Tilføjelse til betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 0. maj 2006

1. udkast

Tilføjelse til betænkning

over

 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme

(Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen. Overførsel af den amtskommunale ejendomsskat til kommuner)

[af indenrigs‑ og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen)]

 

1. Ændringsforslag med bemærkninger

Indenrigs- og sundhedsministeren har stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 29. marts 2006 og var til 1. behandling den 6. april 2006. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kommunaludvalget.

Møder

Udvalget har efter afgivelse af betænkning, på ny behandlet lovforslaget i 1møde.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

<> 

Fólkaflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Tjóðveldisflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af   indenrigs- og sundhedsministeren, tiltrådt af <>

Til § 1

   1) I den under nr. 7 foreslåede § 7, stk. 1, litra b, 2. pkt., ændres »Energinet Danmark« til: »Energinet.dk«.

[Konsekvensændring som følge af, at Energi Danmark har skiftet navn til Energinet.dk]

   2) Nr. 20 affattes således:

»20. § 29 A, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Stk. 2. Godtgørelse ydes for en periode, der regnes fra og med det kvartal, hvori den pågældende ejer har erhvervet ejendommen, jf. § 29, stk. 1, og til det tidspunkt, hvor en vurdering af ejendommen efter tilbageførslen til landzone får skattemæssig virkning (godtgørelsesperioden), jf. § 26, stk. 2.««

[Præcisering af godtgørelsesperiode for tilbageførsel af ejendomme til landzone]

Bemærkninger

Til nr. 1

Energinet Danmark er nævnt i ejendomsskattelovens § 7, stk. 1, litra b, som en af de ejere, hvis ejendomme ikke er omfattet af fritagelsen for grundskyld af offentlige ejendomme.

Energinet Danmark har skiftet navn til Energinet.dk, og henvisningen hertil i loven foreslås derfor ændret.

Til nr. 2

Med den oprindelige formulering i forslag til lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme (L 189) kan det give anledning til tvivl, om godtgørelseperioden efter § 29 A er afhængig af, at den omhandlede ejendom anvendes landbrugsmæssigt. Dette resultat er ikke i overensstemmelse med hensigten i lovforslaget. Med ændringsforslaget sikres det, at godtgørelsesperioden udløber på det tidspunkt, hvor en vurdering af en ejendom efter tilbageførsel til landzone får skattemæssig virkning.

Erling Bonnesen (V) Â  Troels Christensen (V) Â  Flemming Damgaard Larsen (V) Â  Leif Mikkelsen (V) Â  Jens Vibjerg (V) Â  Poul Nødgaard (DF) fmd.  Kristian Thulesen Dahl (DF) Â  Christian Wedell‑Neergaard (KF) nfmd.  Allan Niebuhr (KF) Â  Pia Gjellerup (S) Â  Ole Stavad (S) Â  Arne Toft (S) Â  Magnus Heunicke (S) Â  Margrethe Vestager (RV) Â  Ole Glahn (RV) Â  Kristen Touborg (SF) Â  Line Barfod (EL) 

Fólkaflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Tjóðveldisflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Siumut (SIU)

1

Dansk Folkeparti (DF)

24

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

 

 

 

+++Bilag+++Bilag 2

Oversigt over bilag vedrørende L 189

Bilagsnr.

Titel

6

Betænkning afgivet den 18/5-06