Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2006/2383 af 18. oktober 2006 om tilsidesættelse af Danmarks forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester artikel 16, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter artikel 7, samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Kommissionen har ved åbningsskrivelse af 18. oktober 2006 anmodet om den danske regerings bemærkninger til Kommissionens synspunkter vedrørende den danske tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester artikel 16 (herefter rammedirektivet), Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter artikel 7 (herefter adgangsdirektivet), samt Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og –tjenester artikel 16 (herefter forsyningspligtdirektivet). Disse tre direktiver vil i det følgende blive betegnet teledirektivpakken.

Kommissionen giver i åbningsskrivelsen udtryk for den opfattelse, at Danmark har tilsidesat sin forpligtelse til at gennemføre markedsanalyser i overensstemmelse med kravet i rammedirektivets artikel 16 om, at markedsanalyserne skal gennemføres hurtigst muligt efter vedtagelsen af Kommissionens henstilling af 11. februar 2003 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, som er underlagt forhåndsregulering i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebetingelser for elektroniske kommunikationsnet og –tjenester KOM (2003) 497 (herefter henstillingen).

 

Danmark mangler således at gennemføre analyser og revurdere tre markeder – nemlig engrosmarkedet for transport af telefoni (marked 10), engrosmarkedet for leje af faste kredsløb i det overordnede transportnet (marked 14) og engrosmarkedet for radio- og tv-transmissionstjenester (marked 18).

 

Engrosmarkederne for henholdsvis transport af telefoni (marked 10) og for leje af faste kredsløb (marked 14) er blevet forsinket på grund af udformning af forpligtelsen om samhusning.

 

Teleklagenævnet, der i medfør af § 101 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lov nr. 418 af 31. maj 2000 med senere ændringer, er ankeinstans for IT- og Telestyrelsens markedsafgørelser, traf den 8. maj 2006 den første afgørelse, hvor nævnet tog stilling til de markedsanalyser, som IT- og Telestyrelsen gennemfører på baggrund af teledirektivpakken. Teleklagenævnets afgørelse stadfæstede IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse med en enkelt – men ret væsentlig – ændring vedrørende konkurrenternes adgang til TDC’s centraler.

 

Ændringen indebærer, at adgangen til TDC’s centraler ikke udvides, som påtænkt med IT- og Telestyrelsens afgørelse, bl.a. i forhold til konkurrenternes muligheder for at sammenkoble deres net på TDC’s centraler (intern kabling).

 

Teleklagenævnets afgørelse gjorde det nødvendigt for IT- og Telestyrelsen at udsætte arbejdet med færdiggørelse af de resterende markedsafgørelser på telemarkederne – engrosmarkederne for hhv. transport af telefoni (marked 10) og for leje af faste kredsløb (marked 14) i det overordnede transportnet, idet Teleklagenævnets afgørelse skulle vurderes i forhold hertil. Samtidig blev det på baggrund af afgørelsen fra Teleklagenævnet besluttet at få præciseret samtrafiklovgivningen. Den 27. oktober 2006 blev lovforslag L56 om ”forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. (Præcisering af reglerne om fastsættelse af forpligtelser vedrørende samtrafik)” fremsat, og lovforslaget blev vedtaget af Folketinget den 15. december 2006.

 

Færdiggørelse af afgørelsen på engrosmarked for leje af faste kredsløb (marked 14) i det overordnede transportnet afventer nu vedtagelsen af lovforslaget, hvori samtrafikreglerne om samhusning og intern kabling præciseres.

 

Det er af hensyn til konkurrencen på dette marked nødvendig at afvente vedtagelsen af lovændringen, hvis der skal kunne ske en betydelig deregulering på markedet, hvilket markedssituationen som analyseret i øvrigt lægger op til.

IT- og Telestyrelsen har den 16. november 2006 sendt et afgørelsesudkast i national branchehøring med 5 ugers høringsfrist i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 668 af 10. juli 2003 om høringsprocedurer og grænseoverskridende konfliktløsning på samtrafikområdet m.v.

 

Efter branchehøringen skal Konkurrencestyrelsen i medfør af reglerne i ovennævnte bekendtgørelse høres med en 2 ugers høringsfrist. Efter en eventuel tilretning af afgørelsesudkastet og vedtagelse af lovændringen, vil afgørelsesudkastet blive notificeret til Kommissionen.

 

Færdiggørelsen af analysen på engrosmarked for transport af telefoni (marked 10) er sket uden at afvente vedtagelsen af den ændrede lovgivning. Det betyder, at der efterfølgende vil skulle træffes en tillægsafgørelse.

 

IT- og Telestyrelsen har således den 3. november 2006 notificeret et udkast til markedsafgørelse vedrørende engrosmarkedet for transport af telefoni (marked 10).

 

Det skal for god ordens skyld oplyses, at Kommissionen den 4. december 2006 har indledt en ”fase 2 – procedure” i forhold til den markedsanalyse, som ligger til grund for IT- og Telestyrelsens afgørelse vedrørende marked 10. Kommissionen har fundet, at de data, der ligger til grund for analysen, er for gamle. Der er derfor indledt en dialog med Kommissionen med henblik på at få afklaret den rejste problemstilling.

 

Der udestår på nuværende tidspunkt således to analyser (marked 14 og 18).

 

For så vidt angår radio- og tv-transmissionsmarkedet (marked 18) har IT- og Telestyrelsen udarbejdet en markedsafgrænsning, som har været drøftet med branchen på et branchemøde og været sendt i branchehøring. IT- og Telestyrelsen har ligeledes i flere omgange drøftet markedet med Kommissionen.

 

Den umiddelbare vurdering fra IT- og Telestyrelsens side er, at der ikke er konkurrenceproblemer på radio-/tv-transmissionsmarkedet. Imidlertid skal der efter EU-reglerne under alle omstændigheder udarbejdes en mindre omfattende markedsanalyse, der kan underbygge denne umiddelbare konklusion.

 

Engrosmarkedet for leje af faste kredsløb i det overordnede transportnet (marked 14) forventes at kunne notificeres i januar 2007 efter endt national høring og tilretning på baggrund heraf og udkast til markedsafgørelse for radio- og tv-transmissionstjenester (marked 18) forventes at kunne notificeres til marts 2007.

 

Regeringen har besvaret Kommissionens åbningsskrivelse i overensstemmelse med det ovenfor anførte.