Folketingets Lovsekretariat Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 2. november 2005 003 - 363 Folketingsmedlem Jens Christian Lund (S) har den 27. oktober 2005 stillet mig fø lgende spørgsmål nr. S 547, som jeg hermed skal besvare. Svaret vedlægges i 80 eksemplarer. Spørgsmål nr. S 547: "Er ministeren enig i,at det er urealistisk at operere med en oliepris på 30 dollars pr. tønde, samt at det giver urimelige vilkår for udvikling af vedvarende energi ved beregning af skyggepriser?" Svar: I Energistrategi 2025 tager regeringen udgangspunkt i de forventninger, som Det Internationale Energiagentur (IEA) har til den fremtidige oliepris. IEA forventer, at prisen på et tidspunkt vil falde fra det nuværende rel   ativt høje niveau. Det hænger bl.a. s   ammen med, at de høje priser giver prod u- centerne en meget kraftig tilskyndelse til at øge produktionen. IEA  forven- tes inden for en overskuelig fremtid at ville genoverveje sine olieprisfrem- skrivninger.    Der hersker stor usikkerhed om den fremtidige oliepris. Derfor opstilles i Energistrategi 2025 en række   alternative scenarier, hvor olieprisen som gennemsnit for perioden frem mod 2025 antages at variere mellem 20 og 50USD/td. Dette spektrum dækker efter min opfattelse rimeligt den usi  k- kerhed, der altid vil være i forhold til de fremtidige oliepriser.   Det er regeringens strategi, at Danmark skal have et fleksibelt og markeds- baseret energisystem, der kan reagere effektivt på ændringer i oliepr   isen. En del af strategien er at forberede vores energisystem på en langt højere anvendelse af vedvarende energi i fremtiden. Det sker bl.a. gennem en styrkelse af el-infrastrukturen og tiltag for et mere fleksibelt el-forbrug. Indenfor EU’s CO2-kvotesystem opnår vedvarende energi en betydelig konkurrencefordel i forhold til fossile brændsler svarende til den aktuelle markedspris på CO2-kvoter. Endvidere er vedvarende energi fritaget for ./.
Side 2 af 2 energiafgift og modtager PSO-tilskud. Jeg finder derfor, at vilkårene for udbygning med vedvarende energi fuldt ud er rimelige. Med venlig hilsen Flemming Hansen