Europaudvalget 2005-06
2692 - Landbrug og fiskeri Bilag 1
Offentligt
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EUK
10. november 2005
Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg den 18. november 2005
– dagsordenspunkt rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 22.-24. november
2005 – vedlægges Fødevareministeriets notat om de punkter, der forventes
optaget på dagsordenen.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0002.png
2
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer
9. november 2005
FVM 312
SAMLENOTAT
Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 22. – 24. november 2005
1.
Forslag til Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bæl
Øresund gennem tekniske bevaringsforanstaltninger og ændring af forordning (E
1434/98.
KOM (2005) 86
Politisk enighed
2.
(Evt.) Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2006 af fiskerimuligheder
knyttede betingelser for visse fiskebestande i Østersøen, Bælterne og Øresund
KOM-dokument foreligger endnu ikke
Udveksling af synspunkter
3.
Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af tungebestan
den vestlige del af Den Engelske Kanal og i Biscayabugten
KOM (2003) 819
Politisk enighed
4.
(Evt.) Front-loading: Indsatsbegrænsning i relation til TAC og kvoter for 2006
KOM-dokument foreligger ikke
Udveksling af synspunkter
5.
Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for fangståret 2006 af orienteringsp
af EF-producentpriserne for visse fiskerivarer i henhold til forordning (EF) nr. 1
KOM-dokument foreligger endnu ikke
Vedtagelse (a-punkt)
6.
Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2759/75, (EØ
2771/75, (EØF) nr. 2777/75, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1255/1999 og (EF) n
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3
2529/2001 for så vidt angår undtagelsesforanstaltningerne til støtte for markedet
KOM (2004) 712
Vedtagelse (a-punkt)
7.
Sukkersektoren:
-
Forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for sukker
-
Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1782/20
fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for
støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere.
-
Forslag til Rådets forordning om en midlertidig ordning for omstrukture
sukkerindustrien i Det Europæiske Fællesskab og om ændring af forordn
nr. 1258/1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik
KOM (2005) 263
Generel indstilling
8.
(Evt.) Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets strategiske retningslinjer for
af landdistrikterne (programperioden 2007-2013).
KOM (2005) 304
Generel indstilling
9.
(Evt.) Forslag til Rådets forordning om toldsatser for bananer
KOM (2005) 433
Udveksling af synspunkter
10.
Forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for frø
KOM(2005) 384
Vedtagelse (a-punkt)
11.
Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999 om
markedsordning for vin
KOM (2005) 395
Vedtagelse (a-punkt)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0004.png
4
NOTAT OM RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI)
den 22. – 24. november 2005
1.
Forslag til Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne i
Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske
bevaringsforanstaltninger og ændring af forordning (EF) nr.
1434/98.
KOM (2005) 86
Nyt notat.
Resumé
Forslaget indeholder de tekniske regler, der skal opfyldes ved fiskeri i Østersøen, herunder krav til
fiskeredskabernes udformning, opfyldelse af målartsprocenter, mindste tilladte landingsstørrelse på
fisk, fredningsperioder, lukkede områder etc. Forslaget indeholder både en videreførelse af
eksisterende regler, samt nye eller ændrede regler, som Kommissionen har foreslået af hensyn til
bevarelse af ressourcerne og for at forenkle reglerne.
Baggrund
Kommissionen har ved KOM (2005) 86 af 14. marts 2005 fremsendt forslag til
Rådets forordning om fastsættelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af
fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund samt ændring af forordning nr.
1434/98. Forslaget er fremsendt i dansk sprogversion den 4. april 2005.
Forslaget er fremsat med hjemmel i TEF artikel 37 og kan vedtages af Rådet med
kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet.
Forslaget er sat på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 22. – 24.
november 2005 med henblik på at opnå politisk enighed.
Nærhedsprincippet
Der redegøres ikke for nærhedsprincippet, idet forslaget er et led i gennemførelsen
af EU's fælles fiskeripolitik.
Formål og indhold
Den nuværende forordning (EF) nr. 88/98 om tekniske foranstaltninger til
bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund blev vedtaget i
december 1997. De seneste år har den Internationale Baltiske Fiskerikommission
(IBSFC) truffet beslutninger om en række nye eller ændrede tekniske regler, som er
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
5
blevet implementeret i EU-lovgivningen gennem den årlige TAC/kvote-forordning.
Kommissionens forslag indeholder disse nye eller ændrede regler.
Forslaget indarbejder endvidere reglerne om det særlige indsatsregime for fiskeri i
Rigabugten, som blev besluttet i forbindelse med Tiltrædelsestraktaten fra 2003, og
som hidtil har været indeholdt i TAC/kvote forordningen.
Herudover indeholder forslaget en række ændringer af den nuværende forordning,
hvoraf bl.a. kan nævnes:
-
Indførelse af krav om opfyldelse af målartsprocenter, som det kendes fra
Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.
-
Indførelse af definition af drivgarn og forankrede flydegarn
-
Harmonisering af perioderne for fredning af fladfisk. Skrubber og
rødspætter fredes i hele Østersøen fra 1. februar til 15. maj, og pighvar og
slethvar fredes i hele Østersøen fra 1. juni til 31. juli.
-
Harmonisering af mindstemålene for skrubbe og rødspætte for hele
Østersøen. Mindstemålet fastsættes til 21 cm for skrubbe og 25 cm for
rødspætte.
-
Harmonisering af fredningsperioderne for fiskeri efter laks og havørred.
Fremover er det, uanset hvilke redskaber der fiskes med, forbudt at have
laks og havørred om bord fra 1. juni til 15. september i underområderne 22-
31 og fra 15. juni til 30. september i underområde 32.
-
Forbud mod fiskeri efter ål med trawlredskaber.
-
Mindstemål for ål på 35 cm.
-
Forenkling af reglerne i Rådets forordning nr. 1434/98 om de nærmere
betingelser for landing af sild til industriformål.
-
Ændring af bilag til forordningen kan ske i forskriftsprocedure.
Den nye forordning skal ifølge forslaget træde i kraft 1. januar 2006.
Formandskabet har den 28. oktober 2005 fremlagt et revideret kompromisforslag i
arbejdsgruppen, som bl.a. indeholder følgende ændringer af det oprindelige forslag:
-
Definitionerne af drivgarn og forankrede flydegarn er udgået af forslaget,
idet referencerne til disse redskaber er udgået af forslaget.
-
Fredningsperioderne for fladfisk er udgået af forslaget.
-
Lukningen af Bornholmerdybet er udgået af forslaget.
-
Indførelse af et mindstemål for havørred, som fastsættes til 50 cm.
-
Mindstemålet for skrubbe er fastsat til 23 cm i ICES underområde 22-28 og
til 18 cm i underområde 29-32.
-
Kommissionen skal sikre, at der senest den 1. januar 2008 er gennemført en
videnskabelig undersøgelse af virkningerne af brug af hildingsgarn,
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0006.png
6
toggegarn og indfiltringsnet på småhvaler og præsentere resultaterne for
Europa-Parlamentet og Rådet.
-
For så vidt angår maskestørrelser på 90 mm og derover er der indføjet et
forbud mod anvendelse af bomtrawl.
-
Der er i ICES underområde 22-27 adgang til 40% bifangster af sild i det
småmaskede fiskeri (16-32 mm), når der anvendes trawl, snurrevod og
lignende redskaber.
-
Der er mulighed for 40% bifangster af hvilling i fiskeri med trawl,
snurrevod og lignende redskaber ved anvendelse af maskestørrelser på
mellem 32 og 90 mm.
-
Ændringer af forordningens bilag sker på almindelig vis ved ændring af
forordningen i Rådet, bortset fra tekniske bilag/tillæg til bilag, som kan
ændres i forskriftsprocedure.
Udtalelser
Europa-Parlamentet har den 13. oktober 2005 afgivet udtalelse i sagen. Blandt
Europa-Parlamentets ændringsforslag kan følgende to forslag særligt fremhæves:
Der skal senest den 1. januar 2008 være foretaget en vurdering af de
indvirkninger, som anvendelsen af drivgarn og andre indfiltringsredskaber har
på bestandene af havpattedyr.
Lukningen af Bornholmerdybet udgår af forslaget.
Konsekvenser
Forslaget har ikke lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser.
Forslaget skønnes at have yderst begrænsede erhvervsøkonomiske konsekvenser.
Høring
Forslaget har været drøftet i en arbejdsgruppe under §5-udvalget. Erhvervets
repræsentanter har generelt set været positive overfor Kommissionens forslag, bl.a.
fordi der er taget hensyn til flere bemærkninger, som erhvervet har haft til de
udkast, som blev drøftet på regionale møder i 2004.
Erhvervets repræsentanter har haft en række bemærkninger :
-
Den nuværende fredning af skrubbe og rødspætte i Østersøen bør ikke
udvides og mindstemålet for skrubber i den vestlige Østersø bør ikke sættes
ned i forhold til de 25 cm, der gælder i dag.
-
Et forbud mod trawlfiskeri efter ål må underbygges med en forklaring og
baggrundsdokumentation.
På mødet i §5-udvalget den 9. november 2005 anførte Danmarks Fiskeriforening, at
man ønskede en overgangsordning forud for tidspunktet, hvor reglerne for
anvendelsen af kravet om brug af større maskestørrelser (110 mm) til fiskeri efter
tunge trådte i kraft, således at der var tid til udskiftning af garn. Danmarks
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0007.png
7
Fiskeriforening var ikke fuldt ud tilfreds med den løsning, der var fundet for så vidt
angår placeringen af en fangstmåler i BACOMA-nettet til torskefiskeri, idet dette
ifølge foreningen ville kræve en forlængelse af sorteringsvinduet.
Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen er overordnet set positivt indstillet overfor Kommissionens forslag og
støtter indførelsen af tekniske fiskeriregler i Østersøen, som kan bidrage til en
bæredygtig udvikling af fiskebestandene, og som fremmer gode erhvervsbetingelser
for fiskeriet.
Regeringen lægger vægt på, at reglerne udformes så enkelt som muligt, og under
hensyntagen til forskellene i landenes fiskerier, som blandt andet skyldes forskelle i
økosystemet mellem den vestlige og den østlige del af Østersøen.
Regeringen generelle holdning er, at beslutningen om en udfasning af
drivgarnsforbudet skal fastholdes.
Generelle forventninger til andre landes holdning
Medlemslandene er generelt set positive over for forslaget. Kun et af de resterende
udeståender kan risikere at skabe problemer i relation til en vedtagelse af forslaget –
og det er drivgarnsproblematikken, henholdsvis spørgsmålet om en eventuel
definition af drivgarn og ønsker om ændring af udfasningen af anvendelse af
drivgarn i Østersøen, som blev besluttet i 2004.
Der er fra et enkelt medlemsland fremlagt et forslag til lempelse af planen for
udfasning af drivgarn for den østlige del af Østersøen. Dette forslag møder sympati
fra en del lande, hvorfor man ikke kan udelukke, at dette spørgsmål vil indgå i
forbindelse med en vedtagelse af forslaget.
Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Der er oversendt notat om nærhedsprincippet den 5. april 2005, og grundnotat er
oversendt den 29. april 2005.
Notaterne er ligeledes oversendt til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
2.
(Evt.) Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2006 af
fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse
fiskebestande i Østersøen, Bælterne og Øresund
KOM-dokument foreligger endnu ikke
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0008.png
8
Nyt notat.
Resumé
Forslaget vedrører fastsættelse af TAC og kvoter samt betingelserne for fiskeriet af visse
fiskebestande i Østersøen for 2006.
Baggrund
Kommissionen forventes snarest at fremlægge forslag til Rådets forordning om
fastsættelse for 2006 af de samlede tilladte fangstmængder (TAC) og kvoter samt
betingelserne for fiskeriet af visse fiskebestande i Østersøen.
Forslaget vil blive fremsat med hjemmel i artikel 20, stk. 1 og stk. 4 i Rådets
forordning (EF) nr. 2371/2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af
fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik og kan vedtages af Rådet med
kvalificeret flertal uden høring af Europa-Parlamentet.
Forslaget er sat på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 22.-24.
november 2005 med henblik på drøftelse.
Nærhedsprincippet
Der er ikke redegjort for nærhedsprincippet, idet forslaget er et led i
gennemførelsen af EU's fælles fiskeripolitik.
Formål og indhold
Som led i Kommissionens strategi om at fremskynde beslutningsprocessen for
vigtige fiskeripolitiske sager (front-loading processen), forventes Kommissionen
snarest at fremsætte et forslag om fastsættelse af TAC og kvoter samt betingelserne
for fiskeriet af visse fiskebestande i Østersøen for 2006.
I forbindelse med årsmødet i Den Baltiske Fiskerikommission (IBSFC) i september
2005 blev der opnået enighed mellem EU og Rusland om fastsættelse af TAC og
kvoter i 2006 for en række kvoterede arter i Østersøen.
For torsk blev der i IBSFC opnået enighed om en maksimal TAC i den vestlige
Østersø på 28.400 t, hvilket er en forøgelse på 15 pct. i forhold til TAC’en i 2005.
Dette vil give Danmark en forøgelse af kvoten på ca. 1.340 t til i alt ca. 10.300 t.
For torsk i den østlige Østersø nåede IBSFC frem til en maksimal TAC på 49.220 t,
hvilket ligeledes er en forøgelse på 15 pct. i forhold til 2005. Dette vil give Danmark
en kvoteforøgelse på ca. 1.600 t til i alt 12.400 t.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0009.png
9
Kommissionen har samtidig gjort det klart, at en accept af de maksimale TAC’er er
betinget af en begrænsning af fiskeriindsatsen i 2006 i form af enten begrænsninger
af antallet af havdage eller lukkede perioder. Kommissionen forventes at foreslå
lukning af fiskeriet i perioden 15. marts til 14. maj i den vestlige Østersø og i
perioden 15. juni til 14. september i den østlige Østersø. Hertil kommer lukning om
søndagen i perioden 1. januar til 14. marts samt fra 15. maj til 30. oktober i den
vestlige Østersø og i perioden 1. januar til 14. juni i den østlige Østersø. De lukkede
perioder vil omfatte alt fiskeri efter demersale arter (torsk og fladfisk).
Derudover forventes der på et senere tidspunkt gennemført en langsigtet
forvaltningsplan for torsk i Østersøen gældende fra 1. januar 2007, der omfatter
langsigtede mål for niveauet for fiskeridødeligheden, en mekanisme til fastsættelse
af TAC’en, der afhænger af den aktuelle fiskeridødelighed, og en begrænsning af
fiskeriindsatsen i form af lukkede perioder og lukkede områder.
Det kan ikke udelukkes, at Kommissionen også vil stille forslag om andre
foranstaltninger til genopbygning af torskebestandene i Østersøen i afventen af et
forslag om en egentlig forvaltningsplan.
For sild blev der opnået enighed om en TAC på 47.500 t for den vestlige del af
Østersøen, svarende til en forhøjelse på 3 pct. i forhold til TAC’en i 2005 (den
danske kvote stiger med 210 t til i alt 6.658 t), og en TAC på 128.000 t i den
centrale del af Østersøen, svarende til en reduktion på 1,5 pct. i forhold til 2005
(den danske kvote falder med 135 t til 8.824 t).
For brisling blev der opnået enighed om en TAC på 468.000 t svarende til en
reduktion på 15 pct. i forhold til 2005. Det betyder en reduktion i den danske kvote
på 7.317 t til 41.467 t.
For laks blev der opnået enighed om en uændret TAC i forhold til 2005, det vil sige
460.000 stk. Den danske kvote er på 93.512 stk.
For så vidt angår rødspætte har IBSFC ikke fastsat en TAC, men Kommissionen
forventes at foreslå en videreførelse af TAC’en for 2005 på 3.766 t, hvoraf den
danske kvote er på 2.697 t.
Det kan også nævnes, at de tre lukkede områder for alt fiskeri omkring
Bornholmerdybet, Gdanskdybet og Gotlandsdybet forventes videreført i 2006.
Områderne er i 2005 lukket hele året.
Det forventes, at bestemmelserne om fredning af skrubbe og rødspætte i
forordningen om tekniske regler i Østersøen fjernes. Kommissionen har fremført,
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0010.png
10
at der ikke er nogen biologisk begrundelse for at fastholde lukkede områder for
fladfisk. Der er imidlertid behov for at begrænse fiskeriet efter skrubbe, men dette
kunne ske i form af en TAC for skrubbe.
Endelig kan forslaget forventes at indeholde foranstaltninger med henblik på
kontrol af torskefiskeriet i Østersøen, der svarer til de gældende regler.
Udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke udtale sig.
Konsekvenser
Forslaget vurderes ikke at have lovgivningsmæssige eller statsfinansielle
konsekvenser.
De samlede erhvervsøkonomiske konsekvenser vurderes som positive som følge af
de øgede fiskerimuligheder efter torsk i Østersøen. Til gengæld kan fiskeriet efter
fladfisk blive berørt af de lukkede perioder for demersalt fiskeri.
Høring
I §5-udvalget den 9. november 2005 fremførte Danmarks Fiskeriforening, at
Kommissionens forslag til en indsatsbegrænsning var en stramning af
fiskerireguleringen i den vestlige del af Østersøen.
Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening fremførte, at lukning af fiskeriet
om søndagen især vil ramme de store både, der fisker mere end én dag. For den
østlige del af Østersøen burde man i stedet holde 1. halvår åbent for fiskeri indtil
sommerstoppet træder i kraft den 15. juni. Efter den 14. september skal der være
lukket for fiskeri hver weekend.
Danmarks Fiskeriforening støttede forslaget med weekend-stop i andet halvår
for den østlige del af Østersøen. For den vestlige del af Østersøen ville man
tænke over et alternativ til lukning af fiskeriet om søndagen. Danmarks
Fiskeriforening gjorde ligeledes opmærksom på, at der må være mulighed for at
fiske efter fladfisk under det generelle fiskeristop.
Dansk Fisk fremførte, at man støttede Kommissionens forslag til
indsatsbegrænsning, idet man dog ønskede lukningen af fiskeriet i den vestlige
del af Østersøen rykket længere hen i foråret.
WWW Danmark fremførte, at det var vigtigt at begrænsningen i fiskeriet har en
effekt på fiskeridødeligheden.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0011.png
11
Regeringens foreløbige generelle holdning
Fra dansk side kan man tilslutte sig et forslag, der følger de beslutninger for TAC
og kvoter for bestande i Østersøen, der blev vedtaget på IBSFC’s årsmøde i
september. Danmark kan ligeledes tilslutte sig en TAC for rødspætte på 3.766 t.
Danmark kan ligeledes principielt tilslutte sig, at fiskeriindsatsen for torsk i
Østersøen begrænses gennem anvendelse af lukkede perioder frem for et
havdagesystem.
Generelle forventninger til andre landes holdninger
Det forventes, at der kan opnås politisk enighed om forslaget på rådsmødet i
december. En række medlemslande har stillet spørgsmål til, hvordan reguleringen af
fiskeriindsatsen kan udformes. Der ønskes ligeledes mulighed for at tillade fiskeri
efter andre arter i de lukkede perioder samt fritage visse geografiske områder.
Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Forslaget har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.
3.
Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til
genopretning af tungebestandene i den vestlige del af Den
Engelske Kanal og i Biscayabugten
KOM (2003) 819
Nyt notat.
Resumé
Forslaget vedrører genopretningsplaner for tungebestandene i den vestlige del af Den Engelske
Kanal og i Biscayen og har ikke betydning for dansk fiskeri.
Baggrund
Kommissionen har ved KOM (2003) 819 endelig af 23. december 2003 fremsendt
et forslag om foranstaltninger til genopretning af tungebestandene i den vestlige del
af Den Engelske Kanal og i Biscayen. Forslaget er oversendt til Rådet den 23.
december 2003.
Forslaget er fremsat med hjemmel i TEF artikel 37 og kan vedtages af Rådet med
kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0012.png
12
Forslaget er sat på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 22.-24.
november 2005 med henblik på opnåelse af politisk enighed.
Nærhedsprincippet
Der er ikke redegjort for nærhedsprincippet, idet forslaget er et led i
gennemførelsen af EU's fælles fiskeripolitik.
Formål og indhold
Forslaget udgør en langsigtet genopretningsplan for bestandene af tunge i den
vestlige del af Den Engelske Kanal og Biscayen, idet bestandenes situation i de
pågældende områder ifølge den biologiske rådgivning bliver betragtet som kritisk.
Tidshorisonten for genopretningsplanen er ifølge Kommissionen 5 til 10 år.
Kommissionens forslag til genopretningsplan for tunge i den vestlige del af Den
Engelske Kanal og Biscayen blev fremsat i december 2003. Efter en politisk
drøftelse i Rådet (landbrug og fiskeri) i oktober måned 2004 blev der på rådsmødet
i december måned 2004 opnået enighed om en havdageordning for genopretning af
bestandene i den vestlige del af Den Engelske Kanal og dertil knyttede
kontrolbestemmelser, som er indeholdt i Bilag IVc til TAC/kvote-forordningen for
2005.
Kommissionen har tilkendegivet, at en opsplitning af forslaget vil være relevant,
idet situationen for de to tungebestande i det oprindelige forslag i dag er forskellige.
For tunge i Biscayabugten er der fortsat behov for en egentlig genopretningsplan,
hvor der for tungebestanden i den vestlige del af Den Engelske Kanal mere er
behov for en langsigtet forvaltningsplan.
På den baggrund forventer Formandskabet inden Rådsmødet at fremlægge et
forslag til kompromistekst, som opsplitter det oprindelige forslag. Forslaget
forventes at indeholde følgende elementer:
Opstilling af mål for de berørte tungebestande
Målet for genopretningsplanen er at genskabe tungebestanden i Biscayabugten og
sikre en langsigtet forvaltning af tungebestanden i den vestlige del af Engelske
Kanal.
Metode til fastsættelse af TAC´er
Der fastsættes som nu årlige tilladte fangstmængder for de berørte bestande, idet
fangstmængden fastsættes således, at der tilsigtes en reduktion i fiskeridødeligheden
for det kommende år i forhold til det foregående år.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0013.png
13
For tungebestanden i Biscayen forventes der at skulle fastsættes en gradvis
forbedring af fiskedødeligheden på 10 % om året. Når metoden til fastsættelsen af
TAC’en anvendes, må udsvinget i fangstmængden højst være 15 pct. i forhold til
året før.
Reduktion af fiskeriindsatsen
Der indføres en ordning for begrænsning af fiskerindsatsen for de to bestande.
Begrænsningen skal være proportional med den årlige tilpasning af TAC’en af
hensyn til fiskeridødeligheden.
Kontrolregler
Kompromisteksten forventes at indeholde forslag om en række
kontrolbestemmelser som tolerancemargin for skøn af vægt i logbøger, pligt til
autoriseret vejning af landinger over en vis mængde, samt krav om fangst- og
landingsoplysninger i transportdokumenter.
Udtalelser
Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 14. april 2005. Der fremførtes en række
ændringsforslag, herunder at der:
for at sikre en bæredygtig udnyttelse af de levende akvatiske ressourcer, tages et
afbalanceret hensyn til miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser og
i forbindelse med planens gennemførelse sikres deltagelse af de regionale
rådgivende råd og andre interessenter.
Der er delvist taget hensyn til Europa-Parlamentets ændringsforslag
Konsekvenser
Forslaget har ikke lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser.
Forslaget forventes ikke have erhvervsøkonomiske konsekvenser, da danske
fiskere ikke fanger de berørte tungebestande.
Høring
Forslaget har i januar 2004 været i skriftlig høring i §5-udvalget, der ikke havde
bemærkninger.
Forslaget var på ny i høring den 9. november 2005 i § 5-udvalget, der ikke havde
bemærkninger.
Regeringens foreløbige generelle holdning
Fra dansk side kan man tilslutte sig en kompromistekst, der kan samle et kvalificeret
flertal.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0014.png
14
Generelle forventninger til andre landes holdninger
Det forventes, at der kan opnås politisk enighed om en kompromistekst på det
kommende rådsmøde.
Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Forslaget blev forelagt for Folketingets Europaudvalg den 8. oktober 2004 forud
for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 18. oktober 2004, jf. aktuelt notat af 30.
september 2004.
Notatet er ligeledes oversendt til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri.
4.
(Evt.) Front-loading: Indsatsbegrænsning i relation til TAC og
kvoter for 2006
KOM-dokument foreligger ikke
Nyt notat.
Resumé
Punktet er sat på dagordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 22.-24. november 2005
med henblik på en politisk diskussion af væsentlige problemstillinger, knyttet til fastsættelse af
fiskerimulighederne for 2006.
Baggrund
Rådet (landbrug og fiskeri) skal på sit møde i december 2005 fastlægge
fiskerimulighederne for 2006 samt eventuelle bestemmelser knyttet hertil, fx
havdageordningen, der, knyttet til genopretningsplanen for torsk, regulerer
fiskeriindsatsen.
Forhandlingerne i december måned er over de senere år blevet stadig mere
komplekse, bl.a. fordi en række fiskebestande er i en dårlig tilstand og fordi en
lang række emner som tekniske bevaringsforanstaltninger og
kontrolbestemmelser er blevet inddraget i forhandlingerne. Der er derfor
generelt et stort behov for i Rådet at få afklaret så mange væsentlige politiske
spørgsmål som muligt, forud for rådsmødet (landbrug og fiskeri) i december
2005.
Punktet er sat på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 22. – 24.
november 2005 med henblik på udveksling af synspunkter.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
15
Nærhedsprincippet
Der redegøres ikke for nærhedsprincippet, idet der alene er tale om udveksling af
synspunkter.
Formål og indhold
Formandskabet og Kommissionen vil i samarbejde udarbejde en række
spørgsmål, som skal drøftes i Rådet. Spørgsmålene forventes at være knyttet til
både fastlæggelse af fiskerimuligheder, men i høj grad også regulering af
fiskeriindsatsen (havdageordningen), hvor torskebestanden i Nordsøen,
Skagerrak og Kattegat i følge den seneste biologiske rådgivning fra oktober
måned i år forsat er i en kritisk tilstand. Spørgsmålene forventes at omhandle
følgende emner:
TAC niveauet for fiskebestande, der ikke er omfattet af fælles forvaltning med
Norge.
Mulighederne for at reducere i bifangsterne af torsk i bomtrawlfiskeriet efter
tunge og rødspætte i Nordsøen (fiskeri med maskestørrelse på minimum 80
mm.)
Mulighederne for en større segmentering af fiskeriflåden. Hvilke flådesegmenter
skal omfattes af begrænsningen af fiskeriindsatsen, herunder en begrænsning af
fiskeriindsatsen i Nordsøen for redskabskategori 4e (fiskeri med trawl, vod eller
lignende med trukne redskaber med en maskestørrelse på 70-99 mm) i
havdageordningen (den kategori som i dag har flest havdage).
Mulighederne for at sikre øget selektivitet i fiskeriet. Der forventes særligt
en diskussion af mulighederne for at øge selektiviteten i
jomfruhummerfiskeriet i Nordsøen, som har relativ stor bifangst af blandt
andet torsk.
Udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke afgive udtalelse.
Konsekvenser
Sagen har ikke i sig selv lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser.
Ændringer i fiskerimulighederne og havdageordningen kan have betydning for
fiskerierhvervets økonomi.
Høring
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0016.png
16
Forslaget var været i høring den 9. november 2005 i § 5-udvalget, der ikke
havde bemærkninger.
Generelle forventninger til andre landes holdninger
Det forventes, at medlemsstaterne vil være positivt indstillet over for en debat om
indsatsbegrænsninger i relation til TAC og kvoter for 2006 som led i frontloading.
Regeringens foreløbige generelle holdning
Fra dansk side hilses en eventuel politisk drøftelse velkommen, da det kan sikre
afklaring af centrale emner i forhandlingerne om fastsættelse af fangstmulighederne
og indsatsbegrænsning (havdageordningen) for 2006. Fra dansk side vil man
tilkendegive sin kritiske holdning til havdageordningen generelt.
Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. På rådsmødet
(landbrug og fiskeri) den 19. – 20. september 2005 havde Rådet en diskussion af
principielle emner om fiskeridødelighed og genopretningsplaner, hvilket
Folketingets Europaudvalg blev orienteret den 16. september 2005 i forbindelse
med forelæggelsen af rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 19. – 20. september 2005,
jf. samlenotat af 8. september 2005.
Notaterne er ligeledes fremsendt til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri.
5.
Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for fangståret 2006
af orienteringspriserne og af EF-producentpriserne for visse
fiskerivarer i henhold til forordning (EF) nr. 104/2000
KOM-dokument foreligger endnu ikke
Nyt notat.
Resumé
Forslaget vedrører fastsættelse for fangståret 2006 af orienteringspriserne og EF-producent priserne
for visse fiskerivarer.
Baggrund
Kommissionen forventes at fremsætte forslag til Rådets forordning om fastsættelse
for fangståret 2006 af orienteringspriserne og EF-producentpriserne for visse
fiskerivarer.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0017.png
17
Forslaget forventes fremsat med hjemmel i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af
17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og
akvakulturprodukter, særligt artikel 18, stk. 3, og artikel 26, stk. 1, og kan vedtages
af Rådet med kvalificeret flertal uden høring af Europa-Parlamentet.
Forslaget forventes sat på dagsordenen for Rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 22.
– 24. november 2005 med henblik på vedtagelse som a-punkt.
Nærhedsprincippet
Der redegøres ikke for nærhedsprincippet, idet forslaget er et led i gennemførelsen
af EU´s fælles fiskeripolitik.
Formål og indhold
Kommissionen fremsætter årligt forslag til orienteringspriser for visse fiskerivarer
listet i bilag I og II i markedsordningen, samt til en producentpris for tunfisk, (bilag
III).
Orienteringspriserne fastsættes på grundlag af de gennemsnitlige noteringer, der
for en betydelig del af EF-produktionen er konstateret på de repræsentative
engrosmarkeder eller i de repræsentative havne i de sidste tre forudgående
fangstår. Ved fastsættelsen tages der også hensyn til den forventede udvikling i
produktion og efterspørgsel og til andre kriterier, som vedrører prisstabilitet,
opretholdelse af fiskernes indkomst og hensynet til forbrugernes interesser.
Orienteringsprisen anvendes til at fastsætte en mindstepris, der igen fastsættes
efter forskellige kriterier som friskhed, størrelse og behandlingsgrad.
Mindsteprisen må ikke overstige 90 pct. af orienteringsprisen. Fiskerne får
udbetalt en mindstepris for fisk, der udtages fra markedet i tilfælde af, at fisken
ikke kan opnå den fastsatte mindstepris.
Bilag I, varer:
Kommissionen forventes at foreslå forhøjelser af orienteringsprisen for sild (+ 2%),
rødhaj (+ 0,5%), torsk (+ 1%), kuller (+ 1,5%), makrel (+ 3%), ansjos (+ 3%),
glashvarre (+ 1,5%), ising (+ 0,5%), havtaske, hele (+0,5%)/ uden hoved (+1%),
dybvandsrejer, kogte (+ 0,5%) og tunge (+ 1%).
Nedsættelser forventes for sardin (- 3%), pighaj (- 2%), rødfisk (- 1,5%), sej (-
0,5%), spansk makrel (-3%), rødspætter (første periode - 0,5%, 2. periode – 1%),
kulmule (- 2%), skrubbe (- 2%), hvid tun, hel (- 1%), renset med hoved (- 1,5%),
tiarmet blæksprutte (- 0,5%), dybvandsrejer, ferske (- 0,5%), taskekrabber (- 0,5%)
og jomfruhummer, hele og haler (- 0,5%). Der forventes status quo (0) for hvilling,
lange og hesterejer.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0018.png
18
Bilag II, varer:
For frosne varer forventes Kommissionen at foreslå forhøjelser for sværdfisk (+
1,5%), illex (+ 1%), rejer, longirostris (+ 2%) og rejer, penaeidaefamilien (+ 0,5%)
og nedsættelser for hellefisk (- 2%), kulmule, hele og filet (- 1%), blæksprutte,
octopus (- 0,5%). Der forventes status quo (0) for blankesten og visse
blækspruttearter.
Bilag III, varer (producentpris for tunfisk):
Kommissionen forventes at foreslå status quo (0) vedrørende producentprisen for
tunfisk til forarbejdningsindustrien.
Udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke høres.
Konsekvenser
Forslaget har ingen lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser.
Forslagets erhvervsøkonomiske konsekvenser vurderes som positive, idet det
forventes at sikre fiskerne en mere stabil indkomst.
Høring
§5-udvalget har ikke haft bemærkninger til den skriftlige høring.
Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen forholder sig positivt til forslaget om orienteringspriser
Generelle forventninger til andre landes holdninger
Det forventes, at orienteringspriserne - som i tidligere år - kan vedtages med
kvalificeret flertal, hvori Danmark indgår.
Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Forslaget har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.
6.
Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF)
nr. 2759/75, (EØF) nr. 2771/75, (EØF) nr. 2777/75, (EF) nr.
1254/1999, (EF) nr. 1255/1999 og (EF) nr. 2529/2001 for så vidt
angår undtagelsesforanstaltningerne til støtte for markedet.
KOM (2004) 712
Revideret genoptryk af grundnotat af 29. november 2004. Ændringer er markeret i marginen.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0019.png
19
Resumé
Kommissionen har med KOM (2004) 712 fremlagt forslag om en tilpasning af de animalske
markedsordninger for henholdsvis svinekød, æg, fjerkrækød, oksekød, mælk samt fåre- og
gedekød, hvor der foreslås en national medfinansiering på 50 % af kriseforanstaltninger ved
udbrud af husdyrsygdomme både i forhold til det indre marked og i forhold til
afsætningsmuligheder på tredjelandsmarkeder. Kommissionen har i lyset af forhandlingerne
fremlagt udkast til ændringer af forslaget, således at iværksættelsen af særlige foranstaltninger
træffes på anmodning af den eller de berørte medlemsstater ligesom den nationale medfinansiering
ved udbrud af mund- og klovsyge foreslås sat til 40 %. Beskyttelsesniveauet vurderes ikke at blive
berørt af forslaget.
Baggrund
Kommissionen har ved KOM (2004) 712 af 26. oktober 2004 fremsendt forslag til
Rådets forordning om tilpasning af forordningerne (EØF) nr. 2759/75, (EØF) nr.
2771/75, (EØF) nr. 2777/75, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1255/1999 og (EF) nr.
2529/2001 med hensyn til støtte til særlige markedsforanstaltninger. Forslaget er
oversendt til Rådet den 26. oktober 2004.
Forslaget er fremsat med hjemmel i TEF artikel 36 og 37 og kan vedtages af Rådet
med kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet.
Forslaget forventes at blive sat på dagsordenen for det kommende rådsmøde
(landbrug og fiskeri) den 22.- 24. november 2005 med henblik på vedtagelse som a-
punkt.
Nærhedsprincippet
Forslaget er et led i gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik, hvorfor
nærhedsprincippet er tilgodeset.
Formål og indhold
Kommissionen foreslår en tilpasning af de animalske markedsordninger for
henholdsvis svinekød, æg, fjerkrækød, oksekød, mælk samt fåre- og gedekød, hvor
der foreslås en national medfinansiering på 50 % af kriseforanstaltninger ved
udbrud af husdyrsygdomme både i forhold til det indre marked og i forhold til
afsætningsmuligheder på tredjelands markeder. Disse foranstaltninger iværksættes
via en forvaltningskomitéprocedure.
Kriseforanstaltninger under markedsordningerne iværksættes på grund af
konsekvenserne af veterinære foranstaltninger for at undgå spredning af sygdomme,
eksempelvis i form af afsætningsforbud og lukkede zoner. En afgørende
forudsætning for at iværksætte kriseforanstaltningerne er, at de berørte
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0020.png
20
medlemsstater har iværksat de nødvendige veterinære foranstaltninger for at
forhindre og bekæmpe sygdommen.
Kommissionen begrunder forslaget med, at EF-Domstolens afgørelse fra 2003 i
sagen C-239/01 om medfinansieringen af BSE-foranstaltninger afviste, at
Kommissionen via gennemførelsesbestemmelser havde hjemmel til at fastlægge en
national medfinansiering på 30 %. Sagen var anlagt af Tyskland og blev blandt
andet støttet af Danmark. Kommissionen finder, at national medfinansiering vil
sikre, at medlemsstaterne vil yde en større indsats for at bekæmpe og forebygge
udbrud af husdyrsygdomme.
Baggrunden for den nævnte sag ved Domstolen var Kommissionens forordning
(EF) nr. 690/2001 af 3. april 2001 om særlige markedsforanstaltninger for oksekød.
Her blev der på grund af BSE-krisen indført en særlig opkøbsordning for dyr over
30 måneder testet for BSE. Ordningen omfattede særligt køer. Der skulle ske
opkøb, hvis markedsprisen faldt til under en forud fastsat udløsningspris. Der
nåede aldrig at ske opkøb i Danmark. Ordningen løb fra 1. juli 2001 til 31. marts
2002. Der blev i alt opkøbt dyr i EU svarende til 256.544 tons slagtevægt. Danmark
stemte imod den pågældende forordning (EF) nr. 690/2001.
Ved Domstolens afgørelse C-239/01 fastslog Domstolen, at Kommissionen ikke
havde hjemmel i de relevante Rådsbestemmelser til at fravige den fastsatte
retstilstand, at al fællesskabsstøtte til sektoren under markedsordningen for oksekød
skulle være fuldt ud fællesskabsfinansieret.
Den nationale medfinansiering er også tidligere blevet anvendt i forbindelse med
sygdomsudbrud i svinekødssektoren og i fjerkræsektoren. Senest har
Kommissionen i fjerkræ- og ægsektoren for så vidt angår Nederlandene, Belgien og
Italien anvendt en metode, hvor man opgjorde det fulde tab, og derefter reducerede
antallet af æg, der blev omfattet af ordningen om støtte til særlige
markedsforanstaltninger med 50 %.
Kommissionen har efterfølgende fremsat ændringer til forslaget, hvorefter det i
forbindelse med iværksættelse af særlige foranstaltninger, er en betingelse, at den
eller de berørte medlemsstater, som skal finansiere foranstaltningerne har anmodet
om iværksættelsen af disse foranstaltninger. Kommissionen oplyste desuden, at
parafiskale midler kan sidestilles med offentlige midler, og at sådanne midler
dermed kan anvendes som medlemsstatsfinansiering. Kommissionen har fastholdt
50 % fællesskabsfinansiering – dog med 60 % i tilfælde af udbrud af mund- og
klovsyge.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0021.png
21
Formandskabet har den 14. oktober 2005 fremlagt et revideret forslag for Rådet
efter Europa-Parlamentets udtalelse. Satserne for fællesskabsfinansiering er
uændrede i forhold til det oprindelige forslag, men det foreslås, at medlemsstaterne
skal sikre, at der ikke sker konkurrenceforvridning i tilfælde af, at medlemsstaterne
involverer producenterne i finansieringen af omkostningerne. Det indebærer, at
medlemsstaterne skal vurdere, om dets anvendelse af parafiskale afgifter til
finansieringen af den nationale del af omkostningerne stiller dets producenter
dårligere i konkurrencen i forhold til medlemslande med tilsvarende programmer,
hvor den nationale del fuldt ud finansieres ved hjælp af offentlige budgetmidler.
Udtalelser
Europa-Parlamentet vedtog på sit møde i plenum d. 13. oktober 2005 en række
ændringsforslag, der var foreslået af Udvalget om Landbrug og Udvikling af
Landdistrikter. Med disse forslag hæves fællesskabsfinansieringen fra 50% til 75%
for samtlige forslag bortset fra i tilfælde af udbrud af mund- og klovsyge, hvor
fællesskabsfinansieringen foreslås hævet fra 50% til 60 %. Endvidere foreslår
Parlamentet, at Kommissionen pålægges at sikre, at der ikke opstår
konkurrenceforvridning som følge af producenternes medfinansiering i kraft af
parafiskale afgifter. Det bemærkes, at Kommissær Fischer Boel ved brev til
udvalgets formand har garanteret, at Kommissionen overvåger området for
forslaget med henblik på at undgå konkurrenceforvridning.
Konsekvenser
Der vil potentielt kunne være væsentlige statsfinansielle konsekvenser forbundet
med 50 % national medfinansiering af de særlige markedsforanstaltninger som følge
af veterinære kriseforanstaltnin-
ger. Tilsvarende vil der kunne være besparelser på EU’s budget. Hvis der ikke – i
tilfælde af øgede nationale udgifter – sikres en modgående besparelse på EU-
budgettet, vil konsekvensen være en samlet merudgift. Beskyttelsesniveauet
vurderes ikke at blive berørt af forslaget.
Der er med landbrugsreformen for 2003 vedtaget en mekanisme for finansiel
disciplin, der vil skulle sikre en overholdelse af budgetloftet for søjle I i forbindelse
med væsentlige uforudsete udgifter.
Tilsvarende vil en national medfinansiering mindske udgiftsbehovet på
landbrugsbudgettet.
Høring
Forslaget har været forelagt §2-udvalget (landbrug) på mødet den 9. november
2004.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0022.png
22
Landbrugsraadet udtalte sig imod forslaget, der grundlæggende kunne ses som en
renationalisering af den fælles landbrugspolitik. Ved en eventuel vedtagelse af
forslaget var det vigtigt for Landbrugsraadet, at der kom til at gælde de samme krav
til national medfinansiering i alle medlemsstater.
Landbrugsraadet gentog ved mødet i § 2-udvalget den 8. november 2005, at man
fortsat er imod forslaget på grund af risikoen for renationalisering af den fælles
landbrugspolitik. Landbrugsraadet anførte desuden, at man ønskede 100 % EU-
finansiering for således at modvirke handelsforvridning.
Regeringens foreløbige generelle holdning
Det er regeringens generelle holdning, at økonomisk kompensation i forbindelse
med veterinære problemer som udgangspunkt bør finde sted inden for de
veterinære regelsæt, og at forslaget udgør en risiko for, at EU’s landbrugspolitik
renationaliseres. Dette medfører, at man fra dansk side ikke kan støtte forslaget.
Generelle forventninger til andre landes holdninger
En række lande ønsker en højere fællesskabsfinansiering som foreslået af Europa-
Parlamentet. Kommissionens reviderede forslag forventes vedtaget med kvalificeret
flertal, hvori Danmark ikke indgår.
Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Der er oversendt grundnotat i sagen den 29. november 2004.
Notatet er ligeledes fremsendt til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri.
7.
Sukkersektoren:
-
Forslag til Rådets forordning om den fælles
markedsordning for sukker
-
Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning
(EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den
fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om
fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere.
-
Forslag til Rådets forordning om en midlertidig ordning
for omstrukturering af sukkerindustrien i Det Europæiske
Fællesskab og om ændring af forordning (EF) nr.
1258/1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik
KOM (2005) 263
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
23
Genoptryk af revideret samlenotat af 2. november 2005. Ændringer er markeret i marginen.
Resumé
Kommissionen har fremlagt forslag om reform af sukkersektoren. Forslaget sigter mod en større
markedsorientering af EU’s sukkersektor via en reduktion af den institutionelle sukkerpris med i
alt 39 % og etableringen af et midlertidigt omstruktureringsprogram. Omstruktureringsstøtten, der
er reserveret til blandt andet fremme af alternativ beskæftigelse af arbejdsstyrken, skal virke som
incitament til lukning af de mindst effektive sukkerfabrikker og således bevirke en reduktion af
den interne produktion. Roedyrkerne tilbydes en kompensation i form af en afkoblet støtte, der
beregnes som 60 % af det forventede indkomsttab ved prisnedsættelsen og udbetales under
enkeltbetalingsordningen.
Baggrund
Kommissionen har ved KOM (2005) 263 af 22. juni 2005 fremsendt forslag til
Rådets forordning om den fælles markedsordning for sukkersektoren, forslag til
ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler
for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og
forslag til Rådets forordning om etablering af en midlertidig ordning for
omstrukturering af sukkerindustrien i EU og ændring af Rådets forordning (EF)
1258/1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik. Forslaget er oversendt til
Rådet den 22. juni 2005. Forslaget er den 5. juli 2005 modtaget i en dansk
sprogversion.
Forslaget er fremsat med hjemmel i TEF artikel 36 og 37 og kan vedtages af Rådet
med kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet.
Størstedelen af EU’s markedsordninger har for nylig undergået omfattende
reformer, som indebærer større markedsorientering og introduktionen af den
afkoblede støtte, enkeltbetalingsordningen og krydsoverensstemmelse. I
modsætning hertil har den nuværende markedsordning for sukker, (RFO
(EF) nr. 1260/2001), som er vedtaget i 1968, kun været underlagt begrænsede
ændringer. Centrale elementer som priser og kvoter i den nuværende
markedsordning udløber 1. juli 2006.
I henhold til markedsordningen for sukker var Kommissionen forpligtet til i 2003
at udarbejde en rapport om sukkersektoren eventuelt ledsaget af passende forslag.
Rapporten af september 2003 gjorde blandt andet rede for, at forskellen mellem
EU- og verdensmarkedsprisen er blevet større samtidig med, at EU har indgået nye
internationale forpligtelser (EBA-initiativet). Det blev fremført, at der under disse
omstændigheder er risiko for en forøgelse af den strukturelle overskudsproduktion
samtidig med, at det nuværende kvotesystem ikke giver sektoren noget incitament
til at tilpasse sig. I forbindelse med rapporten fremsendte Kommissionen en
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
24
meddelelse til Rådet om opstilling af en bæredygtig landbrugsmodel for Europa for
blandt andet sukkersektoren. Meddelelsen blev drøftet på flere møder i Rådet i
efteråret 2003, og blev i juli 2004 fulgt op med en ny meddelelse, der konkretiserede
reformmulighederne for sukkersektoren.
Efterfølgende er det ved afgørelse i en panelsag ved WTO fastslået, at EU’s
sukkerordning er i modstrid med WTO-reglerne. Det konkluderes, at EU’s eksport
af C-sukker (sukker, der er produceret uden for kvote og eksporteres uden
eksportstøtte) som konsekvens af den høje støtte til A- og B-sukker er kryds-
subsidieret, samt at reeksporten af sukker, der er importeret via præferenceaftaler,
skal medregnes under WTO-loftet for EU-sukker, der må eksporteres med
restitutioner. Afgørelsen betyder, at med henblik på at respektere det
mængdemæssige WTO-loft for subsidieret eksport af sukker skal der uanset
udfaldet af forhandlingerne om reformen ske en reduktion af EU’s
sukkereksport. Af en afgørelse fra WTO’s mæglingsorgan af 28. oktober 2005
følger, at WTO’s panelafgørelse skal efterleves af EU fra den 22. maj 2006.
Forslaget forventes sat på dagsordenen for det kommende rådsmøde (landbrug og
fiskeri) den 22.-24. november 2005 med henblik på generel indstilling.
Nærhedsprincippet
Forslaget er et led i den fælles landbrugspolitik, hvorfor nærhedsprincippet er
tilgodeset.
Formål og indhold
Reformforslaget har via en større markedsorientering til formål at gøre
sukkersektoren bæredygtig og herved at opfylde internationale forpligtelser under
samtidig hensyntagen til stabiliteten for henholdsvis forbrugere og for de berørte
landbrugere. I henhold til forslaget skal dette overordnet ske ved hjælp af følgende
elementer: En reduktion af sukkerprisen, en frivillig omstruktureringsordning med
et incitament for de mindst effektive sukkerfabrikanter til at afgive kvote, samt ved
ydelsen af kompensation til roe-dyrkerne. Mere detaljeret indeholder forslaget
følgende:
Markedsordningen for sukker
Reformen af markedsordningen skal træde i kraft den 1. juli 2006, hvor centrale
elementer som priser og kvoter i den nuværende markedsordning udløber.
Reformens bestemmelser om priser, kvote og intern markedsstyring skal gælde til
og med markedsåret 2014/2015. Der foreslås en revision af kvoterne i 2010 med
mulighed for en lineær reduktion på baggrund af en vurdering af resultaterne af
omstruktureringsordningen, mens der med henblik på at give industrien mulighed
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
25
for langtidsplanlægning ikke foreslås en midtvejsrevision af de øvrige elementer af
reformen.
Den nuværende interventionspris for sukker afskaffes og erstattes af en institutionel
referencepris, der skal tjene som indikator for anvendelse af mekanismerne for
markedsstyring, navnlig støtte til privat oplagring. Referenceprisen reduceres
gennem tre trin fra 631,9 €/ton i 2006/2007 (svarende til det nuværende niveau for
interventionsprisen), til 476,5 €/t i 2007/2008, 449,9 €/t i 2008/2009 og 385,5
€/ton fra 2009/2010 og fremefter. Dette er en samlet reduktion af referenceprisen
på 39 %.
For sukker-fabrikanterne bliver den effektive referencepris for hvidt sukker reelt
reduceret med de 39 % over to år frem til 2007/2008. Det skyldes, at der i
2006/2007 indføres en afgift, som opkræves hos sukkerfabrikanterne med henblik
på finansiering af omstruktureringsordningen. Se tabellen under afsnittet om
omstruktureringsordningen.
Minimumsprisen bevares for sukkerroer, men reduceres med i alt 42,6 % over to år
fra det nuværende vejede niveau på 43,63 €/ton til 32,86 €/ton i 2006/2007 og
25,05 €/ton fra 2007/2008 og fremefter. Reglerne for brancheaftaler mellem roe-
dyrkere og sukkerfabrikanter videreføres i store træk uændret. Forskellen mellem
prisfaldet for sukker og sukkerroer skyldes, at det nuværende forhold mellem
interventionsprisen for sukker og minimumsprisen for sukkerroer udgør 58%
(omregnet i sukkerækvivalens med et sukker indhold på 13 %). Det foreslås ændret
til et forhold, hvor minimumsprisen for sukkerroer udgør 50 % af referenceprisen
på sukker.
Medlemslandenes nuværende A- og B-kvoter (der adskiller sig ved at være pålagt
produktionsafgifter af forskellig størrelse, og hvor A-kvoten historisk er fastlagt på
baggrund af det interne forbrug) slås sammen til én samlet kvote pr. land. For ikke
at gennemtvinge en reduktion af produktionen hos de mest konkurrencedygtige
fabrikanter, kan der tildeles tillægskvote inden for et samlet EU-loft på 1 mio. tons,
der er fordelt på medlemsstater. Tillægskvoterne er forbeholdt de sukkerfabrikanter,
der har produceret C-sukker i 2004/2005, og kan købes mod betaling af et engangs-
beløb på 730 €/ton. Danmark får tildelt en kvote på 420.746 tons, svarende til den
tidligere A- og B-kvote og får desuden mulighed for tillægskvoter inden for et loft
på 31.720 tons.
Sukker, der produceres uden for kvote, skal
anvendes til industriel forarbejdning fx til kemiske eller farmaceutiske
produkter,
overføres til næste års kvote, eller
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
26
anvendes til en særlig forsyningsordning for ydre regioner.
Anvendes sukkeret ikke inden for disse muligheder, skal det pålægges en
ekstraafgift, som fastsættes af Kommissionen på et niveau, der hindrer
akkumulation af sukker uden for kvote således, at dette sukker ikke skaber ubalance
på markedet eller bevirker en overskridelse af WTO-loftet for subsidieret eksport.
Den nuværende isoglukose-kvote på 507.680 tons forøges med i alt 300.000 tons
kvote fordelt over en treårig periode. Kvoten tildeles proportionelt til de fabrikker,
der i forvejen råder over kvote. Den samlede kvote for inulinsirup er uændret på
320.718 tons.
Forslaget giver mulighed for at iværksætte mekanismer med henblik på stabilisering
af markedet. Dette kan enten ske i form af støtte til privat oplagring ved
længerevarende prisfald eller ved tilbagetrækning af en vis andel sukker fra
markedet i en given periode for at hindre strukturel ubalance. Som udgangspunkt
overføres tilbagetrukket sukker således, at det bliver en del af det følgende års
kvote. Efter behov kan det markedsføres i samme år, som det tilbagetrækkes eller
anvendes til industrielle formål. Den eksisterende interventionsordning, med
løbende mulighed for at sælge sukker til Fællesskabet til interventionsprisen,
afskaffes.
Ud fra et formål om at sikre industriens sukkerforsyning fastholdes muligheden for
at yde produktionsrestitutioner, navnlig til forarbejdning af kemiske og
farmaceutiske produkter.
Med henblik på bidrag til finansiering af eventuelle udgifter ved markedsordningen
indføres faste produktionsafgifter på 12 €/ton sukker og inulinsirup. Afgiften
opkræves fra markedsåret 2007/2008. Fabrikanterne kan kræve, at roedyrkerne
bærer halvdelen. Endvidere indføres en produktionsafgift på 6 €/ton for
isoglucose. Samtidig fjernes de nuværende variable afgifter, som fastsættes med
henblik på selvfinansiering af visse dele af den nuværende ordning, hvor
roedyrkerne dækker 60 %.
Forslaget fastlægger regler omkring eksport/import. Der tages herunder højde for,
at eksport og import kan styres via udstedelse af licenser.
Forslaget fastlægger endvidere bestemmelser med hensyn til overholdelsen af de
internationale aftaler, som Fællesskabet har indgået. Der fastlægges et traditionelt
forsyningsbehov til Fællesskabets raffinaderier på 1,796 mio. tons/år. I relation
hertil fastlægges det, at de garanterede priser for AVS-sukker også skal finde
anvendelse for særligt præferencesukker, der importeres med henblik på sikring af
det traditionelle forsyningsbehov, og sukker fra de mindst udviklede lande
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
27
importeret under Everything but Arms-initiativet (EBA). Endelig kan der, inden for
rammerne af WTO-lofterne for eksport, og i det omfang det er nødvendigt med
henblik på at afsætte sukker eller produkter forarbejdet heraf på verdensmarkedet,
tildeles eksportrestitutioner.
Omstruktureringsordningen
Frem til 2010 gennemføres ingen tvungen kvotereduktion som følge af forslaget,
men i årene 2006/2007 til 2009/2010 etableres en midlertidig
omstruktureringsfond med henblik på frivillig opkøb af kvote. Fra denne ydes der
som incitament til omstrukturering og for at imødegå negative konsekvenser i
lokalsamfundene, støtte til sukkerfabrikanter, der afgiver kvote. Kvote, der afgives
under omstruktureringsordningen, er permanent afgivet og kan ikke tildeles en
anden virksomhed. Kvote afgivet i 2005/2006 behandles som afgivet i 2006/2007
og berettiger derfor også til omstruktureringsstøtte. Sukkerfabrikanterne skal inden
afgivelse af kvoten foretage høringer af roedyrkerne inden for rammerne af
brancheaftalen. Via de tidligere omtalte mekanismer til markedsstyring, kan der dog
i en forvaltningskomitéprocedure vedtages foranstaltninger, der reelt indebærer
midlertidige kvotereduktioner.
Omstruktureringsstøtten falder gradvist fra 730 €/ton i 2006/2007 til 420 €/ton i
2009/2010. Den tildeles på betingelse af, at den omhandlede kvote afgives,
definitivt og fuldstændig stop for produktionen i mindst 1 fabrik, nedlukning og
fjernelse af produktionsfaciliteter, genetablering af gode miljø-forhold, hvor
fabrikken ligger og gennemførelse af foranstaltninger med henblik på at fremme
alternativ beskæftigelse af arbejdsstyrken. Tildelingen af støtte kan kun ske inden
for rammerne af midlerne i fonden.
Efterfølgende har Kommissionen fremlagt en forklarende note vedr.
omstruktureringsfonden. Det fremgår heraf bl.a., at medlemslandene skal godkende
sukkerfabrikkernes omstruktureringsplaner på baggrund af såvel nationale regler
som EU-regler og at fabrikker kan vælge at lukke helt (nedrives) med fuld støtte,
eller delvist (anvendes til alternative formål) med nedsat støtte. Der gives endvidere
mulighed for, at en del af støtten kan tilfalde roeavlere og maskinstationer. Endelig
foreslås det, at omstruktureringsprogrammer skal beskrive såvel de finansielle
aspekter som de sociale og miljømæssige tiltag i forbindelse med lukning.
Fonden finansieres direkte af den tidligere nævnte afgift, der er gradvist faldende og
opkræves fra 2006/2007 gennem tre år hos sukkerfabrikanterne. Afgiften foreslås
anvendt som en formålsbestemt indtægt i henhold til artikel 18 i rådsforordning
(EF) nr. 1605/2002. Denne afgift tilfalder dermed direkte den europæiske
garantifond for landbruget (EUGFL), hvilket kræver en tilpasning af
rådsforordning (EF) nr. 1258/1999 for finansiering af den fælles landbrugspolitik,
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0028.png
28
der fra 1. januar 2007 endvidere afløses af en ny rådsforordning for finansiering af
den fælles landbrugspolitik, som ligeledes skal tilpasses.
Omstruktureringsordningen
Omstruktureringsordning
Støttesats €/ton afgivet kvote
Afgift, €/ton kvote, der besiddes
2006/07 2007/08
2008/09
2009/10
730,0
625,0
520,0
420,0
126,4
91,0
64,5
0,0
Såfremt en fabrik afgiver sin kvote under omstruktureringsordningens første år
(2006/2007), kan de roedyrkere, der i året inden lukningen har leveret til den
pågældende fabrik, tildeles en tillægsbetaling på 4,68 €/ton sukkerroer under kvote
for den mængde roer, de har leveret i året før lukningen. Forslagets generelle
bestemmelser om kompensation til roedyrkerne omtales senere i notatet.
Kompensation via enkeltbetalingsordningen
Roedyrkerne ydes en kompensation beregnet som 60 % af den indkomstnedgang,
som de fastsatte reduktioner i minimumsprisen for sukkerroer vil medføre.
Kompensationen tildeles i form af en fuldt ud afkoblet støtte, der for den enkelte
landmand beregnes på grundlag af en historisk referenceperiode, der er valgfri for
medlemsstaterne. Støtten udbetales under enkeltbetalingsordningen i
overensstemmelse med den model, den enkelte medlemsstat har valgt, og er
underlagt de eksisterende regler herfor bl.a. krydsoverensstemmelse og modulation,
det vil sige reduktion med henblik på overførsel af midler til landdistriktspolitikken.
De nationale budgetlofter for enkeltbetalingsordningen justeres med henblik på
ydelsen af kompensationen. I denne forbindelse tildeles Danmark en national
kuvert, der i 2006/07 beløber sig til 19 mio. € og fra 2007/08 er på 34 mio. €.
Kommissionen giver endvidere i sin begrundelse for forslaget tilsagn om inden
udgangen af 2006 at ændre de relevante forordninger med henblik på, at sukkerroer
vil kunne komme i betragtning til braklægningsstøtte, hvis de dyrkes som
nonfoodafgrøder samt til energiafgrøder, hvor der kan ydes støtte på 45 €/ha.
Dette sker navnlig med henblik på at fremme udviklingen i sektoren for bio-
brændsel.
Udkast til reviderede forslag
Kommissionen har efterfølgende i et arbejdsdokument fremlagt forslag til
ændringer i forslaget om en ny markedsordning for sukker. Der er fortrinsvist tale
om tekniske ændringer, idet der ikke er ændret substantielt ved de væsentlige
elementer af forslaget.
Kommissionen har ligeledes fremlagt et arbejdsdokument med et revideret forslag
til ændringer af Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 (vedr. implementering af
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0029.png
29
sukkerkompensationen til sukkerroeavlerne i enkeltbetalingsordningen). Med det
reviderede forslag skabes mulighed for at SAPS-landene (dvs. de nye lande, der
anvender den generelle enkeltbetalingsordning) kan udbetale et afkoblet
sukkertillæg til roeavlerne. Desuden skabes der med det reviderede forslag mulighed
for, at kompensationen til roeavlere kan baseres på enten kontrakter vedr. levering
af sukkerroer, produktion af sukkerroer eller areal med sukkerroer baseret på et
eller flere år i perioden 2001 til 2006.
Ledsageforanstaltninger for sukkerprotokollande
Kommissionen har endvidere fremlagt forslag KOM (2005) 266 om
kompenserende foranstaltninger som følge af de økonomiske konsekvenser af
reformen for AVS-landene.
Udtalelser
Europa-Parlamentets udtalelse foreligger endnu ikke. Parlamentet har imidlertid
offentliggjort udkast til betænkning, hvoraf fremgår, at Parlamentet ønsker en
prisreduktion på 25 % over 2 år (i stedet for 39 %) samt en kompensation til
roeavlerne på 80 % af prisreduktionen (i stedet for 60 %). Parlamentet ønsker
endvidere en genforhandling af EBA-initiativet, således at importen kvoteres, og at
helt fri adgang udskydes fra 2009 til 2015. Endelig ønsker Parlamentet, at
omstruktureringsstøtten forhøjes, samt at 10 % af støtten forbeholdes roeavlerne
og at produktion af bioethanol fremmes.
Parlamentets endelige udtalelse er planlagt afgivet på Parlamentets plenarsamling i
januar 2006, mens afstemning i Parlamentets landbrugsudvalg er planlagt til den 29.
november 2005. På rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 24. – 25. oktober 2005
oplyste landbrugskommissæren, at Kommissionen er i kontakt med Europa-
Parlamentet, og at der forventes opnået accept af, at Rådet den 22. – 24. november
2005 kan aftale politisk enighed på trods af den manglende udtalelse fra Europa-
Parlamentet.
Konsekvenser
Konsekvenser for EU-budgettet:
Kommissionen anfører, at omkostningerne ved
reformen i perioden 2007-2013 er ensbetydende med status quo.
Kommissionens skøn for udgifter og indtægter (ændring i forhold til status quo) (mio. €)
År
2007
2008
2009
2010
2011 2012
Budgetudgift
-195
52
22
22
11
22
Egne indtægter
50
-367
-375 -382
-382 -382
Omstruktureringsfonden
Omstruktureringsafgift
2013
22
-382
1.937
1.313
876
0
0
0
0
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0030.png
30
Udgifter
1.125
1.765
571
438
217
0
0
Forslaget forventes at påvirke kapitel 1a, Den Europæiske Garantifond for
Landbruget (EUGLF) samt Egne Indtægter.
Garantisektionen påvirkes dels via udgifterne til markedsordningen og
kompensationen dels via omstruktureringsfonden. Den største budgetmæssige
byrde af reformforslaget er den direkte støtte, der indføres som kompensation.
Kommissionen har beregnet denne post til at udgøre ca.1,5 mia. € årligt efter fuld
implementering af reformen. Forslaget rummer endvidere potentielle udgifter til
produktionsrestitutioner, privat oplagring og sikring af forsyningsbehovet. Disse
udgifter er ikke anslået af Kommissionen, og antages at blive af beskedent omfang.
Eksportrestitutioner vil desuden fortsat eksistere som instrument, om end
Kommissionen ikke forventer, at der bliver behov herfor, hvorfor udgiften er sat til
0 fra 2009 og frem. Kommissionen anslår derfor, at udgiftsposten til kompensation
vil blive delvist opvejet af et fald i udgifterne til eksportrestitutioner på i alt ca. 1,3
mia. € som følge af reduktionen i den interne produktion, samt i et fald i udgifterne
til produktionsrestitutioner. Samlet vurderer Kommissionen, at reformens
konsekvenser for
kapitel 1a,
vil være en årlig merudgift på 22 mio. €. Dette tal er
dog behæftet med en vis usikkerhed, og bygger på en forudsætning om at der
skabes markedsligevægt.
Omstruktureringsordningen finansieres via en midlertidig fond, der er en del af
kapitel 1a, Garantisektionen. Midlerne i fonden stammer fra en afgift, som pålægges
sukkerfabrikanterne. Afgiften vil på linje med tillægsafgiften på mælk optræde som
en negativ budgetpost. Indtægterne er formålsbestemte og vil ikke påvirke
marginen for budgettet i kap. 1a bortset fra at der overføres en rest på 11 mio. €. i
2011. Kommissionen skønner, at der over tre år opkræves i alt ca. 4,2 mia. €. Der
kan kun udbetales støtte indenfor rammerne af de midler, der er til rådighed i
fonden på det pågældende tidspunkt.
For så vidt angår Egne Indtægter, har Kommissionen ændret sit budgetoverslag,
idet der i den første version ikke var taget højde for, at medlemsstaterne må
beholde 25 % af de midler, der opkræves til ”Egne Indtægter”. De korrigerede tal
fremgår af ovenstående tabel. Den nuværende variable produktionsafgift falder
bort. I 2007 forventes de Egne Indtægter ekstraordinært at være 50 mio. € højere
end status quo som følge af salg af 1 mio. tons tillægskvote. Den faste
produktionsafgift, der indføres i 2007/2008, forventes efter fuld implementering af
reformen i 2010 at medføre et årligt provenu på 116 mio. €. Samlet vurderes, at der
årligt efter fuld implementering af reformen vil være 382 mio. €. mindre i Egne
Indtægter set i forhold til niveauet i 2002/03-2003/04, idet produktionsafgifterne
reduceres.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
31
Det af Kommissionen anførte uændrede omkostningsniveau i forhold til status quo
vedrører alene garantisektionen. Der er ikke taget højde for faldet i egne indtægter
som følge af ændringen i produktionsafgifterne. Hertil kommer de forventede
konsekvenser for EU-budgettet som følge af forslaget om ledsageforanstaltningerne
til AVS-landene.
Konsekvenser for det danske budget:
Der vil være statsfinansielle konksekvenser via
indvirkningerne på EU-budgettet, herunder blandt andet som følge af faldet i Egne
Indtægter. Danmark betaler ca. 2 % af EU’s udgifter. Faldet i Fællesskabets Egne
Indtægter vil desuden medføre et fald i den danske stats indtægter, idet 25 procent
af de af medlemsstaterne indkrævede indtægter til Fællesskabet tilfalder
medlemsstaterne til administration. Den nye produktionsafgift, som tilfalder ”Egne
Indtægter”, afhænger af kvotens størrelse. Med en produktion svarende til kvoten
vil der være et fald i den danske stats indtægter på ca. 2,7 mio. € i forhold til
2002/03 og på ca. 4 mio. € i forhold til 2003/04. Der kan dog også blive tale om en
indtægt for den danske stat fra salg af tillægskvote i 2006/07 på ca. 5,8 mio. €.
Endelig omfattes kompensationen til roeavlerne af modulation (overførsel) til
Landdistriktsfonden.
Forslaget vurderes endvidere på visse områder at medføre en forøgelse af de
administrative udgifter. I Fødevareministeriet skønnes der at blive tale om en
administrativ udgift på ca. 13 mio. kr. i perioden 2006 til 2009. For Told- og
Skattestyrelsen forventes forslaget at medføre øgede administrative udgifter på
omkring 6 mio. kr.
Konsekvenser for den interne produktion, import og eksport:
Det vurderes af Kommissionen,
at den interne produktion af sukker som følge af prisfald og støtte til
omstrukturering vil falde fra ca. 19,7 mio. tons før reformen til ca. 12,2 mio. tons i
2012/2013. EU’s interne forbrug af sukker forventes også efter reformen at udgøre
ca. 16 mio. tons pr. år. Dermed vil der med den stigende import under EBA-
initiativet og overholdelse af WTO-loftet for den samlede eksport af sukker fortsat
være ligevægt på EU's interne marked. Fødevareøkonomisk Institut har vurderet, at
der fortsat vil være en produktion i Danmark svarende til kvoten.
Den totale import forventes at vokse fra det nuværende niveau på ca. 1,9 mio. tons
til 3,9 mio. tons i 2012/2013. Stigningen er begrundet med forventninger om en
stigning på 2 mio. tons i importen, som følge af øget import i relation til EBA-
initiativet. Importen fra AVS-landene forventes uændret, om end der kan
forekomme en vis omfordeling blandt oprindelseslandene.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0032.png
32
Kommissionen forventer, at Fællesskabets eksport via reduktionen af det interne
prisniveau og den heraf følgende reduktion i den interne produktion vil være
begrænset til 0,4 mio. tons i 2012/2013, mod ca. 5,9 mio. tons før reformen. En
eksport af dette omfang ligger inden for de nuværende WTO-forpligtelser på 1,27
mio. tons pr. år.
Konsekvenser for beskæftigelsen:
Reduktionen i sukkerproduktionen vil få konsekvenser,
dels for beskæftigelsen i primærsektoren, dels for de beskæftigede på
sukkerfabrikkerne, samt for følgesektorer. For så vidt angår de ansatte på
sukkerfabrikkerne, fastlægger forslaget foranstaltninger med henblik på alternativ
beskæftigelse, idet en del af omstruktureringsstøtten er forbeholdt omskoling. Som
ovenfor anført vurderer Fødevareøkonomisk Institut dog, at produktionen af
sukkerroer i Danmark vil opretholdes på et niveau svarende til kvoten.
Høring
Forslaget har været sendt i høring i §2-udvalget (landbrug).
Landbrugsraadet anerkender generelt behovet for, at der gennemføres en reform,
som tilpasser sukkersektoren til reformen på øvrige områder, og som også tager
højde for virkningerne på EU’s sukkermarked af bl.a. WTO og EBA-initiativet.
Landbrugsraadet finder dog, at forslaget er meget vidtgående, og at den
foreslåede kompensation til roedyrkerne for prisfaldet er utilstrækkelig.
Landbrugsraadet vurderer, at den foreslåede reduktion i roeprisen på 42,6 % er
meget tæt på den kritiske grænse for rentabiliteten i roedyrkningen i Danmark.
Det er dog Landbrugsraadets forventning, at der fortsat vil kunne dyrkes
sukkerroer i Danmark i et omfang svarende til den nuværende danske
sukkerkvote. Det forudsætter dog en accelerering af strukturudviklingen inden
for sektoren, idet et prisfald som foreslået vil få mange af de nuværende dyrkere
til at fravælge sukkerroer til fordel for andre afgrøder. Derudover lægger
Landbrugsraadet afgørende vægt på, at reformen af sukker kan indpasses i den
danske afkoblingsmodel. Det indebærer navnlig, at sukkerroedyrkerne tildeles
tillægsstøtte på grundlag af deres sukkerkontrakt i 2006, idet denne dog først
udbetales, når den såkaldte ”dobbeltstøtte” i 2005 er tilbageført til øvrige arealer.
Landbrugsraadet finder det positivt, at Kommissionen lægger op til en længere
løbetid på markedsordningen, så sukkerroedyrkere og virksomheder har et
rimeligt stabilt grundlag at agere ud fra. Det er afgørende for gennemførelsen af
en nødvendig strukturudvikling indenfor sektoren. Landbrugsraadet ønsker, at en
ny sukkerordning vedtages så hurtigt som muligt og senest i november 2005. Det
er nødvendigt af hensyn til implementeringen i enkeltbetalingsordningen og for
udformningen af en ny Brancheaftale og kontraktvilkår mellem dyrkere og
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
33
virksomhed. Herefter skal de nye vilkår formidles til dyrkerne inden
kontraktunderskrivelse og såning af roerne i februar/ marts 2006.
Landbrugsraadet har beregnet, at et prisfald på roer på 42,6 % medfører en
reduktion i DB 2 (dækningsbidrag) på 9.787 kr. pr. ha. Herved vil det for mange
sukkerroedyrkere være en fordel at overgå til alternative afgrøder frem for at
fortsætte med sukkerroer.
Landbrugsraadet bakker op om, at muligheden for at reducere minimumsprisen
med yderligere 10 % kun må ske efter accept fra sukkerroedyrkerne. Samtidig
må det påpeges, at en sådan yderligere reduktion i givet fald må forventes at
gøre roedyrkning urentabel i forhold til alternative afgrøder.
Landbrugsraadet finder, at en kompensation på 60 % er utilstrækkelig. Med
Kommissionens forslag om yderligere prisreduktion i forhold til oplægget fra 14.
juli 2004 forstærkes behovet for yderligere kompensation. Landbrugsraadet har
beregnet, at indbefattet kompensationen på 60 % for prisfaldet vil de berørte
landmænd opnå et nettotab på lidt under 5.000 kr. pr. ha. Der er tale om en
statisk beregning for dyrkere med et gennemsnitsudbytte, og som vælger at
fortsætte produktionen af sukkerroer. For en typisk sukkerroedyrker på Lolland
med 20 ha sukkerroer vil det medføre et nettotab på ca. 100.000 kr.
Landbrugsraadet bemærker, at kompensationen alene omfatter reduktionen i
selve roeprisen. Der er ingen kompensation for en eventuel kvotereduktion.
Landbrugsraadet tager til efterretning, at der ikke er mulighed for
handel/overførsel mellem medlemslandene. Landbrugsraadets holdning ville i
givet fald være stærkt afhængig af, hvorvidt dyrkernes retsstilling ville være
sikret.
Landbrugsraadet støtter en sammenlægning af A- og B-kvoten. Landbrugsraadet
støtter endvidere, at en eventuel kvotereduktion gennemføres med samme
forholdsmæssige andel for alle lande.
Landbrugsraadet støtter, at der ikke foretages permanente kvotereduktioner på
nuværende tidspunkt under forudsætning af en effektiv ophørsordning. Herved
kan man forinden vurdere effekten af ophørsordningen. Samtidig må det
forventes, at man i 2010 har en mere sikker vurdering af den forventede import
af sukker via EBA-initiativet og dermed også en mere sikker vurdering af
behovet for yderligere kvotereduktion.
Landbrugsraadet støtter grundlæggende forslaget om en frivillig ophørsordning,
som giver mulighed for, at man på en rimelig måde kan ophøre med
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
34
sukkerproduktion. Dette må hovedsageligt forventes at ske i de regioner af EU,
hvor produktionen bliver urentabel.
Landbrugsraadet finder det dog af afgørende betydning, at landmændenes
rettighed til kvoten sikres. Brug af ophørsordningen må således alene kunne ske
under forudsætning af landmændenes accept. Dette kunne opfyldes ved, at alle
berørte landmænd sikres en begrænset andel af de førnævnte
kompensationsbeløb. Landbrugsraadet foreslår en aftale mellem regeringen,
industrien og landbruget. Den nuværende udformning giver ikke de berørte
landmænd noget incitament til at bakke op om virksomhedens brug af
ordningen. Der må således påregnes store protester i alle lande, hvor
virksomhederne ønsker at benytte ordningen. Ved at sikre landmændene en
fordel ved brug ordningen, må der forventes en langt mere positiv tilgang fra alle
parter til at benytte ophørsordningen.
Det nuværende forslag fra Kommissionen vil efterlade de landmænd, der er
leverandører til de berørte fabrikker, uden sukkerkontrakter og uden mulighed
for afsætning af roer. Kontrakter som landmændene har betalt for enten gennem
ejendomskøb eller direkte køb af sukkerkontrakter. I alle tilfælde vil det medføre
et kapitaltab, og dertil et driftstab for de landmænd, som efter reformen fortsat
vil kunne producere med et højere dækningsbidrag i sukkerroer end i alternative
afgrøder.
Landbrugsraadet er imod, at der introduceres en ekstra sukkerkvote på 1 mio.
tons, som tilbydes lande, der producerede C-sukker i 2004/05.
Landbrugsraadet opfordrer til, at Danmark fremmer mulighederne for alternative
produktioner, som kan medvirke til at afbøde sukkerreformens negative effekt
for de berørte landmænd og lokalområder, og som desuden kan gavne miljøet og
øge forsyningssikkerheden for energi. Herunder foreligger en oplagt mulighed i
form af fremstilling af bioethanol, hvortil sukkerroer er en forsyningskilde. Dele
af produktionsanlægget på de eksisterende sukkerfabrikker kan benyttes ved en
sådan fremstilling. For at bioethanol skal være et reelt alternativ, kræver det dog
en betydelig afgiftsreduktion.
Landbrugsraadet støtter forslaget om anvendelse af C-sukker i den kemiske
industri frem for kvotesukker.
Idet betalingsrettigheder vil blive tildelt arealer med sukkerroer allerede fra
2005, har Landbrugsraadet foreslået en særlig løsning for indpasning af
reformen i den danske afkoblingsmodel. Løsningen vil indebære, at den såkaldte
dobbeltstøtte til sukker i 2005 vil blive tilbageført til øvrige arealer i de følgende
år. Den bygger på følgende principper:
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0035.png
35
Sukkerpuljen finansierer basisstøtten til det areal, som i referenceperioden
blev anvendt til sukkerroer.
Den resterende del af sukkerpuljen anvendes som tillægsstøtte, idet retten
hertil tilfalder sukkerproducenterne på grundlag af deres sukkerkontrakt i
2006. I praksis skal det foregå som for mælk, dvs. at de betalingsrettigheder,
som producenterne ejer i 2006, øremærkes.
I første omgang anvendes tillægsstøtten dog til en midlertidig forhøjelse af
betalingsrettighederne for alle omdriftsarealer, og det sker indtil den i 2005
udbetalte dobbeltstøtte er tilbageført. Herefter overføres beløbet til de
øremærkede betalingsrettigheder hos sukkerproducenterne. Nettoresultatet
bliver dermed, at sukkersektoren modtager det beløb, som er afsat til denne
sektor, idet en del af beløbet blot er blevet udbetalt som ”forskud”.
Landbrugsraadet understreger, at man lægger afgørende vægt på, at det i de
kommende forhandlinger sikres, at forslaget vil kunne gennemføres i Danmark.
Landbrugsraadet har senest ved møde i § 2-udvalget den 8. november 2005
anført, at man er positiv overfor opblødningen på omstruktureringsordningen og
håbede på, at ordningen kunne finde anvendelse for den kommende sæson.
FødevareIndustrien går ind for en liberalisering af EU's landbrugspolitik og
herunder også sukkerpolitikken. En reform af sukkerpolitikken er længe ventet og
en nødvendighed for at sikre fødevareindustriens konkurrenceevne fremover. I den
forbindelse forventes, at reformen følges op i WTO-regi, således at EU arbejder
målrettet på en global liberalisering.
FødevareIndustrien finder det som en stor svaghed i reformforslaget, at
prisreduktion for sukker ikke umiddelbart får gennemslag på markedet, men i stedet
vil blive opkrævet som en afgift til finansiering af omstruktureringsordningen i år 1
og 2, som FødevareIndustrien i et vist omfang forventer vil blive væltet over på
forbrugerpriserne. FødevareIndustrien finder det derfor væsentligt, at der fokuseres
på alternativer, således at en prisnedsættelse bliver umiddelbart synlig for den
europæiske forbruger og de industrier, der bruger sukker. FødevareIndustrien
finder denne problemstilling mangelfuldt beskrevet.
Set i lyset heraf bør det i reformen klart fremgå, hvordan der sikres en balance i
relation til eksportrestitutionerne, da det ifølge FødevareIndustrien har særlig stor
betydning for Danmark, der er en stor eksportør af sukkerholdige produkter.
Derudover er reformforslaget ifølge FødevareIndustrien ikke klart med hensyn til
anvendelse af kemisukker. Som situationen er i dag, kan virksomheder, der
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0036.png
36
anvender sukker i den kemiske industri få eksportrestitutioner, således at de er
konkurrencedygtige på verdensmarkedet. Denne mulighed finder
FødevareIndustrien fortsat bør sikres.
Danmarks Naturfredningsforening udtalte på møde i §2-udvalget den 12. oktober
2005, at forslaget ikke var vidtgående nok og fandt det decideret uklogt at
genindføre en kobling af sukkerstøtten. Danmarks Naturfredningsforening fandt
det væsentligt, at novemberfristen ikke blev overskredet, idet EU ville stå i en
ufordelagtig situation i forhold til WTO-mødet i Hong Kong til december, hvis
sukkerreformen ikke er vedtaget.
Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen arbejder overordnet for en liberalisering af EU's sukkermarked.
Under de afsluttende drøftelser om Kommissionens forslag til reform af EU's
markedsordning for sukker vil man fra dansk side lægge vægt på, at der opnås en så
markedsorienteret og vidtgående reform som muligt, som samtidig sikrer, at EU
lever op til sine internationale forpligtigelser.
På baggrund af den aktuelle forhandlingssituation vurderer regeringen, at der er
risiko for en udvanding af Kommissionens forslag. Med henblik på at fastholde så
store dele af forslaget som muligt ønsker regeringen på den baggrund at støtte
Kommissionens forslag eller et kompromisforslag, som kan opnå kvalificeret flertal,
idet man vil arbejde for:
så store prisfald som muligt såvel med henblik på en markedsorientering
som ophør af brugen af eksportrestitutioner,
en hurtig indfasning af reformen,
størst mulig grad af budgetneutralitet,
at kvotereduktioner sker på en markedsorienteret måde via en frivillig
opkøbsordning, hvor medlemsstaterne skal have indflydelse på og
godkende det tilhørende omstruktureringsprogram (idet der særligt lægges
vægt på at programmerne skal tage hensyn til de berørte medarbejdere),
at kompensationen til roedyrkerne mindskes og aftrappes over tid, eller i
hvert fald ikke øges, samt at kompensationen ydes afkoblet, idet en
eventuel mulighed for kobling af dele af støtten bør begrænses så meget
som mulig i såvel omfang som tid, samt
at der indføjes en revisionsklausul efter højst 5 år.
Generelle forventninger til andre landes holdninger
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0037.png
37
Forslaget har været drøftet på Rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 18. juli 2005
samt den 24. – 25. oktober 2005. Drøftelserne viser, at der generelt er enighed om
behovet for en reform. I relation til det fremsatte forslag er der imidlertid en
overvejende negativ holdning. 11 medlemslande (Italien, Polen, Spanien, Finland,
Grækenland, Ungarn, Portugal, Irland, Slovenien, Letland og Litauen) har enten
store problemer med forslaget eller er direkte imod, og giver udtryk for, at de finder
forslaget for drastisk og vidtgående. Flere af disse lande argumenterer for mindre
prisfald og en mere gradvis
reform, således at der fortsat kan være sukkerproduktion i de regioner, hvor den
traditionelt har eksisteret, en større kompensation til roedyrkerne samt muligheden
for at koble denne til produktionen
i de mest udsatte regioner. Endelig er der udtrykt ønske om en begrænsning af
importen fra LDC-
lande under EBA-initiativet gennem kvotering. De 11 lande har i et brev af 25.
oktober 2005 stilet
til kommissæren gentaget ovennævnte holdninger i relation til Kommissionens
forslag. Endvidere har Østrig og Slovakiet udtalt sig imod det fremsatte forslag.
En gruppe lande, som omfatter Frankrig, Tyskland, Holland, UK, Malta, Cypern,
Tjekkiet, Estland,
Belgien, Luxembourg og Sverige er positive overfor forslaget. Estland så imidlertid
gerne en mere vidtgående reform, mens Tyskland lægger stor vægt på
budgetneutralitet. Flere lande har specifikke
ønsker, herunder at en del af omstruktureringsstøtten skal tilfalde roeavlere til
afskrivning af investeringer, men landene forventes sandsynligvis at stemme for
forslaget.
Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Forslaget har været forelagt Folketingets Europaudvalg med henblik på
forhandlingsoplæg den 4. november 2005 i forbindelse med forelæggelse af
rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 22. – 24. november 2005, jf. revideret
samlenotat af 2. november 2005 og samlenotat af 1. november 2005.
Forslaget har tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg den 15. juli 2005 i
forbindelse med forelæggelse af rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 18. juli 2005,
jf. samlenotat af 7. juli 2005.
Der er oversendt nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg den 4. juli 2005.
Der er oversendt grundnotat til Folketingets Europaudvalg den 14. juli 2005.
Der er oversendt samlenotat den 1. november 2005.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0038.png
38
Notaterne er ligeledes fremsendt til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri.
8.
(Evt.) Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets strategiske
retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (programperioden
2007-2013).
KOM (2005) 304
Revideret genoptryk af samlenotat af 6. oktober 2005. Ændringer er markeret i marginen.
Resumé
Kommissionen har fremlagt et forslag om fælles strategiske retningslinjer, som fastlagt i
landdistriktsforordningen 2007-2013, som blev vedtaget på rådsmødet (landbrug og fiskeri) den
19.-20. september 2005. De fælles strategiske retningslinjer udformes for at sikre, at
landdistriktspolitikken sammenkædes med og bidrager til overordnede EU-målsætninger om
bæredygtig vækst og jobskabelse, som de er udtrykt i konklusionerne fra møder i Det Europæiske
Råd i Lissabon og Göteborg.
Baggrund
Kommissionen har ved KOM (2005) 304 af 5. juli 2005 fremsendt forslag til Rådets
beslutning om fælles strategiske retningslinjer for landdistriktsudvikling
(programperioden 2007-2013). Forslaget er oversendt til Rådet den 6. juli 2005.
Forslaget forelå i dansk sprogversion den 27. juli 2005.
Forslaget er fremsat med hjemmel i den nye landdistriktsforordnings artikel 9, stk.
2, og i TEF artikel 37 og kan vedtages af Rådet med kvalificeret flertal efter høring
af Europa-Parlamentet.
Forslaget er på dagsordenen for det kommende rådsmøde (landbrug og fiskeri) den
22.- 24. november 2005 med henblik på generel indstilling.
Nærhedsprincippet
Forslaget er et led i gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik, hvorfor
nærhedsprincippet er tilgodeset.
Formål og indhold
På rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 19.-20. september 2005 vedtog Rådet
forordningen om støt-
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
39
te til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for
Udvikling af Landdistrik-
terne (ELFUL). Det fremgår af forordningens artikel 9, at Rådet på
fællesskabsniveau skal vedtage
strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne for
programmeringsperioden fra 1. januar 2007 til 31. december 2013 på baggrund af
de højt prioriterede mål for politikken, der er fastsat på EU-plan. En beslutning om
fælles strategiske retningslinjer skal vedtages senest fem måneder efter vedtagelsen
af forordningen. Med de fælles strategiske retningsliner som udgangspunkt skal der
i slutningen af 2005 og i begyndelsen af 2006 udarbejdes nationale strategiplaner.
De fælles strategiske retningslinjer udformes for at sikre, at landdistriktspolitikken
sammenkædes med og bidrager til overordnede EU-målsætninger om bæredygtig
vækst og jobskabelse, som de er udtrykt i konklusionerne fra møder i Det
Europæiske Råd i Lissabon og Göteborg. Endvidere skal strategien være med til at
sikre sammenhæng med EU-politikker vedrørende samhørighed, miljø og
strukturudvikling. Retningslinjerne skal endvidere medvirke til, at foranstaltningerne
for landdistriktsudvikling skaber mest mulig merværdi på EU-niveau, og til
gennemførelsen af landbrugsreformen.
I de strategiske retningslinjer beskrives, hvorledes den fælles landbrugspolitik i sin
helhed og landdistriktsudvikling i særdeleshed kan bidrage til målsætningerne om
konkurrenceevne og bæredygtig udvikling i EU. Landbrugsreformen fra 2003
hjælper med til at markedsorientere den europæiske landbrugssektor og skaber
større overensstemmelse mellem forbrugerønsker og landbruget. Politikken for
landdistriktsudvikling skal gå hånd i hånd hermed og fokusere på 3 områder:
Landbrugs- og fødevaresektoren, miljøet samt den bredere landdistriktsøkonomi og
befolkning.
Udgangspunktet på EU-niveau i landdistrikterne beskrives kortfattet.
Udfordringerne er blandt andet, at landdistrikterne i EU sammenlignet med
byområderne samlet set har
en lavere indkomst pr. indbygger,
færre kvinder på arbejdsmarkedet,
en mindre udviklet servicesektor,
færre højtuddannede, og
færre med adgang til bredbåndsforbindelser.
Det beskrives ligeledes, hvorledes land- og skovbrugssektoren stadig er en meget
væsentlig faktor i EU. Der er således en række udfordringer for landdistrikterne,
hvad angår vækst, job og bæredygtighed, men der er også muligheder i form af
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
40
vækst på nye områder såsom landlige herlighedsværdier, attraktive omgivelser,
turisme og deres rolle som ophav til naturressourcer. Landdistriktspolitikken for
perioden 2007-2013 skal bidrage til at nå målene gennem en strategisk tilgang til
konkurrenceevne, jobskabelse, innovation og en forbedret styring i programmerne.
Prioriteter for landdistriktsudviklingen 2007-2013
De strategiske retningslinier identificerer fællesskabets prioriteter, og præsenterer en
række aktioner for hver prioritet. Prioriteterne falder inden for de 4 akser i
landdistriktsforordningen:
Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne.
Forbedring af miljøet og landskabet.
Forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne og diversificering af
landdistriktsøkonomien.
Opbygning af lokal kapacitet for beskæftigelse og diversificering (Leader).
Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne (akse 1)
Det overordnede mål er en stærk og dynamisk sektor via fokus på overførsel af
viden, innovation og prioriterede sektorer for investeringer i fysisk og menneskelig
kapital. Som eksempler på nøgleaktioner nævnes:
Facilitere innovation og adgang til forskningsresultater.
Bedre integration i fødevaresektoren, bl.a. gennem kvalitetsordninger og
rådgivning.
Fremme brug og spredning af informations- og kommunikationsteknologi.
Skabe dynamisk iværksætteri i landbrugssektoren.
Skabe nye markeder for landbrugs- og skovbrugsprodukter, herunder non-
food produkter.
Forbedre miljøindsatsen i land- og skovbrug.
Omstrukturering af landbrugssektoren særligt i de nye medlemslande.
Særlige kombinationer af foranstaltninger målrettet yngre jordbrugere bør
overvejes.
Forbedring af miljøet og landskabet (akse 2)
Det overordnede mål er at bidrage til de tre prioriterede EU-politikker:
Biodiversitet, vand og klimaforandringer. Som eksempler på nøgleaktioner nævnes:
Fremme miljøydelser og dyrevelfærdsmæssig landbrugspraksis.
Bevare det dyrkede landskab.
Bekæmpe klimaforandringer ved hjælp af fremskridt inden for vedvarende
energi og bioenergi.
Styrke den økologiske produktionsmetode.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
41
Fremme økonomiske og miljømæssige win-win initiativer, hvor miljø og
jobskabelse går hånd i hånd.
Fremme balancen mellem by og land.
Forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne og diversificering af landdistriktsøkonomien (akse
3)
Det overordnede mål er at skabe beskæftigelsesmuligheder. Der skal særligt satses
på kapacitetsopbygning, tilegnelse af færdigheder og organisering af lokale
strategier. Som eksempler på nøgleaktioner nævnes:
Øge den økonomiske aktivitet og beskæftigelsesrater i den bredere
landdistriktsøkonomi.
Fremme kvinders deltagelse i arbejdsmarkedet.
Udvikling af mikrovirksomheder.
Uddannelse af unge i traditionelle landlige færdigheder.
Fremme brug og spredning af informations- og kommunikationsteknologi.
Udvikle forsyningen med og innovativ anvendelse af vedvarende
energikilder.
Fremme udviklingen af turisme.
Forbedre den lokale infrastruktur, særligt i de nye medlemsstater.
Opbygning af lokal kapacitet for beskæftigelse og diversificering - Leader (akse 4)
Målet er her at bidrage til målene under de tre andre akser, men også at bidrage til
forbedret styring af programmerne og mobilisering af landdistrikternes eget
udviklingspotentiale. Som eksempler på nøgleaktioner nævnes:
Opbygge lokal partnerskabs-kapacitet.
Fremme privat-offentligt partnerskab.
Fremme samarbejde og innovation.
Forbedre lokal styring.
De ovennævnte EU-prioriteter skal tilpasses de enkelte geografiske områder, for
hvilke der udarbejdes programmer. Når medlemsstaterne udarbejder nationale
strategier, skal de sikre synergi inden for og imellem akserne. De skal også vurdere,
hvordan der i strategien tages højde for andre strategier på EU-niveau såsom den
Økologiske Aktionsplan, Kommissionens seneste kommunikation om vedvarende
energi m.fl. Ikke mindst skal der sikres komplementaritet og sammenhæng mellem
aktioner, der finansieres af landdistriktsfonden og andre EU-fonde.
Rapporteringssystemet
Strategien forudsætter også et rapporteringssystem til at overvåge og evaluere
fremdriften af programmerne. Systemet skal bestå af en fælles ramme, der
indeholder et begrænset sæt fælles indikatorer og en fælles metodologi. Denne
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0042.png
42
suppleres med programspecifikke indikatorer for hvert enkelt programområde.
Evalueringen vil være fortløbende og indeholde bl.a. ex-ante-, midtvejs- og ex-post-
evalueringer på programniveau.
Udtalelser
Europa-Parlamentets udtalelse foreligger endnu ikke. Udtalelsen forventes afgivet i
begyndelsen af 2006.
Gældende dansk ret
Landdistriktsforanstaltningerne på landbrugsområdet er gennemført ved lov om
støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven), jf.
lovbekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2004. Landdistriktsforanstaltningerne på
skovbrugsområdet er gennemført ved skovloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 2.
november 1996.
Konsekvenser
Forslaget har i sig selv ikke nogen konsekvenser, da der alene er tale om strategiske
retningslinjer. Der er ingen statsfinansielle konsekvenser af forslaget, ligesom der
ikke er konsekvenser for EU-budgettet.
Høring
Forslaget har været sendt i høring i §2-udvalget (landbrug).
Landbrugsraadet har fremsendt foreløbige bemærkninger og forbeholder sig ret til
at komme med yderligere bemærkninger set i lyset af, at forslaget først blev
fremlagt af Kommissionen den 5. juli 2005. Landbrugsraadet henviser endvidere til
afgivne høringssvar i forbindelse med forhandlingerne om forordningsforslaget.
Landbrugsraadet finder det positivt, at der i forbindelse med det kommende
landdistriktsprogram for perioden 2007-2013 udarbejdes strategiske retningslinjer,
hvorved en overordnet linje for den fælles politik sikres.
Landbrugsraadet deler i vid udstrækning Kommissionens syn på
landdistriktspolitikkens rolle som et naturligt supplement til den netop reformerede
fælles landbrugspolitik. Med øget fokus i landbrugspolitikken på
markedsorientering og bæredygtig udvikling er det naturligt, at
landdistriktspolitikken prioriteres som katalysator for vækst og udvikling samt natur
og miljø. Forhold, der netop er de bærende elementer i de danske prioriteter.
Landbrugserhvervet og de afledte aktiviteter spiller ifølge Landbrugsraadet en stor
rolle for landdistrikternes mulighed for at bidrage til, at EU kan nå Lissabon-
målsætningerne. Dette sikres navnlig i form af fokus på innovation, vækst,
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0043.png
43
udvikling og konkurrenceevne. Derfor bør netop disse områder ifølge
Landbrugsraadet være et bærende element i EU’s strategiske retningslinjer.
Kommissionen lægger vægt på, at landdistriktspolitikken skal målrettes tiltag, der
sikrer størst mulig virkningsgrad, hvilket er helt på linje med Landbrugsraadets
holdning – også for akse 3 og Leader-tilgangen. Ifølge Landbrugsraadet bør det
være kvaliteten og de forventede resultater af projekter, der skal være afgørende for,
hvor støtten tildeles.
FødevareIndustrien ønsker principielt at anføre vigtigheden af, at et nyt program
ikke tilrettelægges på måder herunder i form af støttepolitikker, som skaber nye
forvridninger mellem sektorer og regioner, også hvad angår de betydelige beløb, der
forventes at indgå i rammerne for programperioden. FødevareIndustrien anfører
endvidere, at landdistriktsprogrammet kun bør være understøttende for i øvrigt
selvbærende projekter. Kun herigennem sikres reel vækst og skabelse af
arbejdspladser i landdistrikterne.
FødevareIndustrien finder det helt centralt, at fødevaresektoren som helhed er
omfattet af programmet og adresseres under de relevante delelementer.
FødevareIndustrien henstiller derfor til, at dette rettes, så det eksplicit fremgår af
overskriften under akse 1. FødevareIndustrien finder det også helt centralt, at der i
et nyt program kan være fleksibilitet i medlemsstaternes prioritering af midler på de
4 akser, herunder at alle akser ikke nødvendigvis skal være omfattet i de enkelte
medlemsstaters programmer. Fra en dansk vinkel bør fokus være på innovation,
videnspredning og anvendelsen af ny teknologi herunder informationsteknologi
samt miljø.
Endvidere ser FødevareIndustrien meget gerne, at der gøres en aktiv indsats for, at
forskningsområdet inddrages som et prioriteret område i akse 1. Indsatsområder på
en række andre områder under akserne 3 og 4 findes kun lidt relevante i dansk
sammenhæng. FødevareIndustrien henviser til det nuværende program, hvor det
ifølge FødevareIndustrien havde været hensigtsmæssigt med langt større
fokusering.
Regeringens foreløbige generelle holdning
Fra dansk side kan man støtte forslaget til strategiske retningslinjer.
Fra dansk side henholder man sig overordnet set til Folketingets vedtagelse af 5.
november 2002 (V13 under F11) vedrørende den fælles landbrugspolitik, hvor
regeringen opfordres til at arbejde for, at landdistriktspolitikken tillægges større
betydning og målrettes indsatser, der støtter forbrugerhensyn, fødevaresikkerhed,
fødevarekvalitet, miljø og dyrevelfærd.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0044.png
44
Fra dansk side lægges der endvidere overordnet vægt på, at det fælles indre marked
og den fælles landbrugspolitik, herunder landdistriktspolitikken, opretholdes og
udvikles. Den fælles landdistriktspolitik skal omfatte en udviklingsorienteret og
fremadrettet indsats, der fremmer bæredygtige og konkurrencedygtige
landdistrikter, både inden for og uden for jordbrugssektoren.
Landdistriktspolitikken skal baseres på en klar fælles EU-ramme, på
subsidiaritetshensynet og på transparens i udmøntningen af politikken.
Fra dansk side lægges der vægt på, at landdistriktspolitikken fremmer både vækst og
udvikling samt beskyttelse og bevaring af natur og miljø, herunder at forslaget
bidrager til at nå målene i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Lissabon og
Göteborg om at gøre EU til det mest konkurrencedygtige, vidensbaserede
økonomiske område inden 2010 samt at understøtte miljømæssig og social
bæredygtighed.
Generelle forventninger til andre landes holdninger
Der forventes en generel opbakning til forslaget, idet dog en række medlemslande
har ønsket yderligere indsatsområder i retningslinierne.
Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har været forelagt Folketingets Europaudvalg den 14. oktober 2005 i
forbindelse med forelæggelsen af rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 23.-24.
oktober 2005, jf. samlenotat af 6. oktober 2005, og den 15. juli 2005 i forbindelse
med forelæggelse af rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 18. juli 2005, jf. samlenotat
af 7. juli 2005.
Notaterne er ligeledes fremsendt til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri.
9.
(Evt.) Forslag til Rådets forordning om toldsatser for bananer
KOM (2005) 433
Genoptryk af samlenotat af 6. oktober 2005. Ændringer er markeret i marginen.
Baggrund
Kommissionen har ved KOM (2005) 433 af 12. september 2005 fremsat forslag til
Rådets forordning om toldsatser for bananer. Forslaget er oversendt til Rådet den
14. september 2005. Den danske sprogversion forelå den 20. september 2005.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0045.png
45
Forslaget er fremsat med hjemmel i TEF artikel 133, hvorefter Rådet træffer
afgørelse med kvalificeret flertal uden høring af Europa-Parlamentet.
Forslaget er sat på dagsordenen for rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 22. – 24.
november 2005 med henblik på udveksling af synspunkter.
Nærhedsprincippet
Forslaget er et led i gennemførelsen af den fælles handelspolitik, hvorfor
nærhedsprincippet er tilgodeset.
Formål og indhold
Ifølge artikel 16 i Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 om den fælles
markedsordning for bananer skal EU senest den 1. januar 2006 indføre en ren
toldordning (tariff-only) for import af bananer. Denne bestemmelse blev indsat i
forordningen ved Rådets forordning (EF) nr. 2587/2001 af 19. december 2001. EU
forpligtede sig i aftalen med Ecuador og USA fra april 2001, efter afgørelsen af
WTO-sagen om EU’s markedsordning for bananer, til senest den 1. januar 2006 at
indføre denne rene toldordning for import af bananer.
I det nuværende system betales en told på 75 EUR/tons for mængder inden for
kvoten på 2.653.000 tons og 680 EUR/tons uden for kvoten. For AVS-landene
gælder, at der er nultold for en mængde på 750.000 tons.
Det foreslåede system med en ren toldordning indebærer, at de nuværende
toldkontingenter ophæves, og at alle eksportørlande fremover skal betale den
enhedssats, som er til forhandling. AVS-landene får nultold indenfor en fastsat
kvote.
I henhold til Everything But Arms-initiativet (EBA) vil verdens 50 fattigste
udviklingslande (LDC-landene) fra 2006 have fuld toldfritagelse, for så vidt angår
bananer på EU’s marked.
I overensstemmelse med bemyndigelse fra Rådet af 12. juli 2004 meddelte EU den
15. juli 2004 WTO, at EU agtede at ændre visse indrømmelser i EF-toldliste CXL,
som er bilag til GATT 1994 i medfør af artikel 28 i GATT.
Den 31. januar 2005 meddelte EU overfor WTO, at EU fra den 1. januar 2006
agtede at erstatte sin tidligere importordning for bananer med en bunden toldsats
på 230 EUR/ton samt et årligt toldkontingent på 750.000 tons nettovægt med
nultold for import af bananer med oprindelse i AVS-landene i overensstemmelse
med EF´s forpligtelser under AVS-EF-partnerskabsaftalen.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0046.png
46
Kommissionen har ikke været i stand til at forhandle sig frem til en acceptabel
aftale med Ecuador og Panama, der har hovedleverandørinteresse, og Colombia og
Costa Rica, der har væsentlig leverandørinteresse. Kommissionen har også haft
konsultationer med andre WTO-medlemmer i medfør af bilaget til den beslutning,
der blev truffet den 14. november 2001 af WTO-ministerkonferencen om de
Europæiske Fællesskaber-AVS/EF-partnerskabsaftalen. Disse konsultationer førte
heller ikke til en acceptabel aftale, hvorefter forslaget blev henvist til WTO-
voldgiftsprocedure.
Mæglingsproceduren, som er fastlagt i bilaget til ministerkonferencens beslutning af
14. november 2001, blev igangsat den 30. marts 2005. Mæglingssafgørelsen, som
blev offentliggjort den 1. august 2005, konkluderede, at den af EU foreslåede
enhedstoldsats på 230 EUR/tons ikke var i overensstemmelse med forpligtelsen til
at sikre MFN-leverandørlandene mindst en opretholdelse af deres markedsadgang.
Mægleren fandt, at den af Kommissionen anvendte beregningsmetode var
acceptabel, men de priser, som var blevet anvendt i beregningerne, blev anfægtet
som værende for høje.
Kommissionen har efterfølgende revideret sit forslag på baggrund af
mæglingssafgørelsen og anmoder nu Rådet om at fastsætte en enhedstoldsats på
187 EUR/ton gældende fra 1. januar 2006 for bananer fra tredjelande samt et årligt
toldkontingent på 775.000 tons nettovægt med nultold fra og med den 1. januar
2006 for import af bananer med oprindelse i AVS-landene i overensstemmelse med
EF´s forpligtelser under AVS-EF-partnerskabsaftalen.
Efter fremsættelsen af forslaget til Rådet om fastsættelse af en enhedstoldsats på
187 EUR/tons den 14. september 2005, anmodede Kommissionen den 26.
september 2005 WTO om en anden mæglingssrunde, hvilken der ifølge
Kommissionen er grundlag for i WTO regelsættet. Anden mæg-
lingsafgørelse forelå den 27. oktober 2005. Det vurderes i afgørelsen, at EU´s
beregningsgrundlag for forskellen mellem interne og eksterne priser ikke er
tilstrækkelig præcis, idet EU´s beregning af prisforskellen overvurderer den
egentlige prisforskel, og at det foreslåede toldniveau ikke som minimum vil sikre
MFN-leverandørlandene en opretholdelse af deres markedsadgang.
Kommissionen har tidligere understreget, at man under forhandlingerne med de
berørte tredjelande har været særligt opmærksom på de mulige implikationer,
indførelsen af et enhedstoldsystem for bananproducenterne i EU og AVS-landene
vil have, og at Kommissionen i denne forbindelse har søgt at bevare et
beskyttelsesniveau for disse producenter svarende til det nuværende.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0047.png
47
Kommissionen har den 7. oktober 2005 anmodet WTO om en art. XIII undtagelse
(waiver) vedrørende den toldfri importkvote fra AVS-landene, således at en
importkvoteordning kan videreføres.
Udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke udtale sig.
Konsekvenser
Forslaget har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. Statsfinansielt kan der blive
tale om en mindre indtægt til Danmark, idet 25 % af de opkrævede toldbeløb tilgår
statskassen. Der er tale om et begrænset beløb, idet hovedparten af de bananer som
sælges i Danmark fortoldes i andre EU-lande. For EU medfører forslaget en øget
indtægt på 277,2 mio. EUR årligt.
Ophævelsen af kvotesystemet og den deraf følgende ændrede toldtarif for bananer
kan få konsekvenser for banan-eksporterende lande. Virkningen afhænger af den
forhandlede enhedssats.
Høring
§ 2-udvalget (landbrug) er blevet hørt om forslaget den 12. oktober 2005, og havde
ingen bemærkninger.
Regeringens foreløbige generelle holdning
Danmark finder det væsentligt, at der findes en forhandlingsløsning med de berørte
parter. Kommissionens forslag om en toldsats på 187 EUR/tons opfylder ifølge
mæglerens udmelding ikke EU´s internationale forpligtelser. Danmark kan
acceptere et forslag med lavere toldsats end 187 EUR/tons på grundlag af en
revideret beregning, der kan opnå tilslutning med kvalificeret flertal, og som
opfylder EU’s internationale forpligtelser. Afskaffelsen af det hidtidige kvotesystem
forventes at føre til en øget markedsorientering af sektoren, hvilket er i
overensstemmelse med dansk holdning.
Generelle forventninger til andre landes holdninger
Kommissionens forslag eller et lignende forslag forventes vedtaget med kvalificeret
flertal, hvori Danmark indgår.
Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen er blevet forelagt Folketingets Europaudvalg med henblik på
forhandlingsoplæg den 14. oktober 2005 i forbindelse med forelæggelse af
rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.- 25. oktober 2005, jf. samlenotat af 6.
oktober 2005.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0048.png
48
Kommissionens meddelelse om ændring af Fællesskabets importregime for bananer
og Kommissionens anbefaling til Rådet om at bemyndige Kommissionen til at
indlede forhandlinger om ændring af bundne toldsatser for bananer har været
forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering den 18. juni 2004 i forbindelse
med forelæggelse af rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 21.-22. juni 2004, jf.
aktuelt notat af 10. juni 2004.
Notaterne er ligeledes fremsendt til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri.
10. Forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for
frø
KOM (2005) 384
Nyt notat
Resumé
Kommissionen har fremlagt forslag til en ny forordning om den fælles markedsordning for frø.
Dermed ophæves den eksisterende forordning (EØF) nr. 2358/71. Samtidig ophæves Rådets
forordning (EØF) nr. 1674/72 om fastsættelse af almindelige regler om ydelse og finansiering af
støtte inden for frøsektoren. Der er primært tale om kodifikation og tekniske tilpasninger som følge
af vedtagelsen af reformen 2003.
Baggrund
Kommissionen har ved KOM (2005) 384 fremlagt forslag til Rådets forordning om
den fælles markedsordning for frø. Forslaget er oversendt til Rådet den 1.
september 2005. Dansk sprogversion forelå den 2. september 2005. Forordningen
skal træde i kraft den 1. juli 2006.
Forslaget er fremsat med hjemmel i TEF artikel 36 og 37 og kan vedtages af
Rådet med kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet.
Forslaget forventes sat på dagsordenen for det kommende rådsmøde (landbrug og
fiskeri) den 22.-24. november 2005 med henblik på vedtagelse som a-punkt.
Nærhedsprincippet
Forslaget er et led i gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik, hvorfor
nærhedsprincippet er tilgodeset.
Formål og indhold
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0049.png
49
Forslaget er fremlagt for at skabe klarhed på området, efter at den gældende
Rådsforordning (EØF) nr. 2358/71 om den fælles markedsforordning for frø er
blevet ændret væsentligt flere gange, senest i forbindelse med reformen i 2003.
Herved blev støtteordningen for frø i Rådets forordning (EØF) nr. 2358/71
medtaget i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler
for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af
visse støtteordninger for landbrugere i forbindelse med midtvejsreformen i 2003.
Samtidig foreslås det at ophæve Rådets forordning (EØF) nr. 1674/72 om
fastsættelse af almindelige regler om ydelse og finansiering af støtte indenfor
frøsektoren, idet disse regler er indarbejdet i Kommissionens forordning (EF) nr.
1973/2004, som er gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr.
1782/2003.
Herudover er ordningen for importlicenser gjort ens for al import af frø og således
forenklet.
De gældende bestemmelser for ydelse af statsstøtte for frø produceret i Finland på
grund af de særlige klimaforhold opretholdes, og Kommissionen fremlægger inden
1. januar 2006 en rapport om resultaterne af denne statsstøtte.
Udtalelser
Europa-Parlamentets udtalelse foreligger endnu ikke.
Konsekvenser
Forslaget har ingen statsfinansielle eller lovgivningsmæssige konsekvenser.
Høring
Sagen har været i skriftlig høring i § 2-udvalget (landbrug).
Landbrugsraadet bemærker, at ændringerne hovedsageligt er begrundet i den
gennemførte afkobling, som har medført, at støtteordningerne nu er medtaget i
Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003. Landbrugsraadet har ikke i øvrigt
bemærkninger til forslaget, men anfører dog, at rådet vil vende tilbage til
spørgsmålet om den i artikel 8 omhandlede nationale støtte til frø i Finland, når der
foreligger en rapport om resultaterne af den tilladte støtte. Kommissionen er
forpligtet til at fremlægge rapporten for Rådet inden den 1. januar 2006.
Brancheudvalget for frø finder, at statsstøtten er konkurrenceforvridende. Sorterne
kunne sagtens dyrkes i andre lande, men den ekstra støtte har betydet, at Finland
har opnået monopol på dyrkning af de sorter, hvortil der i Finland gives tilskud.
Halvdelen af sorterne stammer endda fra andre lande end Finland. De ønsker på
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0050.png
50
denne baggrund ikke en forlængelse af muligheden for, at yde statsstøtte til
frøproduktion i Finland, med særlige klimatiske betingelser som begrundelse.
Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen er positivt indstillet overfor det fremlagte forslag.
Der er, udover simplificeringen af systemet for importlicenser, udelukkende tale om
konsekvensrettelser efter at støtteordningen for frø er overført til Rådets
forordning (EF) nr. 1782/2003.
Regeringen finder dog, at forslaget med fordel kunne være fremlagt og drøftet i
forbindelse med en senere drøftelse af Kommissionens rapport, som skal foreligge
inden den 1. januar 2006, om den finske nationale støtte til markfrø.
Generelle forventninger til andre landes holdninger
Forslaget forventes vedtaget med kvalificeret flertal, hvori Danmark indgår.
Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.
11. Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr.
1493/1999 om den fælles markedsordning for vin
KOM (2005) 395
Revideret genoptryk af grundnotat af 7. oktober 2005. Ændringer er markeret i marginen.
Resumé
Kommissionen har med KOM (2005)395 fremsat forslag om ændring af markedsordningen for
vin. Formålet med forslaget er at foretage en række tekniske ændringer af markedsordningen i
afventen af den mere gennemgribende reform af markedsordningen som forventes fremsat i løbet af
2006.
Baggrund
Kommissionen har ved KOM(2005)395 af 26. august 2005 fremsat forslag om
ændringer i forordning (EØF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for
vin. Forslaget er oversendt til Rådet den 1. september 2005. Den danske
sprogversion forelå den 14. september 2005.
Forslaget er fremsat med hjemmel i TEF artikel 37 og kan vedtages af
Rådet med kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0051.png
51
Forslaget forventes sat på dagsordenen for det kommende rådsmøde
(landbrug og fiskeri) den 22.-24. november 2005 med henblik på vedtagelse
som a-punkt.
Nærhedsprincippet
Forslaget er led i gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik, hvorfor
nærhedsprincippet anses for opfyldt.
Formål og indhold
Kommissionens forslag har til formål at rette op på en række mangler som har vist
sig i løbet af anvendelsesperioden, herunder tilpasninger, som ikke blev gennemført
i tiltrædelsesakten, for de nye lande.
Disse forhold vedrører følgende ændringer:
Slovenien og Slovakiet fritages for forpligtelsen til at destillere biprodukter
fra vinproduktionen, mod at de til gengæld forpligtes til at trække disse
biprodukter tilbage.
Ændring af Bilag III til forordningen, således at vindyrkningsarealerne i
Polen indplaceres i vindyrkningszone A. Denne indplacering i zone A skulle
have været foretaget i forbindelse med tiltrædelsen, men de polske
myndigheder har først senere meddelt Kommissionen oplysninger om de
polske vindyrkningsarealer og deres geografiske beliggenhed.
Optagelse på listen over generelt tilladte metoder, af visse ønologiske
metoder, som har været tilladt på forsøgsbasis i visse af medlemslandene,
da det har vist sig, at disse kan forbedre vinproduktionen, og det samtidig
er metoder, som er anerkendt af den eneste internationale vinorganisation
OIV.
Forlængelse af undtagelsen for visse mousserende vine produceret i
bestemte regioner fra 31. august 2005 til 31. december 2007 i afventen af
den kommende reform af markedsordningen. Denne undtagelse vedrører
visse vine fremstillet i Italien, der er undtaget fra de generelle regler om,
at der ikke må anvendes vinavlsprodukter, som ikke stammer fra det
dyrkningsområde, hvis navn vinen bærer. Denne praksis er underlagt
nationale regler for fremstillingen.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0052.png
52
De undtagelser i bilag VII vedrørende etikettering af vin, som gør det
muligt at anvende et eller flere af fællesskabets sprog i angivelserne på
etiketterne, skal også finde anvendelse på Cypern.
Danske vinproducenter får med forslaget ret til at anvende betegnelsen
”Regional vin”, idet der i bilag VII til forordningen indføjes ”Regional
vin”, som er den danske betegnelse for ”bordvin med geografisk
betegnelse”. Den tilsvarende ændring foretages i forhold til Sverige.
Udtalelser
Europa-Parlamentets udtalelse foreligger endnu ikke.
Konsekvenser
Forslaget får som konsekvens for dansk vinproduktion, at de danske
vinproducenter kan anføre ”Regional vin”, årstallet for høståret og druesorter på
etiketterne, når der er foretaget de nødvendige ændringer af Kommissionens
gennemførelsesbestemmelser (her artikel 28 i Kommissionens forordning (EF) nr.
753/2002).
Der skal i en bekendtgørelse fastsættes danske regler for gennemførelse af
bestemmelserne i nævnte artikel 28 om anvendelse af geografisk betegnelse for
dansk vin. Eventuelt kan der blive tale om en mindre ændring af bekendtgørelse nr.
708 af 18. juli 2000 om dansk vinproduktion.
Der vil på EU-budgettet være en mindre besparelse på 0,68 mio. EUR, som skyldes
fritagelsen i Slovenien og Slovakiet fra kravet om obligatorisk destillation.
Der er herudover ingen statsfinansielle konsekvenser forbundet med forslaget, og
det medfører ikke ændring af beskyttelsesniveauet.
Høring
Sagen er sendt i høring i § 2-udvalget (landbrug).
Landbrugsraadet konstaterer, at formålet med forslaget er at rette op på en række
mangler, som har vist sig i løbet af anvendelsesperioden, herunder tilpasninger, som
ikke blev gennemført i tiltrædelsesakten, for de nye lande. Landbrugsraadet har i
øvrigt ikke bemærkninger til forslaget.
Regeringens foreløbige generelle holdning
Fra dansk side stiller man sig positiv over for forslaget.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
218443_0053.png
53
Danmark blev i 2000 anerkendt af EU som et vinproducerende land, og fik
tilladelse til at producere bordvin uden geografisk betegnelse.
Vinproduktionsmetoderne, der anvendes i Danmark i dag, er imidlertid fuldt på
højde med de krav, der stilles til produktion af bordvin med geografisk betegnelse.
Forslaget om at kunne anvende betegnelsen ”Regional vin” i Danmark er en
imødekommelse af en dansk anmodning herom.
Generelle forventninger til andre landes holdninger
Det forventes, at forslaget kan vedtages med kvalificeret flertal, hvori Danmark
indgår.
Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Der er oversendt nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg i sagen den 22.
september 2005.
Der er oversendt grundnotat til Folketingets Europaudvalg i sagen den 7. oktober
2005.
Notaterne er ligeledes fremsendt til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri.