Dato:            26. april 2006

Kontor:         Sundhedspolitisk kt.

J.nr.              2006-12100-173

Sagsbeh.:   tfp

Fil-navn:       Dokument 3

 


 

Besvarelse af spørgsmål nr. S 4043, som medlem af Folketinget Line Barfod (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 18. april 2006

 

Spørgsmål S 4043:

"Vil ministeren redegøre for, om det er korrekt, at der som følge af kommunalreformen ikke længere skal være undervisning på sygehuse, og derfor ophører f.eks. det samarbejde, der hidtil har været mellem HS og Københavns Kommune om, at kommunens talepædagoger arbejder en del af deres tid på sygehusene med at undervise apopleksiramte og patienter, der opereres for kræft i struben, med det samme og mens de er indlagt frem for at skulle vente flere uger, til de bliver udskrevet, med de følger det kan have for deres taleevner?"

 

Svar:

Med spørgsmålet sigtes til konsekvenserne af kommunalreformen for så vidt angår undervisning under indlæggelse på sygehus i henhold til lov om specialundervisning af voksne.

 

Jeg kan oplyse, at amternes nuværende myndigheds- og finansieringsansvar for specialundervisning for voksne med kommunalreformen overføres til kommunerne.

 

Myndigheds- og finansieringsansvaret for de ydelser, der i dag gives under indlæggelse på sygehuse i medfør af lov om specialundervisning for voksne, samles dog hos regionerne. Det kan være opgaver som specialpædagogisk vurdering, rådgivning, behandling og genoptræning fx af personer med tale-, stemme- og sprogvanskeligheder som følge af traumer, apopleksi eller operative indgreb.

 

Sådanne tilbud gives fra den 1. januar 2007 som en regional sygehusydelse i henhold til sundhedsloven og indgår dermed som en almindelig del af sygehusbehandlingen. Det er forventningen, at et samlet ansvar for indsatsen under indlæggelse bedst muligt sikrer en hurtig indsats til de berørte indlagte og deres pårørende under indlæggelse på sygehus.

 

Til varetagelsen af sine forpligtelser fremover kan regionsrådet vælge at have det relevante, pædagogiske personale ansat på sygehusene, eller det kan vælge at købe ydelser og sagkyndig bistand, fx i regionale og kommunale tilbud, herunder på kommunikationscentre m.v. Dermed er der mulighed for, under den ændrede ansvarsplacering, at varetage de omhandlede opgaver på den måde, der på stedet skønnes mest hensigtsmæssigt, herunder også svarende til den praksis i København, der er beskrevet i spørgsmålet.

 

Der er således på ingen måde lagt op til nogen forringelse af tilbuddene til de indlagte.