Europaudvalget 2005-06
KOM (2006) 0047
Offentligt
1446220_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 9.2.2006
KOM(2006) 47 endelig
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om Det Europæiske Fællesskabs holdning til en afgørelse truffet af Det Blandede Udvalg
EF-Monaco om dets forretningsorden
(forelagt af Kommissionen)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446220_0002.png
BEGRUNDELSE
Den aftale, der blev undertegnet den 4. december 2003 mellem Det Europæiske Fællesskab
og Fyrstendømmet Monaco om anvendelse af visse EF-retsakter på Fyrstendømmet Monacos
område, trådte i kraft den 1. maj 2004. Ved aftalens artikel 3 er der nedsat et blandet udvalg,
som er ansvarligt for forvaltningen og en korrekt anvendelse af aftalen.
D
ET BLANDEDE UDVALGS OPGAVER
I det blandede udvalg udveksler de kontraherende parter oplysninger og fører konsultationer
med henblik på en korrekt anvendelse af aftalen.
Med henblik på forvaltningen og en korrekt anvendelse af aftalen kan det blandede udvalg
fremsætte henstillinger. Det kan træffe afgørelser om følgende forhold:
ændring af bilaget til aftalen (artikel 1, stk. 1)
fastsættelse af forretningsorden (artikel 3, stk. 4).
F
ÆLLESSKABETS HOLDNING VEDRØRENDE AFGØRELSEN
I artikel 3, stk. 2, i Rådets afgørelse 2003/885/EF om indgåelse af aftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Monaco om anvendelsen af visse
fællesskabsretsakter på Fyrstendømmet Monacos område fastsættes det, at Fællesskabets
holdning vedrørende det blandede udvalgs afgørelser fastlægges af Rådet på forslag af
Kommissionen. Undtagelsen i artikel 3, stk. 3, finder ikke anvendelse på vedtagelsen af
forretningsordenen.
Forretningsordenen indeholder bl.a. bestemmelser om indkaldelse af møder, udpegelse af
formand og fastlæggelse af formandens mandat. Den foreslåede forretningsorden fastsætter, at
formandshvervet udøves på skift i en periode på seks måneder af en repræsentant for
Fyrstendømmet Monaco og en repræsentant for Det Europæiske Fællesskab. De
kontraherende parter udpeger selv deres repræsentanter. Det er fastsat i afgørelse
2003/885/EF, at Fællesskabet kun repræsenteres af Kommissionen i det blandede udvalg. Det
vil imidlertid være nyttigt, at der også er mulighed for at inkludere repræsentanter for
medlemsstaterne i Fællesskabets delegation, især repræsentanter for Frankrig, der varetager
visse administrative opgaver i Monaco.
Forretningsordenen indeholder bestemmelser om afholdelse af møder og
beslutningsprocedurer. Den giver bl.a. mulighed for at træffe en afgørelse ad skriftlig vej.
Reglerne om sprog skal forene princippet om lige behandling af de officielle sprog og
nødvendigheden af, at kommunikationen mellem de kontraherende parter foregår ubesværet.
Kommissionens tjenestegrene har sammen med de monegaskiske myndigheder udarbejdet et
forslag til afgørelse truffet af Det Blandede Udvalg EF-Monaco om udvalgets
forretningsorden. Afgørelsen forventes vedtaget på udvalgets første møde i begyndelsen af
2006.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om Det Europæiske Fællesskabs holdning til en afgørelse truffet af Det Blandede Udvalg
EF-Monaco om dets forretningsorden
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets afgørelse 2003/885/EF af 17. november 2003 om indgåelse af
aftalen om anvendelsen af visse fællesskabsretsakter på Fyrstendømmet Monacos område,
særlig artikel 3, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Monaco om
anvendelse af visse EF-retsakter på Fyrstendømmet Monacos område (i det følgende
benævnt ”aftalen”), der blev undertegnet den 4. december 2003, trådte i kraft den
1. maj 2004.
I henhold til artikel 3, stk. 4, fastsætter det blandede udvalg, der er nedsat ved aftalen,
selv sin forretningsorden -
(2)
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
Eneste artikel
Fællesskabets holdning i det blandede udvalg, der er nedsat ved artikel 3 i aftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Monaco om anvendelse af visse EF-retsakter på
Fyrstendømmet Monacos område, bygger på det blandede udvalgs vedlagte forslag til
afgørelse.
Udfærdiget i Bruxelles,
På Rådets vegne
Formand
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Forslag til
Afgørelse truffet af Det Blandede Udvalg EF-Monaco
om vedtagelse af dets forretningsorden
DET BLANDEDE UDVALG HAR -
UNDER HENVISNING TIL den aftale, der den 4. december 2003 blev undertegnet mellem
Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Monaco om anvendelse af visse EF-retsakter
på Fyrstendømmet Monacos område (i det følgende benævnt ”aftalen”), særlig artikel 3,
UNDER HENSYNTAGEN TIL, at denne aftale trådte i kraft den 1. maj 2004
UNDER HENSYNTAGEN TIL, at det blandede udvalg selv fastsætter sin forretningsorden -
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
Artikel 1
Forretningsordenen for det blandede udvalg, som er bilagt denne afgørelse, vedtages.
Artikel 2
Det blandede udvalgs forretningsorden anvendes fra den 1. januar 2006.
Udfærdiget i Bruxelles,
På det blandede udvalgs vegne
Formand
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446220_0005.png
BILAG
FORRETNINGSORDEN FOR DET BLANDEDE UDVALG EF-MONACO
Artikel 1
B
ETEGNELSE
Det blandede udvalg, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og
Fyrstendømmet Monaco om anvendelse af visse EF-retsakter på Fyrstendømmet Monacos
område, som blev undertegnet den 4. december 2003, betegnes ”Det Blandede Udvalg EF-
Monaco". Denne betegnelse skal benyttes for alle retsakter og meddelelser fra dette blandede
udvalg.
Artikel 2
S
AMMENSÆTNING
Det blandede udvalg består af en delegation fra Det Europæiske Fællesskab og en delegation
fra Fyrstendømmet Monaco.
Det Europæiske Fællesskabs delegation består af repræsentanter for Kommissionen bistået af
repræsentanter for medlemsstaterne og andre fællesskabsinstitutioner. Fyrstendømmet
Monacos delegation består af repræsentanter for den monegaskiske regering.
Hver part udpeger lederen for sin delegation og i givet fald en suppleant for denne.
Artikel 3
F
ORMAND
Formandskabet for det blandede udvalg varetages i kalenderårets første seks måneder af Det
Europæiske Fællesskab og i de resterende måneder af Fyrstendømmet Monaco. Formanden
for det blandede udvalg er delegationslederen fra den part, der har formandskabet.
Artikel 4
S
EKRETARIAT
Det blandede udvalgs sekretariatsfunktioner varetages i fællesskab af en repræsentant for hver
part.
Sekretærerne skal sikre, at det blandede udvalgs arbejde forløber korrekt. De har ansvaret for
kommunikationen mellem delegationerne, herunder fremsendelsen af dokumenter,
udarbejdelsen af dagsorden og mødereferater samt opfølgningen af beslutningsprocedurerne.
Sekretærerne udpeges af deres respektive delegationsledere og udøver deres funktion, indtil
en ny sekretær udpeges. Delegationerne orienterer hinanden om deres sekretærers navne og
adresser.
DA
6
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 5
I
NDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF MØDER
Det blandede udvalg træder sammen efter behov. Møderne finder sted i Bruxelles eller et
andet sted, der aftales mellem delegationernes ledere.
Det indkaldes af formanden efter anmodning fra en delegationsleder mindst to måneder før
mødet. Indkaldelsen stiles til den anden delegationsleder. Den skal ledsages af et forslag til
dagsorden. I hastende tilfælde kan mødeindkaldelserne udsendes med kortere frist.
Sekretærerne udveksler i tide de dokumenter, der er nødvendige for, at parterne har
tilstrækkelig tid til at forberede sig, om muligt fire uger før mødet.
Før mødet underretter delegationerne hinanden om, hvordan de vil være sammensat.
Den part, der er vært for mødet, sørger for den praktiske tilrettelæggelse. Efter aftale mellem
delegationerne kan der også benyttes audio- eller videokonferencer. Møder, der indkaldes
med henblik på audio- eller videokonference, tilrettelægges af den delegation, der har
anmodet om mødet.
Medmindre delegationslederne træffer anden beslutning, er det blandede udvalgs møder ikke
offentlige.
Artikel 6
M
ØDEDAGSORDEN
Sekretariatet udarbejder en foreløbig dagsorden for hvert møde. Hver delegation kan foreslå,
at der sættes yderligere punkter på dagsordenen.
Dagsordenen vedtages af delegationslederne efter fælles overenskomst ved hvert mødes
begyndelse.
Artikel 7
M
ØDEREFERATER
Sekretariatet udarbejder et udkast til mødereferat for hvert møde. I udkastet omtales de trufne
afgørelser, de udformede henstillinger og de vedtagne konklusioner for hvert punkt på
dagsordenen. Udkastet til referat forelægges det blandede udvalg til godkendelse. Når
udvalget har godkendt referatet, udfærdiges det i to eksemplarer til hver part og underskrives
af sekretariatet.
DA
7
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 8
V
EDTAGELSE AF AKTER
Det blandede udvalg træffer afgørelser ved fælles overenskomst og udarbejder henstillinger
efter fælles overenskomst mellem parterne i henhold til aftalens bestemmelser.
I det blandede udvalg udtrykkes hver parts holdning af dens delegationsleder.
Den delegation, der ønsker en afgørelse vedtaget, fremlægger et forslag i form af et udkast til
udvalgets afgørelse. Den anden delegation skal oplyse, om den godkender eller forkaster
udkastet til afgørelse, om den ønsker ændringer, eller om den ønsker mere tid til at undersøge
udkastet til afgørelse.
Hvis begge parter godkender udkastet, anfører formanden dette i referatet og stadfæster den
vedtagede akt.
Afgørelserne (eller henstillingerne) benævnes ”afgørelse” (eller ”henstilling”) efterfulgt af et
løbenummer, datoen for deres vedtagelse og en beskrivelse af deres emne. Akterne
udfærdiges i to eksemplarer (et til hver part) og underskrives af formanden [og sekretærerne].
Artikel 9
S
KRIFTLIG PROCEDURE
Uden for møderne kan det blandede udvalg træffe afgørelser eller vedtage henstillinger ved
brevveksling (skriftlig procedure).
Lederen af den delegation, der foreslår anvendelsen af den skriftlige procedure, forelægger
skriftligt et udkast til afgørelse eller henstilling for lederen af den anden parts delegation. Den
anden part svarer ved at angive, om den accepterer udkastet, om den foreslår ændringer heraf,
eller om den anmoder om tid til at undersøge udkastet.
Afgørelsen eller henstillingen er vedtaget på den dato, hvor lederen af en parts delegation
modtager et brev fra lederen af den anden parts delegation, hvori det bekræftes, at udkastet
accepteres.
Efter vedtagelsen af afgørelsen eller henstillingen færdiggør formanden denne i henhold til
artikel 8.
Artikel 10
O
BSERVATØRER OG INVITEREDE EKSPERTER
Med forbehold for den anden delegations accept kan hver delegationsleder invitere eksperter,
repræsentanter for regeringer eller andre personer, der ikke er medlemmer af delegationerne,
til at deltage i et møde som observatører eller rådgivere om bestemte emner.
Det blandede udvalg kan konsultere eksperter om særlige spørgsmål, hvis begge delegationer
er enige herom.
DA
8
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 11
U
DGIFTER
Hver part afholder sine egne udgifter i forbindelse med afholdelse af og deltagelse i det
blandede udvalgs og dets arbejds- og ekspertgruppers møder og aktiviteter.
Udvalget afgør, hvordan udgifter til eksperters tjenesterejser skal fordeles.
Artikel 12
F
ORTROLIGHED OG INFORMATION
Mødeforhandlingerne og det blandede udvalgs dokumenter er fortrolige med forbehold af
parternes retlige forpligtelser for så vidt angår offentliggørelse af afgørelser og henstillinger
samt aktindsigt. Delegationslederne kan dog efter fælles overenskomst beslutte at ophæve
fortroligheden.
Parterne kan afholde offentlige orienteringsmøder eller på anden måde informere
offentligheden om resultaterne af møderne i det blandede udvalg.
Artikel 13
S
PROG
Det blandede udvalgs afgørelser og henstillinger skal udarbejdes på Det Europæiske
Fællesskabs og Fyrstendømmet Monacos officielle sprog. Akterne er autentiske på disse
sprog.
Hver part er ansvarlig for udarbejdelsen af akter på sine officielle sprog.
For så vidt angår kommunikationen og forhandlingerne i det blandede udvalg træffer
delegationslederne beslutning om det mest hensigtsmæssige valg af sprog. Den part, der er
vært for mødet, har ikke pligt til at sørge for tolkning.
DA
9
DA