J. NR. 2004-10083-95 Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail  : min@kum.dk Web : www.kum.dk Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 4-9 (L 28), forslag til lov om ændring af museumsloven (gratis adgang for børn og unge under 18 år til statsaner- kendte museer), stillet af Folketingets Kulturudvalg den 7. december 2005. Brian Mikkelsen
Side 2 Spørgsmål nr. 4-9 (L 28), forslag til lov om ændring af museumsloven (gratis adgang for børn og unge under 18 år til statsanerkendte museer) Skrivelse af 7. december 2005 Svar til Folketingets Kulturudvalg fra kulturministeren. Spørgsmål nr. 5: ’’Vil ministeren yde teknisk bistand til ændringsforslag, således at museer får kompen- sation efter, hvor mange børn og unge, der faktisk har besøgt museet? Ændringsforsla- get bedes udarbejdet således, at museer, der allerede har indført gratis adgang for børn og unge også omfattes af refusionsordningen.   Kompensationen kan beregnes på baggrund af det forrige års besøgsantal af børn og unge.’’ Svar: Nedenfor følger Kulturministeriets tekniske bistand til ændringsforslag, idet det er forudsat, at kompensationsordningen ikke skal omfatte skolebesøg: ’’    3) Den under nr. 2 foreslåede § 14 a affattes således: »§ 14 a. Kulturministeren kan yde driftstilskud til statsanerkendte museer som kom- pensation for kravet om gratis adgang for børn og unge under 18 år jf. § 14, stk. 1, nr. 15. Kompensationen ydes bagudrettet som refusion for det antal børn og unge under 18 år, der har besøgt museet i det forudgående regnskabsår. Kompensationen skal ikke dække de børn og unge, der vederlagsfrit har adgang til museet i medfør af § 14, stk. 1, nr. 12. Bemærkninger Til nr. 3 Kompensationsordningen medfører, at der skabes et incitament for museerne til at tiltrække børn og unge. Den foreslåede kompensationsordning tilgodeser endvidere alle statsanerkendte museer, uanset om museerne allerede frivilligt har indført gratis ad- gang for børn og unge under 18 år.’’