrer, at udgifter, der dækkes af og afholdes under programmet, ikke
afholdes under et andet af Fællesskabets finansielle instrumenter.
Kommissionen underretter regelmæssigt det udvalg, der er nævnt i artikel 13, om
andre fællesskabsaktioner, der bidrager til målsætningerne under Lissabon-strategien,
hvad angår beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik
inden for rammerne
af Lissabon-strategien bidrager til opfyldelse af målsætningerne på den social-
og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden.
2.
3.
4.
DA
18
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
214139_0019.png
5.
Medlemsstaterne bestræber sig på at sikre sammenhæng og komplementaritet
mellem aktiviteterne under dette program og de aktiviteter, der gennemføres på
nationalt, regionalt og lokalt plan.
Artikel 16
Tredjelandes deltagelse
Programmet er åbent for deltagelse af:
EFTA/EØS-landene i overensstemmelse med betingelserne i EØS-aftalen
De kandidatlande, der har indgået associeringsaftale med EU, og de lande på det vestlige
Balkan, der deltager i stabiliserings- og associeringsprocessen.
Artikel 17
Finansiering
1.
Det finansielle referencegrundlag til gennemførelse af de fællesskabsaktiviteter, som
er omfattet af denne afgørelse, er for perioden fra 1. januar 2007 til 31. december
2013 på 628,8 mio. EUR.
I forbindelse med udgiftsplanen for de forskellige sektioner skal følgende
mindstegrænser respekteres:
Sektion 1
Sektion 2
Sektion 3
Sektion 4
Beskæftigelse
Social beskyttelse og
inddragelse
Arbejdsvilkår
Bekæmpelse af
forskelsbehandling og bevarelse
af forskelligartethed
21 %
28 %
8%
23 %
2.
Sektion 5
Ligestilling mellem mænd og 8 %
kvinder
3.
Højst 2 % af finansieringsrammen afsættes til gennemførelsen af programmet med
henblik på at dække f.eks. de udgifter, der er forbundet med arbejdet i det udvalg, der
er beskrevet i artikel 13, eller de evalueringer, der skal gennemføres i henhold til
artikel 19.
De årlige bevillinger
samt fordelingen af bevillingerne på de enkelte sektioner
godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag.
I
4.
DA
19
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
214139_0020.png
budgettet redegøres der på passende vis for fordelingen af de årlige bevillinger
på de enkelte sektioner.
5.
Kommissionen kan anvende teknisk og/eller administrativ bistand til gensidig fordel
for Kommissionen og støttemodtagerne samt afholde udgifterne hertil.
Artikel 18
Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser
1.
Kommissionen sikrer i forbindelse med gennemførelsen af aktioner, der finansieres i
henhold til denne afgørelse, at Fællesskabets økonomiske interesser beskyttes
gennem forholdsregler mod svig, korruption og andre ulovligheder, gennem effektiv
kontrol og gennem inddrivelse af uretmæssigt eller ulovligt udbetalte beløb samt,
hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem sanktioner, der skal være effektive,
stå i forhold til overtrædelsens omfang og have en afskrækkende virkning, i
overensstemmelse med Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/95, Rådets
forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 samt Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1073/1999.
Hvad angår fællesskabsaktioner, der finansieres i henhold til denne afgørelse, skal
begrebet uregelmæssighed som beskrevet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF,
Euratom) nr. 2988/95 betyde enhver overtrædelse af en fællesskabsbestemmelse eller
forsømmelse af en kontraktlig forpligtelse, som kan tilskrives en virksomheds
handling eller undladelse, der skader eller kunne skade De Europæiske Fællesskabers
almindelige budget eller budgetter, der forvaltes af De Europæiske Fællesskaber, ved
afholdelse af en uretmæssig udgift.
Kontrakter og aftaler samt aftaler med de deltagende tredjelande, der følger af denne
afgørelse, skal navnlig indeholde bestemmelser om overvågning og finanskontrol
udøvet af Kommissionen (eller dennes befuldmægtigede repræsentant) og om
Revisionsrettens revision, om nødvendigt på stedet.
Artikel 19
Overvågning og evaluering
1.
Med henblik på at sikre regelmæssigt tilsyn med programmet og muliggøre
nødvendige
programomlægninger
udarbejder
Kommissionen
hvert
år
aktivitetsrapporter,
som omhandler de resultater, der er opnået inden for
rammerne af programmet, og
som forelægges det programudvalg, som er
omhandlet i artikel 13,
såvel som Europa-Parlamentet.
Programmet underkastes også en midtvejsevaluering på sektionsniveau - i den
forbindelse udarbejdes der også en oversigt over programmet - med henblik på at
måle den virkning, som programmets målsætninger har haft,
effektiviteten af
brugen af ressourcerne
og merudbyttet heraf på EU-plan. Denne evaluering kan
suppleres med løbende evalueringer. Disse gennemføres af Kommissionen med
2.
3.
2.
DA
20
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
214139_0021.png
bistand fra eksterne eksperter. I de aktivitetsrapporter, der er omhandlet i stk. 1,
redegøres der for resultaterne heraf.
3.
Kommissionen gennemfører med bistand fra eksterne eksperter efterfølgende
evaluering af hele programmet et år efter afslutningen
senest den 31. december
2015
med henblik på at måle den virkning, som programmets målsætninger har haft,
og merudbyttet heraf på EU-plan. Evalueringen forelægges
Kommissionen
forelægger
Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg og Regionsudvalget denne evaluering.
Artikel 20
Ikrafttræden
Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske
Unions Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den
[...]
.
På Europa-Parlamentets vegne
Formand
På Rådets vegne
Formand
DA
21
DA