Trafikudvalget 2006-07
KOM (2006) 0785 Bilag 1
Offentligt
341506_0001.png
Udkast
NOTAT
DEPARTEMENTET
Dato
J. nr.
11. januar 2007
504-22
Banekontoret
Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets forord-
ning om ændring af forordning (EF) nr. 881/2004 om oprettelse af et
europæisk jernbaneagentur KOM(2006) 785 endelig
Notat om nærhedsprincippet
Forslaget er vedtaget af Europakommissionen den 13. december 2006, og er
fremsat i henhold til Traktaten, særligt artikel 71, dvs. vedtagelse efter procedu-
ren for fælles beslutningstagen med Europa-Parlamentet, jf. artikel 251.
Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 er der op-
rettet et europæisk jernbaneagentur, som skal yde tekniske bidrag til realise-
ringen af et indre marked for jernbanesektoren i Europa.
Kommissionen vurderer nu, at der er behov for en række ændringer i forord-
ningen, herunder at tilføje yderligere opgaver til agenturet. Det vil således være
nødvendigt at ajourføre forordningen for at definere agenturets nye opgaver.
Ændringen går bl.a. ud på at indføre en procedure i to trin på fællesskabsplan.
Agenturet anmodes om at registrere alle gældende nationale procedu-
rer og tekniske forskrifter og om at opstille og ajourføre en liste over de
krav, der kun må kontrolleres én gang i forbindelse med udstedelse af
ibrugtagningstilladelse til rullende materiel.
Gensidig anerkendelse af ibrugtagningstilladelser, som en medlemsstat
har udstedt, gøres obligatorisk.
Forslaget indgår i en sammenhæng med forslag om ændring af direktivet om
jernbanesikkerhed (2004/49/EF) og sammenskrivning (kodificering) at inter-
operabilitetsdirektiverne (96/48/EF og 2001/16/EF).
Da ingen medlemsstat alene kan beslutte, at de ibrugtagningstilladelser, som
medlemsstaten udsteder, har gyldighed på andre medlemsstaters område, fin-
der Kommissionen, at der må tages initiativ på fællesskabsplan til at harmoni-
sere de nationale procedurer, herunder gensidig anerkendelse. Kommissionen
finder, at denne udvidelse indebærer at der må foretages ændringer i forord-
ningen om jernbaneagenturet, jernbanesikkerhedsdirektivet og i interoperabili-
tetsdirektiverne.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
341506_0002.png
Regeringen er derfor enig med Kommissionen i, at justering af fælles regler
kræver aktion på EU-niveau. Regeringen finder således, at forslaget er i over-
ensstemmelse med nærhedsprincippet.
Side 2/2