Folketingets Lovsekretariat

Christiansborg

1240  København K

Dato             25. september 2006

J nr.             003-708

Folketingsmedlem Jens Christian Lund (S) har den 14. september 2006 stillet mig følgende spørgsmål nr. S 7116, som jeg hermed skal besvare.

 

 

./.     Svaret vedlægges i 80 eksemplarer.

 

 

Spørgsmål nr. S 7116:

 

”Vil ministeren venligst kommentere på den hårde kritik af de energirapporter, der blev omtalt i Jyllands-Posten den 14. september 2006 i Erhverv og Økonomi side 4?”

 

Svar:

 

Jeg har bedt om Energistyrelsens kommentarer til Jyllands-Postens beskrivelse af den nye energimærkningsordning.

 

”Energistyrelsen finder at Jyllands-Postens artikel ”Hård kritik af energirapporter” fra 14. september 2006 tegner et unuanceret billede af den nye energimærkningsordning, der trådte i kraft den 1. september 2006.

 

Den nye ordning kan identificere langt flere energibesparelser i bygninger end den hidtidige ordning fra 1997. Det betyder, at mærkningen skal udarbejdes efter en helt ny metode, der kræver nye og mere komplicerede edb-programmer. Det er derfor rigtigt, som det fremgår af artiklen, at overgangen til de nye mærker er forbundet med en række udfordringer for energikonsulenterne, der skal vænne sig til de nye regler og de nye programmer. Energikonsulenterne har siden maj kunnet deltage i kurser i de nye edb-programmer.

 

Pr. 19. september efter godt to uger med den nye ordning, er der indberettet 183 nye energimærker.  Antallet skal ses i sammenhæng med at man kan indberette de gamle mærker indtil 1. oktober 2006, hvis mærkningen er påbegyndt inden 1. september 2006. 

 

Som med al ny IT-teknologi var det forventeligt, at der ville opstå indkøringsvanskeligheder. Energistyrelsen har derfor etableret et beredskab til at lette overgangen til den nye ordning: En række super-energikonsulenter er blevet udpeget til at besvare tekniske spørgsmål fra kollegerne, ligesom der er etableret en service, hvor energikonsulenterne løbende kan rette henvendelse med spørgsmål om de computerprogrammer, der skal anvendes til at udføre energimærk­ningen.

Energistyrelsen udgiver desuden et ugentligt nyhedsbrev for konsulenter bl.a. med status for afviklingen af tekniske problemer.

 

Energistyrelsen er i løbende kontakt med energikonsulenternes faglige organisationer, der støtter op om initiativerne til at lette indkøringen af den nye ordning.  Der er opmærksomhed på, at det kan blive nødvendigt at justere på de detaljerede retningslinier for udarbejdelse af de nye energimærker. Energistyrelsen har derfor nedsat en bredt sammensat arbejdsgruppe, der skal opsamle energikonsulenternes erfaringer og foreslå tilpasninger af energimærkningsordningen”.

 

Jeg vil naturligvis følge udviklingen med den nye ordning for at sikre det egentlige formål, nemlig at få gennemført energibesparelser i bygninger.  Trods indkørings vanskeligheder må jeg konstatere, at det er muligt at udarbejde de nye mærker og på den baggrund mener jeg ikke, at der er behov for tiltag fra min side her og nu.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Flemming Hansen