J.nr. 2005-511-0048    Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L     78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) . Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr.     33 - 40 af 12. de- cember 2005. Kristian Jensen /  Lise Bo Nielsen
Side 2 Spørgsmål 33: Ad besvarelsen af spørgsmål 32: Mener  ministeren,  at  Folketinget  kan  vedtage  lovforslaget  om  ny  aktieavancebeskatningslov, uden at Folketinget og skatteyderne er klar over, om aktier noteret på NASDAQ -børsen i ska t- temæssig henseende   – e- grebet børsnoterede aktier? Svar: Jeg vil stille et ændringsforslag til 3  . behandlingen om overgangsreglen i lovforslagets § 44 og status for aktier, der kun omsættes på Nasdaq. Ændringsforslaget går ud på, at ved opg ø af kursværdien pr. 31. december 2005 anses aktier, der kun omsættes på Nasdaq for unot erede i forhold  til  overgangsreglen  i  lovforslagets  §  44,  medmindre  den  skattepligtige  udtrykkeligt vælger, at aktierne skal anses for at være børsnoterede. Spørgsmål 34: Ad besvarelsen af spørgsmål 26: Hvad er baggrunden for, at ministeren i det fremsendte eksempel på br ug af gennemsnitmeto- den vælger som forudsætning, at aktierne er købt til 200 kr. pr. aktier før 31/12 -2005, og deref- ter købes til en mindre kurs (1590) den 1.7.2006, for derefter at sælges til en højere kurs? Vil ministeren fremsende 3 eksempler på virknin gen af lovforslaget, svarende til eksemplet i besva- relsen af spørgsmål 26, hvor der henholdsvis: a) anskaffes 600 stk. aktier den 1. juli 2006 til 200 kr. pr. stk., b) anskaffes 600 stk. aktier den 1. juli 2006 til 300 kr. pr. stk. c) anskaffes 600 stk. aktier den 1. juli 2006 til 400 kr. pr. stk. samt oplyse, hvad begrundelsen er for, at efterfølgende køb af aktier skal påvirke størrelsen af det skattefri salg af aktierne omfattet af § 44? Svar: Jeg vil stille et ændringsforslag til 3. behandlingen ve  drørende overgangsreglen i lovforsl a- gets § 44 og anvendelse af gennemsnitsmetoden. Ændringsforslaget går ud på, at børsnot e- rede  aktier,  der  er  omfattet  af  overgangsreglen  i  lovforslagets  §  44,  ikke  skal  medregnes ved opgørelsen af den gennemsnitlige anskaf felsessum. Hvis der sker et salg af børsnoter e- de  aktier  omfattet  af  lovforslagets  §  44  efter  en  ejertid  på  mindre  end  3  år,  så  skal  g   e- vinst/tab efter ændringsforslaget opgøres efter aktie   -for-aktie metoden. Dette svarer til gæ  l- dende regler. Spørgsmål 35:
Side 3 Kan ministeren bekræfte, at viser der sig et tilsvarende eksempel med køb i 2006 eller senere til en højere kurs end købskursen for de aktier, der er erhvervet før 31/12   -2005 og omfattet af § 44, så medfører gennemsnitsmetoden, at den skattefri avance på    beholdningen 31/12-2005 fal- der, idet en del af denne avance ”overflyttes” til de efterfølgende erhve   rvede aktier på grund af gennemsnitsmetoden? Svar: Der henvises til svaret på spørgsmål 34. Spørgsmål 36:   Hvad er baggrunden for,  at der i lovforslaget er valgt, at aktier omfattet af overgangsbestem- melsen  i  lovforslagets  §  44  om  skattefrihed  for  små  beholdninger  af  børsnoterede  aktier  skal indgå i beregning af skattemæssig anskaffelsessum for efterfølgende anskaffede (skattepligtige) aktier efter gennemsnitsmetoden? Svar: Der henvises til svaret på spørgsmål 34. Spørgsmål 37: Hvad er baggrunden for,  at der i lovforslaget er valgt, at aktier omfattet af overgangsbestem- melsen  i  lovforslagets  §  44  om  skattefrihed  for  små  beholdninger  af  børsnoterede  aktier    skal indgå i beregning af skattemæssig anskaffelsessum for efterfølgende anskaffede (skattepligtige) aktier efter gennemsnitsmetoden med den faktiske anskaffelsesværdi for aktierne i beholdni  n- gen den 31/12-2005, og ikke med de pågældende aktiers kursværdi 31/12-2005? Svar: Der henvises til svaret på spørgsmål 34. Spørgsmål 38: Hvad er baggrunden for, at der nu skal bruges faktisk anskaffelsesværdi for børsnoterede aktier anskaffet  for  mange  år  siden,  selv  om  den  pågældende  beholdning  altid  har  været  unde r 100.000 kr.-grænsen? Svar: Der henvises til svaret på spørgsmål 34. Spørgsmål 39: Hvad er baggrunden for, at der nu skal bruges faktisk anskaffelsesværdi for børsnoterede aktier anskaffet for mange år siden, selv om der måske tidligere er fastsat en sy  ntetisk indgangsværdi efter de hidtil gældende regler, da aktiebeholdningen overskred 100.000 kr.  -grænsen?
Side 4 Svar: Der henvises til svaret på spørgsmål 34. Spørgsmål 40: Ministeren bedes oplyse, hvorledes der ved tvangsindløsning i februar 2006 af aktierne  i TDC vil ske beskatning hos medarbejdere i TDC, der har en beholdning af medarbejderaktier i TDC, anskaffet efter reglerne i Ligningslovens § 7 A om medarbejderaktier, og hvor nogle af medar- bejderaktierne er anskaffet for så længe siden, at de er frigive   t for båndlæggelse, og der samt   i- digt  er  båndlagte medarbejderaktier, hvor  nogle  ved  den  bebudede  tvangsindlø  sning  i  februar 2006 har været ejet under 3 år, og nogle har været ejet over 3 år. Den samlede beholdning er henholdsvis  over  og  under  100.000  kr.-grænsen  ultimo  2005.  Det  bedes  særligt  oplyst  og  b e- grundet i hvilket omfang, der skal bruges gennemsnitsmetode. Svar: Reglerne for beskatning af aktiegevinster ved tvangsindløsning af medarbejderaktier i TDC e f- ter lovforslaget incl. ændringsforslag fremgår    af nedenstående oversigt. Da der er tale om en samlet afståelse af hele aktiebeholdningen, har opgørelsesprincippet alene b  e- tydning  for opgørelsen af gevinsten, hvor den samlede beholdning af børsnoterede aktier er under   100.000 kr.s grænsen pr. den 31.   december 2005, og der er TDC-aktier deri, som er ejet i mindre end 3 år ved indløsningen.   Beskatning af tvangsindløste medarbejderaktier i TDC ejet  pr. 31. december 2005. Ejertid Beholdning af børsnoterede aktier er under 100.000 kr.s grænsen 31/12  - 2005 Beholdning af børsnoterede aktier er over 100.000 kr.s grænsen 31/12  - 2005 Under 3 år Aktie-for-aktie metoden Aktieindkomst Fra 3 til 7 år Ingen beskatning Mere end 7 år Ingen beskatning Gennemsnitsmetoden Aktieindkomst Efter  lovforslaget  skal  aktier,  der  er  båndlagt  efter  reglerne  i  ligningslovens  §  7  A  om  generelle medarbejderaktieordninger,  først  medregnes  ved  opgørelsen  af  den  gennemsnitlige  anskaffelse  s- sum, når båndlæggelsen ophører. Dette svarer til gældende regler. Ved tildeling af de såka ldte gra- tisaktier er båndlæggelsesperioden 7 år. Ved en tvangsindløsning ophører båndlæggelsen og here f- ter skal aktierne medregnes ved opgørelsen af den gennemsnitlige anskaffelsessum. Anvendelsen  af  gennemsnitsmetoden,  dvs.  opgørelse  af  den  gennemsnitlig e  anskaffelsessum  (pr. aktie) har kun relevans, hvor der sælges en del af aktierne i et selskab. Hvis alle aktierne i se  lskabet sælges på samme tidspunkt, er anskaffelsessummen lig med den samlede anskaffelsessum for akt   i- erne.