Europaudvalget 2005-06
KOM (2006) 0036 Bilag 4
Offentligt
265929_0001.png
Aftale mellem formandskabet og Europa-Parlamentet om de fi-
nansielle perspektiver
Der blev den 4. april indgået en aftale mellem det østrigske formandskab og Eu-
ropa-Parlamentet om en ny interinstitutionel aftale om EU's udgiftsrammer. Afta-
len indebærer ekstra 4 mia. euro samlet set over perioden 2007-2013 i forhold til
aftalen i december på Det Europæiske Råd, der indeholdt samlede udgifter på
862,4 mia. euro. Det formelle rammeløft udgør 2 af de 4 mia. euro. Herudover er
1,5 mia. euro til nødhjælpsreserven flyttet ud til særskilt finansiering uden for ud-
giftsrammerne, mens 0,5 mia. euro er en indregning af indtægter fra EU-
institutionernes pensionsfond som en negativ udgift.
Selve aftaleteksten er endnu ikke fremlagt. Ifølge oplysninger fra formandskabet
tager aftalen med Europa-Parlamentet udgangspunkt i den fordeling af midler
inden for de enkelte udgiftskategorier, som Kommissionen foreslog efter Det
Europæiske Råd aftalte i december, jf. Kommissionens arbejdsdokument (fiche
94), som Folketingets Europaudvalg fik tilsendt i februar. De ekstra 4 mia. euro
fordeles herefter på følgende vis:
Tabel 1. Fordeling af nye midler (i alt for 2007-2013)
6. april 2006
Program
Livslang læring
TEN
CIP (konkurrenceevne/innovation)
Forskning
Progress (Den sociale dagsorden)
Interreg mv. (regionalt samarbejde)
Life+ og Natura 2000 (miljø)
Sundhed og forbrugerbeskyttelse
Kultur og borgerskab
FUSP
Naboskabsprogram
I alt
Udgifter (mio. euro)
800
500
400
300
100
300
100
200
300
800
200
4.000
Endvidere vil aftaleteksten ifølge det oplyste bl.a. indebære:
At det såkaldte fleksibilitetsinstrument bevares på 200 mio. euro årligt.
At der afgives en erklæring om behovet for at forbedre forvaltningen af
EU-midler.
At der tilføres EIB-låneinstrumenterne vedrørende forskning, TEN og
SMVer i alt 2,5 mia. euro via EU-budgettet som lånegarantier.
At Parlamentet inddrages i arbejdet med den midtvejsevaluering, som
Kommissionen skal udarbejde i 2008/2009.
Den formelle godkendelse af aftalen vil formentlig først ske endeligt i maj.