Folketingets Socialudvalg

Christiansborg

1240 København K

 

19. september 2007

 

 

Hermed fremsendes endeligt svar på spørgsmål nr. 14, 15, 16 og 17 ad B130 (alm. del) vedrørende: Forslag til folketingsbeslutning om en handlingsplan for blindes og svagsynedes deltagelse i alle samfundsforhold, stillet af Folketingets Socialudvalg den 5. juli 2007.

 

 

 

Brian Mikkelsen

 


Spørgsmål nr. 14, 15, 16 og 17 ad B130

Forslag til folketingsbeslutning om en handlingsplan for blindes og svagsynedes deltagelse i alle samfundsforhold.

Skrivelse af 5. juli 2007.

 

Svar til Folketingets Socialudvalg fra kulturministeren.

 

Spørgsmål 14:

”Ministeren bedes redegøre for, hvilke muligheder blinde og stærkt svagsynede har for at få støtte til befordring inden for ministerens ressort i forbindelse med fritidsaktiviteter som sport, kulturtilbud, fritidsundervisning m.m.”

 

Svar:

Der findes ikke på Kulturministeriets område regler om støtte til befordring for blinde og svagtseende i forbindelse med fritidsaktiviteter såsom sport og kulturtilbud.

 

Serviceloven, som hører under Socialministeriets område, indeholder § 45 om ledsageordning for unge mellem 16 og 18 år og § 97 om ledsageordning for personer mellem 18 og 67 år. Herudover findes der i servicelovens § 100 regler om dækning af merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18-65 år. Jeg henviser til Socialministeriet for en uddybning af lovgivningen på området.

 

Spørgsmål 15:

”Ministeren bedes oplyse, hvilke muligheder blinde og stærkt svagsynede har for at få tilgængelig litteratur, tidsskrifter og materiale til erhvervsbrug på henholdsvis lyd, punktskrift og storskrift fra Danmarks Blindebibliotek, og ministeren bedes herunder oplyse antallet af nye titler fordelt på de nævnte materialer og medier i årene 2001-2006.”

 

Svar:

Danmarks Blindebibliotek (i det følgende benævnt DBB) har, jf. biblioteksloven, til opgave at formidle information til blinde, svagsynede, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til eller har vanskeligt ved at læse trykt tekst.

 

DBB stiller litteratur og tidsskrifter samt materialer til erhvervsbrugere til rådighed for sine indmeldte brugere. Materialerne produceres på medierne punktskrift, lyd og e-tekst. DBB udgiver et enkelt tidsskrift i storskrift. Dette er målrettet døvblinde brugere, da disse kan have svært ved selv at omsætte en e-tekst til storskrift ved hjælp af en pc.

 

Som indmeldt bruger på DBB har man adgang til at benytte DBB’s individuelle Erhvervsservice, forudsat at man er aktiv på arbejdsmarkedet eller aktivt jobsøgende. Man kan blive indmeldt på DBB, hvis man kan dokumentere et syns- eller læsehandicap. I Erhvervsservice kan de tilknyttede brugere få fremstillet skriftlige materialer, typisk lovstof, manualer, fagbøger m.v., som den enkelte bruger skal anvende for at kunne bestride sit job. Det er den enkelte bruger, der selv vælger hvilket medie, han eller hun ønsker at modtage materialet på. Der er principielt ingen begrænsning i, hvilke materialer erhvervsbrugerne kan bestille, dog skal materialet være relateret til den enkeltes arbejde.

 

Tabel 1 viser DBB’s samling samt tilvæksten fordelt på diverse medier i årene 2001 – 2006.

 

Tabel 1

Antallet af titler i DBBs samling

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Lyd (analog)

11.902

12.399

12.761

13.304

13.706

12.650

Lyd (digital)

53

7.513

9.024

10.076

10.889

13.310

Lyd (i alt)

11.955

19.912

21.785

23.380

24.595

25.960

Punkt

3.309

3.374

3.442

3.566

3.711

1.589

E-tekst

405

657

851

1.144

1.433

1.752

 

Tabel 2

Antallet af tidsskrifter udgivet af DBB

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Lyd

76

76

57

57

57

57

Punkt

12

12

12

12

12

12

E-tekst

7

7

7

7

7

7

Storskrift

 

1

1

1

1

1

 

 

Omfanget af erhvervsservice i årene 2001 – 2006

På DBB kan materiale produceret til en erhvervsbruger være alt fra en enkelt artikel eller et mødereferat til en egentlig bogtitel. Fordi der er så stor forskel i produktionernes indhold og omfang, registreres disse ikke som titler, men som antal af sager. Tabel 3 viser antallet af individuelle produktioner foretaget i årene 2001 – 2006.

 

Tabel 3

Tilgang af titler til erhvervsbrug (individuelle sager)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Lyd

149

121

82

86

75

126

Punkt

407

375

298

241

39

279

E-tekst

45

60

43

55

62

120

Punktnoder

36

41

19

13

16

21

 

Udover de individuelle produktioner, der foretages til erhvervsbrugerne, understøttes disse også af DBB’s almindelige samling. Eksempelvis vil mange af de fagbøger, DBB producerer, være relevante for erhvervsbrugerne.

 

 

Spørgsmål 16

”Ministeren bedes redegøre for Danmarks Blindebiblioteks procentvise fordeling af udgifter til administration, produktion af skønlitteratur, produktion af tidsskrifter og produktion af erhvervsmaterialer i perioden 2001-2006, og herunder med en særskilt henvisning til eventuel midlertidig finansiering.”

 

Svar:

I tabel 4 er vist en skematisk opgørelse over den samlede procentvise fordeling af udgifter for DBB i perioden 2001-2006. For give et retvisende billede af DBBs omkostningsstruktur er der, ud over de ønskede procentsatser, redegjort for posterne formidling og distribution, døvblinde, generel ledelse og hjælpefunktioner. En stor del af udgifter til hjælpefunktioner kan henføres direkte til digitaliseringen af DBBs virksomhed.

 

Tabel 4

Procentvis fordeling på produkttyper

Produkttype               % fordeling

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Formidling og distribution

32,3 %

36,8 %

37,2 %

38,1 %

45,1 %

36,1 %

Bogproduktioner*

16,6 %

18,3 %

19,5 %

20,4 %

13,0 %

17,3 %

Tidsskrifter

13,0 %

13,8 %

12,0 %

10,3 %

5,5 %

7,6 %

Erhvervsmaterialer

3,2 %

2,9 %

2,5 %

2,3 %

1,3 %

2,3 %

Døvblinde

0,6 %

0,6 %

0,5 %

0,5 %

0,2 %

0,4 %

Generel ledelse og adm.

14,2 %

13,4 %

11,4 %

11,7 %

13,6 %

14,6 %

Hjælpefunktioner

20,1 %

14,1 %

17,0 %

16,7 %

21,2 %

21,7 %

I alt

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

* Bogproduktion består af skøn- og faglitteratur, nedenstående tabel viser den procentvise fordeling mellem henholdsvis skøn- og faglitteratur

 

Tabel 5

Procentvis fordeling af tilgang til samling pr. år fordelt på skøn- og faglitteratur                    

Tilgang pr. år fordelt på skøn- og faglitteratur                                                   %-fordeling

Bogproduktion

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Skønlitteratur

48 %

51 %

63 %

60 %

57 %

56 %

Faglitteratur

52 %

49 %

37 %

40 %

43 %

44 %

 

Tabel 6 viser, hvor mange eksterne midler DBB har modtaget til sin virksomhed udover DBB’s ordinære driftsbevilling på § 21.31.21.

 

Tabel 6

Eksterne midler

Finansiering angivet i DKK 1.000*

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Eksterne midler

1.109

194

469

1.433

2.299

748

 

 

Spørgsmål 17:

”Ministeren bedes redegøre for mulighederne for, omfanget af og eventuelle begrænsninger i forhold til udveksling af materialer på lyd, punktskrift og storskrift mellem henholdsvis Danmarks Blindebibliotek, Institut for Blinde og Svagsynede, Synscenter Refsnæs og SU-styrelsens entreprenører på området.”

 

 

 

Svar:

DBB er et offentligt tilgængeligt bibliotek med lige adgang for brugere indmeldt på DBB, brugere tilknyttet Synscenter Refsnæs, brugere tilknyttet Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS) samt brugere tilknyttet SU-styrelsens Special Pædagogiske Service (SPS-service). Da Refsnæs, IBOS og SU-styrelsen alle opererer ud fra andre vilkår end DBB, har DBB indgået separate aftaler om, hvordan materialer produceret i forskellige regi kan stilles til rådighed af DBB.

 

Der er ingen begrænsninger i DBB’s samarbejde med IBOS.

 

Efter at IBOS er ophørt med at producere materialer til de studerende, og denne opgave er overdraget til SU-styrelsen, har SU-styrelsen også overtaget IBOS’ samling. Det har medført, at DBB ikke længere har mulighed for at stille disse materialer til rådighed for sine brugere, idet der ikke i øjeblikket er en aftale mellem DBB og SU-styrelsen. Der er dog dialog mellem de to parter herom.

 

I relationen mellem Synscenter Refsnæs og DBB har der historisk set ikke været tradition for en formaliseret udveksling af materialer. Er man barn og tilknyttet Synscenter Refsnæs, kan man også indmeldes som bruger på DBB og dermed få adgang til de materialer, som DBB stiller til rådighed for børn. DBB overvejer derfor pt. et tættere samarbejde med Synscenter Refsnæs.