Finansudvalget 2006-07
KOM (2006) 0099 Bilag 2
Offentligt
364403_0001.png
Orientering om den endelig aftale om Rådets afgørelse om EU´s
egne indtægter
11. april 2007
Vedtagelse af afgørelse om EU’s egne indtægter
Rådets afgørelse om EU’s egne indtægter udgør en væsentlig del af udmøntningen af
aftalen om de finansielle rammer for EU’s budget for 2007-2013, som blev indgået på
Det Europæiske Råd den 15.-16. december 2005. På Coreper den 3. april 2007 blev der
opnået enighed om vedlagte udkast, som udmønter aftalen fra DER. Aftalen forventes
vedtaget ved enstemmighed som A-punkt på et af de førstkommende rådsmøder og
skal herefter ratificeres i hvert enkelt medlemsland. For Danmarks vedkommende vil
ratifikation ske ved folketingsbeslutning i henhold til tidligere praksis.
Fra dansk side står man ved indholdet af det samlede kompromis, som blev indgået på
Det Europæiske Råd i december 2005 og vil på den baggrund tilslutte sig udkastet til
Rådsbeslutning i henhold til det mandat, som regeringen fik den 10. juni 2005 forud for
forhandlingerne om de finansielle perspektiver.
Forslagets konsekvenser
Hovedændringerne i forhold til i dag i Rådets afgørelse om EU’s egne indtægter vedrø-
rer rabatordninger, men der foreslås også en række ændringer af mere teknisk karakter.
Der henvises til grundnotat af 4. april 2006 samt samlenotat oversendt til Folketingets
Europaudvalg forud for Ecofin den 7. juni og 28. november 2006, som redegør mere
detaljeret for forslaget.
Det foreliggende udkast indebærer to tekniske afklaringer ved beregning af UK’s rabat.
Begge reducerer UK’s rabat i forhold til de forudsætninger, som Finansministeriet lagde
til grund for de konsekvensberegninger, som blev oversendt til Europaudvalget i januar
2006.
Den aftalte procentvise indfasning af korrektionen af UK-rabatten som skal sikre
UK’s medfinansiering af EU’s udvidelse
1
gælder de år, hvor korrektionerne skal
budgetteres
og ikke det efterfølgende år. UK-rabatten beregnes generelt på grundlag
af budgettet for det foregående år. UK skal dermed medfinansiere 20 pct. af deres
almindelige bidragsandel i 2009, 70 pct. i 2010 og herefter 100 pct.
UK-rabatten beregnes
forud
for de rabatter som Sverige og Holland tildeles som
fradrag i deres BNI-bidrag (hhv. 150 og 605 mio. euro pr. år, 2004-priser), men
efter
indregning af reducerede momsbidragssatser for Holland, Sverige, Tyskland og
Østrig
2
. Det betyder, at UK ikke får rabat på finansieringen af BNI-rabatterne, men
til gengæld får rabat på momsreduktionerne.
De resulterende samlede rabatter fremgår af tabel 1. Grundlaget for beregningerne æn-
dres løbende i takt med nye skøn for indtægtsgrundlaget og vil blive opdateret i forbin-
Konkret skal bruttobevillingerne, som tilgår de 12 medlemslande som er tiltrådt efter 1. maj 2004, fraregnes ved fastsættelse af
UK-rabatten. Dog sker der ikke korrektion for landbrugsbevillinger til de nye medlemslande, dvs. direkte støtte, udgifter til mar-
kedsordninger samt de landdistriktsmidler, der stammer fra garantisektionen.
2
I stedet for den normale rate på 0,3 pct. af det kappede momsgrundlag skal Sverige og Holland betale 0,1 pct., Tyskland 0,15 pct.
og Østrig 0,225 pct.
1
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
364403_0002.png
2
delse med fremlæggelse af forslag til folketingsbeslutning om ratifikation af Rådets af-
gørelse om EU’s egne indtægter.
Tabel 1
Bruttorabatter ved fuld udnyttelse af Det Europæiske Råds aftalte udgiftsrammer
Mio. DKK (2004 –
priser)
UK
Holland
Sverige
Tyskland
Østrig
Samlede rabatter
DKs finansieringsan-
del
2006
budget
40.400
2007
loft
44.000
8.100
3.000
10.800
600
66.400
1.330
1.850
2008
loft
53.600
8.200
3.100
11.000
610
76.400
2.160
2009
loft
54.000
8.200
3.100
11.200
620
77.100
2.180
2010
loft
41.000
8.300
3.100
11.500
640
64.600
1.760
2011
loft
39.800
8.400
3.200
11.700
650
63.700
1.730
2012
loft
37.800
8.500
3.200
12.000
670
62.200
1.670
2013
loft
38.700
8.600
3.300
12.300
680
63.400
1.700
2007-13
loft
44.100
8.300
3.100
11.500
640
67.700
1.860
Anm: UK-rabatten er baseret på fuld udnyttelse af udgiftsrammen for 2007-2013. Det betyder, at UK-rabatten i 2007-13 reelt kan
blive mindre. Beregning af UK-rabatten er behæftet med betydelig usikkerhed, idet den er påvirket af de aktuelle udbetalinger og
fordelingen af disse på de enkelte lande. Beregningerne er baseret på historiske fordelinger og der er forsøgt taget højde for nyere
forhold så som en potentiel WTO-aftale, som udfaser eksportrestitutioner til landbrugsprodukter. Den anførte UK-rabat i 2006 er
baseret på budgettet. Det er centralt at bemærke, at indfasningen af reduktionen i UK-rabatten starter med
effekt i 2009
og ikke for
budgetåret 2009 med effekt året efter, ligesom UK-rabatten beregnes
før
BNI-reduktionerne til Sverige og Holland indregnes, jf.
Kommissionens forslag. Der er en vis usikkerhed forbundet ved opgørelsen af moms-reduktionerne, idet de er baseret på frem-
skrivninger af medlemslandenes momsgrundlag.
Det bemærkes, at de nye rabatter til Holland, Sverige, Tyskland og Østrig alene gælder
for perioden 2007-2013, hvorefter de bortfalder. UK-rabatten fortsætter efter 2013 med
mindre andet aftales.
Danmark har sammen med omkring halvdelen af medlemslandene tilkendegivet, at
man i forbindelse med tilslutning til aftalen vil afgive en erklæring med henblik på at
bidrage til presset for at reducere fremtidige rabatordninger:
“Denmark and […] regrets that the new adjustments for specific member states “for the period 2007-
2013 only” are implemented in such a way that their financing is not shared by all member states.
This way of implementation should be without prejudice to future arrangements.
Future changes of the own resources system should move towards a rules based system for financing the
jointly agreed expenditures being simple, transparent and without adjustments for specific member
states.”