§ 20-spørgsmål S 3215 Om pensionsbyrden og tjenestemandspensioner i forbindelse med kommunalreformen.
Til: Finansminister Thor Pedersen (V)
Dato: 13-03-2006
Samling: 2005-06
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 21-03-2006
Endelig besvarelse 27-03-2006
Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren oplyse, i hvilket omfang har den nu udsendte bekendtgørelse nr. 130 af 28. februar 2006 fra Finansministeriet (Personalestyrelsen) om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen, der fastlægger pensionsforholdene for de tjenestemandsansatte medarbejdere i SKAT, der kommer fra kommunerne ved overtagelsen 1. november 2005, været forhandlet med de ansattes forhandlingsberettigede organisationer, herunder de organisationer, der repræsenterede de ansatte indtil overflytningen 1/11-2005?
Skriftlig begrundelse:
Finansministeriet (Personalestyrelsen) har nu udsendt bekendtgørelse nr. 130 af 28. februar 2006 om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen. Denne bekendtgørelse fastsætter, hvorledes staten vil overtage de tjenestemandsforpligtelser på pensionsområdet, der er en følge af statens overflytning af de kommunale tjenestemænd inden for skatte- og opkrævningsforvaltningen til SKAT. Bekendtgørelsen synes ikke, at give de ansatte muligheder for selv at kunne kontrollere deres fremtidige pensionsforhold. Der synes således ikke mulighed for den ansatte - eller dennes organisation - at gøre indsigelse mod beslutninger i Personalestyrelsen om den fremtidige pensionsindplacering. Samtidigt synes bekendtgørelsen at kunne påtvinge kommunerne nogle merudgifter som følge af, at SKAT nu vil tvangsforflytte tjenestemænd til bl.a. betalingscenteret i Ringkøbing, og eventuelt afskedige ansatte der ikke vil lade sig flytte, hvorefter der sker pensionering på et betydeligt tidligere tidspunkt end der ellers ville være sket, hvis de pågældende fortsat havde været kommunalt ansatte. Bekendtgørelsen er udstedt af finansministeren, men da det er skatteministeren, der har ansvaret for statens overtagelse af de ansatte i de kommunale skatteforvaltninger, og det er ministeren, der har udstedt garantier om jobtryghed m.v. for disse ansatte, bør det også være ministeren, der påtager sig det parlamentariske ansvar. Derfor er spørgsmålene stilet til ministeren og ikke til finansministeren, idet spørgeren går ud fra, at bekendtgørelsen er udstedt efter forhandling med skatteministeren.

Endeligt svar

Dokumentdato:
27-03-2006
Modtaget:
27-03-2006
Omdelt:
27-03-2006

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik