Trafikudvalget 2015
KOM (2006) 0113
Offentligt
1572360_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 23.11.2015
COM(2015) 575 final
2006/0036 (NLE)
Ændret forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det
Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Republikken Albanien, Bosnien-
Hercegovina, Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien, Republikken Island, Republikken Montenegro,
Kongeriget Norge, Rumænien, Republikken Serbien og De Forenede Nationers
midlertidige administrative mission i Kosovo
1
om oprettelse af et fælles europæisk
luftfartsområde (FELO)
1
I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.
DA
DA
kom (2006) 0113 - Ingen titel
1572360_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
BAGGRUND FOR FORSLAGET
Kommissionen har i henhold til Rådets afgørelse af 10. december 2004 om bemyndigelse til
at indlede forhandlinger på Unionens vegne forhandlet en multilateral aftale om oprettelse af
et fælles europæisk luftfartsområde (FELO) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets
medlemsstater og Republikken Albanien, Bosnien-Hercegovina, Republikken Bulgarien,
Republikken Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Republikken
Island, Republikken Montenegro, Kongeriget Norge, Rumænien, Republikken Serbien og De
Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo
1
.
FELO-aftalen blev under forudsætning af dens indgåelse på et senere tidspunkt undertegnet
på Fællesskabets vegne den 9. juni 2006 i overensstemmelse med afgørelse 2006/682/EF
truffet af Rådet og repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstater, forsamlet i
Rådet
2
, som bemyndigede aftalens undertegnelse og foreløbige anvendelse.
For EU's vedkommende er både Unionen og dens medlemsstater parter i aftalen.
Ratificeringsprocessen var den 23. januar 2014 gennemført i alle medlemsstater.
Det foreliggende forslag ændrer Kommissionens oprindelige forslag (i KOM/2006/113
endelig udg.), som blev vedtaget den 14. marts 2006 og derefter forelagt for Rådet, for især at
tage hensyn til Lissabontraktatens ikrafttræden. For at lette Rådets behandling af forslaget
forelægges hele den relevante tekst som et ændret forslag.
2.
RESULTAT AF HØRINGER
KONSEKVENSANALYSER
AF
INTERESSEREDE
PARTER
OG
Ikke relevant.
3.
JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET
Ikke relevant.
4.
VIRKNINGER FOR BUDGETTET
Ikke relevant.
1
2
I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.
EUT L 285 af 16.10.2006, s. 1.
DA
2
DA
kom (2006) 0113 - Ingen titel
1572360_0003.png
2006/0036 (NLE)
Ændret forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det
Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Republikken Albanien, Bosnien-
Hercegovina, Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien, Republikken Island, Republikken Montenegro,
Kongeriget Norge, Rumænien, Republikken Serbien og De Forenede Nationers
midlertidige administrative mission i Kosovo
3
om oprettelse af et fælles europæisk
luftfartsområde (FELO)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100,
stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse
4
, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskabs vegne forhandlet en multilateral
aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Republikken
Albanien, Bosnien-Hercegovina, Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien, Den
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Republikken Island, Republikken
Montenegro, Kongeriget Norge, Rumænien, Republikken Serbien og De Forenede
Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo
5
om oprettelse af et fælles
europæisk luftfartsområde (FELO).
Denne aftale blev undertegnet på Fællesskabets vegne den 9. juni 2006 under
forudsætning af dens indgåelse på et senere tidspunkt, i overensstemmelse med
beslutning 2006/682/EF truffet af Rådet og repræsentanterne for Den Europæiske
Unions medlemsstater, forsamlet i Rådet
6
.
Med deres respektive tiltrædelse og i overensstemmelse med aftalens artikel 31, stk. 2,
blev Republikken Bulgarien, Rumænien og Republikken Kroatien medlemmer af EU
og ophørte dermed med at være associerede parter i henhold til denne aftale.
Aftalen bør godkendes på Unionens vegne —
(2)
(3)
(4)
3
4
5
6
I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.
EUT C 81E af 15.3.2011, s. 1.
I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.
EUT L 285 af 16.10.2006, s. 1.
DA
3
DA
kom (2006) 0113 - Ingen titel
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
1. Den multilaterale aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og
Republikken Albanien, Bosnien-Hercegovina, Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien,
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Republikken Island, Republikken
Montenegro, Kongeriget Norge, Rumænien, Republikken Serbien og De Forenede Nationers
midlertidige administrative mission i Kosovo om oprettelse af et fælles europæisk
luftfartsområde (FELO), i det efterfølgende benævnt "aftalen", godkendes herved på
Unionens vegne.
2. Formanden for Rådet udpeger den eller de personer, som på Unionens vegne er beføjet til
at deponere den godkendelsesakt, der er omhandlet i aftalens artikel 29, stk. 2, med henblik på
at udtrykke Den Europæiske Unions samtykke til at blive bundet af aftalen, og meddeler
følgende:
"1. Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 er Den
Europæiske Union trådt i stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab og udøver
fra nævnte dato alle Det Europæiske Fællesskabs rettigheder og påtager sig alle dets
forpligtelser. Henvisninger i aftalen til "Det Europæiske Fællesskab" gælder derfor i givet fald
som henvisninger til "Den Europæiske Union"".
"2. Med deres respektive tiltrædelse og i overensstemmelse med aftalens artikel 31,
stk. 2, er Republikken Bulgarien, Rumænien og Republikken Kroatien blevet medlemmer af
Den Europæiske Union og ophørt med at være associerede parter i henhold til denne aftale".
Artikel 2
1. Unionen repræsenteres i det blandede udvalg, der er nedsat ved aftalens artikel 18, af
Kommissionen.
2. Unionens holdning til afgørelser, der skal træffes af det blandede udvalg i henhold til
aftalens artikel 17, og som blot indarbejder Unionens retsakter i aftalens bilag I med forbehold
for eventuelle nødvendige tilpasninger, vedtages af Kommissionen.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
DA
4
DA
kom (2006) 0113 - Ingen titel
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Rådets vegne
Formanden
DA
5
DA